مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) | سال:1378 | دوره:5 | شماره:2-1 (پیاپی 18-17)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

کوکبه فرخ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2-1 (پیاپی 18-17)
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2-1 (پیاپی 18-17)
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  22
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 23 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2-1 (پیاپی 18-17)
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 23 استناد 6 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2-1 (پیاپی 18-17)
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  44
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2-1 (پیاپی 18-17)
 • صفحه شروع: 

  371
 • صفحه پایان: 

  377
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  95
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 95

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2-1 (پیاپی 18-17)
 • صفحه شروع: 

  4
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 23 استناد 3 مرجع 0
نویسنده: 

کریمی فرزاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2-1 (پیاپی 18-17)
 • صفحه شروع: 

  4
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 23 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2-1 (پیاپی 18-17)
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  54
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2-1 (پیاپی 18-17)
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  65
تعامل: 
 • استنادات: 

  75
 • بازدید: 

  324
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

0

آمار یکساله:  

بازدید 324

دانلود 23 استناد 75 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2-1 (پیاپی 18-17)
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  90
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 23 استناد 5 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID