مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی | سال:1384 | دوره:5 | شماره:1 (پیاپی 13)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  207
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

مقدمه. رهبران پزشکی کشورهای مختلف، مایلند تا به برنامه‌های آموزش پزشکی و فرایند آن در پرورش شایستگی‌های دانش‌آموختگان پزشکی توجه داشته باشند. بدین منظور، پژوهشی با هدف تعیین نقش دروس علوم پایه در پرورش انواع شایستگی‌های دانش‌آموختگان پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران انجام شد. روش‌ها. در یک پژوهش توصیفی، 165 نفر از اساتید دروس علوم پایه پزشکی، با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای از بین 11 دانشگاه علوم پزشکی در ایران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بود که شایستگی‌های نه‌گانه دانش‌آموختگان پزشکی را به صورت رتبه‌ای 5 نقطه‌ای خیلی زیاد تا اصلا بررسی می‌نمود. یافته‌ها توسط نرم‌افزار SPSS به صورت فراوانی پاسخ‌ها و میانگین فراوانی محاسبه شد. نتایج. از نظر اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، دروس علوم پایه کمتر از 20 درصد توانسته هر یک از شایستگی‌های«برقراری ارتباط موثر»، «مهارت‌های بالینی اولیه»، «استفاده از علوم در هدایت تشحیص، اداره بیمار، درمان و پیشگیری»، «یادگیری مادام‌العمر»، «خودآگاهی، مراقبت از خود و رشد شخصی»، «زمینه‌های جامعه و اجتماعی مراقبت‌های بهداشتی»، «حل مشکل»، «استدلال و قضاوت اخلاقی» و «تشخیص نقش یک پزشک حرفه‌ای» را در حد خیلی زیاد در دانش‌آموختگان پزشکی ایران ایجاد کند. نتیجه‌گیری. نقش دروس علوم پایه در ایجاد شایستگی‌های نه‌گانه دانش‌آموختگان پزشکی «کم» ارزیابی شده است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود در ارایه دروس علوم پایه از استراتژی‌های خاص استفاده شود و برنامه‌ها به صورت آموزش تلفیقی مد نظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 207

دانلود 117 استناد 0 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  12
 • بازدید: 

  884
 • دانلود: 

  174
چکیده: 

مقدمه. مشکلات مختلفی باعث کاهش کارآیی کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری می‌شود. شناسایی کرده‌اند و حل این مشکلات برای تقویت روش‌های مؤثر ضروری است. مطالعه‌ای با هدف تعیین مشکلات کارآموزی در عرصه از دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی شهید صدوقی یزد انجام شد. روش‌ها. در یک مطالعه توصیفی- مقطعی، 22 نفر مربی و 36 دانشجوی پرستاری سال آخر دانشکده پرستاری و مامایی شهید صدوقی یزد به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای پایا و روای محقق ساخته بود. یافته‌ها با نرم‌افزار SPSS و به صورت توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار و با آزمون t تجزیه و تحلیل شد. نتایج. اکثریت مربیان و دانشجویان (بیش از 50 درصد) کارآیی این دوره را برای کسب نگرش جامع‌نگری و جامعه‌نگری در پرستاری، کسب مهارت در اجرای فرایند پرستاری و آموزش به بیمار نسبتا ضعیف تا ضعیف ارزیابی کرده‌اند. مشکلاتی از قبیل دسترسی ناکافی به امکانات رفاهی و آموزشی، عدم همکاری تیم بهداشتی- درمانی، پراکندگی کارورزی در بخش‌های بالینی در طول دوره را عنوان نموده‌اند و معتقد بودند باید تغییراتی در نحوه اجرای کارآموزی در عرصه داده شود. بین میانگین نمرات دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری اختلاف معنی‌دار آماری وجود نداشت. نتیجه‌گیری. طرح کارآموزی در عرصه اگر چه برای هدف ارتقای مهارت و استقلال دانشجو برای ارائه خدمات جامعه گر در عرصه‌های مختلف پرستاری مناسب و دیدگاه کلی مربیان و دانشجویان نسبت به آن مثبت است، اما در اجرا، مشکلات متعددی دارد که باید مورد توجه مسوولین آموزش پرستاری قرار گیرد. 

آمار یکساله:  

بازدید 884

دانلود 174 استناد 12 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحه شروع: 

  34
 • صفحه پایان: 

  44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه. بسیاری از علل مستعد‌کننده ابتلای شیرخوار به پنومونی، ریشه در عملکردهای مراقبتی نادرست از کودک در خانواده دارند و کافی نبودن آگاهی مادران در زمینه عملکردهای مراقبتی صحیح از شیرخواران، به این مسأله دامن می‌زند. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش یک برنامه مراقبتی طراحی شده بر عملکرد مادران در مراقبت از شیرخواران مبتلا به پنومونی در بیمارستان مرکز طبی کودکان شهر تهران انجام گرفته است. روش‌ها. در یک مطالعه نیمه تجربی، مادران 66 شیرخوار یک تا 12 ماهه مبتلا به پنومونی بستری در بیمارستان مرکز طبی کودکان، با روش نمونه‌گیری آسان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و شاهد قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه و چک‌لیست مصاحبه‌ای- مشاهده‌ای بود. انجام مداخله در گروه آزمون به صورت اجرای نظری و عملی برنامه مراقبتی طراحی شده در محیط منزل و با توجه به عملکرد مادر و نقاط ضعف و نیازهای او انجام شد. گروه شاهد نیز از روند جاری مراقبت برخوردار بودند. عملکرد مراقبتی مادران طی اندازه‌گیری‌های مکرر در مراحل قبل و بعد از انجام مداخله مورد بررسی قرار گرفت و پی‌گیری کلیه واحدهای پژوهش تا 3 ماه بعد از انجام مداخله ادامه یافت. نتایج. میانگین عملکرد مادران در مراقبت از شیرخواران حین ابتلا به پنومونی در مراحل قبل و بعد از انجام مداخله در گروه تجربی افزایش و در گروه شاهد کاهش معنی‌دار داشت در حالی که پیشگیری از ابتلای مجدد تنها در گروه تجربی اختلاف معنی‌دار داشت. مقایسه میانگین امتیاز کلی عملکرد مادران در مراقبت از شیرخواران حین ابتلا به پنومونی و پیشگیری از ابتلای مجدد شیرخواران به پنومونی در مرحله بعد از انجام مداخله بین دو گروه اختلاف معنی‌داری داشت. نتیجه‌گیری. بکارگیری برنامه آموزشی مراقبتی طراحی شده بر عملکرد مادران در مراقبت از شیرخواران مبتلا به پنومونی در نمونه‌های مورد مطالعه، تأثیر بسزایی داشته و آموزش در محیط منزل، یکی از روش‌های مناسب برای ارتقای‌ عملکردهای مراقبتی مادران است.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحه شروع: 

  45
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  290
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

مقدمه. امروزه بحث درباره آموزش به بیمار و خانواده آنها در جهت تقبل مراقبت از خود مطرح می‌باشد و باید شرایطی فراهم نمود که بیماران بتوانند از خود مراقبت کنند. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر یک برنامه مدون آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دارای ضربان‌ساز دایم انجام شده است. روش‌ها. در این مطالعه نیمه تجربی با طرح دو گروهی و دو مرحله‌ای، با روش نمونه‌گیری آسان و تداومی، 34 نفر از بیماران دارای ضربان‌ساز دایم در دو گروه 17 نفره قرار گرفتند. یک هفته پس از تعبیه ضربان‌ساز، با استفاده از پرسشنامه پایا و روا و انجام مصاحبه، کیفیت زندگی هر دو گروه مطالعه و شاهد مورد بررسی قرار گرفت. سپس برنامه آموزش خودمراقبتی برای گروه مطالعه انجام شد و پس از گذشت دو ماه، مجدداً کیفیت زندگی هر دو گروه سنجیده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های مرکزی و آزمون‌های t زوج، t مستقل و مجذور کای و نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج. اختلاف میانگین امتیاز کیفیت زندگی قبل و پس از مداخله در دو گروه، و همچنین میانگین امتیاز کیفیت زندگی آنها دو ماه بعد از آموزش، دارای تفاوت آماری معنی‌داری بود. نتیجه‌گیری. آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران دارای ضربان‌ساز دایم تاثیر داشته است که با نتایج پژوهش‌های دیگر همخوانی دارد. توصیه می‌شود در مراقبت پس از عمل در بیماران دارای ضربان‌ساز دائم، از برنامه‌های آموزشی ترکیبی استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 290

دانلود 100 استناد 2 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

ارزشیابی، به لحاظ ماهیت و پیچیدگی های خاص خود، از گسترده ترین و جنجالی ترین موضوعات آموزشی است و در صورتی که به نحو صحیحی اجرا گردد، می توان بر اساس نتایج آن، نقاط قوت و ضعف آموزشی را مشخص نمود و در ایجاد تحول در نظام آموزشی، گام های مثبتی برداشت. مساله تقلب در امتحانات به لحاظ شیوع در غالب جوامع، موضوعی نسبتا عمومی و فراگیر است، و نتایج پژوهش ها حاکی از این است که تقلب، به عنوان یک مشکل آموزشی، ریشه در تربیت خانوادگی، اجتماعی و برخوردها و مناسبات جوامع دارد، و از گرایشات مذهبی، شخصیت افراد، تمایلات اخلاقی، سن، جنس، میزان اهمیت امتحان، عرف موسسه آموزشی و سطح مراقبت از امتحان تاثیر می پذیرد. پرداختن به این مساله در موسسات آموزشی، علاوه بر تاثیری که در بهبود کیفیت ارزشیابی ها خواهد داشت، همواره به لحاظ نگرانی از این موضوع که عادت به تقلب در امتحان، موجب سهل انگاری در زندگی و تقلب در کار نیز خواهد شد، حایز اهمیت است ...

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 23 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  360
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

مقدمه. تعیین شکاف کیفیت خدمت، و در پی آن اتخاذ استراتژی هایی برای رفع یا کاهش شکاف، اولین گام اساسی در تدوین برنامه های ارتقای کیفیت، محسوب می شود. این مطالعه، با هدف ارزیابی شکاف کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد. روش ها. در مطالعه ای توصیفی- مقطعی در سال 1383، 386 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. گردآوری داده ها به کمک پرسشنامه پایا و روا صورت گرفت. پرسشنامه، شکاف کیفیت را در پنج بُعد خدمت اندازه گیری می نمود. داده ها با نرم افزار SPSS و به کمک آماره های توصیفی و آزمون های ویلکاکسون و فریدمن ، تجزیه و تحلیل شد. نتایج. در مورد کیفیت کلی خدمات آموزشی ارائه شده، اکثریت دانشجویان(6/81 درصد) قائل به وجود شکاف منفی کیفیت بودند. از میان ابعاد پنج گانه خدمت، بُعد پاسخ گویی دارای بیشترین میانگین شکاف (1.04±1.73-) و بعد اطمینان دارای کمترین میانگین شکاف کیفیت (0.99±1.10-) بودند. تفاوت شکاف مشاهده شده بین ابعاد پنج گانه خدمت با یکدیگر معنی دار بود. نتیجه گیری. از نظر اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان، در هر پنج بعد خدمات آموزشی شکاف منفی کیفیت وجود داشت. پیشنهاد می شود برای کاهش این شکاف ها، کارگاه های آموزش نحوه خدمت به مشتریان و برقراری ارتباط با آنان و نیز کارگاه هایی در جهت افزایش مهارت های فنی کارکنان برگزار شود، و برای بهبود وضعیت ظاهری، فضاها و امکانات آموزشی، منابع بیشتری تخصیص یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 360

دانلود 98 استناد 8 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحه شروع: 

  62
 • صفحه پایان: 

  69
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

مقدمه. مطالعه وضعیت آموزش دستیاران رشتة جراحی از دیدگاه دستیاران و اساتید این رشته، می‌تواند موجب شناخت بهتر نقاط ضعف و قوت آموزش شده و به نوعی، ارزشیابی از عملکرد اساتید نیز محسوب گردد. به همین منظور، این مطالعه با هدف مقایسه ارزشیابی دستیاران از اساتید خود با خودارزیابی همان اساتید انجام گرفت. روش‌ها. یک مطالعه توصیفی بر روی کلیه دستیاران (17نفر) و اساتید جراحی (18نفر) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از یک پرسشنامه پایا و روا 20 گزینه‌ای در مورد عملکرد آموزش اساتید در اتاق عمل، بخش، درمانگاه و کنفرانس‌ها انجام شد. پرسشنامه توسط خود اساتید و دستیارانشان تکمیل گردید. نتایج با نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون t-test و t زوج تجزیه و تحلیل گردید. نتایج. میانگین نمراتی که دستیاران در اتاق عمل، سایر مکان‌های آموزش بالینی و در کل به اساتید خود دادند به ترتیب: 0.62±3.97، 0.57±3.68 و 0.58±3.91 از حداکثر 5 نمره بود. میانگین نمرات خودارزیابی اساتید در این سه بخش به ترتیب: 0.67±4.22، 0.85±4.05 و 0.67±4.14 از 5 محاسبه گردید. اساتیدی که پرسشنامه‌های خودارزیابی را تکمیل کردند، نمرات بهتری از سوی دستیاران دریافت کردند،‌ ولی تفاوت معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری. لازمست اساتید توجه بیشتری به آموزش عوارض احتمالی عمل جراحی داشته و ضمن ارائه بازخورد به دستیاران، مدیریت آموزشی را طراحی و سرپرستی نمایند. ارائه نتایج این گونه مطالعات به اساتید می‌تواند آنها را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خود یاری دهد. مطالعات وسیع‌تر و ایجاد اصلاحات می‌تواند در ارتقای وضعیت آموزش دستیاران سودمند باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 86 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

مقدمه. بخش آموزش مهارت های بالینی، فرصتی را برای دانشجویان فراهم می کند تا مهارت های بالینی خود را در یک موقعیت آموزشی شبیه سازی شده، از طریق تمرین بر روی مانکن ها و تجهیزات متصل به آنها، به عنوان بخشی از یک برنامه سازمان دهی شده ارتقا دهند. هدف این مطالعه تعیین تأثیر آموزش مهارت های بالینی مورد نیاز حین زایمان بر میزان صلاحیت بالینی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود. روش ها. در یک مطالعه نیمه تجربی، با طراحی یک گروهی قبل و بعد از آموزش، از طریق توزیع پرسشنامه پایا و روا بین 50 دانشجوی پزشکی به صورت تصادفی، مهارت مربوط به اداره مراحل مختلف زایمان طبیعی و مهارت بخیه زدن آنها بررسی شد. از مقیاس لیکرت برای تعیین سطح صلاحیت بالینی استفاده گردید و اثربخشی درک شده با روش خودسنجی ارزیابی و از آمار توصیفی و آزمون های t زوج، ANOVA و همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج. میانگین امتیاز مجموع مهارت های مربوطه به قبل از زایمان از 65/13±14به 72/10± 89 امتیاز، مجموع مهارت های حین زایمان از 3/13±17/18 به 26/9±95/88، و مجموع مهارت های مربوط به مرحله پس از زایمان (بخیه، پانسمان و ...) از 57/16±07/31 به 78/12±17/85 افزایش یافت. میانگین امتیاز مهارت های قبل، حین و بعد از زایمان طبیعی قبل و بعد از آموزش اختلاف معنی داری داشت. نتیجه گیری. تمرین انجام مهارت ها در بخش آموزش مهارت های بالینی بطور قابل توجهی خوداثربخشی درک شده دانشجویان پزشکی را در انجام مهارت های مورد نیازشان را افزایش داد که می تواند موجب افزایش مهارت آنها در برخورد با بیماران شود.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحه شروع: 

  70
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  10
 • بازدید: 

  662
 • دانلود: 

  174
چکیده: 

مقدمه. برای بهبود و ارتقای کیفیت آموزش بالینی، وضعیت آن همواره باید مورد ارزیابی قرار گیرد. در این راستا پژوهشی با هدف تعیین وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشکده علوم پزشکی گناباد انجام گردیده است. روش‌ها. در پژوهشی توصیفی- مقطعی از نوع پیمایشی، 140 نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی واجد شرایط و مشغول به تحصیل در دوره‌های روزانه و شبانه دانشکده علوم پزشکی گناباد، به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. دیدگاه دانشجویان در مورد آموزش بالینی توسط پرسشنامه پایا و روا، وضعیت آموزش بالینی متشکل از چهار بخش: عملکرد مربیان بالینی؛ همکاری پرسنل، دانشجو و بیمار؛ امکانات و تجهیزات محیط بالینی و سیستم ارزشیابی بالینی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آزمون‌های t، من‌ویتنی و ضریب همبستگی پیرسون در نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج. اکثر دانشجویان، عملکرد مربیان را در سطح خوب با میانگین 7/15± 3/62، همکاری پرسنل، دانشجو و بیمار را در سطح مرزی پایین خوب با میانگین 4/22±4/51، امکانات و تجهیزا ت محیط بالینی را در سطح متوسط با میانگین 2/19±64/30 و نحوه ارزشیابی بالینی را در سطح متوسط با میانگین 7/27±6/37 گزارش کرده بودند. نمره آموزش بالینی در هر یک از حیطه‌های فوق در رشته تحصیلی پرستاری و مامایی تفاوت معنی‌داری نداشت. نتیجه‌گیری. وضعیت آموزش بالینی پرستاری، نیاز به تأمین امکانات، تجهیزات محیط بالینی و بازنگری ابزارها و فرایندهای ارزشیابی بالینی دارد که در مطالعات مشابه تأیید شده است. ارتقای‌ عملکرد مربیان و جذب همکاری‌های حرفه‌ای می‌تواند در بهبود وضعیت آموزش بالینی مفید واقع شود.

آمار یکساله:  

بازدید 662

دانلود 174 استناد 10 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

این مقاله به بررسی برخی از جنبه‌های اخلاقی تحقیقات گروهی و یا مشارکت مراکز داخلی و بین المللی در زمینه پژوهش‌های بهداشتی می‌پردازد. مشارکت‌های علمی دارای مزایای بالقوه‌ای می‌باشند، اما به اتمام رساندن موفقیت‌آمیز آنان در یک بستر اخلاقی، مقوله‌ای بحث برانگیز می‌باشد. روندهای رایج در تحقیقات بین‌المللی گروهی در زمینه بهداشت، برای اکثریت افراد جامعه، دارای مزایای محدودی است. از طرفی، تحقیقات جمعی در میان دانشمندان و محققین در مراکز دانشگاهی و صنعتی، معمولاً دارای ملاحظات اقتصادی است. همکاری‌های موفقیت‌آمیز بین‌المللی و بین فرهنگی اغلب می‌تواند موانع منطقه‌ای و جهانی را مرتفع سازد. در کنار این گونه مشکلات عمده بین المللی کنونی، مشارکت‌های علمی، به واسطه یک ملاقات یا ارتباط غیر رسمی آغاز می‌گردند. با گرایش و تأثیرپذیری این جریان از ارتباطات جهانی، دانشمندان و محققین با مسؤولیت بزرگتری در قبال جامعه جهانی مواجه می‌شوند. نگارندگان این مقاله به بررسی عوامل اصلی که مستلزم شکل‌گیری و ایجاد یک مشارکت جمعی بوده، پرداخته‌اند و همچنین رویکردهای لازم برای ادامه روند این ارتباط مورد بحث قرار داده‌اند و در نهایت، چنین نتیجه‌گیری کرده اند که محققین در تحقیقات پزشکی (بهداشتی- درمانی) در حیطه مشارکت می‌توانند نقش‌ مهمی را برای ایجاد توازن و حل مسائل بین‌المللی و جهانی ایفا کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID