مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

عالمی محمدعلی

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 23 استناد 5 مرجع 0
نویسنده: 

شیخی محمد

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 23 استناد 6 مرجع 0
نویسنده: 

حاج یوسفی علی

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 23 استناد 6 مرجع 0
نویسنده: 

داداشی محمود رضا

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

ارجمندنیا اصغر

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

غمامی مجید

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  36
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

حاتمی نژاد حسین

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  78
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 23 استناد 4 مرجع 0
نویسنده: 

ارجمندنیا اصغر

نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحه شروع: 

  92
 • صفحه پایان: 

  92
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  148
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

0

آمار یکساله:  

بازدید 148

دانلود 23 استناد 4 مرجع 0