نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

گواهی م. | شجیع ا.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  33
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

آستارایی ع.ر.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  35
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

همتی ا.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

صالحی ف.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  117
 • صفحه پایان: 

  120
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  125
 • صفحه پایان: 

  125
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  19
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  182
 • صفحه پایان: 

  182
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  202
 • صفحه پایان: 

  204
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  223
 • صفحه پایان: 

  223
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  35
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  264
 • صفحه پایان: 

  268
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  268
 • صفحه پایان: 

  272
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  29
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

محمودی ع.ا.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  299
 • صفحه پایان: 

  299
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  33
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  31
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  349
 • صفحه پایان: 

  351
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  37
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 37

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

گلابی م. | لک ش.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  375
 • صفحه پایان: 

  377
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  38
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 38

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

غدیری ع. | بیرجندی ا.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  708
 • صفحه پایان: 

  711
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  714
 • صفحه پایان: 

  717
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  20
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  89
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0