The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله طب نظامی | سال:1384 | دوره:7 | شماره:3 (مسلسل 25)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (مسلسل 25)
 • صفحه شروع: 

  187
 • صفحه پایان: 

  192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  178
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

مقدمه: پرسنل نظامی در طی دوره آموزشی، نیازمند خدمات درمانی خواهند بود. بالطبع، اطلاع از فراوانی و علل بهره‌گیری از خدمات درمانی و شناخت متغیرهای مرتبط با درخواست این خدمات، امکان تامین منابع مورد نیاز را برای مدیران مربوطه تسهیل خواهد نمود. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی، علل و عوامل مراجعه به مرکز درمانی در طی دوره آموزش رزمی در پرسنل رسمی و وظیفه در نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد. مواد و روش کار: مطالعه حاضر به صورت مقطعی- مشاهده‌ای انجام شد. نمونه‌ها شامل نیروهای رسمی یا وظیفه بودند که در طی سال 1381 در سه پادگان آموزشی در تبریز، ورامین و همدان دوره آموزش نظامی خود را می‌گذراندند. روش نمونه‌گیری سرشماری و حجم نمونه برابر 2203 نفر ]406 نفر (4/18 درصد) پرسنل رسمی و 1797 نفر (6/81 درصد) پرسنل وظیفه[ بودند. پزشکان نمونه‌ها را مورد مصاحبه قرار دادند. داده‌های دموگرافیک شامل (سن، میزان تحصیلات و وضعیت تاهل)، یافته‌های شرح حال شامل (سابقه ابتلا به بیماری‌های جسمی، جراحی، شکستگی، مصرف دارو، ورزش، استفاده از عینک، مصرف سیگار، بیماری در خانواده، دست غالب، وزن، BMI) و یافته‌های معاینه فیزیکی شامل (انحنای کف پا، انحراف محور زانو، شلی لیگامانی و حدت بینایی) ثبت شد. بهره‌گیری از خدمات درمانی به‌عنوان پیامد مورد بررسی ثبت گردید و علت آن توسط پزشک عمومی طی یک ویزیت مشخص گردید. نتایج: در طول مدت مطالعه، 2636 مورد مراجعه به درمانگاه پادگان‌ها اتفاق افتاد. این تعداد مراجعه توسط 1146 نفر (6/52 درصد) انجام گرفت. میانگین دفعات مراجعه کل جمعیت و افراد مراجعه کرده به ترتیب برابر 19/1 و 3/2 بود. میانگین دفعات مراجعه پرسنل وظیفه و رسمی به ترتیب 2.4±0.7 و 1.95±0.6 بود. علت مراجعه در 821 نفر(6/71 درصد) آسیب فیزیکی، 242 نفر (1/21 درصد) عفونت‌های تنفسی و 83 نفر (3/7 درصد) علل دیگر بود. نوع آسیب‌های فیزیکی در 494 نفر (1/60 درصد) عضلانی- اسکلتی، در 271 نفر (33 درصد) جراحت‌های سطحی و در 56 نفر (9/6 درصد) بریدگی بود. بهره‌گیری از خدمات درمانی در افراد دارای شلی وتر عضلانی در مقایسه با افراد فاقد شلی وتر عضلانی به میزان معنی‌داری بیشتر بود (P=0.04). بهره‌گیری از خدمات درمانی با سطح تحصیلات، صاف بودن کف پا، انحراف محور زانو، مصرف سیگار، سابقه ورزش، سابقه ورزش قهرمانی و دست غالب ارتباط همبستگی نشان نداد (P>0.05). بحث: این مطالعه نشان داد که بیش از نیمی از پرسنل تحت آموزش نظامی در طی این دوره نیازمند خدمات درمانی خواهند بود، که علت مراجعه در درجه اول آسیب فیزیکی (خصوصا عضلانی- اسکلتی) و در درجه دوم عفونت‌های تنفسی می‌باشد. در این مطالعه، شلی وتر عضلانی به‌عنوان عامل خطرساز احتمالی بهره‌گیری از خدمات درمانی در طی دوران آموزشی محسوب می‌شود؛ لذا، غربالگری نیروهای نظامی پیش از آغاز دوره‌های آموزشی، از نظر ابتلا به این اختلال را می‌توان پیشنهاد کرد. همچنین اقدامات مداخله‌ای به‌منظور کاهش عفونت‌های تنفسی در این نیروها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 178

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (مسلسل 25)
 • صفحه شروع: 

  193
 • صفحه پایان: 

  198
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  880
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

مقدمه: مطالعات چندی ارتباط مثبت بین مصرف سیگار و پرسنل نظامی به ‌خصوص سربازان را نشان داده‌اند. نگاهی به جمعیت ایران حاکی از قرارگیری یک گروه جمعیتی بزرگ از جوانان در دوره سربازی می‌باشد. لذا، این مطالعه با هدف بررسی شیوع مصرف سیگار در سربازان استان گیلان انجام شده است. مواد و روش کار: در یک مطالعه مقطعی 612 سرباز در استان گیلان به‌صورت نمونه‌گیری سهمیه‌ای تصادفی توسط پرسشنامه خود ایفا و بدون نام مورد سوال واقع شدند. پرسشنامه در دو بخش مشخصات دموگرافیک شامل (سن، طول مدت سربازی، تاهل، سطح تحصیلات والدین، مصرف سیگار در دوستان و اعضای خانواده) و بخش دوم شامل وضعیت مصرف سیگار در هنگام پژوهش (مصرف یا عدم مصرف سیگار، تعداد نخ سیگار مصرفی در روز، زمان شروع به سیگار کشیدن و دفعات ترک سیگار) تنظیم گردید. پرسشنامه‌ها بین سربازان توزیع و جمع‌آوری گردید. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS 11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تست‌های آماریLogistic Regression , X2 استفاده گردید. نتایج: در این مطالعه میانگین و انحراف معیار سنی افراد تحت مطالعه 21.8±2 سال با محدوده سنی 29-18 سال و متوسط طول مدت سربازی در آنان 8±5.8 ماه بود. 2/82 درصد مجرد، 25 درصد بی‌سواد یا کم‌سواد، 1/37 درصد دارای دیپلم و 9/37 درصد دارای تحصیلات عالی بودند. از کل سربازان، 233 نفر (1/38 درصد) تجربه مصرف سیگار داشتند که 157 نفر (7/25 درصد) در حال حاضر سیگاری هستند. از افراد سیگاری 129 نفر (2/82 درصد) سیگار را قبل از دوره سربازی شروع کرده‌اند. میانگین و انحراف معیار سن شروع مصرف سیگار 16.8±3.2 سال نشان داده شد. آزمون X2 بین مصرف سیگار در حال حاضر با داشتن دوستان سیگاری (P<0.05) رابطه‌ای نشان داد. پس از انجام Logistic Regression، تنها متغیر وارد شده, داشتن دوستان سیگاری بوده است (P<0.00001). بحث: اگر چه مطالعه حاضر نشان دهنده عدم تفاوت بین مصرف سیگار در سربازان با کل اجتماع در همان گروه سنی می‌باشد؛ اما، سن شروع مصرف سیگار در آنها لزوم اجرای برنامه‌های پیشگیری مناسب در سنین پایین‌تر را نشان می‌دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 880

دانلود 109 استناد 2 مرجع 3
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (مسلسل 25)
 • صفحه شروع: 

  199
 • صفحه پایان: 

  202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  453
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

مقدمه: بیماری صرع یکی از شایع‌ترین بیماری‌های اعصاب می‌باشد که حدود 2-1 درصد جمعیت دنیا به آن مبتلا هستند. تشخیص بیماری صرع در یک فرد به دلیل تاثیر بر جنبه‌های مختلف زندگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این اهمیت در مورد سربازان به دلایل مسایل جانی، حفاظتی و امنیتی از حساسیت خاصی برخوردار می‌شود و فرد مبتلا به صرع تایید شده از سربازی معاف می‌گردد. لذا، در این مطالعه درصد صحت تشخیص مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش کار: این تحقیق یک مطالعه گذشته‌نگر است که روی پرونده 113 نفر از سربازان مدعی ابتلا به بیماری صرع انجام شده است. این افراد در سال‌های 1382-1375 جهت اثبات بیماری به بیمارستان بقیه‌ا…«عج»  مراجعه نموده بودند. ابتدا پرسشنامه تهیه و با مراجعه به پرونده‌های موجود در بایگانی بیمارستان، اطلاعات استخراج و تکمیل گردید. اطلاعات فردی شامل نوع حملات، نتیجه نوار مغز، مشاوره روانپزشکی، تشخیص نهایی مشخص و با برنامه SPSS11 و روش‌های آماری مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج: میانگین سن بیماران 20±2 سال بود و در فاصله سنی 25-19 قرار داشتند. متوسط روزهای بستری 8±2 روز بود که 57 درصد بین 10-6 روز بستری بودند. فراوانی صرع در سربازان بستری شده در این مطالعه با شکایت تشنج 1/57 درصد بود. بیشترین نوع صرع، جنرالیزه و بیشترین نوع حملات تونیک-کلونیک بود. 61 درصد از بیماران صرعی ارجاع شده نوار مغزی نرمال داشتند. سایر تشخیص‌های مطرح شده عبارت بودند از: صرع کاذب (12 درصد)، افسردگی (9 درصد)، سردرد (5 درصد) و‌ سنکوپ (9/0 درصد). 8 درصد سالم بودند و 8 درصد بیماران نیز به تشخیص قطعی نرسیدند. بحث: با توجه به نتایج این مطالعه، مشخص شد که برای اثبات صرع در سربازان احتیاج به امکانات تشخیصی دقیق‌تر و کم‌هزینه‌تری می‌باشد. توصیه می‌شود مسئولین بهداشت و درمان جهت تهیه امکانات تشخیصی دقیق‌تر اقدام نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 453

دانلود 96 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (مسلسل 25)
 • صفحه شروع: 

  203
 • صفحه پایان: 

  209
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  653
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

مقدمه: طبق مطالعات جهانی حدود 25-20 درصد گروه کودکان و نوجوانان دچار اختلالات روانپزشکی هستند. عوامل خانواده به‌خصوص بیماری روانی والدین یکی از عوامل خطر برای ایجاد سایکوپاتولوژی در این گروه سنی می‌باشد.مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی کلیه فرزندان نوجوان جانبازان مراجعه کننده به اردوگاه تابستانی امام‌خمینی (ره) در لواسان، در سال 1381 مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 5317 نوجوان 18- 15 ساله که از 28 استان کشور در این اردو شرکت داشتند، پرسشنامه‌های پژوهش را تکمیل کردند. ابزار مورد استفاده در تحقیق، پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 بود. داده‌های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: سطوح احساس سلامت در دختران و پسران در هر چهار خرده مقیاس اختلاف دارد. در کل احساس سلامت عمومی در دختران 64 درصد و در پسران 2/72 درصد بوده است. احساس سلامتی با افزایش سن کاهش می‌یابد. تعداد خواهر و برادر و میزان تحصیلات پدر و مادر و نیز وضعیت شغلی پدر بر سطح سلامت فرزندان در هر چهار خرده مقیاس مؤثر است. بین میزان پیشرفت تحصیلی و سلامت عمومی نیز همبستگی معنی‌داری وجود دارد. فرزندانی که پدرانشان مشکل مجروحیت اعصاب و روان دارند نسبت به سایر گروه‌ها احساس سلامتی کمتری دارند. نوجوانان استان گیلان کمترین احساس سلامت عمومی را نسبت به سایر استان‌ها دارند.بحث: بر اساس نقطه برش 5/5 برای مقیاس‌های پرسشنامه GHQ-28 در مجموع 36 درصد دختران و 8/26 درصد پسران از علایم بیماری روانی رنج می‌برند. دلیل بالا بودن میزان شیوع علایم بیماری روانی در افراد مورد مطالعه در پژوهش حاضر را می‌توان ناشی از مشکلات و استرس‌های پدر دانست که نه تنها بر خود او بلکه بر اعضای خانواده و بر ابعاد مختلف زندگی تأثیرگذار است. 

آمار یکساله:  

بازدید 653

دانلود 189 استناد 9 مرجع 1
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (مسلسل 25)
 • صفحه شروع: 

  211
 • صفحه پایان: 

  217
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  259
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

مقدمه: علی‌رغم متفاوت بودن وضعیت سلامتی در جانبازان دچار انواع مجروحیت‌ها، اطلاعات زیادی پیرامون تفاوت علل و زمان مرگ در این جمعیت منتشر نشده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه علت و زمان مرگ با انواع مجروحیت در جانبازان انجام شد.مواد و روش کار: این مطالعه به صورت گذشته‌نگر انجام شد. تعداد 1709 مورد پرونده فوت (شامل 486 مورد مجروحیت اعصاب و روان، 1167 مورد مجروحیت ترومایی و 371 مورد مجروحیت شیمیایی) ثبت شده در بنیاد از تاریخ 30/6/1359 لغایت 29/12/1381 مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه‌گیری غیر تصادفی ساده بود.نتایج: شایع‌ترین علت مرگ در هر سه گروه جانبازان بیماری‌ها و سپس حوادث بود. شایع‌ترین نوع بیماری منجر به مرگ در جانبازان دچار مجروحیت روانپزشکی و همچنین جانبازان دچار مجروحیت شیمیایی، بیماری‌های قلبی- عروقی و در جانبازان دچار مجروحیت فیزیکی، بیماری‌های ریوی بود. مرگ به دنبال مجروحیت شیمیایی زودتر و به دنبال مجروحیت فیزیکی و یا مجروحیت روانپزشکی دیرتر بروز می‌کرد (P<0.05).بحث: مطالعه حاضر نشان داد که اگر چه علل اصلی مرگ و میر در جانبازان دچار انواع مجروحیت‌ها، یکسان است، اما نوع بیماری منجر به مرگ و همچنین زمان مرگ در هر یک از گروه‌های جانبازی متفاوت می‌باشد. این یافته یادآور ضرورت طراحی مداخلات اختصاصی برای هر یک از گروه‌های جانبازی می‌باشد. برنامه‌ریزی مذکور می‌تواند با استفاده از تشکیل تیم‌های جداگانه متشکل از متخصصین خبره و با تجربه در درمان جانبازان امکان‌پذیر شود.

آمار یکساله:  

بازدید 259

دانلود 104 استناد 1 مرجع 3
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (مسلسل 25)
 • صفحه شروع: 

  219
 • صفحه پایان: 

  223
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  429
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

مقدمه: ضایعات انسدادی مجاری تنفسی کوچک و بزرگ، تخریب سلول‌های آلوئولی و تجمع ترشحات، افزایش تعداد سلول‌های پلی مورفونوکلئر و سلول‌های لنفوسیتی و در نتیجه ضایعات غیر قابل برگشت در ریه‌ها، برونشیت و ضخیم شدن فضای بین سلولی از جمله اثرات گاز خردل بر دستگاه تنفس می‌باشد. مطالعات نشان داده که تعداد زیادی از مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی از عوارض شدید ریوی رنج می‌برند. از طرفی با گذشت بیش از یک دهه از مصدومیت این افراد درمان‌های مختلفی بر روی آنها صورت گرفته، به‌طوری‌که بعضی از محققین بر این عقیده هستند که نمی‌توان دقیقاً عوارض ریوی را به‌طور کامل وابسته به اثرات مستقیم گاز خردل دانست. لذا، هدف این مطالعه بررسی اثر گاز خردل بر بافت ریه در حیوان بود. به ‌طوری‌ که فارغ از اثرات تداخلی داروهای مورد استفاده بتوان مستقیماً و به‌طور مستقل اثر گاز خردل را بررسی نمود. مواد و روش کار: تعداد 24 سر رت با وزن 150 گرم و سن 10- 8 هفته به دو گروه 12 تایی تست و کنترل تقسیم شدند. گروه تست با استفاده از قفس مخصوص به صورت استنشاقی به مدت 5/0 ساعت در معرض مقدار 1 میلی‌لیتر از محلول عامل در استون (1270 میلی‌گرم در میلی‌لیتر) قرار گرفتند. گروه کنترل در شرایط مشابه در معرض استون قرار گرفتند. رت‌ها در فواصل 2 و 4 و 6 ماه کشته شدند و ریه آنها مورد بررسی پاتولوژی قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که پس از 2 ماه ضایعه ناچیز و قابل مشاهده نمی‌باشد. پس از چهار ماه هیپرپلازی پنوموسیت‌های تایپ 1و 2 در ریه دیده می‌شود ولی ضایعات پیشرفته قابل مشاهده نمی‌باشد. پس از 6 ماه علاوه بر التهاب حاد و مزمن، ضخیم شدن دیواره آلوئولار نیز مشاهده گردید. بحث: نتیجه آنکه سولفور موستارد در طولانی مدت سبب ضایعات ریوی به‌صورت التهاب و ضخیم شدن جدار آلوئول‌ها می‌شود.

آمار یکساله:  

بازدید 429

دانلود 131 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (مسلسل 25)
 • صفحه شروع: 

  225
 • صفحه پایان: 

  230
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  436
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

مقدمه: زلز‌له از حوادث غیر قابل اجتناب در کشورهایی مانند ایران است. هدف از این مطالعه بررسی شاخص‌های امداد و انتقال در حادثه دلخراش زلزله بم است تا توصیفی ابتدایی از وضعیت امداد و انتقال در این زلزله بسیار مخرب باشد.مواد و روش کار: در این مطالعه مقطعی - توصیفی، 292 مصدوم زلزله بم که در نقاهتگاه بقیه ا... «عج» و چندین بیمارستان تهران بستری بودند، از نظر متغیرهای دموگرافیک، وضعیت هنگام زلزله، زمان رسیدن اولین امدادگر، مدت زمان نجات یافتن از زیر آوار، مدت زمان استقرار در اماکن مختلف و بعضی از شاخص‌های مهم مرتبط با امداد و انتقال مورد بررسی قرار گرفتند و مصاحبه بر اساس یک فرم استاندارد شده به ‌عنوان، ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این مطالعه بود.نتایج: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 30.23±0.82 سال بود. 140 نفر (6/60 درصد ) متاهل و 91 نفر (4/39 درصد) مجرد بودند، 245 نفر در هنگام وقوع حادثه خواب بودند. در 176 مورد (7/60 درصد) افراد خانواده و بستگان به‌ عنوان اولین امدادگر بودند. میانگین زمان خارج کردن مصدوم از زیر آوار 1.12±0.12 ساعت و میانگین مدت زمان بین بیرون آوردن مصدوم از زیر آوار تا اولین اقدامات درمانی 14.6±0.8 ساعت و میانگین حضور مصدوم در مکان استقرار اول و دوم به ترتیب 7.5±0.08 ساعت و 13.5±1.2 ساعت بود.بحث: با توجه به این‌که اولین امدادگران افراد خانواده مصدومین بود‌ند، نیاز به آموزش امدادرسانی عمومی به افراد جهت اقدامات امدادی در حوادث غیر مترقبه کاملا مورد نیاز است. طولانی بودن زمان رسیدن اولین امدادگر و فاصله زمانی خروج از زیر آوار و اقدامات درمانی، نیاز به یک سیستم برنامه‌ریزی شده کلان در سطح کشوری را نشان می‌دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 436

دانلود 102 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (مسلسل 25)
 • صفحه شروع: 

  231
 • صفحه پایان: 

  238
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  726
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

مقدمه: باکتری کلستریدیوم بوتولینوم قادر به تولید اسپور بوده و می‌تواند با تولید سم کشنده باعث بیماری فلج شل و یا بوتولیسم شود. تشخیص بوتولیسم با یافتن سم و یا باکتری در نمونه غذای مشکوک امکان‌پذیر است. روش استاندارد برای یافتن سم استفاده از حیوان آزمایشگاهی می‌باشد. این روش بسیار حساس و اختصاصی ولی پر هزینه، زمان بر و پر زحمت بوده، نیاز به استفاده از حیوان آزمایشگاهی دارد و تنها تعداد معدودی از نمونه‌ها را می‌توان در یک زمان مورد بررسی قرار داد. روش‌های دیگری از جمله استفاده از آنتی‌بادی‌ها در سیستم تشخیص الیزا جهت تشخیص توکسین به کار رفته ولی با توجه به وجود واکنش متقاطع بین تیپ‌های این باکتری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق برای شناسایی تیپ‌های A، B و E کلستریدیوم بوتولینوم که در انسان ایجاد بیماری می‌کنند، از روش Multiplex PCR استفاده شد. مواد و روش کار: تایید اولیه تیپ‌های باکتریایی کلستریدیوم بوتولینوم مورد استفاده در این تحقیق با روش بیوشیمیایی و نیز Bioassay صورت گرفت. جهت شناسایی بوسیله PCR، سه جفت پرایمر با دمای ذوب نزدیک به هم طراحی گردید. هر پرایمر به طور اختصاصی برای ژن سم بوتولینیوم تیپ‌های A، B و E عمل نموده و این سه جفت پرایمر قادر بود به طور هم‌زمان سه سروتیپ را شناسایی نماید. نتایج: بزرگی محصول PCR تیپ‌های ,A B و E به ترتیب782، 205 و 389 جفت باز بود که با روش هضم آنزیمی نیز صحت محصول PCR تایید شد. باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس به عنوان کنترل منفی مورد استفاده قرار گرفت و نتایج PCR آن با پرایمرهای طراحی شده منفی بود. بحث: این روش سریع، حساس و دقیق بوده و از آن در جهت شناسایی سه تیپ بیماریزای انسانی باکتری کلستریدیوم بوتولینوم می‌توان استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 726

دانلود 141 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (مسلسل 25)
 • صفحه شروع: 

  239
 • صفحه پایان: 

  244
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  663
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

مقدمه: بروسلوز یک بیماری زئونوز است که انتشار جهانی دارد. این بیماری از قدیم در نقاط مختلف ایران شایع بوده و با توجه به عوارض اقتصادی و پزشکی حایز اهمیت است. با توجه به خسارات ناشی از شیوع بروسلوز، کنترل و پیشگیری آن از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. تشخیص به موقع و دقیق این بیماری نقطه شروع هرگونه برنامه موثر به‌منظور کنترل آن در انسان و دام است. روش‌های متداول تشخیص همیشه همراه با مشکلات فنی برای تشخیص عفونت می‌باشند. امروزه توجه محققان به روش‌های مولکولی و بویژه روش PCR جلب شده است. در این مطالعه کارآیی یک جفت پرایمر در چند نمونه انسانی و حیوانی ارزیابی شد.مواد و روش کار: سویه‌های استاندارد بروسلا از آزمایشگاه رفرانس تهیه و در شرایط استاندارد نگهداری شدند. کلیه مقالات منتشر شده در خصوص پرایمرهای اختصاصی بروسلا جمع‌آوری و نقاط ضعف و قوت ست‌های مختلف بررسی گردید و پرایمرهای اختصاصی برای تکثیر قطعه ژنومی IS711 با توجه به مزایای آن انتخاب گردید. ژنوم سویه‌‌های استاندارد استخراج و شرایط PCR در آزمایشگاه بهینه شده و حساسیت و ویژگی آنها تعیین گردید. در انتها، تمامی سویه‌‌های کلینیکی (انسانی و دامی) با متد بهینه شده PCR، آزمایش و با روش کشت و نیز نتایج سرولوژیک مقایسه گردیدند.نتایج: نتایج مربوط به آزمایشات کشت و سرولوژی نشان دهنده قابلیت‌های محدود این روش‌ها برای تشخیص گونه‌های بروسلا می‌باشد. مطابق این نتایج در بین 42 نمونه مثبت سرولوژیک تنها از 6 نمونه با روش کشت، باکتری ایزو‌له شد. از ده نمونه دامی که با روش کشت و PCR آزمایش شدند، حساسیت کشت 40 درصد و حساسیت PCR 60 درصد بود. ضمنا پنج نمونه انسانی که از نظر سرولوژیک مثبت تلقی شده بودند، به همین ترتیب آزمایش شدند که هر پنج نمونه با روش کشت نیز مثبت گردیدند، ولی تنها چهار نمونه را روش PCR تشخیص داد.بحث: روش‌های متنوع تشخیص بروسلا اعم از روش کشت و روش‌های سرولوژیک مورد تایید بوده ولی مشکلات و محدودیت‌های خاص خود را دارند. از آنجا که نتایج مربوط به ست‌های آزمایش شده هم‌خوانی قابل قبولی با یکدیگر نداشتند، این تحقیق به‌منظور دستیابی به یک ست قابل اجرا در آزمایشگاه‌های بالینی طراحی شد. نتایج حاصله حاکی از کارآیی مناسب پرایمرهای مورد استفاده است؛ هر چند حساسیت آنها با آنچه قبلا گزارش شده بود مطابقت زیادی نداشت. به‌نظر می‌رسد با استفاده از شرایط و مواد استاندارد می‌توان به نتایج بهتری نیز دست یافت. عدم ردیابی بروسلا آبورتوس در یک نمونه بالینی در این تحقیق به‌خاطر مشکلات روش تشخیص نبوده است؛ بلکه احتمالا به علت ویژگی بالای پرایمرهای مورد نظر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 663

دانلود 157 استناد 1 مرجع 2
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (مسلسل 25)
 • صفحه شروع: 

  245
 • صفحه پایان: 

  252
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  342
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

مقدمه: پشه خاکی فلبوتوموس پاپاتاسی ماده، ناقل اصلی انگل لیشمانیا میجر، عامل بیماری لیشمانیوز جلدی روستایی در ایران است. داشتن دانش و آگاهی از تغییرات ژنتیکی و جمعیتی پشه خاکی‌ها، برای هر نوع برنامه تحقیقاتی روی انتقال بیماری لیشمانیوز و کنترل آن مفید خواهد بود. ژن سیتوکروم بی و ژن رمزگذاری پروتیین هسته‌ای و همچنین ژن پروتیین سطحی باکتری wolbachia (ولباکیا) به‌عنوان مارکر مورد استفاده قرار گرفتند. روش کار: از تله چسبان، تله قیفی، تله نورانی CDC و آسپیراتور جهت صید پشه خاکی‌ها از مناطق مورد مطالعه در ایران استفاده شد. هر پشه خاکی در روی یک قطره 1 x TE در روی اسلاید تمیز زیر لوپ قرار داده شده، سر و انتهای بدن جهت شناسایی جدا و مابقی جهت جدا کردن DNA تشریح و برای هر پشه از هر دو پرایمر جهت تعیین توالی استفاده شد. نتایج: سه قطعه از سیتوکروم بی با PCR تکثیر و تعیین توالی شدند. در قطعه CB1 از میان 189 توالی، 33 هاپلوتایپ، قطعه CB3 از میان 44 توالی، 7 هاپلوتایپ و قطعه Cyt b Long از میان 149 توالی، 49 هاپلوتایپ تشخیص داده شد. فراوانی ژن پروتیین سطحی باکتری ولباکیا در فلبوتوموس پاپاتاسی بالا بود، اما تنها یک نوع هاپلوتایپ از ژن (wsp) یافت گردید. ژن رمزگذاری پروتیین هسته‌ای با  PCRتکثیر یافت، ولی توالی نوکلئوتیدهای آن در بعضی از قسمت‌های این قطعه ژن خوانا نبود. بحث: در آنالیزهای فیلوژنتیکی هر سه قطعه از ژن سیتوکروم بی، یک شبکه منفرد شجره (tree) فیلوژنتیکی از هاپلوتایپ‌های آن به‌دست آمد. برخلاف سیتوکروم بی، ژن پروتیین سطحی باکتری ولباکیا (wsp) در فلبوتوموس پاپاتاسی، هیچ‌گونه چند شکلی دیده نشد که نشانه عدم وجود زیر گونه یا گونه‌ها در این پشه خاکی است. تفاوت چندانی از شجره هاپلوتایپ‌های مجزا از بقیه و یا درصد فراوانی آن در دو شرایط محیطی متفاوت پشه خاکی‌های جمع آوری شده یعنی لانه جوندگان و نیز اماکن انسانی و حیوانی و یا فواصل جغرافیایی مشاهده نگردید.

آمار یکساله:  

بازدید 342

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (مسلسل 25)
 • صفحه شروع: 

  253
 • صفحه پایان: 

  255
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  312
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

مقدمه: امداد و انتقال صحیح و کارآمد مصدومین، نقش مهمی را در حفظ و ارتقای سلامت نیروهای رزمنده در زمان عملیات‌ها و رزمایش‌های مختلف دارد. در این مطالعه به بررسی وضعیت امداد و انتقال در رزمایش صعود به قله سبلان در استان اردبیل در مرداد ماه 1382 پرداخته شده است. مواد و روش کار: برای انجام این مطالعه از پرسشنامه‌ای که در 7 محور تجهیزات و امکانات، ارتباطات، نیروی انسانی انتقال، ترابری، نیروی انسانی امداد، ابزار امداد و انتقال و مدارک پزشکی تدوین شده بود، استفاده گردید. نتایج: نتایج مهم طرح نشان می‌دهد که وضعیت تامین تجهیزات پزشکی، دارو و لوازم مصرفی، فضای کاری، وضعیت برآورد تجهیزات مراکز درمانی، زمان برگشت مصدوم به عقب از اورژانس صحرایی تا بیمارستان صحرایی و سابقه نیروی امدادگر مناسب بود، ولی زمان برگشت مصدوم از صحنه تا پست امداد، از پست امداد تا اورژانس صحرایی، امکانات ارتباطی، سیستم تشکیل پرونده و نحوه ارسال مدارک مصدومین به عقب وضعیت نامناسبی داشتند. بحث: در بیشتر جنبه‌های امداد و انتقال در این رزمایش وضعیت مناسبی وجود داشت، ولی هنوز اشکالاتی در بعضی از ابعاد آن وجود دارد که مقداری با توجه به کوهستانی بودن منطقه قابل پیش بینی بود. لازم است جهت رفع اشکالات در آینده با برنامه ریزی مناسب همراه با تقویت امکانات ارتباطی، تامین امکانات مناسب جهت نقل و انتقال سریع‌تر مصدومین، تلاش جهت تشکیل و نگهداری و انتقال پرونده‌های مصدومین اقدام گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 312

دانلود 96 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3 (مسلسل 25)
 • صفحه شروع: 

  257
 • صفحه پایان: 

  260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

مقدمه: با توجه به نقش آب در انتقال بیماری‌ها، تامین آب شرب سالم در مراکز نظامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در بین روش‌های متداول برای گندزدایی آب، کلرزنی به‌عنوان قدیمی‌ترین روش، بیشترین کاربرد را در مراکز نظامی دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی نحوه بهره‌برداری از دستگاه‌های کلرزنی به‌عنوان تنها روش گندزدایی آب شرب در این مراکز می‌باشد. مواد و روش کار: از 182 مرکز نظامی در سطح کشور در سال 1381 به کمک پرسشنامه، داده‌های مرتبط با نحوه بهره‌برداری از دستگاه‌های کلرزنی جمع‌آوری و با استفاده از آمار توصیفی نتایج تحلیل گردید. نتایج : به‌دلیل نقص فنی و فرسودگی دستگاه کلرزنی، بهره‌برداری غلط، در بیش از50 درصد کلرسنجی‌ها، کلر باقی‌مانده آب (به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کنترل کیفیت آب شرب) صفر بوده است. همچنین عدم آشنایی اپراتورها با غلظت کلری که باید به آب تزریق شود و مقدار کلر باقی‌مانده مورد نیاز در آب، مشکلاتی را در بهره‌برداری ایجاد کرده است که در متن مقاله اشاره گردیده است. بحث: براساس نتایج حاصل از این تحقیق، بهره‌برداری و نگهداری صحیح از هیپوکلریناتورها و رفع بسیاری از مشکلات موجود, نیازمند آموزش پرسنل شاغل در این بخش می‌باشد. به‌علاوه، تامین امکانات و تجهیزات مناسب و مورد نیاز از ضروری‌ترین اقدامات لازم‌الاجرا در راستای تقویت کنترل‌های لازم بر کیفیت آب شرب می‌باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 116 استناد 0 مرجع 3

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID