نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  8
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

مقدمه: نبود اطلاعات دقیق، کافی و قابل استناد مربوط به کشور خودمان در مورد بدیخیمی های دستگاه تناسلی زنانه محسوس می باشد، مطالعه حاضر با هدف بررسی مشخصات فردی 600 بیمار مبتلا به سرطان های ژنیکولوژیک مراجعه کننده به کلینیک انکولوژی شهر مشهد با هدف تعیین فراوانی نسبی و میانگین سنی در انواع سرطان های ژنیکولوژیک در ایران در طی سه دهه اخیر انجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی با هدف بررسی بیماران مبتلا به سرطان های ژنیکولوژیک مراجعه کننده به کلینیک تخصصی انکولوژی رادیوتراپی مشهد انجام شد. داده های اپیدمیولوژیک از پرونده های بیماران مراجعه کننده به مرکز انکولوژی خصوصی بین سال های91-1364 با استفاده از چک لیست استخراج شدند. مدت زمان مطالعه به سه فاصله73-1374، 83-1364 و 91-1384 تقسیم شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 11.5) و آزمون کای اسکوئر، کولموگروف-اسمیرنوف، کروسکال والیس و آنووا انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: در مجموع 579 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. به طور کلی فراوان ترین سرطان، سرویکس (43.5%) بود، فراوانی نسبی سرطان های زنان بین سه فاصله زمانی تفاوت معنی داری داشت (p<0.001). در دوره اول و دوم سرطان سرویکس و در دوره سوم، سرطان رحم شایع ترین فراوانی نسبی را داشتند. میانگین سنی بیماران در زمان تشخیص به طور کلی 48.63±14.6 سال بود که تفاوت معنی داری در بین انواع سرطان داشت (p<0.001) بیش ترین میانگین سن (56.1±10.7 سال) مربوط به سرطان واژن و کمترین میانگین سن (28.5±11.0 سال) مربوط به سرطان تروفوبلاستیک بود. افزایش میانگین سنی در زمان تشخیص برای سرطان رحم (p=0.026) و سرطان تخمدان (p=0.003) از نظر آماری معنی دار بود. نتیجه گیری: سرطان سرویکس فراوان ترین سرطان در بیماران بود. بالاترین میانگین سنی مربوط به سرطان سرویکس و کمترین مربوط به سرطان تروفولاستیک تشخیص داده شد.میانگین سن در زمان تشخیص در طی سه دهه روندی صعودی داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 86 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  26
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  461
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی مجموعه ای از تغییرات خلقی، جسمانی و رفتاری است که پیش از دوره قاعدگی یا در طول آن رخ می دهد. با توجه به اثرات مفید متعدد ذکر شده در مقالات که نشان دهنده مفید بودن مویز سیاه در ارتباط با کنترل نقاط و روندهایی است که در آسیب زایی سندرم پیش از قاعدگی شناخته شده اند و با توجه به در دسترس نبودن مطالعه ای که مصرف مویز سیاه را به عنوان یک روش طب مکمل بررسی کرده باشد، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مویز سیاه بر علائم بالینی، روانی و رفتاری سندرم پیش از قاعدگی انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1394 بر روی 201 نفر از دانشجویان خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد. افراد پس از دو دوره غربالگری به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله به مدت دو دوره قاعدگی پیوسته، هفت روز پیش از قاعدگی، روزانه 90 گرم مویز سیاه دریافت کردند. شدت علائم یک و دو ماه پس از مداخله با قبل از مداخله مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 20) و آزمون های تی مستقل یا من ویتنی، مربع کای و آنالیز کواریانس انجام شد. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: در گروه مداخله میانگین امتیاز علائم رفتاری (p<0.001)، علائم فیزیکی (p<0.007)، علائم روانی (p<0.003) و امتیاز علائم کلی (p<0.001) بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله به طور معنی داری کاهش یافت. نتیجه گیری: مویز سیاه بدون داشتن عوارض جانبی می تواند بر کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 461

دانلود 104 استناد 2 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  797
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

مقدمه: طب سنتی ایران رویکردی سیستماتیک و کل نگر دارد. درد رحم از منظر طب سنتی ایران به معنای درد لگن با منشا ژنیکولوژیک است.بسیاری از علل ژنیکولوژیک درد لگن در طب رایج ناشناخته می باشند. لذا مطالعه حاضر با هدف علت یابی موارد ناشناخته و بررسی علل درد رحم از منظر طب سنتی ایران و مقایسه آن با طب رایج انجام شد. روش کار: در این مطالعه مروری، علل درد رحم از منابع مرجع طب سنتی ایران طی قرن های چهارم تا چهاردهم قمری بررسی شدند. همچنین علل ژنیکولوژیک درد لگن از کتب مرجع ژنیکولوژی و 16 مقاله در پایگاه های اطلاعاتی جمع آوری شدند. سپس علل درد رحم از منظر طب سنتی ایران با علل ژنیکولوژیک درد لگن از منظر طب رایج مقایسه شدند. یافته ها: درد رحم از منظر طب سنتی ایران به دو دسته مرتبط با زمان خاص و غیرمرتبط با زمان خاص تقسیم می شود. درد رحم مرتبط با زمان خاص با قاعدگی، مقاربت و زایمان ارتباط دارد. درد رحم غیرمرتبط با زمان خاص نیز دارای علل مختلف ساختمانی، عملکردی و ساختمانی - عملکردی است. درد لگن از نظر طب رایج به سه دسته حاد، سیکلیک و مزمن تقسیم می شود که هر کدام دارای علل مختلفی می باشند. نتیجه گیری: درد رحم مرتبط با زمان خاص از منظر طب سنتی با درد سیکلیک لگن از منظر طب رایج و درد رحم غیرمرتبط با زمان خاص با درد مزمن لگن با منشا ژنیکولوژیک مطابقت دارد. مهم ترین تفاوت علل ژنیکولوژیک درد مزمن لگن بین طب سنتی ایران و طب رایج، "سوءمزاج های تناسلی" و "نفخه رحم" است که جزء علل عملکردی می باشند و می توانند یکی از علل ژنیکولوژیک شایع و چالش برانگیز درد مزمن لگن در طب رایج یعنی علل ایدیوپاتیک را توجیه کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 797

دانلود 160 استناد 352 مرجع 20