نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (ویژه نامه طب تکمیلی)
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1019
 • دانلود: 

  305
چکیده: 

زمینه و هدف: بررسی اثر عوامل تاثیرگذار بر فعالیت انقباضی عضلات صاف نای می تواند گامی در جهت کنترل بیماری های انسدادی ریوی باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثر عصاره آبی ریشه ختمی بر فعالیت انقباضی نای جدا شده موش صحرایی انجام شده است.روش بررسی: این مطالعه تجربی روی 30 قطعه نای (5mm) جدا شده از 15 راس موش صحرایی نر سالم در 6 گروه (5 قطعه ای) انجام شد. اثر عصاره آبی (0.2, 0.6, 2.6, 6.6, 8, 14.6 mg/ml)، اپی نفرین (5mm) و پروپرانولول (1mm) بر تغییر قدرت انقباض ناشی از کلرور پتاسیم (60mM) به روش ایزومتریک تحت کشش یک گرم در حمام بافت حاوی محلول کربس-هانسلیت اندازه گیری شد. برای مقایسه داده ها از آزمون های کروسکال والیس و تعقیبی دان استفاده شد.یافته ها: غلظت های تجمعی عصاره آبی ریشه ختمی (0.2, 0.6, 2.6, 6.6, 8, 14.6 mg/ml) به صورت وابسته به غلظت و اپی نفرین به تنهایی انقباض نای ناشی از کلرور پتاسیم را کاهش داد .(P<0.001) حضور پروپرانولول تاثیری بر عملکرد عصاره (8 mg/ml) بر انقباض ناشی از کلروپتاسیم نداشت، ولی اثر اپی نفرین را کاهش داد .(P<0.001) نتیجه گیری: عصاره آبی ریشه ختمی دارای اثر ضد انقباضی وابسته به دوز بر روی عضلات صاف نای موش صحرایی می باشد و این اثر از طریق رسپتورهای بتا انجام نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1019

دانلود 305 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (ویژه نامه طب تکمیلی)
 • صفحات: 

  9-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  947
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

زمینه و هدف: فلاونوئیدها ترکیبات پلی فنولیک با اثر آنتی اکسیدانی هستند که باعث کاهش درد می شوند. شیرمال (Euphorbia helioscopia) گیاهی است حاوی ترکیبات فلاونوئیدی که در این تحقیق اثر آن بر کاهش انقباضات شکمی ناشی از اسید استیک مطالعه شده است.روش بررسی: در این مطالعه مداخله ای، اثر عصاره الکلی شیرمال بر انقباضات شکمی (رایتینگ) ناشی از اسید استیک در موش Balb/c مورد ارزیابی قرار گرفت. در این روش 110 موش با محدوده وزنی 5±25 گرم به 11 گروه ده تایی تقسیم شدند. گروه 1 دریافت کننده آب مقطر و هر کدام از موش های گروه 2 تا 7 به ترتیب 05/0، 1/0، 2/0، 4/0، 2 و 8 میلی گرم از عصاره را دریافت کردند. گروه 8 و 9 به ترتیب 6 و 12 میلی گرم بر کیلو گرم ایبوپروفن و گروه 10 و 11 نالوکسان (1 میلی گرم بر کیلوگرم) یا نالوکسان و عصاره را دریافت کردند. تعداد عکس العمل (رایتینگ) موش ها در گروه های دریافت کننده عصاره شمارش و با نتایج گروه شاهد مقایسه شد. عصاره گیری با استفاده از اتانول 96% به طریقه ماسراسیون انجام و توسط تقطیر در خلا تغلیظ شد. عصاره غلیظ شده در آب مقطر حل و دوز های مختلف عصاره به دست آمد. نتایج با آزمون های آماری کروسکال والیس و تعقیبی دان تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: عصاره 8mg/mouse  گیاه شیرمال در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری باعث کاهش میزان انقباضات شکمی در موش شد (05/P<0). نالوکسان در ایجاد اثر بی دردی عصاره بی تاثیر بود.نتیجه گیری: عصاره شیرمال دارای اثر ضد دردی می باشد که این اثر از طریق سیستم های غیر اوپیوئیدی نمی باشد و احتمالا از طریق مهار سیکلواکسیژناز اعمال می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 947

دانلود 222 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (ویژه نامه طب تکمیلی)
 • صفحات: 

  15-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  694
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

زمینه و هدف: هیپرلیپدمی از ریسک فاکتورهای اصلی در پیشرفت بیماری های قلبی عروقی می باشد. آنتوم داروی گیاهی است که به عنوان پایین آورنده چربی خون در ایران استفاده می شود. در این تحقیق اثرات هیپولیپیدمیک عصاره ترکیبی آنتوم (Anethum) در رت های سالم و دیابتی تغذیه شده با جیره غذایی پرچرب مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: در این مطالعه تجربی تعداد 88 سر موش با تزریق استرپتوزوسین (STZ) دیابتی شدند. دو روز پس از دیابتی نمودن حیوانات، رت های سالم و دیابتی تحت تیمار با جیره غذایی پر چرب قرار گرفتند. یک هفته بعد از شروع جیره غذایی خاص، حیوانات به مدت سه هفته تحت تیمار دارویی با عصاره ترکیبی آنتوم(Anethum)  قرار گرفتند. پس از این مدت خون گیری انجام شد و سطح گلوکز، تری گلیسرید تام، کلسترول تام و لیپوپروتئین های با چگالی بالا به روش آنزیمی اندازه گیری شد. مقدار لیپوپروتئین های با چگالی پایین با فرمول فریدولد محاسبه گردید. داده ها به کمک آزمون های آماری آنالیز واریانس یک راهه و توکی تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: عصاره ترکیبی آنتوم در رت های سالم تغذیه شده با جیره غذایی پرچرب به صورت معنی داری سطح تری گلیسرید تام و لیپوپروتئین های با چگالی پایین را کاهش (01/0>P) و تا حدودی سطح لیپوپروتئین های با چگالی بالا (05/0>P) را افزایش داد، اما بر روی سطح گلوکز پلاسما اثر معنی داری نداشت. در رت های دیابتی تغذیه شده با جیره غذایی پرچرب، عصاره ترکیبی آنتوم اثری بر روی سطح لیپیدها و لیپوپروتئین های پلاسما نداشت ولی سطح گلوکز خون را افزایش داد (001/0>P).نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که عصاره ترکیبی آنتوم دارای اثرات آنتی لیپیدمیک قوی در رت های سالم تغذیه شده با جیره غذایی پرچرب می باشد، اما داروی موثری برای پایین آوردن لیپیدهای پلاسما در رت های دیابتی القا شده با استرپتوزوسین که جیره غذایی پرچرب دریافت کرده اند نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 694

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (ویژه نامه طب تکمیلی)
 • صفحات: 

  26-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1774
 • دانلود: 

  346
چکیده: 

زمینه و هدف: مطالعات مختلف نشان داده اند که خانم ها بدون توجه به تاثیرات سقط آور و ناهنجاری زایی بیشتر گیاهان دارویی به استفاده از این گیاهان در دوران حاملگی می پردازند. از جمله این گیاهان که دارای خواص متعدد درمانی مثل اضطراب چای کوهی (Stachys lavandulifolia) است که تا به حال اثر سقط زایی آن بررسی نشده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر عصاره چای کوهی در غلظت های مختلف در ایجاد سقط در موش های سوری انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه، 36 سر موش سوری بالغ ماده پس از جفت گیری و مشاهده پلاک واژنی، به صورت تصادفی به شش گروه تقسیم شدند. دو گروه به عنوان کنترل و چهار گروه به عنوان مورد که از روز 7 تا 12 حاملگی به مدت 6 روز عصاره چای کوهی با غلظت های 50، 100، 150 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. در روز 16 حاملگی عمل سزارین انجام و تعداد جنین های جذب شده شمارش و به عنوان سقط در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با تست آماری کروسکال والیس و آزمون تعقیبی دان صورت گرفت.یافته ها: میانگین نسبت جنین های سقط شده در غلظت های 50، 100، 150 و 200 mg/kg به ترتیب 108/0±136/0، 151/0±263/0، 391/0±583/0 و 172/0±353/0 بود و در دو گروه کنترل جنین سقط شده مشاهده نشد. بر اساس آزمون کروسکال والیس اثرات سقط زایی گیاه وابسته به دوز است (05/0>P).نتیجه گیری: عصاره گیاه چای کوهی دارای خواص سقط آور می باشد و لازم است مصرف این گیاه در دوران بارداری با احتیاط صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1774

دانلود 346 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (ویژه نامه طب تکمیلی)
 • صفحات: 

  32-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  612
 • بازدید: 

  1424
 • دانلود: 

  378
چکیده: 

زمینه و هدف: ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی گیاهان غالبا اثر ضد میکروبی دارند. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثرات ضد میکروبی و تعیین میزان ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی و فلاونولی عصاره اتانولی گیاه گل میمونی (Scrophularia striata) انجام گرفت.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی، عصاره اتانولی گیاه تهیه و برای تعیین حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد باکتری (MIC) و حداقل غلظت کشندگی باکتری (MBC) از روش ماکرودایلوشن علیه باکتری Ecoli O157:H7 استفاده شد، آمیکاسین (30µg) به عنوان ماده ضد میکروبی مرجع بکار رفت. همچنین ترکیبات فنولی، فلاونولی و فلاونوئیدی آن با استفاده از روش های رنگ سنجی فولین-سیوکالتیو و کلرید آلومینیوم اندازه گیری شد.یافته ها: میزان ترکیبات فنولی، فلاونولی و فلاونوئیدی عصاره اتانولی گل میمونی به ترتیب 66/6±180، 6/3±74 و 66/6±100 mg/g بود. همچنین مقدار MIC و MBC در روش ماکرودایلوشن به ترتیب برابر90mg/ml  و 100mg/ml بود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عصاره گیاه گل میمونی دارای اثر ضد میکروبی بر روی باکتری مذکور بوده و علیرغم این مطلب، انجام تحقیقاتی بالینی و همچنین استفاده از دیگر روش های عصاره گیری، اثرات ضد باکتریایی گل میمونی را روشن تر خواهد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1424

دانلود 378 استناد 612 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (ویژه نامه طب تکمیلی)
 • صفحات: 

  38-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1059
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

زمینه و هدف: گل های گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) جهت تهیه رنگ و طعم در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرند، ولی عوارض آن در دوران شیردهی بر نوزاد مشخص نشده است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات احتمالی مصرف این گیاه در دوران شیردهی بر روی بافت های مغز، کبد و کلیه نوزادان موش سوری انجام شده است.روش بررسی: در این مطالعه تجربی 32 سر موش ماده آبستن، از نژاد سوری بطور تصادفی به 4 گروه 8 تایی تقسیم شدند. پس از زایمان به گروه 1 (گروه شاهد)، سرم فیزیولو‍ژی و به گروه های 2 تا 4 عصاره متانولی گلرنگ به طور روزانه و به مدت 25 روز (تا پایان دوره شیردهی) به ترتیب با دوزهای 10، 20 و 40 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و به صورت داخل صفاقی تزریق شد. مقادیر پارامترهای هماتولو‍ژیک نوزادان در پایان دوره آزمایش مورد سنجش قرار گرفت. نمونه های بافتی کبد، کلیه و مغز نوزادان نر پس از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین از نظر آسیب شناسی مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها پس از اطمینان از نرمال بودن به کمک آزمون های آماری ANOVA و شفه تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: عصاره گلرنگ اختلاف معنی داری در تعداد گلبول های سفید، قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت گروه های تیمار با گروه شاهد نشان نداد. در آسیب شناسی بافتی برخلاف گروه کنترل در کلیه ها، کبد و مغز موش های نوزاد تیمار شده با عصاره آسیب های ملایم تا شدیدی مشاهده شد.نتیجه گیری: نتایج بررسی حاضر نشان داد که مصرف عصاره گل گلرنگ در مادران شیرده، برای نوزادان سمی بوده و باعث ایجاد آسیب هایی در بافت های کبد، کلیه و همچنین مغز می شود. لذا بهتر است از مصرف آن در دوره شیردهی خودداری گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1059

دانلود 252 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (ویژه نامه طب تکمیلی)
 • صفحات: 

  46-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1090
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

زمینه و هدف: از آنجا که در طب سنتی اثرات ضد دردی و ضد التهابی به گیاه پنج انگشت نسبت داده شده است. این مطالعه با هدف بررسی اثرات ضد دردی و ضد التهابی عصاره هیدروالکلی میوه گیاه پنج انگشت (Vitex agnus- castus) در موش کوچک نر نژاد آزمایشگاهی NMRI انجام شده است.روش بررسی: در این مطالعه تجربی از 112 سر موش نر بالغ نژاد NMRI استفاده شد. در تست التهاب، حیوانات به 7 گروه شاهد، کنترل مثبت (دریافت کننده دگزامتازون با دوز 15mg/kg) و پنج گروه دریافت کننده دوزهای 265، 365، 465، 565 و 665 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی میوه پنج انگشت تقسیم و برای ایجاد التهاب از گزیلن استفاده شد. جهت بررسی اثر ضد دردی عصاره، تست فرمالین مورد استفاده قرار گرفت. در این تست نیز حیوانات به 7 گروه شاهد، کنترل مثبت (دریافت کننده مورفین با دوز10mg/kg ) و پنج گروه دریافت کننده عصاره تقسیم شدند. تزریقات به روش داخل صفاقی و 30 دقیقه قبل از شروع هر تست انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و سپس توکی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: تمام دوزهای عصاره اثر ضد التهابی قابل ملاحظه ای را در مهار التهاب گوش، ناشی از گزیلن در مقایسه با گروه شاهد نشان داد (05/0>P). هیچ یک از دوزها درد حاد ایجاد شده توسط فرمالین را در فاز اول (5-0 دقیقه) مهار نکردند ولی در فاز دوم (30-15دقیقه) دوزهای 265، 365، 465 و 565 میلی گرم بر کیلوگرم به طور معنی داری درد مزمن را کاهش دادند (05/0>P).نتیجه گیری: عصاره گیاه پنج انگشت در مهار التهاب و همچنین فاز دوم درد (درد التهابی) موثر بوده و می تواند در درمان بیماری هایی که همراه با التهاب هستند موثر باشد. هر چند شناخت مواد موثره این گیاه نیاز به مطالعات وسیع تری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1090

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (ویژه نامه طب تکمیلی)
 • صفحات: 

  52-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  998
 • دانلود: 

  293
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از شایع ترین واژینیت ها در زنان واژینیت های کاندیدایی است که عامل آن قارچ کاندیدا آلبیکنس می باشد. لاکتوباسیلوس از شایع ترین فلورهای طبیعی واژن می باشد که در حفظ شرایط میکروبیولوژی واژن اهمیت زیادی دارد. این مطالعه با هدف بررسی آزمایشگاهی تاثیر عسل بر کاندیدا آلبیکنس و لاکتوباسیلوس انسانی انجام شده است.روش بررسی: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی غلظت های مختلف (وزنی حجمی) بین 20 تا 95 درصد عسل تهیه شد. پس از کشت کاندیدا در محیط کشت RPMI 1640 و عسل و لاکتوباسیلوس در محیط کشت تریپتی کیس سوی براث (TBS) و عسل و انکوباسیون، میزان رشد این میکروارگانسیم ها در ساعات مختلف مورد برسی قرار گرفت.یافته ها: از غلظت های مورد بررسی، غلظت 80% عسل به میزان زیادی از رشد کاندیدا جلوگیری نمود که بیشترین تاثیر مهارکنندگی عسل بر کاندیدا را نشان داد. در محیط های حاوی عسل با غلظت های کمتر و بیشتر از 80% میزان رشد کاندیدا متوسط یا شدید بود. در محیط کشت شاهد، قارچ به طور کامل رشد نمود. هیچکدام از غلظت های عسل نتوانست رشد لاکتوباسیلوس را مهار نماید. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده عسل می تواند به طور قابل توجهی از رشد کاندیدا جلوگیری کند بدون اینکه تاثیری بر روی لاکتوباسیلوس داشته باشد. با توجه به اینکه لاکتوباسیلوس یک فلور طبیعی واژن است، این مساله حایز اهمیت است که عسل بدون تغییر فلور طبیعی واژن می تواند رشد کاندیدا را مهار نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 998

دانلود 293 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (ویژه نامه طب تکمیلی)
 • صفحات: 

  59-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  921
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

زمینه و هدف: دیابت یک ناهنجاری متابولیکی است که با هیپرگلیسمی ناشی از نقص در ترشح و عمل انسولین و یا هر دو مشخص می گردد. کدو در طب سنتی ایران برای درمان دیابت توصیه شده است. در این مطالعه اثر پودر کدو بر فعالیت آنزیم های کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: در این مطالعه مداخله ای 28 سر موش صحرایی نر بطور تصادفی به چهار گروه کنترل غیردیابتی، کنترل دیابتی، دیابتی تیمار شده با1g/kg  پودر کدو و دیابتی تیمار شده با 2g/kg پودر کدو تقسیم شدند. القا دیابت در رات ها با تزریق درون صفاقی آلوکسان منوهیدرات انجام شد. تیمار حیوانات به مدت 4 هفته و به صورت گاواژ انجام گرفت. پس از اتمام مدت آزمایش خون گیری به عمل آمد و میزان آنزیم های کبدی (ALT, AST, ALP) بررسی گردید. از بافت های کبد همه گروه ها نیز مقاطعی تهیه و مورد بررسی بافت شناسی قرار گرفت. داده ها به کمک آزمون آنالیز واریانس یک راهه تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: نتایج حاکی از افزایش معنی دار آنزیم های کبدی (ALT, AST, ALP) در موش های صحرایی دیابتی نسبت به سایر گروه ها بود و تیمار با پودر کدو در موش های صحرایی دیابتی شده موجب کاهش معنی داری در سطح آنزیم های فوق در مقایسه با گروه کنترل دیابتی گردید (05/0>P). بررسی بافت شناسی بر روی نمونه های بافتی کبد و مصرف کدو باعث کاهش درجه التهاب کبد در گروه دیابتی گردید. نتیجه گیری: این گیاه به دلیل مهار آسیب کبدی ناشی از دیابت، می تواند در افراد دیابتی مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 921

دانلود 251 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (ویژه نامه طب تکمیلی)
 • صفحات: 

  66-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  9314
 • دانلود: 

  1141
چکیده: 

زمینه و هدف: برخی از گیاهان دارویی سالهاست که در طب سنتی برای درمان بسیاری از بیماری ها از جمله افسردگی و اضطراب به کار می روند. این مطالعه با هدف تعیین اثر مصرف اسطوخودوس بر افسردگی بیماران مصرف کننده سیتالوپرام انجام شده است.روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی 80 بیمار سرپایی مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی بیمارستان هاجر شهرکرد که طبق مصاحبه ساختار یافته و پرسشنامه هامیلتون معیارهای ابتلا به افسردگی اساسی را داشتند وارد مطالعه شده و به شکل تصادفی به دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند. در گروه شاهد، قرص سیتالوپرام 20 میلی گرمی همراه با 2 لیوان آب  و نبات به عنوان پلاسبو دو بار در روز و در گروه مورد علاوه بر20 میلی گرم سیتالوپرام، معادل 5 گرم اندام هوایی خشک شده اسطوخودوس دو بار در روز در دو نوبت صبح و شب به شکل جوشانده همراه با نبات تجویز شد. بیماران بعد از 4 و 8 هفته از آغاز مطالعه با تکمیل فرم پرسشنامه هامیلتون و فرم عوارض درمانی پیگیری شدند. داده ها به کمک آزمون های آماری -t ،t student زوجی و کای دو تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: بعد از 4 هفته میانگین افسردگی با مقیاس افسردگی هامیلتون در دو گروه شاهد و مورد به ترتیب 5/3±5/17 و 6/3±2/15 بود (05/0>P) بعد از 2 ماه نیز میانگین افسردگی در 2 گروه شاهد و مورد به ترتیب 6/4±8/16 و 4±8/14 بود (01/0>P) به علاوه شایع ترین عوارض مشاهده شده در دو گروه خشکی دهان و گیجی بود. دو گروه از نظر عوارض دارویی تفاوت آماری معنی داری نداشتند (05/0<P).نتیجه گیری: با توجه به این نتایج اسطوخودوس اثرات درمانی مثبتی در بیماران داشته و احتمالا می تواند در درمان بیماران افسرده به صورت مستقل و یا همراه با داروهای ضد افسردگی مصرف شود.

آمار یکساله:  

بازدید 9314

دانلود 1141 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (ویژه نامه طب تکمیلی)
 • صفحات: 

  74-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  688
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

زمینه و هدف: اسیدهای چرب غیراشباع با زنجیره طولانی اسیدهای چرب ضروری هستند که برای سلامت انسان، بویژه در بارداری اهمیت به سزایی دارند. در برخی از مطالعات، به درجه بالای غیراشباع بودن این اسید اشاره شده است که آنرا در معرض پراکسید شدن قرار می دهد. این مطالعه با هدف تاثیر اسیدهای چرب امگا 3 بر شاخص های استرس اکسیداتیو در زنان باردار سالم انجام گرفت.روش بررسی: در این مطالعه مداخله ای به روش نمونه گیری طبقه ای از درمانگاه های دولتی شهر اراک، 100 نفر به روش در دسترس انتخاب و به دو گروه مداخله و شاهد (50 نفر در هر گروه) تقسیم شدند. در گروه مداخله، از هفته 16 (15 هفته و 6 روز) تا پایان حاملگی هر روز یک کپسول 1000 میلی گرمی روغن ماهی Salmon حاوی 180 میلی گرم (Eicosapentaenoic acid) EPA و 129 میلی گرم (Docosahexaenoic asid) DHA داده شد. در گروه شاهد مراقبت روتین مداخله ای انجام شد. در هفته 40-37 بارداری، پس از گرفتن 5cc نمونه خون از ورید براکیال سرم آن جدا و میزان لیپیدپراکسید، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و گروه های تیول اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون تی دانشجویی و کای دو تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: میانگین لیپیدپراکسید در مادران گروه مورد و شاهد به ترتیب 2.7±1.8nmol/ml و 2.14±3.29 بود (05/0<P). همچنین میانگین گروه های تیول به ترتیب در گروه مورد و شاهد  0.33±0.19 mmol/mlو 0.26±0.28 (0.05<P) و میانگین ظرفیت تام انتی اکسیدانی به ترتیب در گروه مورد و شاهد 1.5±1.3mol/ml و 0.45±0.71 بود (001/0>P).نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد مصرف روغن ماهی در طی بارداری موجب استرس اکسیداتیو در مادران نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 688

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (ویژه نامه طب تکمیلی)
 • صفحات: 

  81-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  3692
 • دانلود: 

  530
چکیده: 

زمینه و هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی خاصیت ضد باکتری عصاره خام، آبی و الکلی پیاز و زنجبیل در برابر استافیلوکوکوس اورئوس، پسودوموناس ائروژینوزا، اشرشیاکلی و کاندیدا آلبیکانس (چهار میکروارگانیسم عامل عفونت های دستگاه ادراری تناسلی) جدا شده از ادرار انجام گردید.روش بررسی: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی ابتدا ارگانیسم های مورد نظر از نمونه های ادرار افراد مبتلا به عفونت های مجاری ادراری-تناسلی جدا و کشت خالصی تهیه گردید. همچنین عصاره های خام، الکلی، آب سرد و آب گرم از پیاز و زنجبیل تهیه شد و سپس آزمایش بررسی اثرات این عصاره ها بر روی ارگانیزم ها با استفاده از روش Disk diffusion مورد مطالعه قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که عصاره الکلی زنجبیل نسبت به بقیه عصاره ها بطور وسیع تری از رشد ارگانیسم های مورد آزمایش ممانعت می کند. پسودوموناس ائروژینوزا نسبت به سایر ارگانیسم ها، حساسیت بیشتری به عصاره پیاز و زنجبیل نشان داد. فعالیت آنتی باکتریال دو گیاه بر روی باکتری های گرم منفی بوده و بر باکتری گرم مثبت تاثیری نداشتند. عصاره های زنجبیل اثر بازدارنده مشخصی را نسبت به عصاره پیاز روی ارگانیسم های مورد آزمایش ایجاد کرد.نتیجه گیری: این یافته ها نشان داد که زنجبیل بخاطر اثر ضد باکتریایی و خاصیت بازدارندگی بیشتر نسبت به پیاز می تواند در طب سنتی علیه میکروارگانیسم های مورد آزمایش کاربرد وسیع تری داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 3692

دانلود 530 استناد 2 مرجع 0