The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نسیم تندرستی (سلامت خانواده) | سال:1392 | دوره:2 | شماره:1

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

زمینه و هدف: معلم یکی از عوامل کلیدی برای ایجاد موفقیت مطلوب در تحقق اهداف آموزشی می باشد و خصوصیات وی موجب تسهیل فرآیند آموزش می گردد. این مطالعه با هدف تبیین مشخصات استاد خوب از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی آمل انجام شد.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کیفی است که در آن بیست و دو نفر از اساتید و دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی آمل با مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده ها با روش تحلیل محتوی کیفی قراردادی به طور همزمان تحلیل شد.یافته ها: درون مایه های پدیدار شده در این مطالعه شامل "دانش پژوهی" و "شخصیت فردی" بود. زیر طبقات "دانش پژوهی" شامل "تسلط علمی، قدرت انتقال، علاقمندی به تدریس، سنجش و ارزیابی و روش تدریس"و زیر طبقات "شخصیت فردی" شامل "خصوصیات فردی، اعتماد به نفس و وضعیت ظاهری" بود.بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مشخص شد که توان علمی و تسلط استاد در درس مورد نظر و هم چنین خصوصیات شخصیتی اساتید از مهترین ملاک های استاد خوب، توسط اعضای هیأت علمی و دانشجویان بود.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  17
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  473
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

زمینه و هدف: دوران بارداری به عنوان یک دوره آسیب پذیر در زنان تصور شده است که مادران را با مشکلات و دشواری های جدیدی رو به رو می نماید و این مشکلات ممکن است باعث اختلال در سلامت روانی و روند کیفیت زندگی آنان گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سلامت روانی با کیفیت زندگی زنان باردار انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - مقطعی، نمونه ها 315 نفر از زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی - درمانی شهرستان شاهین شهر اصفهان بوده اند. روش نمونه گیری در دسترس برای انتخاب زنان مراجعه کننده به مراکز مذکور استفاده شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی و کیفیت زندگی فرم 36 سوالی گردآوری شد و با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معناداری برای آزمون های آماری نیز کمتر از 0.05 لحاظ گردید.یافته ها: حیطه عملکرد فیزیکی از کیفیت زندگی با 3 حیطه اضطراب (p=0.004)، اختلال در عملکرد اجتماعی (p=0.001) و افسردگی (p=0.012) از سلامت عمومی همبستگی معنی دار نشان داد. حیطه سلامت روانی از کیفیت زندگی تنها با حیطه علایم شبه جسمی از سلامت عمومی ارتباط معنی دار نشان داد (p=0.02) و در نهایت در حیطه عملکرد اجتماعی از کیفیت زندگی با حیطه اختلال در عملکرد اجتماعی از سلامت عمومی همبستگی معنی دار مشاهده شد(p=0.01).بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش تاثیر مثبت سطح تحصیلات والدین و آگاهی خانواده ها را بر تغذیه و شاخص توده بدن را نشان می دهد؛ لذا توجه به افزایش آگاهی خانواده بر تغذیه دانش آموزان ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 473

دانلود 141 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  20
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

زمینه و هدف: از جمله مشاغلی که درگیر نوبت کاری و اختلال خواب ناشی از آن است، گروه پزشکان و پرستاران می باشد که در این میان، شغل پرستاری در آمیخته با وضعیت نوبت کاری و اختلال خواب برخاسته از آن بوده است و این مساله موجب از هم گسیختگی بنیاد جسمی و روانی فرد و بروز مشکلاتی می شود. اختلال خواب می تواند در محیط کار بر پیکیره ارائه وظایف محوله شغلی صدمه زده و باعث تخریب کیفیت و کمیت آن و همچنین افت شدید عملکرد حرفه ای - که اساسا پاسخی بر نیاز های بیماران است - شود. این پژوهش با هدف بررسی کیفیت خواب پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه جراحی قلب باز بیمارستان های استان مازندران و عوامل مرتبط با آن در سال 13911 انجام گردید.روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی - مقطعی و بر روی کلیه پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه جراحی قلب باز بیمارستان های استان مازندران (63 نفر) انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها در این مظالعه شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و همچنین پرسشنامه کیفیت خواب پیتسزبرگ (PSQI) بود. اطلاعات به دست آمده با استفاده ازنرم افزار آماری SPSS16 و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (t- مستقل، Chi-Square) و مورد تجربه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که از مجموع پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه جراحی قلب باز بیمارستان های استان مازندران، 84% دارای کیفیت خواب پایین بودند، بعلاوه، یافته ها نشان داد بین کیفیت خواب و متوسط تعداد شیفت شب در ماه، ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (p=0.004).بحث و نتیجه گیری: درصد بالایی از پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه جراحی قلب باز، دارای کیفیت خواب پایین می باشند و افزایش تعداد شیفت شب در ماه، نقش عمده ای در کاهش کیفیت خواب آنان داشته است. لذا با توجه به اثرات نامطلوب کیفیت پایین خواب پرستاران بر کیفیت مراقبت آنها، انجام برنامه ریزی های مناسب جهت بهبود کیفیت خواب پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه جراحی قلب باز ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جهت گیری دینی پدر با ادراک فرزندان از الگوهای ارتباطی خانواده در دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه انجام شد.روش بررسی: نمونه ای مشتمل بر 360 دانش آموز و پدران آنها، که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، در پژوهش مشارکت داشتند. پرسشنامه الگوهای ارتباطات خانواده توسط دانش آموزان و پرسشنامه جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسلام، توسط پدران دانش آموزان تکمیل شدند.یافته ها: نتایج کلی حاکی از آن بود که جهت گیری دینی پدر به صورت مثبت، ادراک فرزندان از الگوهای ارتباطی خانواده را پیش بینی می کند. ابعاد عقاید - مناسک و اخلاق از جهت گیری دینی پدر به صورت مثبت ادراک فرزندان از بعد گفت و شنود الگوهای ارتباطی خانواده را پیش بینی می کنند. همچنین ابعاد عقاید - مناسک و اخلاق از جهت گیری دینی پدر به صورت مثبت ادراک فرزندان از بعد همنوایی الگوهای ارتباطی خانواده را پیش بینی می کنند. بین دانش آموزان دختر و پسر از نظر الگوهای ارتباطی خانواده تفاوتی مشاهده نشد.بحث و نتیجه گیری: اینکه پدر دارای کدام جهت گیری دینی باشد در اداراک فرزندان وی از الگوهای ارتباطی خانواده موثر است. این نوشتار با بحث از یافته های پژوهش، اشاره به مضامین عملی و علمی نتایج و ارائه پیشنهادهایی برای پژوهش بیشتر بر خود مهر ختام می زند.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  253
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

زمینه و هدف: با گسترش نگرانی ها از گسستگی پیوندهای خانوادگی، فهم فرآیندهایی که بتوانند سرسختی خانواده ها را در برابر این چالش ها تقویت کند ضرورت بیشتری یافته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک دلبستگی و سازگاری زناشویی در سرسختی خانواده است.روش بررسی: به همین منظور تعداد 168 نفر از همسران خانواده های ساکن در شهرستان یزد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: تجربه در روابط نزدیک (ECRS)، آزمون سازگاری زناشویی لاک والاس (LW-MAT) و شاخص سرسختی خانواده (FHI). تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس دو راهه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد.یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان دادند که بین اجتناب و اضطراب (مولفه های دلبستگی) با سرسختی خانواده و بین اجتناب و سازگاری زناشویی رابطه ای منفی و بین سازگاری و سرسختی خانواده رابطه ی مثبتی وجود دارد. همچنین خانواده های همسران دارای سبک دلبستگی ایمن و زوج های سازگار در مقایسه با سبک های نا ایمن و زوج های ناسازگار از سرسختی بالاتری برخوردارند.بحث و نتیجه گیری: بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که خانواده هایی که در آن همسران از سبک دلبستگی ایمن برخوردار بوده و بر سر مسائل مهم و موضوعات حیاتی زندگی توافق و تطابق لازم را دارند، از توان بالاتری برای مدیریت و تحمل تنش ها برخوردارهستند.

آمار یکساله:  

بازدید 253

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  48
 • صفحه پایان: 

  55
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  262
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

زمینه و هدف: افزایش آگاهی و مهارت در دوران بارداری باعث آمادگی مادر باردار برای زایمان و ارتقای سلامت وی می شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش های دوران بارداری بر روند زایمان در زنان آموزش دیده در بیمارستان امام علی (ع) آمل، ایران انجام شده است.روش بررسی: مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 195 (132 نفر گروه کنترل، 63 نفر گروه آزمون) خانم باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر آمل، از هفته 20 بارداری به بعد انجام شد. گروه آزمون به مدت 6-8 جلسه 1.5 ساعته با تناوب تقریبا هر سه هفته یکبار در کلاسهای آموزشی آمادگی برای زایمان ایمن شرکت کردند. گروه کنترل فقط مراقبتهای روتین را دریافت نمودند.گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه، خصوصیات دموگرافیک و زایمانی و پرسشنامه استاندارد اضطراب و افسردگی بیمارستانی، سنجش شدت درد با مقیاس دیداری درد (VAS) و مقیاس مگگیل (McGill) صورت گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSSو آزمونهای T و کای دو مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.یافته ها: شدت اضطراب بیمارستانی در مادران آموزش دیده به طور معنی داری کاهش یافته بود (p=0.002). میزان شدت درد با مقیاس دیداری در فاز انتقالی (دیلاتاسیون سرویکس 10-8cm) در گروه آزمون (85.68) به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل (90.99) بود (p=0.003). در بررسی شدت درد با مقیاس مگ گیل، نتایج مطالعه تفاوت معنی داری را در گروه آزمون (8.34) نسبت به گروه کنترل (9.16) نشان می دهد (p=0.0018). طول مرحله اول و دوم و سوم زایمان، نیاز به مسکن، وضعیت نوزاد (وزن، آپگار، شروع شیردهی) در دو گروه تفاوتی مشاهده نشد. میزان انجام اپی زیاتومی (p=0.000) و سزارین اورژانس (p=0.01) در گروه آموزش دیده کاهش یافته بود.بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه، بیانگر آنست که آموزش دوران بارداری و حمایت روحی روانی مادران در طی زایمان سبب کاهش اضطراب مادر و شدت درد و مداخلاتی از قبیل اپی زیاتومی و سزارین اورژانس شده است. برگزاری کلاس های آموزش دوران بارداری به عنوان بخشی از مراقبتهای دوران بارداری برای کلیه زنان باردار توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 262

دانلود 74 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  56
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  742
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

زمینه و هدف: خانواده محل ارضای نیازهای مختلف جسمانی و عقلانی و عاطفی است و داشتن آگاهی از نیازهای زیستی و روانی و شناخت چگونگی ارضا آنها و تجهیز شدن به تکنیکها و شناخت تمایلات زیستی و روانی ضرورتی انکارناپذیر می باشد که این پژوهش نیز با هدف بررسی اثربخشی آموزش زوج درمانی شناختی - رفتاری بر عملکرد خانواده زوجین متقاضی طلاق بود.روش بررسی:در این مطالعه، 40 زوج از متقاضیان طلاق انتخاب شده و با استفاده از انتساب تصادفی در دو گروه کنترل (20 زوج) و گروه آزمایش (20 زوج) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس ابزار سنجش خانواده استفاده گردید. گروه آزمایش به مدت 9 جلسه تحت آموزش زوج درمانی شناختی - رفتاری قرار گرفت، اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل کوواریانس استفاده گردید.یافته ها: نتایج نشان دهنده اثربخشی آموزش زوج درمانی شناختی - رفتاری بر عملکرد خانواده و زیرمقیاس های حل مشکل، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار در متقاضیان طلاق در سطح p<0.05 بود.بحث و نتیجه گیری:زوج درمانی شناختی - رفتاری تلفیق عوامل رفتاری و شناختی در درمان زوج ها با مشکلات زناشویی است که بر اساس یافته های حاضر استفاده از این روش زوج درمانی در بهبود عملکرد خانواده متقاضیان طلاق سودمند به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 742

دانلود 252 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  64
 • صفحه پایان: 

  69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  252
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

زمینه و هدف: تاب آوری، نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی می باشد؛ لذا این پژوهش با هدف تعیین رابطه سبک دلبستگی و نارسایی هیجانی بر تاب آوری دانشجویان انجام شده است.مواد و روش ها: نوع مطالعه، توصیفی و از نوع همبستگی است جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سال 1391-1392 به تعداد 400نفر بودند. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان (1970) 196 نفر تعیین شدند. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسالی، مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو 20 و مقیاس تاب آوری کونرو و دیویدسون و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد که بین مولفه های سبک دلبستگی نظیر: دلبستگی ایمن و تاب آوری (r=0.597) دلبستگی ناایمن و تاب آوری (r=0.141) دلبستگی دوسوگرا و تاب آوری (r=0.470) دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد و هم چنین بین مولفه های نارسایی هیجانی، نظیر: دشواری در شناسایی احساسات و تاب آوری (r=-0.744)، دشواری در توصیف احساسات و تاب آوری (r=-0.770)، و تفکر عینی و تاب آوری (r=-0.766) افراد رابطه معناداری وجود دارد.بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد، که سبک دلبستگی ایمن و شناخت هیجانات با تاب آوری دانشجویان رابطه دارد؛ لذا با توجه به جایگاه ویژه دانشجویان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، به کارگیری روش های نوین و کارآمد در زمینه مشاوره و خدمات روانشناسی، مثمر ثمر خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 252

دانلود 209 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID