مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نقد و نظر | سال:1376 | دوره:3 | شماره:2-3

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

لگنهاوزن محمد

نشریه: 

نقد و نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 23 استناد 3 مرجع 0
نشریه: 

نقد و نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

حکیمی محمدرضا

نشریه: 

نقد و نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

نازیک رابرت

نشریه: 

نقد و نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

نقد و نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

نوزیک رابرت

نشریه: 

نقد و نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
عنوان: 
نشریه: 

نقد و نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

مهریزی مهدی

نشریه: 

نقد و نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 23 استناد 3 مرجع 0
نویسنده: 

راولز جان

نشریه: 

نقد و نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 23 استناد 5 مرجع 0
نویسنده: 

توسلی حسین

نشریه: 

نقد و نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 23 استناد 3 مرجع 0
نویسنده: 

حقیقت سیدصادق

نشریه: 

نقد و نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

غنی نژاد موسی

نشریه: 

نقد و نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-3
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID