مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مطالعات جامعه شناختی ایران | سال:1392 | دوره:3 | شماره:11

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

خشونت خانگی به معنی رفتار خشونت آمیز و سلطه گرانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است. هدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر برخشونت شوهران علیه زنان در خانواده می باشد. که در این راستا در قالب چارچوب نظری (نظریات فیمینیستی، نظریه منابع، فرهنگ خشونت، جامعه پذیری جنسیتی و...) و مدل تحلیل تعدادی فرضیه طراحی شده است. این پژوهش به روش پیمایشی و با تکنیک پرسشنامه که دارای اعتبار صوری و اعتبار سازه ای و پایایی (بالای 0.70) قابل قبول به گردآوری اطلاعات اقدام شده است. جامعه آماری در این پژوهش، زنان متاهل دارای همسر شهرستان لنگرود که جمعیت این زنان طبق آمار معاونت درمان شبکه بهداشت شهرستان مذکور 23750 نفر بوده، که برای برآورد نمونه با فرمول کوکران 378 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این پژوهش تعداد یازده فرضیه تحت آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده از فرضیات حاکی از آن است که هر کدام از متغیرهای مستقل (سن، مدت ازدواج، درآمد، تحصیلات، نوع شغل، اعتیاد همسر، مردسالاری و شیوه انتخاب همسر)، با درجات متفاوتی از شدت مفهوم خشونت علیه زنان را تحت تاثیر قرار می دهند، و تنها متغیر کمک کردن به همسر تاثیر قابل قبولی بر میزان خشونت خانوادگی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

تا امروز تلاش برای نظارت، کنترل و حل مساله سوءمصرف در ایران به قوت خود باقی بوده است. در این میان مساله سوءمصرف در سال های اخیر بیش از گذشته ربطی جدی به گفتمان پزشکی پیدا کرده است. مساله تریاک که در آغاز نیز بیشتر از سوی گفتمان پزشکی نو به عنوان مساله طرح شد، با حذف مصرف برای آرام بخشیدن به کودکان و کنترل مسمومیت و عمده شیوه خودکشی زنان و پررنگ شدن وجه مصرف به عنوان نماد انزوا و جاماندگی خودخواسته از نظم عقلانی و اقتصادی جدید موضوع کرد و کارهای نظارتی و کنترلی خارج از حیطه پزشکی قرار گرفت. در این مقاله کوشیده ایم با رویکردی روانکاوانه زوال و انحطاطی در حیطه سوژگی در جامعه ایران را مورد بررسی قرار دهیم که به صورت سوءمصرف تریاک بروز و نمود پیدا کرده است. بررسی تاریخی در باب تاریخچه شکل گیری و رشد این مساله و نوع مواجهه با آن حاوی بصیرتی برای تحلیل و فهم بهتر شرایط امروز از حیث بررسی و پژوهش در باب آن خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

این مقاله، به بررسی میزان تعهد کاری استادان و عوامل جامعه شناختی موثر بر آن در استان گلستان پرداخته است. هدف از انجام این تحقیق، ارائه اطلاعات و راهکارهایی جهت تاثیرگذاری بر میزان تعهد کاری استادان بوده است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری آن، شامل کلیه استادان شاغل در دانشگاه های شرق استان گلستان بوده است، که تعداد257 نفر (برابر با کل جامعه آماری) به روش تمام شماری پرسشنامه مربوطه را تکمیل کردند. برای سنجش متغیر وابسته از پرسشنامه استانداردشده تعهد سازمانی به صورت متناسب سازی شده؛ و برای سنجش سایر متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته با اعتباریابی (a=0.82) استفاده شده است. تحلیل توصیفی داده ها نشان داده است که 19.6 درصد از پاسخگویان دارای تعهدکاری در سطح بالا و 68.8 درصد از پاسخگویان دارای تعهدکاری در سطح متوسط و 11.6 درصد از پاسخگویان دارای تعهد کاری در سطح پایین بوده اند. نتایج تحلیل همبستگی بین متغیرهای وابسته و مستقل نشان داده است که بین تعهد کاری استادان با متغیرهای: اعتقادات مذهبی، وجدان کاری، اهمیت شغل برای فرد، خود اثربخشی، سرمایه گذاری های مادی و معنوی فرد برای شغل، انگیزه پیشرفت، منزلت شغل، شغل دوم، انسجام، فرصت پیشرفت، اعتماد سازمانی، درک عدالت سازمانی، درک حمایت سازمانی، پذیرش مدیریت، مشارکت در تصمیم گیری ها، هماهنگی سازمانی، تنوع در نظام ارتباطات و تبادل اطلاعات سازمان، رضایت شغلی، درک اهمیت شخص برای سازمان، تضاد نقش، بار نقش، شفافیت نقش، میزان حقوق، تمایل به ترک کار، احساس تعلق به سازمان، کار داوطلبانه، استقلال در کار، روابط انسانی و اخلاقی در سازمان، کنترل سازمانی و اصرار به ادامه کار رابطه معنادار وجود دارد. اما بین تعهد کاری استادان با متغیرهای: جنس، سن، نوع استخدام، تاهل، موقعیت کارآزمودگی، تبعیت خواهی و مشارکت کاری هیچ رابطه معنی داری مشاهده نشده است. بررسی مدل رگرسیونی عوامل موثر بر تعهد کاری استادان نشان داده است که این عوامل می توانند 69.9 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند. نتایج تحلیل مسیر- پس از محاسبه اثرات علی کل- نشان داده است که متغیر اصرار به ادامه کار بالاترین سهم در تبیین را به عهده داشته است و پس از آن به ترتیب: احساس تعلق به سازمان، فرصت پیشرفت، مشارکت در تصمیم گیری، استقلال در کار، انگیزه پیشرفت، شفافیت نقش، بار نقش و سرمایه گذاری مادی و معنوی در مراتب بعدی این تحلیل قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 70 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  67
 • صفحه پایان: 

  84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  301
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

یکی از بیماری های قرن حاضر که متاسفانه اکثر جوان ها به آن مبتلا می شوند بیماری ام. اس می باشد که هنوز از نظر پزشکان متخصص دنیا علت آن مشخص نیست. در این مطالعه قصد بر آن است تا تحرک اجتماعی این بیماران سنجیده شود. روش مورد استفاده، پیمایش از نوع توصیفی است. افراد نمونه، به صورت تصادفی بین 300 نفر بیمار مبتلا به ام. اس در تهران با ابزار پرسشنامه انتخاب گردید. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته های این مطالعه نشان داد که مشارکت اجتماعی بیماران ام اس با ضریب تعیین 0.217، تعامل و روابط اجتماعی بیماران با ضریب تعیین 0.115، نگرش اجتماعی بیماران با ضریب تعیین 0.235، وضعیت خانواده بیماران با ضریب تعیین 0.261، دستیابی به فرصت های برابر بیماران با ضریب تعیین 0.488 بر تحرک اجتماعی آنان اثرگذار است. شدت وابستگی دو متغیر سن و تحرک اجتماعی بیماران با سطح معنی داری 0.000 می باشد و تا حدی تاثیرگذار است. جنسیت با سطح معنی داری 0.568 بر تحرک اجتماعی بیماران موثر نمی باشد. وضعیت تاهل با سطح معنی داری 0.03 و وضعیت اقتصادی با سطح معنی داردی 0.03 بر تحرک اجتماعی بیماران موثر می باشند. نتایج حاکی از آن است که هر چه مشارکت اجتماعی، تعامل و روابط اجتماعی و دستیابی به فرصت های برابر بیشتر باشند تحرک اجتماعی بیماران نیز بیشتر خواهد بود. همچنین نوع نگرش اجتماعی به این بیماران نیز بر تحرک اجتماعی آنان اثرگذار خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 301

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

خورشیدی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  85
 • صفحه پایان: 

  107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  517
چکیده: 

برای رسیدن به وضعیت مطلوب در مدیریت مدارس بستان آباد، شناسایی آسیب های مدیریتی هدف اصلی تحقیق بود. جامعه آماری پژوهش در مطالعه اکتشافی ما سه گروه، معلمان، مدیران و عوامل اداری بودند که در مطالعه نهایی به روش پیمایشی از 640 نفر معلم شهرستان بستان آباد 240 نفر بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق، اکتشافی و پیمایشی توصیفی و تحلیلی بود؛ ابزار های مورد استفاده، مصاحبه باز در مطالعه مقدماتی و پرسشنامه در مطالعه نهایی بود. در این تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها نشان می دهند عامل های محیطی، سازمانی، انگیزشی در بعد ساختاری و مهارت های انسانی، رهبری، آموزشی، اداری و مالی و پرورشی به عنوان عامل های مهارتی فردی مدیر، زمینه ساز آسیب های مدیریتی در مدارس بستان آباد می باشند. بین عوامل ساختاری و آسیب های مدیریت رابطه ای مثبت و مستقیم وجود دارد و عوامل مهارتی و آسیب ها رابطه ای منفی و معکوس دارند. همچنین عوامل مهارتی مدیران نسبت به عوامل ساختاری توانایی تبیین بیشتر آسیب های مدیریتی را دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 517 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی بر گرایش زنان به مد می باشد. تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایش انجام گردید و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی تبریزبوده است که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی، حجم نمونه ای برابر با 109 نفر از آنان به عنوان پاسخگویان تحقیق انتخاب شدند. متغیر وابسته در این تحقیق، گرایش زنان به مد بوده که رابطه آن با متغیر مستقل- مقاومت زنان در برابر کلیشه های جنسیتی- مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که بین مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی و گرایش زنان به مد رابطه معنادار وجود ندارد همچنین بین مقاومت در برابر کلیشه های شغلی، زبانی و تحصیلی با گرایش به مد در زنان رابطه معنادار وجود ندارد. رابطه معنادار تنها در بین مقاومت در برابر باورهای کلیشه ای و مدگرایی در زنان مشاهده شده است. همچنین مشخص گردید بین طبقه اجتماعی و تاثیر آن در گرایش زنان به مد و مقاومت زنان در برابر کلیشه های جنسیتی رابطه معناداری وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 254 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID