مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (Journal of Advances in Medical and Biomedical Research) | سال:1384 | دوره:13 | شماره:51

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

SAZVAR A. | KHODA VEYSI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  51
 • صفحه شروع: 

  28
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7872
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background & Objectives: Proper height and healthy, normal spinal column and improvement of blood circulation play a crucially important role in general health of an individual. Regarding the lack of data concerning the deformities of spinal column in Zanjan, This study was carried out with the aim of determining the rate of spinal column deformities and cardio respiratory fitness in male guidance school students of Zanjan province in 2003. Materials & Methods: This cross - sectional study was conducted on 643 male students of guidance schools who were selected through cluster random sampling. After measuring the height and weight of the students and exclusion of unhealthy students from the study the data concerning the deformities of spinal column and cardio respiratory fitness of the students were collected through standard NewYork test, Shuttle run and YMCA method and analysed through correlation and analysis of regression . Results: The results showed that 93.8% of the students suffered from at least one deformity of spinal column. Deformities of spinal column consist of scapula knob (51.49%), chest depression (48.7%), abdomen knob (47.9%), dropped shoulder (45.7%), scoliosis (28.1%), abdomen lordosis (24.4%), neck lordosis (19.9%), kyphosis (14.6%), asymmetric pelvis (13.8%), head crookedness (9.3%), curled back (2.3%). The maximum intake of oxygen was 46.96 ml/kg per minute. There was a significant association between lordosis and asymmetric pelvis with cardio respiratory fitness (P=0.04 ). Conclusion: Most of the students (93.8%) suffered from at least one deformity of spinal column. This shows the necessity of paying particular attention to physical training and measures to prevent and control these disorders.

آمار یکساله:  

بازدید 7872

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

محمودهاشمی حمید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  51
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

زمینه و هدف: استئوتومی طرفی بینی، جزیی اساسی در جراحی زیبایی بینی (رینوپلاستی) محسوب می‌شود. یک تکنیک قابل تکرار و قابل پیش‌بینی با کمترین عوارض، عامل مهمی در موفقیت عمل محسوب می‌شود. با توجه به وجود روش‌ها و ابزارهای متفاوت جهت استئوتومی، این مطالعه با هدف مقایسه‌ی میزان اکیموز ناشی از استئوتومی طرفی بینی در دو روش داخلی و خارجی در تهران طی سال 1382 تا 1383 انجام شد. روش بررسی: این تحقیق کارآزمایی بالینی بر روی 30 بیمار (15 مرد و 15 زن) انجام شد. تمام شرایط قبل و پس از جراحی در تمام بیماران یکسان بود. در هر بیمار هر دو روش استئوتومی داخلی و خارجی انجام شد و میزان اکیموز ناشی از عمل توسط محقق و با استفاده از یک خط‌کش در روز‌های اول، سوم، پنجم و هفتم پس از عمل اندازه‌گیری شد. اطلاعات با استفاده از آزمون‌های اسمیرنوف کولموگراف، ویلکز و اندازه‌های تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که میزان اکیموز در روش خارجی به مراتب کمتر از روش داخلی بود (01/0 P=). هم‌چنین میزان اکیموز در پلک پایین بیش از پلک بالا (01/0 P=) و در روز سوم بیش از سایر روزها بود و از روز سوم تا هفتم از میزان اکیموز به تدریج کاسته می‌شد. سن فاقد تاثیر معنی‌دار بر میزان اکیموز بود، اما میزان اکیموز در مردان بیشتر از زنان بود (01/P=0).نتیجه‌گیری: استئوتومی خارجی با ایجاد اکیموز کمتر نسبت به روش داخلی و با داشتن سایر مزایایی که توسط محققین دیگر معرفی شده است، می‌تواند به عنوان یک تکنیک آموزشی معرفی و مطرح شود. 

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  51
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1016
 • دانلود: 

  348
چکیده: 

زمینه و هدف: عادات و الگوهای غذایی در دوران کودکی شکل گرفته و تا پایان زندگی فرد باقی می‌مانند.تغذیه صحیح در این دوران سبب ارتقا رشد و تکامل کودک شده، به علاوه از خطر ابتلا به بیماری های مزمن در دوران بزرگسالی می‌کاهد. نظر به اهمیت آموزش تغذیه به کودکان در سنین مدرسه، هدف از این مطالعه تعیین تاثیر آموزش‌ تغذیه‌ برآگاهی‌ و عملکرد تغذیه‌ای‌ دانش‌آموزان‌ مقطع‌ پنجم ابتدایی‌ در ارتباط‌ با مصرف‌ تنقلات می‌باشد‌ که طی سال 1382 تا 1383 در تبریز انجام شد.روش بررسی: این‌ مطالعه‌ تجربی بر روی 487 دانش‌آموز (16 مدرسه)‌ در دو گروه‌ آزمایش و‌ کنترل‌ انجام شد. در این‌ مطالعه‌ دو شیوه ‌آموزشی‌ (روش‌ سخنرانی‌ بدون‌ وسایل‌ کمک‌ آموزشی‌ و روش‌ استفاده‌ از وسایل‌ کمک ‌آموزشی‌ و بحث گروهی) به مدت 12 جلسه آموزشی برای دانش‌آموزان اجرا شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ای بود که پایایی و روایی آن قبل از مطالعه تعیین شد. به‌ منظور بررسی‌ تاثیر مداخله آموزش‌ تغذیه‌ در مصرف‌ تنقلات‌، روش‌ چهار گروهی‌ سولومن‌ مورد استفاده‌ قرار گرفت‌.یافته ‌ها: نتایج حاصل از مطالعه تفاوت معنی داری را بین میانگین امتیاز آگاهی و عملکرد دانش آموزان گروه کنترل و آزمایش قبل از مداخله نشــان نداد. اما بعد از آموزش، تفاوت معنی داری (P=0.005) بین میانگین امتیاز آگاهی و عملکرد در دو گروه مشاهده شد، به طوری که میانگین امتیاز عملکرد در گروه آزمایش از87.8±31.95  قبل از مداخله به 104.6±28.34 پس از مداخله و میانگین امتیاز آگاهی از22.40±16.49  قبل از مداخله به 42.6±25.68  پس از مداخله تغییر یافت. علاوه بر این در هر دو گروه آگاهی و عملکرد به طور معنی داری افزایش یافت (P=0.005). نتایج در دانش آموزان دختر رضایت بخش تر از دانش آموزان پسر بود (P=0.005).نتیجه گیری: آموزش‌ تغذیه‌ به‌ ویژه در محیط‌ مدرسه‌ نقش‌ بسیار عمده‌ای‌ در افزایش‌ آگاهی‌ وعملکرد دانش‌آموزان‌ ایفا می‌کند. جایگزینی مواد غذایی طبیعی و مغذی به جای تنقلات، بسیاری از مشکلات ناشی از مصرف این قبیل مواد غذایی بی ارزش را کاهش می‌دهد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش آموزش‌ والدین‌ نیز در ارتباط‌ با کاهش‌مصرف‌ تنقلات امری مهم‌ و ضروری‌ می‌باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1016

دانلود 348 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  51
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

زمینه و هدف: مسائل مرتبط با آب و بیماری های ناشی از آن، از مهم‌ترین مسائل بهداشتی روستاهای کشورهای در حال توسعه است و تدارک آب سالم برای این جوامع یکی از موثرترین روش‌ها برای بهبود سلامت مردم می باشد. نظر به اهمیت این مسئله، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مشارکت نوجوانان بر شیوه مصرف آب آشامیدنی در خانواده‌‌های روستای رستم آباد بوئین زهرا در سال 1383 انجام شد. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه شبه تجربی است. نمونه‌ها 36 نوجوان روستایی بودند که 102خانواده را تحت پوشش قرار دادند. ابتدا جلسات آموزشی برای نوجوانان، برگزار گردید. سپس هر یک از آنان، آموزش و کنترل چند خانواده روستایی (به طور متوسط 3 خانواده) را بر عهده گرفتند و در نهایت، درصد خانوارهای روستایی که قبل و بعداز مشارکت نوجوانان، آب آشامیدنی خود را به طریقه بهداشتی (جوشانیدن یا کلرینه کردن) استفاده می‌کردند، مورد مقایسه قرار گرفت. جهت مقایسه میانگین مصرف آب آشامیدنی سالم قبل و پس از مداخله از آزمون تی زوج استفاده شد. یافته‌ها: یافته ها نشان داد که هیچ کدام از خانواده های روستایی ، قبل از مداخله، از آب آشامیدنی بهداشتی استفاده نمی کردند.در حالی که پس از مداخله 8/68 درصد از آنان از آب آشامیدنی بهداشتی استفاده می‌کردند. آزمون تی‌زوج اختلاف معنی‌داری بین میانگین مصرف آب آشامیدنی سالم، قبل و پس از مداخله نشان داد (P=0.001). نتیجه‌گیری: مشارکت نوجوانان بر شاخص تهیه و مصرف آب بهداشتی در روستا موثر است، از این رو پیشنهاد می شود که از این روش به عنوان یک راهکار عملی برای افزایش میزان مصرف آب آشامیدنی در روستا، استفاده شود.    

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  51
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  41
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  413
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

زمینه و هدف: برخوردار بودن لز وضعیت قامت مناسب و داشتن ستون فقرات طبیعی و بهبود عملکرد دستگاه گردش خون از عوامل بسیار مهم در سلامت عمومی فرد می باشد. با توجه به عدم وجود اطلاعات در مورد میزان ناهنجاری های ستون فقرات در استان زنجان، این پژوهش با هدف تعیین میزان ناهنجاری های ستون فقرات و آمادگی قلبی – تنفسی دانش آموزان پسر دوره راهنکایی استان زنجان در سال 1381، انجام شد. روش بررسی: این تحقیق مقطعی بر روی 643 دانش آموز پسر دوره ی راهنمایی استان زنجان انجام شد که به صورت تصادفی خوشه ای و چند مرحله ای انتخاب شده بودند. پس از اندازه گیری قد و وزن دانش آموزان و حذف افراد بیمار از مطالعه، اصلاعات مربوط به ناهنجاری های ستون فقرات و آمادگی قلبی تنفسی دانش آموزان با استفاده از استاندارد نیویورک، شاتل ران و روش دو نقطه ای اندازه گیری چربی، جمع آوری و با استفاده از آزمون های همبستگی و آنالیز رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که 93.8 درصد از افراد حداقل به یکی از ناهنجاری های ستون فقرات مبتلا هستند. ناهنجاری های ستون فقرات به ترتیب شامل برآمدگی های کتف ها (51.4 درصد)، فرو رفتگی سینه (48.7 درصد)، برآمدگی شکم (47.9 درصد)، افتادگی شانه ها (45.7 درصد)، اسکولیز (28.1 درصد)، لوردوز شکمی (24.4 درصد)، کیفوز (14.6 درصد)، عدم تقارن لگن (13.8 درصد)، کجی سر (9.3 درصد) و عارضه پشت تابدار (2.3 درصد) بود. حداکثر اکسیژن مصرفی 46.96 میلی لیتر بر کیلوگرم در دقیقه محاسبه شد. بین لوردوز کمری و عدم تقارن لگن با آمادگی قلبی – تنفسی ارتباط معنی داری، مشاهده شد.(P=0.04). نتیجه گیری: اکثریت (93.8 درصد) دانش آموزان پسر دوره راهنمایی در استان زنجان حداقل به یکی از ناهنجاری های ستون فقرات مبتلا می باشند. این امر ضرورت توجه به تربیت بدنی و انجام اقدامات جهت کنترل و پیشگیری از این ناهنجاری ها را بیش از پیش مشخص می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 413

دانلود 75 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  51
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1466
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

زمینه و هدف: امروزه مشاهده می‌شود اکثر زنانی که جهت ختم بارداری در سه ماهه سوم در بیمارستان بستری می گردند، در فاز زایمانی قرار نداشته و بدون شروع شدن انقباضات رحمی، بستری و حاملگی آن‌ها ختم می‌گردد. با توجه به اهمیت سلامت مادران و نوزادان و نقش سزارین‌های غیر ضروری در این زمینه، پژوهش حاضر به منظور تعیین دلایل ختم بارداری در سه ماهه سوم و ارتباط آن با سر انجام مادر و جنین در سال 1383 در شهر کرد انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی تعداد 750 نفر از زنانی که جهت ختم بارداری در سه ماهه سوم در بخش زایمان بستری شده بودند، به روش تصادفی و در سه شیفت مختلف صبح، عصر و شب انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسش‌نامه و چک لیست بود که بر اساس معاینه اولیه بیمار، مطالعه پرونده، مصاحبه با مادر و معاینه فیزیکی نوزاد پس از تولد، توسط پژوهشگر تکمیل شد. سرانجام مادر و جنین با استفاده از معیارهای نوع زایمان، سن حاملگی و وزن نوزاد تعیین شد. اطلاعات پس از طبقه بندی با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون‌های آماری تی ، کای دو و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: 298نفر (7/39 درصد) از مادران به علت شروع درد های زایمانی و 452 نفر (3/60 درصد) به توصیه پزشک مراجعه و مورد ختم بارداری قرار گرفته بودند. 2/23 درصد از افراد مذکور به دلایلی مثل سزارین قبلی، تمایل به سزارین و مشکلات مادر و جنین در حین بارداری بستری شده بودند. نتایج نشان داد که پس از حذف موارد سزارین تکراری و تمایل به سزارین، بین علت ختم بارداری و نوع زایمان ارتباط معنی‌داری وجود دارد و افرادی که به توصیه پزشک بستری شده بودند، بیشتر مورد عمل سزارین قرار گرفته بودند (P=0.001). سن حاملگی در گروهی که به توصیه پزشک بستری شده بودند بیشتر از گروهی بود که به علت شروع دردهای زایمانی مورد ختم حاملگی قرار گرفته بودند (P=0.003). وزن نوزادان در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت . نتیجه گیری: اقدام به ختم حاملگی قبل از شروع دردهای زایمانی می تواند احتمال عمل سزارین را افزایش دهد. گرفتن شرح حال دقیق در مراقبت‌های دوران بارداری، انجام سونوگرافی در 26 هفته‌ای اول بارداری و آموزش به زنان باردار در خصوص زمان مراجعه به بیمارستان از اقداماتی است که می‌توان جهت جلوگیری از ختم زودرس بارداری انجام داد.    

آمار یکساله:  

بازدید 1466

دانلود 111 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  51
 • صفحه شروع: 

  42
 • صفحه پایان: 

  48
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  260
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

زمینه و هدف: امروزه مشاهده می‌شود اکثر زنانی که جهت ختم بارداری در سه ماهه سوم در بیمارستان بستری می گردند، در فاز زایمانی قرار نداشته و بدون شروع شدن انقباضات رحمی، بستری و حاملگی آن‌ها ختم می‌گردد. با توجه به اهمیت سلامت مادران و نوزادان و نقش سزارین‌های غیر ضروری در این زمینه، پژوهش حاضر به منظور تعیین دلایل ختم بارداری در سه ماهه سوم و ارتباط آن با سر انجام مادر و جنین در سال 1383 در شهر کرد انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی تعداد 750 نفر از زنانی که جهت ختم بارداری در سه ماهه سوم در بخش زایمان بستری شده بودند، به روش تصادفی و در سه شیفت مختلف صبح، عصر و شب انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسش‌نامه و چک لیست بود که بر اساس معاینه اولیه بیمار، مطالعه پرونده، مصاحبه با مادر و معاینه فیزیکی نوزاد پس از تولد، توسط پژوهشگر تکمیل شد. سرانجام مادر و جنین با استفاده از معیارهای نوع زایمان، سن حاملگی و وزن نوزاد تعیین شد. اطلاعات پس از طبقه بندی با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون‌های آماری تی ، کای دو و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: 298نفر (7/39 درصد) از مادران به علت شروع درد های زایمانی و 452 نفر (3/60 درصد) به توصیه پزشک مراجعه و مورد ختم بارداری قرار گرفته بودند. 2/23 درصد از افراد مذکور به دلایلی مثل سزارین قبلی، تمایل به سزارین و مشکلات مادر و جنین در حین بارداری بستری شده بودند. نتایج نشان داد که پس از حذف موارد سزارین تکراری و تمایل به سزارین، بین علت ختم بارداری و نوع زایمان ارتباط معنی‌داری وجود دارد و افرادی که به توصیه پزشک بستری شده بودند، بیشتر مورد عمل سزارین قرار گرفته بودند (P=0.001). سن حاملگی در گروهی که به توصیه پزشک بستری شده بودند بیشتر از گروهی بود که به علت شروع دردهای زایمانی مورد ختم حاملگی قرار گرفته بودند (P=0.003). وزن نوزادان در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت . نتیجه گیری: اقدام به ختم حاملگی قبل از شروع دردهای زایمانی می تواند احتمال عمل سزارین را افزایش دهد. گرفتن شرح حال دقیق در مراقبت‌های دوران بارداری، انجام سونوگرافی در 26 هفته‌ای اول بارداری و آموزش به زنان باردار در خصوص زمان مراجعه به بیمارستان از اقداماتی است که می‌توان جهت جلوگیری از ختم زودرس بارداری انجام داد.    

آمار یکساله:  

بازدید 260

دانلود 151 استناد 2 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  51
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  226
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

زمینه و هدف: فارنژیت و عارضه مهم رماتیسم قلبی ناشی از عفونت با استرپتوکک بتاهمولیتیک گروه A ، یکی از مشکلات عمده بهداشتی ـ درمانی کودکان می‌باشد. از آنجایی که حاملین این باکتری نقش موثری در انتشار عفونت در خانواده و مدرسه دارند و با توجه به مواردی که از مقاومت دارویی مشاهده شده است، این مطالعه جهت تعیین شیوع نسبی کلونیزاسیون حلقی استرپتوکک گروه A در کودکان دبستانی شهر زاهدان و تعیین مقاومت دارویی آن در سال 1380 انجام شد. روش بررسی: از گلوی 555 دانش آموز دختر و پسر سالم (بدون علاومت فارنژیت) دبستان‌های ابتدایی سطح شهر که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و طبقه‌‌ای انتخاب شده بودند، طی فصل زمستان با سواپ استریل نمونه برداری شد و پس از کشت در محیط بلاد ـ آگار و جدا سازی باکتری، آزمایش حساسیت ضد میکروبی انجام شد. نتایج با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (آزمون کای دو) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: شیوع حلقی استرپتوکوک بتا همولیتیک A 1/10 درصد (56 نفر) تعیین شد. میزان کلونیزاسیون در دختران (17/10 درصد) کمی بیشتر از پسران (10درصد) بود. اگر چه میزان شیوع این باکتری در پایه های آموزشی با هم تفاوت داشته است (پایه اول 3/16 درصد، پایه دوم 2/7 درصد، پایه سوم 10 درصد، پایه چهارم 3/6 درصد و پایه پنجم 8/10 درصد)، ولی آزمون کای دو اختلاف آماری معنی‌داری نشان نداد. تمامی سوش‌های به دست آمده نسبت به سه آنتی بیوتیک پنی سیلین، اریترومایسین و سفیکسیم حساس بودند. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل بیان‌گر لزوم توجه به مسابل بهداشتی کودکان و تدوین برنامه های پیشگیری و کنترل بیماری‌های ناشی از استرپتوکک بتاهمولیتیک گروه A و عوارض مهم ناشی از آن می باشد.  

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 114 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  51
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  12
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  885
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

زمینه و هدف: روی ازجمله فلزات سنگین می باشد که به عنوان آلوده کننده محیطی شناخته شده است. بر اساس نتایج تحقیقات مقادیر بیش از حد این فلز ممکن است بر فعالیت طبیعی غدد درون ریز و فعالیت‌های متابولیکی بدن اثر داشته باشد. از این رو تحقیق حاضر با هدف تعیین تاثیر مقادیر مختلف روی بر عملکرد غده تیروئید و آنزیم‌های کبدی در موش‌های صحرایی نر بالغ در سال 1383 در کازرون انجام گرفت. روش بررسی: در این تحقیق تجربی 40 سرموش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار در قالب گروه‌های تجربی، شاهد و کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه‌های تجربی در سه گروه مختلف، روی را به صورت سولفات روی و به میزان 20،40 و 80 میلی‌گرم بر کیلو گرم به صورت دهانی و به مدت 15 روز دریافت کردند.  گروه شاهد یک میلی‌لیتر آب مقطر دریافت نمود و گروه کنترل هیچ ماده ای دریافت نکرد . در پایان روز پانزدهم از ناحیه بطنی قلب خون‌گیری به عمل آمد و غلظت هورمون‌های T3 ،T4 و TSH وآنزیم‌های AST ،ALT و ALP با استفاده از روش الیزا و کیت های تجارتی اندازه گیری شد و نتایج با استفاده از آزمون توکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج نشان داد غلظت هورمون T3 وآنزیم ALP درگروه‌های تجربی نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی‌داری ندارند. در حالی که غلظت هورمون T4 درگروه تجربی یک (20 میلی‌گرم بر کیلو گرم سولفات روی) نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان می‌دهد (P<0.05). غلظت هورمون TSH بین گروه‌های تجربی و کنترل کاهش معنی‌داری نشان داد (P<0.05). غلظت سرمی آنزیم‌های AST وALT در گروه تجربی یک نسبت به گروه کنترل افزایش معنی‌دار ودرگروه‌های تجربی 2 و 3 (40 و 80 میلی‌گرم بر کیلو گرم سولفات روی) کاهش معنی داری نشان ‌داد (P<0.05). نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاکی از آن است که روی بر فعالیت غده تیروئید اثر دارد و فعالیت آنزیم َ5 ـ دیدیناز را ازطریق اتصال به گروه سولفیدریل آن مهار می کند و باعث کاهش تبدیل T4 به T3 و هم‌چنین موجب کاهش TSH می‌شود. از طرفی روی باعث آسیب غشای پلاسمایی و افزایش میزان آنزیم‌های AST و ALT می‌گردد.  

آمار یکساله:  

بازدید 885

دانلود 113 استناد 1 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID