نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  27-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  589
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

مقدمه: نگرش و طرز تلقی یک دختر نسبت به قاعدگی خود در ایفای نقش مادری و سازگاری اجتماعی و زناشویی آینده وی تاثیر بسزایی دارد. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه سه روش آموزشی (آموزش والدین نوجوان، آموزش نوجوانان با استفاده از جزوه آموزشی و آموزش نوجوانان با استفاده از بحث و گفتگو با آنان) برای تغییر نگرش منفی نسبت به قاعدگی بود. روش ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که بر روی 256 دانش آموز دختر 12 تا 14 ساله مدارس راهنمایی شهر اصفهان در سال 1383 انجام شد. برای آموزش هر شیوه آموزشی، دو مدرسه از نواحی مختلف آموزش و پرورش بطور تصادفی انتخاب شدند. یک پیش آزمون قبل و یک پس آزمون بعد از آموزش انجام گرفت که پرسشنامه ای 40 گزینه ای، با مقیاس لیکرت 5 نقطه ای، نگرش آنان را مورد سنجش قرار می داد. از آزمون های t وابسته و تحلیل واریانس و کوواریانس برای تجزیه وتحلیل داده ها در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج: میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون نگرش دانش آموزان در شیوه های آموزشی بحث و گفتگو با نوجوانان و آموزش والدین اختلاف معنی داری داشت ولی در شیوه آموزشی ارایه جزوه آموزشی اختلاف معنی دار نبود. در مقایسه سه روش آموزشی، روش بحث و گفتگو با نوجوانان نسبت به سایر روش ها تاثیر بیشتری داشت. نتیجه گیری: برای اصلاح نگرش دانش آموزان نسبت به قاعدگی، روش های بحث و گفتگو مناسب ترین و شیوه آموزش والدین نیز مفید است، ولی روش آموزشی جزوه که بطور معمول در سیستم آموزشی دانش آموزان به کار گرفته می شود، کارآیی کمتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 589

دانلود 30 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  120-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1024
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

مقدمه: ایجاد یک سیستم ارزشیابی منظم و شفاف و عادلانه و توام با مشارکت استادان، ممکن است موجب جلب رضایت بیشتری استادان گردد. هدف از این مطالعه، تع‍ی‍ین تاثیرات یک مدل مشارکتی ارزشیابی بر دیدگاه های اعضای هیات علمی نسبت به مدل ارایه شده می باشد. روش ها: در مطالعه ای تجربی با طرح پیش تجربی تک گروهی، 55 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی بطور تصادفی انتخاب شدند. به شرکت کنندگان بانک سوالاتی در قالب نرم افزار ارایه شد که از طریق آن می توانستند فرم ارزشیابی انفرادی (اختصاصی) برای خود تهیه کنند. دیدگاه شرکت کنندگان نسبت به این مداخله در شش حیطه در قالب یک پرسشنامه 21 سوالی با مقیاس لیکرت مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS به صورت میانگین و انحراف معیار، و با آزمون های t-test، ANOVA و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. نتایج: هشتاد و چهار درصد از نمونه ها در مطالعه شرکت کردند و نسبت به تهیه فرم اختصاصی ارزشیابی خود اقدام نمودند. شرکت کنندگان سپس به پرسشنامه نظرخواهی پاسخ دادند. میانگین و انحراف معیار پاسخ شرکت کنندگان 4.02 ± 0.5 از نمره کل 5 بود. بیشترین نمرات را احساس مشارکت و رضایت به خود اختصاص داد. نتیجه گیری: به نظر می رسد بکار گیری این مدل، که مستلزم حداکثر همکاری اعضای هیات علمی در فرایند ارزشیابی استاد می باشد، نسبت به کاهش مقاومت ها در برابر ارزشیابی و افزایش رضایت مندی کمک کند و واکنش های ایشان را در برابر بازخورد ارزشیابی بهبود بخشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1024

دانلود 276 استناد 2 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  63-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1559
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

مقدمه: دانشجویان در دوران تحصیل ممکن است با مشکلات عدیده ای مواجه شوند و در پی پیدا کردن راه حل باشند. هدف این مطالعه، تعیین نظرات دانشجویان پزشکی در مورد مشکلات دوران تحصیل و مرجع مناسب آن در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد400 نفر از دانشجویان پزشکی مشغول به تحصیل در مقاطع چهارگانه: علوم پایه، مقدمات آموزش بالینی، کارآموزی و کارورزی دانشکده پزشکی اصفهان بطور تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که با 16 سوال، مشکلات خدمات آموزشی، روان شناختی، فردی- خانوادگی و مالی- رفاهی و همچنین مناسب ترین مرجع برای حل مشکل را مورد بررسی قرار می داد. داده ها با آماره توصیفی و مجذور کای در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج: فراوانی مشکلات دوران تحصیل به ترتیب اولویت: مشکلات روان شناختی 43.7 درصد، مالی- رفاهی 30.8 درصد، فردی- خانوادگی 30.2 درصد و خدمات آموزشی 29 درصد به دست آمد. در بخش مشکلات خدمات آموزشی، فراوانی مشکل افت تحصیلی 47.1 درصد و مشکل کاهش انگیز به تحصیل 56.9 درصد بود. اکثر دانشجویان از تجربه شخصی خود برای حل مشکلات دوران تحصیل استفاده نموده و از نظر آنان خانواده، مناسب ترین مرجع مشکلات مالی- اداری و خانوادگی- فردی بود ولی برای مشکلات آموزشی و روان شناختی اکثریت تجربه شخصی را معرفی نمودند. نتیجه گیری: مشکلات دوران تحصیل شایع و نیازمند ضرورت سامان دهی نظام مشاوره با محوریت اساتید و تعامل با خانواده است. 

آمار یکساله:  

بازدید 1559

دانلود 30 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  45-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1019
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

مقدمه: در دانشکده های پرستاری، برای آموزش، از روش سخنرانی استفاده می شود. یادگیری از طریق همیاری، یکی از روش های متداول آموزشی است. این مطالعه با هدف مقایسه روش طرح تدریس اعضای تیم (Team member Teaching Design-TMTD) و روش تلفیقی سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری انجام شده است. روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، از طرح دو گروهی با آزمون قبل و بعد استفاده شده است. نمونه مطالعه کلیه دانشجویان ترم دوم پرستاری روزانه (27 نفر) و شبانه (20 نفر) دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 84-1383 بودند. مباحثی از واحد بهداشت جامعه (1) در یک گروه به روش TMTD و درگروه دیگر به روش سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ ارایه شد. پیشرفت تحصیلی دانشجویان با استفاده از آزمون قبل و بعد و یادآوری ارزیابی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای مقایسه گروه ها ازآزمون t زوج و t مستقل استفاده شد. نتایج: میانگین و انحراف معیار نمرات دانشجویان گروه تجربی پس از آموزش به روش TMTD،13± 2.5 و در گروه سخنرانی با پرسش و پاسخ 14.44±3.2 از کل نمره 22 بود. با اینکه نمرات در هر گروه نسبت به پیش آزمون افزایش معنی داری داشت ولی نمرات دانشجویان در روش تلفیقی بطور معنی داری بیشتر از TMTD بود. نتیجه گیری: روش سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ نسبت به روش TMTD بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان برتری داشت اما روش TMTD نیز، با فعال سازی دانشجویان در روند آموزش تاثیرات مثبت آموزشی داشته است. توصیه می شود از هر دو روش در آموزش استفاده گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1019

دانلود 30 استناد 2 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  53-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  372
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

مقدمه: مدیران آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای سازگار نمودن آموزش با نیازهای حرفه ای بر آن شدند تا به طراحی دوره مستقل آموزش پزشکی اورژانس در دوره پزشکی عمومی اقدام نمایند. این مطالعه با هدف تعیین نظرات صاحب نظران در مورد حداقل های آموزشی دوره اورژانس در دوره پزشکی عمومی طراحی گردید. روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1382 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. جمع آوری نظرات گروه های مختلف ذی نفع در سه مرحله انجام گردید. در مرحله نخست، با پرسشنامه ای باز، نظرات 30 نفر از کارورزان، دستیاران و پزشکان عمومی در مورد آموزش های لازم در زمینه اورژانس های داخلی و جراحی و عناوین مرتبط با سرفصل های آن جمع آوری شد. در مرحله دوم، نتایج حاصل از مرحله قبلی به صورت پرسشنامه ای به 30 نفر پزشک عمومی و دستیار و هیات علمی ارایه شد تا نظرات ایشان درباره حذف موارد غیرمرتبط به دست آید. در مرحله سوم، از گروهی صاحب نظر دعوت به عمل آمد تا بر اساس شاخص های آماری به دست آمده و پس از بحث و گفتگو درباره هر عنوان، به انتخاب و یا حذف نهایی عناوین اقدام نمایند. داده ها با شاخص های آماری میانگین و فراوانی نسبی به کمک نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج: در مرحله نخست، مجموعا 431 عنوان استخراج شد که این عناوین نهایتا در 13 گروه طبقه بندی گردید. طی مرحله سوم، از مجموع 431 عنوان مورد بررسی، 132 عنوان حذف و 146 مورد پذیرفته شد و 153 مورد به عنوان مواردی مشخص گردید که باید در گروه های تخصصی آموزش داده شوند. پس از انجام حذف ها، بر اساس جمع نمرات دو معیار معرفی شده، نمره کل هر عنوان مشخص و عناوین براساس این نمرات رتبه بندی شدند، اورژانس های شکم و تروماها بالاترین تعداد عناوین را دریافت نمودند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه به عنوان زیر بنای طراحی یک برنامه آموزشی مناسب می تواند مورد استفاده برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد. این حداقل های اورژانس های داخلی و جراحی بومی شده می تواند در اتخاذ تصمیمات آموزشی و مدیریتی راهگشا باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 372

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  35-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1443
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

مقدمه: به منظور ترویج استفاده از آموزش الکترونیک، اولین دوره آموزش آنلاین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با موضوع مدلاین راه اندازی شد. سپس مطالعه ای با هدف مقایسه اثربخشی شیوه های آموزشِ آنلاین حضوری و تلفیقی درس مدلاین در دانشجویان پزشکی، انجام گرفت. روش ها: در یک مطالعه تجربی، به 40 نفر از دانشجویان پزشکی، آموزش مدلاین با سه شیوه حضوری، آنلاین و تلفیقی ارایه شده و سپس دانش، مهارت و رضایت مندی فراگیران ارزیابی و مقایسه گردید. ابزار گردآوری داده ها برای دانش، پرسشنامه ای چهارگزینه ای ده سوالی، برای سنجش مهارت، با بررسی استراتژی جستجو، تناسب مقالات یافت شده با موضوع و زمان جستجو، و برای رضایت مندی از طریق یک پرسشنامه ده گزینه ای با مقیاس پنج نقطه ای لیکرت بود. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS و با انجام تست های آماری مجذور کای، t-test، ANOVA و کروسکال والیس انجام شد. نتایج: میانگین و انحراف معیار دانش فراگیران در گروه آموزش حضوری 75±16 ، در گروه آموزش آنلاین 70±21 و در گروه آموزش تلفیقی 82.2±13 از 100 بود. میانگین و انحراف معیار مهارت در گروه آموزش حضوری 76.9±25 ، در گروه آموزش آنلاین 70±24 ، در گروه آموزش تلفیقی 90.7±11 از 100 به دست آمد. تفاوت دانش و مهارت در سه گروه از نظر آماری معنی دار نبود. نتایج رضایت دانشجویان از آموزش نیز در سه گروه، اختلاف معنی دار آماری نداشت. نتیجه گیری: احتمالا ترکیبی از آموزش های آنلاین و راهنمایی های حضوری برای گسترش آموزش های الکترونیکی، می تواند اثربخشی قابل قبولی داشته باشد که به هر حال، برای رسیدن به این وضعیت، باید بسیاری از بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری در دانشگاه ها توسعه یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1443

دانلود 30 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  146-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  582
 • دانلود: 

  135
کلیدواژه: 
چکیده: 

تکنولوژی رایانه می تواند برای کمک به دانشجویان در زمینه دستیابی، سازمان دهی، دستکاری و نمایش اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد. تحول رایانه و تکنولوژی اطلاعات (Information Technology-IT) سیستم های مراقبت بهداشتی پیشرفته را در قسمت های ارتباط، آموزش، ذخیره و بازیابی اطلاعات پزشکی تغییر شکل داده است. این پیشرفت ها بطور مسلم بر مدیریت بیمار و آموزش ارایه دهندگان مراقبت بهداشتی تاثیر دارد. مطالعات نشان می دهد اکثر استفاده کنندگان از کامپیوتر، بویژه متخصصین مراقبت های بهداشتی در کشورهای در حال توسعه، اطلاعات کمی از نظر آموزش و استفاده از IT دارند (1تا3). بنابراین، مطالعه ای به منظور تعیین میزان آشنایی دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی و بهداشت مشهد با رایانه و کاربرد آن انجام شد که در این مطالعه، جامعه پژوهش دانشجویان 8 رشته از مقطع کاردانی و کارشناسی دوره روزانه و شبانه بودند که نیمی از آنها در تمام مقاطع تحصیلی (530 نفر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که 54.2 درصد دانشجویان در حد اپراتوری و 9.4 درصد در حد پیشرفته، با رایانه آشنایی دارند که این میزان در دانشجویان مذکر بیشتر بود (P=0.04). در مجموع، بیش از یک چهارم دانشجویان، رایانه شخصی داشتند ولی آزمون مجذور کای ارتباط معنی داری بین وجود رایانه شخصی در منزل و جنس نشان نداد. همچنین میانگین سن دانشجویانی که در حد پیشرفته با رایانه کار کرده بودند بیشتر از سایرین بود (P=0.04). بین میزان تحصیلات پدر و آشنایی دانشجو با رایانه ارتباط معنی داری مشاهده نشد ولی بین میزان تحصیلات مادر و آشنایی با رایانه رابطه معنی داری وجود داشت (P=0.01). آزمون آماری مجذور کای رابطه معنی داری را بین متوسط درآمد ماهیانه خانواده و نحوه کار کردن با رایانه نشان داد (P=0.00). نظر به اینکه دانشجویان امروز، کارکنان فردای سیستم بهداشتی- درمانی هستند و آموزش آنها نقش بسیار مهمی در تغییر مهارت های آینده دارد، این مطالعه نشان داد که نیاز به آموزش دانشجویان درباره کاربرد رایانه، با توجه به ویژگی های شخصی دانشجو، و تنظیم آن با اهداف IT در دانشگاه ها باید در اولویت اول قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 582

دانلود 135 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  71-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  785
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

مقدمه: بسیاری از مطالعات، تاثیر مداخلات آموزشی کاربرد مهارت های پزشکی مبتنی بر شواهد را بر مدارج بالای پزشکی سنجیده اند ولی گزارشات کمی از تاثیر این مداخلات در مدارج پایین پزشکی وجوددارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر یک برنامه آموزشی کارگاهی پزشکی مبتنی بر شواهد را بر مهارت بکارگیری آن توسط دانشجویان مقطع بالینی پزشکی انجام گرفت. روش ها: در یک مطالعه پیش تجربی، 24 دانشجویان پزشکی سال 4 و 5 که بخش های داخلی یا جراحی را گذرانده بودند، به صورت غیر تصادفی آسان انتخاب شدند. کارگاهی در قالب سه جلسه 5 ساعته در مورد پزشکی مبتنی بر شواهد برای آنان برگزار گردید. نگرش دانشجویان نسبت به برگزاری کارگاه از طریق پرسشنامه ای با مقیاس لیکرت، مهارت آنها در زمینه طراحی سوال کلینیکی توسط پیش آزمون و پس آزمون با دو سوال چهار گزینه ای و نحوه جستجو شواهد از بانک های اطلاعاتی توسط چک لیست بررسی شد. نتایج با استفاده از آزمون ویلکاکسون توسط نرم افزار SPSS تحلیل گردید. نتایج: از 40 نمره مهارت طرح سوال بالینی، دانشجویان از پیش آزمون 23 و از پس آزمون 8 غلط داشتند که این اختلاف معنی دار بود. نمره جستجوی منابع دانشجویان در پیش آزمون 40 و در پس آزمون 100 از کل نمره 100 و بطور معنی داری افزایش یافته بود. نتایج پرسشنامه نگرش نشان داد که نگرش دانشجویان در مورد کارگاه مثبت بوده است. نتیجه گیری: این مداخله آموزشی باعث پیشرفت طراحی سوال، جستجوی منابع اطلاعاتی شد. نگرش دانشجویان در مورد آن مثبت بود. پیشنهاد می شود که مطالعات آتی، تاثیر مداخلات زودهنگام، از جمله کارگاه را در بین دانشجویان، کارورزها، دستیاران و هیات علمی ارزیابی نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 785

دانلود 30 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  79-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  765
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

مقدمه: مهارت ارتباط پزشک با بیمار مـوجب توفیق در گرفتن اطلاعات کافی از بیمار، تشخیص صحیح، جلب اطمینان بیماران و در نهایت، درمان موفقیت آمیز می گردد. هدف از این مطالعه، تعیین وضعیت برقراری ارتباط کارورزان پزشکی با بیماران هنگام مصاحبه از دیدگاه بیمار و مشاهده گر بود. روش ها: این مطالعه مقطعی در سال 1383 انجام شد. در این مطالعه نحوه برقراری ارتباط 72 کارورز پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیماران در هنگام مصاحبه با استفاده از دو ابزار جمع آوری اطلاعات، شامل یک چک لیست که با استفاده از مشاهده مستقیم تکمیل می گردید و یک پرسشنامه که توسط مصاحبه با بیمار تکمیل می شد، مورد بررسی قرارگرفت. اطلاعات به دست آمده با آمار توصیفی و ضریب همبستگی اسپیرمن و کاپا و نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج: وضعیت برقراری ارتباط کارورزان پزشکی با بیمار در حین شرح حال گیری از دیدگاه بیمار و مشاهده گر در سطح متوسط ارزیابی گردید. بیشترین نقایص از دیدگاه بیمار و مشاهده گر در روند پایانی و سپس اجرا و شروع مصاحبه بود. در بیشتر قسمت ها، دیدگاه بیمار و مشاهده گر همخوانی نداشت. با افزایش سن بیمار، نمره برقراری ارتباط از دیدگاه بیماران بطور معنی داری افزایش می یافت. نتیجه گیری: نقایصی در مهارت برقراری ارتباط کارورزان پزشکی با بیماران در حین شرح حال گیری وجود دارد. با توجه به اهمیت این مهارت بالینی، ضرورت آموزش آن در مرکز مهارت های بالینی قبل از تماس با بیمار واقعی آشکار می گردد. انجام مطالعات مداخله ای به منظور بهبود روش های تدریس و محتوای مناسب برای آموزش مهارت های ارتباطی پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 765

دانلود 30 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

رضاییان محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  143-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1014
 • دانلود: 

  388
کلیدواژه: 
چکیده: 

تجزیه و تحلیل های مورد استفاده در پژوهش را  می توان به سه گروه تقسیم نمود:1. تجزیه و تحلیل های نخستین (Primary analyses): زمانی اطلاق می شود که پژوهشگر، خود داده ها را جمع آوری کرده و برای به دست آوردن نتایج، آنها را تجزیه و تحلیل نماید. 2. تجزیه و تحلیل های دومین (Secondary analyses): زمانی اطلاق می شود که پژوهشگر، داده های مربوط به یک مطالعه قبلی را برای پاسخگویی به سوال یا سوالات جدید مورد تجزیه و تحلیل مجدد قرار دهد.3. فراتحلیل ها (Meta analyses): زمانی اطلاق می شود که پژوهشگر، نتایج تعدادی از مطالعات اولیه (Primary analysis) را برای پاسخگویی به سوال پژوهشی خود با یکدیگر ترکیب نموده و نتیجه جمعی جدیدی را به دست آورد. فراتحلیل ها با مرور نظام مند منابع (Systematic reviews of the literature) برای پیدا کردن، ارزشیابی، ترکیب و در صورت نیاز، جمع بندی آماری، به مقالاتی می پردازند که قبلا پیرامون یک موضوع خاص به رشته تحریر در آمده اند. مهم ترین مزیت مطالعات فراتحلیل این است که آنها با ادغام کردن نتایج مطالعات مختلف، قدرت مطالعه را در جهت یافتن نتایج معنی دار افزایش می دهند. همین خصوصیت سبب شده است که در سال های اخیر، تعداد مقالات مربوط به فراتحلیل ها که در منابع علوم پزشکی منتشر می شوند، افزایش چشمگیری را نشان دهد. یکی از پیامدهای بسیار مهم چنین افزایشی، کاربرد روزافزون نتایج حاصل از فراتحلیل ها در تصمیم گیری های مربوط به مراقبت های بهداشتی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1014

دانلود 388 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  87-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  753
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

مقدمه: فشار خون بالا می تواند باعث پیشرفت سایر عوارض دیابت و بویژه عوارض قلبی- عروقی و نفروپاتی شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مدل مراقبت پی گیر بر کنترل فشار خون بیماران دیابتی صورت پذیرفت. روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی با طرح سری های زمانی در دو گروه تجربی و شاهد، بر روی 74 بیمار دیابتی، در شهر ارومیه در سال های 83-1382 انجام شد. پس از جورشدن متغیرهای ضروری، بیماران با تخصیص تصادفی در دو گروه تقسیم شدند. مدل مراقبت پی گیر که دارای چهار قدم اساسی: آشنا سازی، حساس سازی، اجرا و ارزشیابی بود، اجرا شد. در ابتدا و در فواصل یک ماهه، فشار خون بیماران سه بار اندازه گیری شد. افراد گروه تجربی ده جلسه دو ساعته آموزش گروهی در رابطه با خودمراقبتی دیابت دریافت کردند. داده ها با نرم افزار SPSS به صورت آنالیز واریانس در اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد. نتایج: میانگین میزان فشار خون سیستولیک در میان دو گروه مطالعه، بعد از انجام مداخله، با آنالیز واریانس در اندازه گیری های مکرر تفاوت معنی دار در زمان های مختلف نشان نداد ولی در مورد فشار خون دیاستولیک، تفاوت معنی دار بود. نتیجه گیری: بکارگیری الگوی مراقبت پی گیر در کنترل فشار خون دیاستولیک گروه آزمون بطور معنی داری موثر بود. از آنجا که بیماری فشار خون بالا در بیماران دیابتی شایع است و اغلب حادثه خیز می باشد، پیشنهاد می گردد از این مدل برای کنترل مستمر فشار خون استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 753

دانلود 30 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  97-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  895
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

مقدمه: در فرایند تحصیلی، ارتقا و پایش رفتارهای آموزشی بالینی مدرسان ضرورت دارد. هدف این پژوهش تعیین تاثیر شرکت مربیان در یک کارگاه آموزشی سه روزه درباره آموزش و ارزشیابی بالینی بر بکارگیری رفتارهای موثر در آموزش بالینی مربیان دانشکده پرستاری و مامایی شهر شیراز بود. روش ها: در این پژوهش شبه تجربی با طرح دو گروهی فقط پس آزمون، کلیه مربیانی (39 نفر) که حداقل به مدت چهار ماه آموزش بالینی دانشجویان را بر عهده داشتند، انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه تجربی (19 نفر) و شاهد (20 نفر) تقسیم گردیدند. سپس گروه تجربی در یک کارگاه آموزشی شرکت کرد. دو ماه بعد، تمامی دانشجویانی که تحت نظارت مربیان دو گروه به کسب تجربیات بالینی پرداخته بودند، با یک پرسشنامه پایا و روا حاوی 21 گزینه رفتار موثر در آموزش بالینی، مربیان خود را در مورد ارزیابی قرار دادند. میانگین نمرات هر یک از رفتارها در دو گروه با آزمون t مستقل به کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج: میانگین کل امتیاز داده شده به گروه تجربی نسبت به گروه شاهد بطور معنی داری بیشتر بود. علاوه بر این، مربیان گروه تجربی در 6 رفتار آموزشی هدایت کنفرانس های بالینی به نحو موثر، ارایه بازخورد مثبت و تشویق، تشویق دانشجویان به تفکر، تجزیه و تحلیل و انتقاد منطقی، داشتن انعطاف پذیری، تسهیل خود ارزشیابی دانشجویان و پرسیدن سوالات تفکربرانگیز، نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی داری داشتند ولی در 15 رفتار آموزشی دیگر تفاوت دو گروه معنی دار نبود. نتیجه گیری: شرکت مربیان در کارگاه آموزش بالینی موجب بکارگیری اصول آموزشی توسط آنان گردید و تاثیر مثبتی بر رفتارهای موثر آموزش بالینی داشت. مدیران و برنامه ریزان باید موقعیت های مناسبی را برای تسهیل بکارگیری دانش و مهارت های آموزش بالینی مربیان فراهم کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 895

دانلود 30 استناد 3 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  7-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  808
 • دانلود: 

  186
چکیده: 

مقدمه: آموزش ﭘرستاری باید با در نظر گرفتن نیازهای بهداشتی منطقه بر اساس جدیدترین شاخص های سازمان جهانی بهداشت ارایه گردد. این مطالعه با هدف تعیین میزان مطابقت برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته پرستاری با شاخص بار بیماری ها به صورت سال های عمر تعدیل شده بر حسب ناتوانی در سال 2003 انجام گرفته است. روش ها: در این مطالعه تطبیقی، ابتدا بار بیماری ها بر اساس سال های تعدیل شده عمر بر حسب ناتوانی بنا بر علت از گزارش جهانی سلامت (2003) استخراج گردید. سپس تعداد واحد درسی تخصیص یافته در برنامه سرفصل دروس کارشناسی پیوسته پرستاری به ازای هر یک از بیماری ها محاسبه و به صورت فراوانی گزارش و مقایسه شد. نتایج: درصد واحد تخصیص یافته به موضوعاتی نظیر سوانح عمدی و غیر عمدی، اختلالات عصبی- روانی، قلبی- عروقی، تنفسی، گوارشی، اعضای حسی، آنومالی های مادرزادی و کمبودهای تغذیه ای در مقایسه با بار بیماری به صورت سال های تعدیل شده عمر بر حسب ناتوانی مرتبط با این بیماری ها کمتر از حد مطلوب، در خصوص بیماری های واگیر، تناسلی- ادراری، اختلالات غدد درون ریز، وضعیت مادری و حول و حوش زایمان و بیماری های پوستی بیشتر از حد مطلوب و در مورد بیماری های عضلانی- اسکلتی و نئوپلاسم ها در حد مطلوب بود. نتیجه گیری: نیاز به بازنگری دقیق تر برنامه درسی کارشناسی پرستاری با توجه به موارد ذکر شده، احساس می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 808

دانلود 186 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

احسان پور سهیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  18-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1038
 • دانلود: 

  461
چکیده: 

مقدمه: دانشجویان رشته مامایی لازم است در پایان دوره تحصیل، از حداقل توانمندی برای ارایه خدمات حرفه ای خود برخوردار باشند. هدف از این پژوهش، تعیین میزان دستیابی دانشجویان کارشناسی مامایی به حداقل های ضروری یادگیری مامایی در دانشکده پرستاری مامایی اصفهان است. روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی و به تعبیری نوعی ارزشیابی آموزشی بر مبنای الگوی(Context, Input, Process, Product) CIPP بود. نمونه پژوهش را دانشجویان مامایی دو دوره آموزشی مشتمل بر 36 نفر که آماده امتحان فینال عملی بودند، تشکیل داد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که با تکنیک دلفی و با نظرخواهی از اساتید تهیه گردید. پرسشنامه مجموعا 12 درس و 61 واحد درسی تخصصی را با شاخص دیدن، شنیدن، مطالعه، تجربه و توانایی انجام کار مورد سنجش قرار می داد. داده ها با نرم افزار SPSS به صورت توزیع فراوانی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: در بیش از 90 درصد موارد، کلیه دروس طبق سرفصل مصوب ستاد انقلاب فرهنگی توسط استاد مربوطه در کلاس تدریس شده بود. در آموزش بالینی دانشجویان در موارد ناشایع مانند زایمان بریچ، استفاده از فورسپس، کانسر زنان تجربه کافی نداشتند و در برخی از موارد مانند احیای نوزاد، دانشجویان تجربه ای را کسب ننموده بودند. نتیجه گیری: در برخی موارد تجربه دانشجو در کسب مهارت ضعیف بود. پیشنهاد می شود اساتید از روش های نوین تدریس در جهت فعال سازی دانشجو در کلاس درس استفاده نمایند و برای آموزش موارد ناشایع، از فیلم، مولاژ و سایر وسایل سمعی بصری جدید بهره گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 1038

دانلود 461 استناد 1 مرجع 3
نویسندگان: 

BAHADORAN P. | OREYZI SAMANI SEYED HAMID REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (16)
 • صفحات: 

  27-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55012
 • دانلود: 

  19766
چکیده: 

Introduction: A Girl’s attitude towards menstruation has an important role in her future social compatibi-lity, and also her role as a mother and wife. The aim of this research was to compare three educational methods including training adolescents’ parents, adolescents via pamphlet and adolescents via discussion, in order to change their negative attitudes toward menstruation. Methods: This quasi-experimental study was performed on 256 high school girls aged between 12-14 years, in intermediate schools of Isfahan in 2004. Two intermediate schools from different districts of board of education were randomly selected for each educational method. The pre-test was administered before, and the post-test after the training. A 40 item questionnaire using 5 point Likert scale, measured their attitude. Paired t-test, ANOVA and ANCOVA were used for data analysis by SPSS software. Results: There was a significant difference between mean scores of pre and post- test in discussion group and parent education group but not in education via pamphlet. Discussion was the most efficient method among these three educational methods. Conclusion: Discussion method is the best way to improve the girls’ attitude towards menstruation. Parent education is also a useful method. But, educating by pamphlet which is the most used method has less efficiency. 

آمار یکساله:  

بازدید 55012

دانلود 19766 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BAHADORANI M. | YOUSEFI A.R. | CHANGIZ T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (16)
 • صفحات: 

  35-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  410
 • بازدید: 

  95888
 • دانلود: 

  19766
چکیده: 

Introduction: In order to enhance e-learning, the first online educational course for teaching Medline, was established in Isfahan University of Medical Sciences. This study was designed to compare the effectiveness of online, face to face and combined educational methods presented for medical students. Methods: In an experimental study, Medline was taught to 40 medical students by three methods of online, face to face and combined educational methods and then, their knowledge, skills and satisfaction rate were measured and compared. The data collection tools included a questionnaire consisted of 10 multiple choice questions for measuring knowledge, a checklist for assessing participants’ skills in searching strategies, the appropriateness of the found articles for the subject and the time length for searching, and a ten item questionnaire with five point Likert scale for measuring their satisfaction. The data was analyzed by chi2, t-test, ANOVA and Kruskal–Wallis through SPSS software. Results: The mean and standard deviation of students’ knowledge in face to face, online and combined educational methods were 75 ±16, 70 ± 21 and 82.2±13 out of 100, respectively. The mean and standard deviation of their skills in face to face, online and combined educational methods were 76.9±25, 70±24 and 90.7±11 out of 100, respectively. There was no significant difference between the scores of knowledge and skills of the three groups. Also, students' satisfaction showed no significant difference in the three groups. Conclusion: It seems that, for expanding E-learning, a combination of online and face to face guidance can possibly have an acceptable effectiveness. Meanwhile, for achieving such combined method, the appropriate ground, containing related hardware and software must be provided in universities.

آمار یکساله:  

بازدید 95888

دانلود 19766 استناد 410 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (16)
 • صفحات: 

  45-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61044
 • دانلود: 

  19766
چکیده: 

Introduction: In nursing schools, lecture is usually used as the main teaching method. Cooperative learning is one of the common educational techniques. This study was conducted to compare the effect of Team Member Teaching Design (TMTD) versus lecture combined with question and answer, on nursing students' achievements. Methods: This pre-experimental study with two groups, pre and post-test design, was performed in Nursing School of Tabriz University of Medical Sciences in 2004-2005. All nursing students who were in their second semester including 27 students from day courses and 20 from night courses participated in the study. Some sections of community health course were taught to two groups, one using TMTD technique and the other lecture combined with asking question. Students’ achievements were measured by pre and post-test. SPSS software was used for data analysis and the groups were compared by paired t-test and independent t-test. Results: The mean and standard deviation of students’ scores in TMTD and lecture combined with question and answer groups were 13±2.5 and 14.44±3.2 out of the total score 22, respectively. Although the students’ scores of both groups significantly increased in post-test, the scores of combined method group were significantly more than TMTD group. Conclusion: Lecture combined with question and answer compared with TMTD, was more effective on students’ achievements, but TMTD as an active teaching method had positive effects on students’ learning as well. It is recommended to use both methods in teaching.

آمار یکساله:  

بازدید 61044

دانلود 19766 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (16)
 • صفحات: 

  53-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38944
 • دانلود: 

  19766
چکیده: 

Introduction: In order to adjust medical students’ education with their professional needs, the educational managers in Isfahan Medical University decided to design a specific course for teaching Emergency Medicine. This study was done to determine the viewpoints of experts concerning minimum educational needs in emergency departments during general medical education. Methods: This cross-sectional study was performed in Medical University of Isfahan in 2003. The data was collected through three phases. In the first phase, the viewpoints of 30 interns, residents and general practitioners about minimum educational needs in emergency departments were gathered using open ended questions. Then a questionnaire was developed based on the results to be used in the second phase in which the viewpoints of 30 residents, faculty members and general practitioners were asked in order to delete unrelated topics. In the third phase, experts were invited and requested to discuss about each topic and choose the final topics according to the statistical results. The data was analyzed by SPSS software using mean and frequency. Results: During the first phase, 431 topics in 13 groups were defined. In the second phase, 132 topics were omitted, 146 were accepted, and 153 were remained to be taught in professional subgroups. Then, based on two introduced criteria the score of each topic was determined and the topics were ranked according to these scores. Abdominal emergencies and traumas had the most topics among all topics. Conclusion: The results of this study can be used as a base for designing a proper educational program. These minimum learning requirements for internal and surgical emergency wards can help in educational and managerial decision making.

آمار یکساله:  

بازدید 38944

دانلود 19766 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (16)
 • صفحات: 

  63-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51426
 • دانلود: 

  19766
چکیده: 

Introduction: Medical students might face numerous problems during their educational period which makes them to seek proper ways for solving them. The aim of this study was to determine medical students’ viewpoints about the problems during their educational period and proper reference for solving them in Isfahan University of Medical Sciences. Methods: In this descriptive cross-sectional study, 400 medical students studying in 4 levels of basic sciences, introduction to clinical medicine, clerkship and internship, were selected randomly. The information was gathered through a researcher-made questionnaire including 16 questions about the problems of educational services, as well as psychological, personal, family, financial and welfare problems. The questionnaire also asked about the most appropriate reference for solving students’ problems. The data was analyzed by SPSS software using descriptive statistics and Chi2. Results: The frequency of psychological, financial-welfare, personal-family, and educational services problems were 43.7%, 30.8%, 30.2% and 29%, respectively. In educational services problems, the frequency of educational failure was 47.1% and of motivation decrease was 56.9%. Most students referred to personal experience for solving their problems. They also considered family as the most appropriate source for their financial-welfare and personal-family problems, and personal experience for their educational and psychological problems. Conclusion: The problems are very common in the course of study and need an organized counseling system in which faculty members act as the core and there is constant interaction with families. 

آمار یکساله:  

بازدید 51426

دانلود 19766 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (16)
 • صفحات: 

  71-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40718
 • دانلود: 

  19233
چکیده: 

Introduction: The effect of educational interventions concerning the use of Evidence Based Medicine (EBM) on post graduate medical students has been assessed in many studies. But, there are few studies concerning these interventions in undergraduate medical education. This study was performed to determine the effect of an EBM workshop on under graduate medical students' skill in using EBM. Methods: In a pre-experimental study, 24 forth and fifth year medical students who had passed their internal medicine and surgery wards were selected through convenience sampling. A three session workshop about EBM, each session lasting for five hours was held for them. Students' attitude towards workshop was assessed using a questionnaire with Likert scale. Also, their abilities in formulating a clinical question and using effective search strategies were measured using pre-test/post-test and check list, respectively. Wilcoxon test was performed in order to compare pre and post tests by SPSS software. Results: Students had 23 mistakes in pre-test and 8 in post test, out of 40 questions about designing clinical question which showed a significant difference. The students’ score in search strategies was 40 in pretest and 100 in post test out of the total score 100, which had increased significantly. In general, the students’ attitude towards workshop was positive. Conclusion: This intervention improved clinical question development, and searching strategies. The students’ attitude was positive in total. More studies are recommended to assess the effects of early interventions such as workshop, on students, interns and residents.

آمار یکساله:  

بازدید 40718

دانلود 19233 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FARAJZADEH S. | NOUHI E. | MORTAZAVI H.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (16)
 • صفحات: 

  79-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57712
 • دانلود: 

  19766
چکیده: 

Introduction: Good communication between doctor and patient is one of the fundamental skills which can lead to getting adequate information from the patient, correct diagnosis, gaining patients’ trust, and at the end, proper care and treatment. The aim of this study was to investigate interns’ communication with patients from the observer and patient’s view. Methods: In this cross-sectional study performed in 2004, the communication skill of 72 interns of Kerman Medical University, during interview with patients was studied. The research tools included a checklist filled through direct observation and a questionnaire which was completed through interview with patient. The data was analyzed by descriptive statistics, Spearman and Kappa coefficients using SPSS software. Results: In total, the performance of interns in communicating with patient during history taking was at an intermediate level, from both the observer and patients’ views. Also, according to their views, the most areas of deficit were at the end, during conducting and beginning of the interview, respectively. In most parts, there was no agreement between observer’s and patient’s views. With increasing patients’ age, the scores given to interns’ communication skills increased significantly. Conclusion: There are some deficiencies in interns’ communication skills during history taking. Considering the importance of communication skills, teaching them in Clinical Skills Learning Center before confronting real patients is necessary. It is recommended to perform interventional studies in order to find proper content and teaching methods for the education of communication skills. 

آمار یکساله:  

بازدید 57712

دانلود 19766 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHAVAMI H. | AHMADI F. | ENTEZAMI H. | MEAMARIAN R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (16)
 • صفحات: 

  87-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58260
 • دانلود: 

  19766
چکیده: 

Introduction: Hypertension can accelerate other complications of diabetes mellitus, particularly cardiovas-cular disease and nephropathy. This study was carried out in order to determine the effect of applying Continuous Care Model on diabetic patients’ blood pressure. Methods: This clinical trial was performed as time series on 74 patients with diabetes mellitus type II, in Orumieh in the years 2003-2004. After matching the study variables, the patients were divided equally and with random allocation to two experiment and control groups. The Continuous Care Model which included 4 main steps of orientation, sensitization, performing and evaluation was performed for the experiment group through 10 sessions of education concerning self care in diabetes, each session lasting for 2 hours. The blood pressure of both groups was measured at the beginning and every month, for three times. The data was analyzed by SPSS software using repeated measure ANOVA. Results: There wasn’t any difference between the mean of systolic blood pressure in both study groups, but comparing the mean of diastolic blood pressure of the two groups showed a significant difference. Conclusion: Applying Continuous Care Model can reduce diastolic blood pressure in type 2 diabetic patients. Therefore, it is recommended to use this model on diabetic patients in order to control diabetes complications.

آمار یکساله:  

بازدید 58260

دانلود 19766 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOATARI M. | MOGHADASI MAHIN | MOUSAVINASAB M. | RAZAVIEH A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (16)
 • صفحات: 

  97-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48863
 • دانلود: 

  19766
چکیده: 

Introduction: The instructors’ clinical teaching behaviors need to be monitored and improved during educational process. The purpose of this study was to determine the effect of a three day educational workshop about clinical teaching and evaluation on effective clinical teaching behaviors of clinical instructors at faculty of Nursing and Midwifery in Shiraz. Methods: All clinical nursing instructor who had been involved in clinical teaching at least for four months (n=39), participated in this quasi-experimental research with two group post-test only design. They were divided randomly into two experiment (n=19) and control (n=20) groups. The experiment group participated in a pre-planned three day educational workshop about clinical teaching and evaluation. Two months later, all of the students who were involved in clinical experiences (n=588) were asked to evaluate their clinical teachers using a questionnaire consisting of 21 items about effective clinical teaching behaviors. The mean scores for teaching behaviors were compared by independent t-test using SPSS software. Results: The mean scores of the experiment group were significantly higher than the control group. Furthermore, the experiment group significantly differed from the control group in six educational behaviors including conducting effective clinical conferences, providing positive feedback and reinforcement, encouraging students to think, analyzing and rational criticizing, being flexible, facilitating students’ self-evaluation, and asking stimulating questions. But no significant difference was observed in other 15 educational behaviors. Conclusion: Participation in clinical education workshop had a positive effect on instructors’ effective clinical teaching behaviors, and made them to apply some educational principles. To improve other effective clinical teaching behaviors, program organizers and directors should provide appropriate situations in order to facilitate the application of instructors’ knowledge and skills in clinical teaching.

آمار یکساله:  

بازدید 48863

دانلود 19766 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  111-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  509
 • بازدید: 

  1373
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

مقدمه: اغلب مطالعات پیشین به بررسی عوامل موثر بر فراگیری دوره آموزش پرداخته اند و دستاوردهای دوره آموزش پرستاری کمتر بررسی شده است. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاری در مورد توانمندی های حرفه ای دانشجویان در کارآموزی در عرصه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد. روش ها: در این مطالعه توصیفی در سال 1382، 74 نفر دانشجوی ترم هشت دوره کارشناسی و 33 نفر مربی پرستاری با روش سرشماری انتخاب شدند. پرسشنامه پژوهشگرساخته با مقیاس  پنج نقطه ای لیکرت که 96 سوال را در حیطه های ارایه خدمات به بیمار، مراقبت از بیمار، تامین امنیت بیمار، توانمندی های مدیریتی، ارتقای کیفیت مراقبت و آموزش به بیمار شامل می شد، بطور خودایفا بین نمونه ها توزیع و سپس کلیه پرسشنامه ها جمع آوری شد. داده ها با نرم افزار SPSS به صورت توزیع فراوانی و با آزمون مجذور کای تحلیل گردید. نتایج: از دیدگاه دانشجویان و مربیان، توانمندی های حرفه ای دانشجویان در کارآموزی در عرصه، در هر شش بعد رضایت بخش نبود. با استفاده از آزمون مجذور کای در ابعاد ارایه خدمات به بیمار، مراقبت از بیمار، توانمندی های مدیریتی ، ارتقای کیفیت  مراقبت و آموزش به بیمار، بین نقطه نظرات دو گروه اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد. نتیجه گیری: توانمندی های حرفه ای دانشجویان در کارآموزی در عرصه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حد مطلوب نبود که می تواند ناشی از فقدان محیط حمایتی و انگیزشی، نظارت، سرپرستی و مکانیزم های مدیریتی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1373

دانلود 223 استناد 509 مرجع 6
نویسندگان: 

YAMANI N. | YOUSEFI A.R. | CHANGIZ T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (16)
 • صفحات: 

  115-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39982
 • دانلود: 

  19766
چکیده: 

Introduction: Developing a fair and organized evaluation system with faculty members’ own participation, could lead to faculty members’ more satisfaction with evaluation. The goal of this study was to determine the effects of a participatory model of evaluation on faculty members’ perspective toward this model. Methods: In this pre-experimental study as one shot case study, 55 faculty members from School of Medicine were selected randomly. They were provided with a database through designed software by which they could make their own evaluation forms. Then, their viewpoints toward this intervention were asked using a 21 item questionnaire with Likert scale. The data was analyzed by SPSS software, 11.5 edition using mean, standard deviation and also t-test, ANOVA and Pearson correlation coefficient. Results: Eighty four percent of the selected sample participated in the study and designed their individualized questionnaires. The mean and standard deviation of faculty members’ viewpoints towards this model were 4.02±.5 out of the total score 5. The most scores belonged to faculty members’ viewpoints about a sense of participation and satisfaction from the presented model. Conclusion: It seems that using this model which requires faculty members’ most cooperation in the evaluation process can help to reduce their resistance against evaluation, increase their satisfaction and improve their responses towards evaluation feedback.

آمار یکساله:  

بازدید 39982

دانلود 19766 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  128-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1218
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

مقدمه: روش های ارزشیابی مختلفی برای مهارت های بالینی معرفی شده است. در واحدهای بالینی، استفاده ازچک لیست و دفترچه ثبت مهارت های عملکردی رایج است. هدف از این مطالعه، مقایسه نمرات عملکرد و رضایت دانشجویان در روش های ارزشیابی با چک لیست و استفاده از دفترچه ثبت مهارت های عملکردی در کارورزی زایمان دانشجویان مامایی بود. روش ها: در مطالعه ای پیش تجربی که در دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب (س) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نیم سال اول 1384 انجام شد، کلیه دانشجویان ترم چهارم کاردانی مامایی (21 نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. کلیه مهارت هایی که باید دانشجو کسب نماید در دفترچه ثبت مهارت های عملکردی (Log book) تهیه و در اختیار مربیان و دانشجویان قرار گرفت تا بطور روزانه نوع مهارت کسب شده و نمره مربوطه دانشجویان در آن ثبت شود. بطور همزمان مربیان با روش معمول چک لیست، دانشجویان را ارزشیابی کردند. نمرات دانشجویان با نرم افزار SPSS به صورت توزیع فراوانی و میانگین و انحراف معیار تجزیه و تحلیل، و برای مقایسه ها از آزمون های t و مجذور کای استفاده شد. نتایج: میانگین و انحراف معیار نمرات کسب شده در روش دفترچه ثبت مهارت های بالینی 16.33 ± 0.77 و در روش چک لیست 17.88 ± 0.41 بود که اختلاف معنی دار آماری داشت. کلیه دانشجویان در ابتدا از روند ارزشیابی جدید کاملا رضایت داشتند ولی پس از رویت، نمره رضایت آنها 85.71 درصد بود. رضایت دانشجویان از روش های ارزشیابی اختلاف معنی داری داشت که از ثبت مهارت های عملکردی رضایت بیشتری داشتند. نتیجه گیری: استفاده از دفترچه ثبت مهارت های بالینی برای کارورزی زایمان با رضایت بیشتر دانشجویان مامایی همراه بود و ارزشیابی عینی تری را فراهم می ساخت. به هر حال، بکارگیری آن نیاز به انجام اصلاحات و مطالعات وسیع تر در سایر مراکز آموزشی دارد

آمار یکساله:  

بازدید 1218

دانلود 211 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

دل آرام معصومه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  134-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  12
 • بازدید: 

  1793
 • دانلود: 

  351
چکیده: 

مقدمه: ارتقای کیفیت آموزش بالینی، مستلزم بررسی مستمر وضعیت موجود، شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف است. هدف این مطالعه تعیین وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بود. روش ها: در یک مطالعه توصیفی در سال 84-83، از کلیه دانشجویان ترم آخر کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پرستاری و کاردانی مامایی به تعداد 133 نفر درخواست شد که پرسشنامه ای 36 گزینه ای را به صورت خودایفا تکمیل نمایند. داده ها با نرم افزار SPSS و به صورت توزیع فراوانی تجزیه و تحلیل شد. نتایج: مهم ترین نقاط قوت آموزش بالینی به ترتیب عبارت بودند از: برخورد مناسب مربی با دانشجو، حضور به موقع مربی و دانشجو در بخش، رعایت پیشنیازهای دروس کارآموزی و رعایت مراحل آموزش بالینی، حمایت کامل مربی از دانشجو، نظارت کافی بر روند آموزش بالینی و مهم ترین نقاط ضعف آموزش بالینی به ترتیب عبارت بودند از عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی در محیط بالینی، عدم وجود امکانات رفاهی، عدم ارزشیابی مربی بالینی توسط دانشجو و ناهماهنگی دروس نظری و کارآموزی. نتیجه گیری: دانشجویان اکثر موضوعات مطرح شده در حیطه های اهداف آموزشی و مربی تایید نمودند در حالی که در مورد محیط آموزشی و نظارت و ارزشیابی وضعیت چندان مطلوب نبود و در مورد برخورد با دانشجو نیز در بعضی موضوعات مشکلاتی وجود داشت. بهبود امکانات و تجهیزات محیط بالینی و بازنگری ابزارها و فرآیندهای ارزشیابی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1793

دانلود 351 استناد 12 مرجع 9
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  141-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  1377
 • دانلود: 

  327
چکیده: 

مقدمه: شناسایی عوامل موثر در یادگیری، یکی از مقوله های مهم و مورد پژوهش محققان می باشد. هدف از این مطالعه تعیین سبک های یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بوده است. روش ها: در مطالعه ای توصیفی در سال 1384، تعداد 250 دانشجوی پرستاری و مامایی کارشناسی پیوسته دانشگاه علوم پزشکی تبریز به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای با 12 سوال در مورد سبک های یادگیری کلب (Kolb) بود که به صورت جمع- اجرا توزیع و تکمیل گردید. داده ها با نرم افزار SPSS با توجه به راهنمای ابزار تجزیه و تحلیل و توزیع فراوانی سبک های یادگیری دانشجویان ارایه گردید. نتایج: سبک یادگیری اکثریت دانشجویان همگرا (54.2 درصد) و سپس به ترتیب 32.1 درصد جذب کننده، 7.5 درصد انطباق یابنده و 6.2 درصد واگرا بود. نتیجه گیری: با توجه به استفاده از سبک های یادگیری همگرا و جذب کننده در بین دانشجویان، پیشنهاد می شود از روش های آموزشی نشان دادن، استفاده از دیاگرام و دست نوشته های استاد و آموزش یک به یک، سخنرانی و خودآموزی با مطالب خواندنی استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1377

دانلود 327 استناد 9 مرجع 2