مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی | سال:1379 | دوره:1 | شماره:1 (پیاپی 1)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

COX K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (1)
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7780
 • دانلود: 

  6119
کلیدواژه: 
چکیده: 

The more clearly the clinician comprehends the processes of clinical perception and of linking the experience with explanation, the more thoughtfully clinical students can be guided to construct an accurate clinical memory of cases, and to construct a sound working knowledge structure from their personal examined experience. The structuring of the steps of clinical learning is intended as a check list to optimise their coverage, and as a framework for examining and codifying clinical working knowledge within which continuing education can be conducted.

آمار یکساله:  

بازدید 7780

دانلود 6119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (پیاپی 1)
 • صفحه شروع: 

  14
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

کیفیت در مدیریت، امروزه از منظر دریافت کنندگان خدمات تعریف می شود و بهبود کیفیت مستلزم ایجاد ابزارهای مناسب برای مسوولیت پذیری و پاسخگویی سیستم بهداشتی – درمانی در قبال خواستهای رو به افزایش مشتریان است. به نظر می رسد با شتاب فراوانی که تغییرات در نظام ارایه خدمات بهداشتی – درمانی دارد، برای روزآمد کردن اطلاعات پایوران نظام ارایه خدمات بهداشتی – درمانی، چاره ای جز گسترش آموزش مداوم و کارآمدسازی سیستم آموزش مداوم وجود ندارد. این مقاله با معرفی ابعاد خدمات کیفی در نظام بهداشتی – درمانی بر نقش محوری آموزش مداوم در افزایش و بهبود کیفیت خدمات اشاره می کند و آن را بستری مناسب برای ارتقا کیفیت معرفی می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 116 استناد 2 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (پیاپی 1)
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

مقدمه: دوره پزشکی عمومی در دانشگاههای ایران بصورت سنتی چهار مرحله ای (علوم پایه، فیزیولوپاتولوژی، کارآموزی بالینی و کارورزی) به اجرا در می آید. عدم تناسب بین مفاهیم تدریس شده در دوره علوم پایه با نیازهای حرفه ای و آموزشی در دوره کارورزی و پس از فراغت از تحصیل و همچنین افت یادداری آموخته ها از مشکلات این روند است. این مطالعه به بررسی این دو مورد می پردازد. روشها: برای گردآوری داده های مربوط به آگاهی فعلی کارورزان، از آزمون چند گزینه ای حضوری استفاده شد. نمرات آزمون جامع علوم پایه همین افراد به عنوان آگاهی قبلی در نظر گرفته شد. نگرش افراد نسبت به کاربرد بالینی هر سوال و دروس مختلف علوم پایه با پرسشهایی همراه مقیاس لیکرت 5 نقطه ای ارزیابی گردید. یافته ها: هفتاد درصد از کارورزان، میزان دقت خود در پاسخ دهی به آزمون را زیاد و بالاتر از متوسط ارزیابی کردند. پس از تصحیح پاسخنامه ها، مشخص شد که میانگین نمرات اخذ شده در آزمون اخیر نسبت به آزمون جامع علوم پایه همین افراد 25 درصد افت داشته است. میانگین کلی نمره نگرش نسبت به کاربرد بالینی موارد مورد پرسش 3.07±0.56 بدست آمد. میزان آگاهی با متغیرهای جمعیت شناختی (Demographic) مورد بررسی در افراد ارتباط نداشت، اما با نمره آزمون جامع علوم پایه خود فرد و معدل وی ارتباط معنی داری را نشان داد. نوع نگرش دانشجو نسبت به مفاهیم مورد پرسش با میزان آگاهی او مرتبط نبود. بیشترین میزان پاسخ دهی مربوط به دروس بهداشت، بافت شناسی و آسیب شناسی بوده است. کاربردی ترین سوالات آزمون علوم پایه به نظر شرکت کنندگان،مربوط به دروس تغذیه و بهداشت و در درجه بعد، فیزیولوژی، آسیب شناسی، باکتری شناسی انگل و قارچ شناسی و زبان انگلیسی بوده است در حالی که بالاترین نمره نگرش کلی نسبت به کاربرد دروس به بهداشت، تغذیه و فیزیولوژی اختصاص یافته است. بحث: افت میزان دانسته ها پس از طی زمان عادی است ولی مقدار آن (25 درصد) بررسی بیشتری را طلب می کند. به علاوه، عدم هماهنگی بین نگرش کلی به برخی دروس (فیزیک پزشکی و ژنتیک) و کاربرد موارد پرسش شده از محتوا و میزان آگاهی از درس، لزوم دقت بیشتر در طراحی آموزش دروس و طراحی آزمونها بر مبنای نیازهای حرفه ای را نمایان می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 86 استناد 3 مرجع 1
نویسنده: 

اسلامی پروانه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (پیاپی 1)
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  28
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

مقدمه: محیط آموزش بالینی برای دانشجویان پزشکی نسبت به محیط های قبلی ناآشناست. به نظر می رسد تدوین برنامه ای مبتنی بر نیازهای واقعی دانشجویان برای آشنا ساختن آنها با محیط جدید به مشارکت بیشتر دانشجویان و افزایش بازده آموزشی آنها منجر شود. روشها: ابتدا نیازهای آموزشی دانشجویان در دوره بالینی، با نظرخواهی از دانشجویان سال اول بالینی و استادان با تجربه، مشخص گردید و در قالب برنامه دو روزه ای که محتوای آن بر مبنای نیازها تدوین شده بود، به صورت سمینار ارایه شد. در پایان در مورد موثر بودن قسمتهای گوناگون برنامه از دانشجویان برنامه نظرخواهی شد. یافته ها: علیرغم اختیاری بودن شرکت در سمینار، اکثر شرکت کنندگان تا پایان برنامه شرکت فعال داشتند و رضایت آنان از قسمتهای مختلف برنامه در حد مطلوب بود. بحث: با توجه به مشارکت فعال دانشجویان در فرایند طراحی و اجرای برنامه و رضایت آنان از شرکت در دوره آزمایشی، به نظر ما این برنامه، ورود دانشجویان به محیط بالینی را تسهیل و مهارتهای اولیه لازم برای کار بالینی تا حدودی تقویت کرد. ولی به برنامه هایی با مدت بیشتر و مطالب تخصصی تری نیاز است. گر چه دوره آموزشی نشانه شناسی عملی عهده دار چنین رسالتی است، اما ضعف دانشجویان هنگام شروع دوره بالینی در این مهارتهای اولیه، عدم کفایت را اثبات می کند. هماهنگی تمام مسوولان درگیر در آموزش بالینی برای طراحی یک دوره مقدمات بالینی ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 92 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (پیاپی 1)
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  78
چکیده: 

مقدمه: آشنایی دانشجویان با محیط دانشگاه و رسیدن آنها به سطحی از «نگرش»، «دانش» و «مهارت» به گونه ای که از ابتدای تحصیلات دانشگاهی قادر به کارکردهای فعال و دانشجو محور باشند، ضروری به نظر می رسید. کارگاه آموزش مهارتهای دانشجویی در سومین ماه تحصیل دانشجویان پزشکی ورودی بهمن 77 با همکاری معاونت آموزشی و دانشجویان سالهای بالاتر برگزار گردید. روشها: محتوای کلی برنامه شامل: آشنایی با دوره های پزشکی، رویکردهای مختلف به مطالعه دروس پزشکی، آشنایی کلی با تشکیلات علمی – اجرایی در دانشگاه، یادگیری روش صحیح استفاده از کتابخانه ها و بهره گیری از سایر مکانهای آموزشی و ... و روش اجرا به صورت کار گروهی و بحث عمومی بود و برای ارزشیابی کارگاه، پرسشنامه هایی پس از تایید روایی ظاهری و محتوایی طراحی و در قسمتهای مختلف برنامه به دانشجویان داده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیش از 90 درصد دانشجویان از شرکت در کارگاه رضایت داشتند. همچنین نیاز به تکرار آن در دوره های بعد، برگزاری کارگاههایی متناسب با سالهای بعد برای همین دانشجویان، مورد تاکید آنها قرار گرفت. شرایط فعلی حرفه پزشکی و همچنین آموزش پزشکی از دیدگاه دانشجویان با حالت مطلوب فاصله داشت. بحث: به نظر می رسد سنجش نیازهای دانشجویان، به خصوص دانشجویان ترمهای پایین تر، برآورده نمودن این نیازها و ریشه یابی و رفع علل بی تفاوتی تدریجی در طول سالیان تحصیل، امریست که همکاری وسیع و جدی مسوولین را با دانشجویان به صورت سازمان یافته می طلبد.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 78 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (پیاپی 1)
 • صفحه شروع: 

  34
 • صفحه پایان: 

  39
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  1333
 • دانلود: 

  731
چکیده: 

مقدمه: دوران تحصیل دانشگاهی برای بسیاری از دانشجویان، به ویژه دانشجویان پزشکی، ممکن است همراه با خطرات و آسیبهای جدی باشد. افسردگی، اضطراب، استرسهای شدید، تغییر در سبک زندگی، مشکلات شغلی، احساس بدرفتاری از سوی دست اندرکاران آموزشی و اجرایی در دانشگاه و ...، از جمله عواملی هستند که می توانند در بروز آسیبهای روانشناختی و به تبع آن افت عملکرد تحصیلی دانشجویان موثر باشند. ضرورت دارد که پس از شناخت این عوامل، از طریق مشاوره، در جهت کاهش اثر منفی آنها اقدام شود. روشها: از بین کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره در طول یکسال که تمامی آنها از خدمات تخصصی این مرکز برخوردار شدند، 152 نفر به عنوان نمونه گزینش گردیدند. نمونه گیری بر اساس دو ملاک عمده، یعنی مراجعه بیش از یک بار به مرکز مشاوره و اینکه عمده ترین مشکل مراجعه کننده، مشکلات تحصیلی بوده باشد، انجام گرفت. پس از اختصاص صدها ساعت مشاوره تحصیلی و روانشناختی، عملکرد تحصیلی گروه نمونه از طریق مقایسه معدل ترمهای قبل از مشاوره و بعد از مشاوره آنها، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های این پژوهش نشاندهنده آن بود که انجام مشاوره های تحصیلی و مراقبتهای روانشناختی به طور کلی موثر و مثبت بوده است، این تاثیر برای دانشجویانی که عملکرد تحصیلی ضعیف تری داشتند و پیشینه تحصیلی آنان (معدل دیپلم) بهتر و از سهمیه مراکز استانها وارد دانشگاه شده بودند، بیشتر بود؛ همچنین مجردها بهتر از متاهلین و کسانی که بیش از سه جلسه مشاوره داشتند، بهتر از افراد دیگر از مداخلات مشاوره ای تاثیر پذیرفته اند. بحث: ضرورت پرداختن به ضایعه افت تحصیلی در دانشگاه و شناخت عوامل آن، پیشگیری از آن و در نهایت مداخله برای رفع این پدیده، ایجاب می کند که دانشگاه ها چارچوب مشابه با آنچه که پژوهشگران این مقاله در پیش گرفتند، برای حل این مشکل و ارتقای کیفیت آموزش و سطح کارآمدی در دانشگاه، طراحی و اجرا نمایند. یافته های این پژوهش بر تاثیر حتمی مداخلات و حمایتهای کارشناسانه از دانشجویان در رویارویی با مشکلات محیطی، عاطفی و تحصیلی را بیش از پیش تاکید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1333

دانلود 731 استناد 6 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (پیاپی 1)
 • صفحه شروع: 

  40
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  462
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

مقدمه: موضوع ارتباط بین سبک یادگیری فراگیران و روش تدریس ترجیحی مورد پسند آنها، در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر به بررسی این رابطه می پردازد. روشها: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی با استفاده از پرسشنامه سبکهای یادگیری کلب، ارتباط سبک یادگیری دانشجویان ترم اول تا هشتم پرستاری با روش تدریس مورد پسند آنها، مورد مطالعه قرار گرفت. آزمودنیها به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که بین سبک یادگیری و برخی روشهای تدریس رابطه وجود دارد. این ارتباط در دروس عملی مشاهده نشد. بحث: توجه معلمان به سبک یادگیری دانشجویان و شناسایی آنها احتمالا در انتخاب شیوه مناسب تدریس، آنها را یاری خواهد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 462

دانلود 137 استناد 5 مرجع 1
نویسنده: 

محمدزاده زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (پیاپی 1)
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

مقدمه: با عنایت به ضرورت درگیری فعال دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی با مطالب درسی، به منظور تعمیق هر چه بیشتر یادگیری آنان، روش آموزش با رویکرد مبتنی بر مساله در درس اپیدمیولوژی دوره عالی بهداشت MPH طراحی و نتایج آن مورد ارزشیابی واقع شد. روشها: در این آزمایش یک گروهی، با توجیه دانشجویان نسبت به اهداف دوره، برای تحقق هدفهای درس 14، مساله ای طراحی گردید که دانشجویان در قالب گروه های کوچک سه نفری برای حل مساله تقسیم و به همکاری فعال پرداختند و نتایج کار آنها در کلاس عرضه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان روش آموزشی بکار گرفته شده، نظریات دانشجویان در هفت حیطه از طریق 19 سوال بسته پاسخ با مقیاس پنج درجه لیکرت و دو سوال باز پاسخ مورد ارزشیابی قرار گرفت. یافته ها: مشاهدات طول دوره حاکی از استقبال شرکت کنندگان از روش جدید یاددهی – یادگیری و انجام به موقع تکالیف بود و یافته های نظر سنجی نشان داد که در 7 حیطه مورد سنجش، معدل نمرات از 3.97 تا 4.3 از 5 متغیر بود. میانگین و انحراف معیار نمره رضایت مندی از روش آموزش 18±1.2 از 20 بود. بحث: مشابه تحقیقات انجام شده به وسیله سایرین، این روش یاددهی – یادگیری با محوریت دانشجو، با استقبال فراگیران مواجه شد. مشاهدات مدرس در طول نیمسال و یافته های ارزشیابی انجام گرفته حاکی از موفقیت آمیز بودن روش بود. لذا توصیه می شود روش فوق الذکر در آموزش دروس مشابه در دوره های تحصیلات تکمیلی مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 73 استناد 0 مرجع 3
نویسنده: 

صالحی شایسته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (پیاپی 1)
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  61
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  248
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

مقدمه: در سالهای اخیر تکامل حرفه ای مدرسین به عنوان یکی از اجزا با اهمیت نظام آموزش، مورد تاکید قرار گرفته و این موضوع در حال حاضر مطرح است که چگونه نظارتی بر فعالیتهای مدرسین معمول گردد تا بتوانند با توجه به تحولات روزافزون دنیای امروز، در هر شرایط و با هر امکانی در انجام وظایف و نقشهای محوله موفق گردند و با مشکلات حرفه ای مقابله مناسبی داشته باشند. این پژوهش به منظور دستیابی به پاسخی مناسب برای این سوال صورت گرفته است. روشها: این تحقیق مطالعه ای است که در دو مرحله صورت پذیرفته، در مرحله اول مطالعه ای نیمه تجربی بر روی 372 نفر دانشجو که به طور تصادفی ساده انتخاب شدند، در دور گروه اصلی و شاهد انجام شد. مدرسین دانشجویان گروه اصلی تحت نظارت بالینی قرار گرفتند و مدرسین گروه شاهد به طور معمول نظارت شدند. سپس بهبود یادگیری دانشجویان و نیز ارزشیابی ایشان از رفتارهای حرفه ای مدرسین خود در دو گروه اندازه گیری و مقایسه گردید. در مرحله دوم الگوی نظارت بالینی مورد آزمایش در معرض نظرخواهی 50 نفر از استادان و مسوولان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که به طور تصادفی ساده انتخاب گردیده بودند، قرار گرفت. یافته ها: یادگیری دانشجویان گروه اصلی به طور معنی داری از گروه شاهد بهتر بوده و نیز ایشان رفتارهای حرفه ای مدرسین خود را به میزان بیشتری مثبت ارزشیابی نموده اند (p<0.001). همچنین 62.5 درصد از اساتید و مسوولین آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی استان اصفهان با اجرای الگوی نظارت بالینی مطرح شده موافق و کاملا موافق بودند، 91.7 درصد با انجام خود ارزیابی موافق و کاملا موافق بودند و آن را یکی از بهترین راه حلهای بهبود تدریس دانسته اند، به علاوه، اکثریت پاسخ دهندگان بر فراهم نمودن شرایط محیطی با ثبات، بر کاهش تعداد دانشجو و انتخاب صحیح علمی و عملی مدرسین تاکید داشتند. بحث: اجرای نظارت بالینی می تواند بر بهبودی یادگیری دانشجویان و رفتارهای حرفه ای مدرسین تاثیر مثبت داشته باشد و لذا به عنوان یکی از راه حلهای اساسی در توسعه نظام آموزش علوم پزشکی بایستی مورد توجه قرار بگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 248

دانلود 140 استناد 4 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID