نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

زمینه و هدف: مطالعه توده ای شدن حرارتی پروتئین یک روش ساده و مفید برای مطالعه مقاومت پروتئین به واسرشتگی حرارتی است و اطلاعات ارزشمندی در مورد ساختار پروتئین ارائه می دهد. از آنجایی که تا به حال هیچگونه اطلاعاتی در مورد ساختار زیرواحد اتصال دهنده نوروتوکسین بوتولینوم تیپ E (rBoNT/E-HCC) گزارش نشده است، لذا این مطالعه با هدف بررسی ساختاری پروتئین مذکور، یافتن شرایط pH بهینه برای آن و توده ای شدن حرارتی پروتئین طراحی شده است.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی، توده ای شدن حرارتی پروتئین با روش طیف سنجی مرئی - فرابنفش درpH های 2، 5، 7.4 و 9 مورد مطالعه قرار گرفت. نهایتا به منظور ارزیابی نتایج توده ای شدن حرارتی، مطالعات طیف سنجی فلورسانس نیز صورت گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که زیر واحد اتصال دهنده نوروتوکسین بوتولینوم تیپ E درpH های اسیدی فشرده تر و در pHهای بالاتر بازتر است.نتیجه گیری: هر چند بر اساس نتایج زیرواحد اتصال دهنده نوروتوکسین بوتولینوم تیپ E درpH های اسیدی فشرده تر است، با این حال فشرده تر بودن پروتئین، لزوما به معنای پایداری بیشتر پروتئین نیست، چرا که ممکن است مکانیسم های دخیل در فشردگی و پایداری پروتئین بسیار متفاوت باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  9
 • صفحه پایان: 

  15
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  399
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

زمینه و هدف: عفونت دستگاه ادراری یکی از شایع ترین عفونت های بیمارستانی است که الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در مناطق گوناگون متفاوت است. هدف این مطالعه تعیین فراوانی عوامل باکتریال ایجاد کننده عفونت ادراری و الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی (E. coli) در مراجعین سرپایی به مجتمع بیمارستانی امام علی (ع) فرخشهر بود.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، در یک مدت 5 ماهه (بهمن 1390 تا خرداد 1391) از تعداد 848 نفر بیمار مشکوک به عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان امام علی (ع)، نمونه ادرار جمع آوری شد. پس از جداسازی عامل عفونت، با روش Clinical and Laboratory Standards Institute آزمون حساسیت به آنتی بیوتیک انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: از میان 848 نمونه واجد شرایط، نتیجه آزمایش کشت ادرار 74 نفر (%8.72) مثبت بود. باکتری E.coli با 52 مورد (%70.27) و باکتری استافیلوکوکوس با 15 مورد (%20.27) شایع ترین باکتری های جداسازی شده بودند. از 52 نفر آلوده به باکتری34 E.coli  نفر (%65.38) زن و 18 نفر (%34.62) مرد بودند. بر اساس نتایج آنتی بیوگرام بیشترین موارد مقاومت، به ترتیب مربوط به آنتی بیوتیک آمپی سیلین (%85.71)، نالیدیسیک اسید (%78.78) و سیپروفلاکسین (%46.51) بود. از سوی دیگر، بیشترین حساسیت مربوط به آنتی بیوتیک های نیتروفورانتوئین (%92.30)، آمیکاسین (%66.67) و جنتامایسین (%62.50) بود. بیشترین موارد عفونت در رده سنی بالاتر از 47 سال مشاهده گردید.نتیجه گیری: آمپی سیلین و نیتروفورانتوئین به ترتیب دارای بیشترین میزان مقاومت و حساسیت آنتی بیوتیکی بوده اند و بر اساس نتایج بدست آمده، درمان تجربی با آمپی سیلین در اکثر بیماران مبتلا به عفونت ادراری مناسب نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 399

دانلود 128 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  16
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

زمینه و هدف: آمادگی برای درمان، متاثر از عواملی است که تعیین آنها کمک ارزنده ای به امکان تشخیص میزان آمادگی درمان و طراحی مداخلات ایجاد آمادگی درمان برای بیماران خواهد بود. هدف مطالعه حاضر سنجش عوامل پیش بین آمادگی برای درمان در سوء مصرف کنندگان مواد محرک بوده است.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، 123 فرد مبتلا به سوء مصرف مواد محرک از میان بیماران مراجعه کننده به کلینک های سرپایی و خودمعرف سوء مصرف مواد شهر تهران به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و توسط مقیاس آمادگی قبل از درمان، پرسشنامه موانع درمانی و پرسشنامه خصوصیات جمعیت شناختی مورد سنجش قرار گرفتند. داده ها توسط رگرسیون چندگانه به روش گام به گام با نرم افزار «Predictive Analytics Software= PASW» تحلیل شدند.یافته ها: بین تشخیص مساله و میل به تغییر با آمادگی برای درمان رابطه مثبت معنادار و بین شدت اثرات ماده مورد سوء مصرف و موانع ادراک شده درمان با آمادگی برای درمان رابطه منفی معنی دار وجود داشت (P<0.001). تشخیص مساله، میل به تغییر، شدت اثرات ماده مورد سوء مصرف و موانع ادراک شده درمان نقش معنی داری در پیش بینی آمادگی برای درمان داشتند (P<0.001) و در مجموع %86 واریانس آمادگی برای درمان را تبیین می کردند (R2=0.866).نتیجه گیری: تشخیص مساله، میل به تغییر، شدت اثرات ماده مورد سوء مصرف و موانع ادراک شده درمان در آمادگی برای درمان سوء مصرف مواد محرک مهم هستند. سنجش و مداخله مناسب در آمادگی برای درمان در میان سوء مصرف کنندگان مواد محرک قبل از پذیرش کامل آنان برای درمان مهم و ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  275
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

زمینه و هدف: در بررسی های تشخیصی بیماری های التهابی روده، یکی از موارد تشخیصی انجام آندوسکوپی فوقانی است که علاوه بر تایید تشخیص، در افتراق کولیت های نامشخص نیز کمک کننده است. هدف از این مطالعه بررسی لزوم انجام آندوسکوپی فوقانی در بیماران مبتلا به التهاب روده بوده است.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی تعداد 30 کودک در بیمارستان مرکز طبی به صورت سرشماری از مهر 1388 تا اسفند 1389 که به عنوان بیماری کرون و کولیت اولسراتیو به تشخیص قطعی رسیدند؛ تحت انجام آندوسکوپی فوقانی قرار گرفتند و داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  و آزمون آماری t-test تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: از 30 کودک با تشخیص بیماری التهابی روده، تعداد 15 بیمار دچار کرون و مابقی کولیت اولسراتیو داشتند. نتایج مطالعه حاضر حاکی از درگیری ماکروسکوپی مری در %93 بیماران، درگیری معده در %87 و درگیری دئودنوم در %26 بیماران با تشخیص کرون بود. در بیماران کولیت اولسراتیو درگیری مری %80، معده %66 و دئودنوم %20 بود. از نظر میکروسکوپی در بیماران کرون درگیری مری %94، درگیری معده %80 و در نهایت درگیری دئودنوم %47 مشاهده شد. در بیماران کولیت اولسراتیو از نظر میکروسکوپی %94 درگیری مری، %87 درگیری معده و %67 درگیری دئودنوم داشتند.نتیجه گیری: با توجه به درصد قابل توجه درگیری دستگاه گوارش فوقانی در بیماران با بیماری التهابی روده، انجام آندوسکوپی در تمام بیماران جدا از نوع و محل درگیری و بررسی هیستوپاتولوژیک کاری منطقی و لازم بنظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 275

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  42
تعامل: 
 • استنادات: 

  416
 • بازدید: 

  224
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

زمینه و هدف: ویژگی های شخصیتی و همنوایی از عوامل روان شناختی مهم در گرایش به رفتارهای پرخطر از جمله اعتیاد به شمار می روند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه اعتیادپذیری با شخصیت، همنوایی و نقش جنسیت در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرمان انجام شده است.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی 118 دانش آموز مقطع پیش دانشگاهی ناحیه 2 شهر کرمان با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل: آزمون پنج عامل بزرگ شخصیت (فرم کوتاه)، همنوایی ال_72 و اعتیادپذیری بود. داده ها به کمک ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و آزمون t مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: بین همنوایی و اعتیادپذیری رابطه مثبت معنادار وجود داشت (P<0.01). همچنین اعتیادپذیری با ویژگی شخصیتی روان رنجوری رابطه مثبت و معنی دار و با ویژگی های شخصیتی وجدانی بودن و توافق گرایی رابطه منفی معنی دار وجود داشت (P<0.01). نتایج تحلیل t نشان داد که از لحاظ همنوایی در بین دختران و پسران تفاوتی وجود ندارد (P>0.05) ولی پسران بیش از دختران مستعد اعتیادپذیری هستند (P<0.05).نتیجه گیری: افراد همنوا و افرادی که از لحاظ شخصیتی آسیب پذیرند مستعد اعتیاد می باشند. بنابراین ضروری است که در برنامه های آموزشی، پیشگیری و درمانی اعتیاد بر این ویژگی های روانشناختی تاکید گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 224

دانلود 181 استناد 416 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  832
 • بازدید: 

  1020
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

زمینه و هدف: آلودگی به شپش سر یکی از بیماری های شایع در تمام سنین و دارای انتشار جهانی است. آلودگی به شپش سر در مراکز تجمعی مانند مدرسه ها، پادگان ها و خوابگاه ها زیاد و در مدارس، بویژه مدرسه های ابتدایی دخترانه در حد قابل توجهی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین شیوع آلودگی به شپش سر و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه مناطق روستایی استان قم در سال 1390 انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی - تحلیلی بر روی 900 نفر از دانش آموزان دختر ساکن در مناطق روستایی استان قم که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند، انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه و معاینه موی سر از نظر آلودگی به شپش جمع آوری شدند و با آزمون های آماری کای اسکور و رگرسیون لجستیک چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: در بین 900 دانش آموز مورد بررسی، 120 نفر (%13.3) آلوده به آلودگی با شپش سر تشخیص داده شدند. در آنالیز بین متغیرهای محل سکونت، شغل و تحصیلات پدر، میزان تحصیلات مادر، تعداد افراد خانوار، وجود حمام در منزل، تعداد دفعات استحمام، تعداد دفعات شانه زنی، سابقه ابتلا به شپش سر، وجود یا عدم وجود مربی بهداشت در مدرسه، دسترسی یا عدم دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی و ابتلا به آلودگی با شپش سر ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد (P<0.05).نتیجه گیری: علل شیوع این بیماری در بین دانش آموزان استان قم با عواملی مثل عدم وجود مربی بهداشت در مدرسه، عدم دسترسی کافی به خدمات بهداشتی درمانی، عدم توجه کافی به رعایت بهداشت فردی مرتبط بود. بنابراین رعایت بهداشت فردی، آموزش دادن در مورد راه های آلودگی و پیشگیری از بیماری و فراهم کردن امکانات بهداشتی می تواند در کاهش آلودگی و عوارض ناشی از آن نقش مهمی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1020

دانلود 182 استناد 832 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

زمینه و هدف: کاهش تراکم مواد معدنی موجب بروز پوکی استخوان و عوارض ناشی از آن می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت تراکم معدنی استخوان بر اساس رده های مختلف سنی در زنان یائسه مبتلا به آرتریت روماتوئید انجام شده است.روش بررسی: مطالعه توصیفی - تحلیلی حاضر، بر روی 98 زن یائسه مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کرده به بیمارستان آموزشی درمانی 5 آذر شهرستان گرگان که نتایج سنجش تراکم استخوانی آنان در پرونده موجود بود، انجام شد. اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه از پرونده های بیماران استخراج گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری آماره های توصیفی (فراوانی نسبی و فراوانی مطلق، میانگین و انحراف معیار) و آزمون های تحلیلی (رگرسیون، کای دو، ضریب همبستگی اسپیرمن و ANOVA)، مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: در مجموع 98 زن یائسه مبتلا به آرتریت روماتوئید با میانگین سنی 57.88±9.39 سال مورد بررسی قرار گرفتند. شیوع کلی استئوپروز %13.3 گزارش شد که با افزایش سن به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.001). T-Score در مهره های کمری و گردن استخوان ران به ترتیب -2.45±1.44 و -1.45±1.26 بود. بین سن و T-Score مهره های کمری (r= -0.51، P<0.001) و گردن ران (r= -0.39، P<0.001) همبستگی منفی و معنی داری وجود داشت. مدت یائسگی و مدت بیماری با تراکم استخوان رابطه معنی داری داشتند (P<0.05).نتیجه گیری: مطالعه حاضر شیوع نسبتا بالای پوکی استخوان در مهره های کمری و اثر منفی سن را بر دانسیته استخوانی تایید می کند، بنابراین توصیه می گردد در زنان در معرض خطر برنامه های پیشگیرانه انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  300
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

زمینه و هدف: ترکیب یا اتصال ژنتیکی آنتی ژن ها با زیر واحد B کلرا توکسین (ctB= cholera toxin B) پاسخ آنتی بادی موکوسی قوی ای را ایجاد می کند. هدف از این مطالعه اتصال ctB به ژن کد کننده ناحیه 4 آنتی ژن حفاظت کننده (PaD4= Protective antigen Domain 4) به منظور بیان پروتئین کایمریک به عنوان کاندیدا واکسن علیه بیماری سیاه زخم می باشد.روش بررسی: در این تحقیق تجربی آزمایشگاهی واکنش PCR با پرایمرهای اختصاصی برای ژن های ctB و PaD4 انجام شد و ژن های تکثیرشده به طور جداگانه در PGEM-T easy vector کلون شدند. سپس ژن PaD4 به انتهای 3’ ژن ctB با روش هضم آنزیمی متصل شد و ژن امتزاج شده ctB-PaD4 در PET28a زیرهمسانه سازی گردید. سویه  BL21باکتری E.coli توسط وکتور نوترکیب ترانسفورم شد و بیان پروتئین کایمر تحت القای ایزوپروپیل- بتا- D - 1- گالاکتوپیرانوزید (IPTG) قرار گرفت و به وسیله تکنیک SDS.PAGE و وسترن بلات مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: ژن امتزاج شده ctB-PaD4 ساخته شد و با تکنیکPCR  و تعیین توالی مورد تایید قرار گرفت. این ژن در باکتری E.coli سویه BL21 در دمای بهینه 37 درجه سانتیگراد بیان گردید و پروتئین کایمر با موفقیت تولید شد. باند مربوط به این پروتئین با تکنیک SDS.PAGE و وسترن بلات تایید گردید.نتیجه گیری: این پروتئین نوترکیب بعد از بررسی ایمنی زایی می تواند به عنوان واکسن زیرواحدی کایمر جدید و موثر علیه باکتری باسیلوس آنتراسیس به صورت خوراکی یا استنشاقی استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 300

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  70
 • صفحه پایان: 

  76
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  206
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

زمینه و هدف: درد شایع ترین شکایت بالینی بیماران است. با توجه به مکانیسم های پیچیده و چندگانه ایجاد درد، هنوز هم یافتن راه های غلبه بر درد مورد توجه محققان می باشد. به علت کاربردهای گیاه شوید در طب سنتی به عنوان مسکن، در این پژوهش اثر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه شوید (Anethum graveolens) بر زمان پاسخ به محرک درد در موش های سوری مورد مطالعه قرار گرفته است.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 84 موش سوری به سه دسته و 12 گروه 7 تایی تقسیم شدند. هر دسته شامل یک گروه کنترل منفی (سالین)، یک گروه کنترل مثبت (مورفین) و دو گروه مورد بودند که دوزهای 200 mg/kg و 500 mg/kg دریافت کردند. از دسته اول، دوم و سوم برای اندازه گیری تاخیر در عکس العمل حیوانات به ترتیب در زمان های 15 و 30 و 60 دقیقه پس از تزریق استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی توکی استفاده شد.یافته ها: در فاصله زمانی 15 دقیقه بعد از تزریق، بین گروه سالین و گروه هایی که عصاره دریافت کرده بودند، اختلاف معنی داری در مدت زمان بی دردی مشاهده شد (P<0.05). در فاصله زمانی 30 دقیقه بعد از تزریق، فقط در گروه دریافت کننده 500 mg/kg عصاره، اختلاف معنی داری با گروه دریافت کننده سالین در مدت زمان بی دردی مشاهده شد (P<0.05). در فاصله زمانی 60 دقیقه بعد از تزریق بین گروه کنترل و گروه های دریافت کننده عصاره اختلاف معنی داری مشاهده نشد (P>0.05).نتیجه گیری: با توجه به نتایج این بررسی به نظر می رسد که عصاره هیدروالکلی گیاه شوید اثرات کوتاه مدت ضد دردی دارد، اما تحقیقات بیشتری در این خصوص توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 206

دانلود 80 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  77
 • صفحه پایان: 

  85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

زمینه و هدف: بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) شایع ترین بیماری نورولوژیک در بالغین جوان است که آنها را ناتوان می سازد. خستگی یکی از شایع ترین علائم این بیماری است که نه تنها فعالیت و توانایی بیماران بلکه کیفیت زندگی آنها را نیز کاهش می دهد. تغذیه صحیح یکی از روش هایی است که می تواند برای کاهش خستگی مورد استفاده قرار گیرد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر الگوی تغذیه ای طراحی شده بر خستگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن MS ایران انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی، 40 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. آموزش رعایت الگوی غذایی به مدت 12 هفته بر روی بیماران انجام شد. پرسشنامه ها توسط بیماران قبل و بعد از مداخله تکمیل گردیدند. آنالیز داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی نظیر t زوجی، انجام شد.یافته ها: میانگین سنی نمونه های مورد مطالعه 35.8±1.5 سال بود. میانگین شدت خستگی نمونه های مورد پژوهش قبل از مطالعه 14.9±0.77 و بعد از رعایت الگوی غذایی 25.6±0.44 بود که نشان می دهد شدت خستگی کاهش معنی داری داشته است (P<0.001).نتیجه گیری: الگوی غذایی ارائه شده در این مطالعه به عنوان یک روش ساده، ارزان، بدون عارضه و غیرتهاجمی برای کاهش خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس موثر و قابل استفاده است.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  86
 • صفحه پایان: 

  93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  524
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

زمینه و هدف: سپسیس یکی از متداول ترین علل مرگ و میر در میان بیماران تحت مراقبت های ویژه در سر تا سر جهان است. با وجود درمان های حمایتی جدید و بکارگیری آنتی بیوتیک های قوی، سپسیس همچنان از جمله عوامل خطرزا در زندگی مبتلایان می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه ارزش برخی از روش های خونی تشخیص سپسیس و بررسی ارتباط آن ها با یکدیگر به منظور انتخاب روش تشخیصی کاربردی تر انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی، تعداد 30 نفر بیمار مبتلا به سپسیس بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کاشانی شهرکرد انتخاب شدند. در این بیماران میزان رسوب اریتروسیت (ESR)، سطح پروتئین واکنش دهنده (CRP) C، تعداد پلاکت (PLT)، تعداد گلبول های سفید خون (WBC)، سطح پروکلسیتونین (PCT) و سطح پلاسمایی جزیی از سیستم کمپلمان (C3) در سه مرحله شامل پیش از سپسیس، حین سپسیس و پس از سپسیس اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  و آزمون های آماری ANOVA و تی زوجی انجام گرفت.یافته ها: میزان ESR، PLT، CRP،C3  و WBC در مرحله حین سپسیس به صورت معنی داری بالاتر از دو مرحله پیش و پس از سپسیس بود (P<0.05). میانگین PCT در مرحله پس از سپسیس به طور معنی داری پایین تر از دو مرحله پیش و حین سپسیس بود (P<0.05).نتیجه گیری: با توجه به تفاوت معنی دار میان ESR،CRP  و WBC در مرحله حین سپسیس در مقایسه با مراحل پیش و پس از سپسیس در این مطالعه، ممکن است بتوان از این تست ها به عنوان تست هایی ساده و ارزان به جای تست های PCT و C3 برای تشخیص سپسیس در بخش مراقبت های ویژه استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 524

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  94
 • صفحه پایان: 

  99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

زمینه و هدف: مرگ و میر در اثر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی در اکثر مناطق جهان در صدر ده علت اول مرگ و میر می باشد. هدف در این مطالعه تعیین ارتباط عوارض کوتاه مدت ناشی از عمل استنت گذاری و ارتباط آن با سطح پروتئین واکنش های C با حساسیت بالا (hs-CRP) در بیماران تحت استنت گذاری عروق کرونر بوده است.روش بررسی: این مطالعه یک پژوهش توصیفی - تحلیلی بود که در بیمارستان شهید چمران اصفهان انجام شد. 87 نفر (62 نفر مرد و 25 نفر زن) از بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر که تحت عمل استنت گذاری قرار گرفته بودند با استفاده از روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. آزمایش سطح پروتئین واکنش های C با حساسیت بالا با نمونه گیری خون بیماران قبل از انجام عوارض کوتاه مدت عروق کرونر انجام شد و سطح پروتئین واکنش های C با حساسیت بالا مورد ارزیابی قرار گرفت. عوارض کوتاه مدت بیماری بلافاصله بعد از عمل استنت گذاری تا 24 ساعت بعد از عمل بررسی شد و در چک لیست ثبت گردید و بوسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین سنی این بیماران 56.5±3.1 سال بود. در بیماران مورد مطالعه 2 مورد انفارکتوس میوکارد، 3 مورد پارگی کرونر و 1 مورد سوراخ شدن کرونر مشاهده گردید. مقدار عوارض در سطح سرمی بیش از 3 میلی گرم در لیتر افزایش نشان داد (P<0.05).نتیجه گیری: بیمارانی که کاندید عوارض کوتاه مدت عروق کرونر می باشند، اگر مقدار سطح پروتئین واکنش های C با حساسیت بالا بیشتر از 10 میلی گرم در لیتر باشد پس از رد وجود بیماری های التهابی و عفونی، نیاز به مراقبت بیشتری در حین انجام عوارض کوتاه مدت عروق کرونر از نظر بروز حوادث حین عمل دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  100
 • صفحه پایان: 

  108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  380
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

زمینه و هدف: طیف وسیعی از منعقد کننده ها، اکسیدان ها و گندزداها در تصفیه آب و فاضلاب استفاده می شوند. یون فرات به عنوان یک اکسیدان قوی بالاترین پتانسیل اکسیداسیون - احیا را بین همه اکسیدان ها و گندزداها در تصفیه آب و فاضلاب داراست. یون فرات (شش ظرفیتی) در آب به یون هیدروکسید فریک احیا می شود و می تواند در یک فرآیند چند منظوره به عنوان منعقد کننده، اکسیدان و گندزدا مورد استفاده قرار گیرد. هدف از این مطالعه بررسی فرآیند تصفیه پیشرفته پساب فاضلاب شهری با استفاده از فرات پتاسیم بود.روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی تصفیه پیشرفته فاضلاب شهری توسط فرات پتاسیم در مقیاس آزمایشگاهی روی پساب فاضلاب گندزدایی نشده با تعیین اثر متغیرهای pH و غلظت بر میزان حذف کدورت، ترکیبات ارگانی آب (COD) و فسفر مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین کارایی گندزدایی فرات پتاسیم نیز اثر سه متغیر زمان تماس، غلظت فرات و pH روی فرآیند گندزدایی با استفاده از شاخص MPN (Most Probable Number) مشخص شد.یافته ها: بهترین راندمان حذف ترکیبات ارگانی آب و کدورت با استفاده از فرات پتاسیم در شرایط بهینه (pH=5 و غلظت 10 mg/L) به ترتیب 65 و %90 بود. pH و غلظت بهینه فرات پتاسیم در حذف فسفر نیزpH=5  و غلظت 12 mg/L بود که موجب حذف 72 درصدی فسفر شد. بهترین شرایط کاربرد فرات پتاسیم به عنوان گندزدا در غلظت 4 mg/L و زمان تماس های 25 دقیقه و pH=6 بود.نتیجه گیری: فرات پتاسیم به عنوان یک ماده شیمیایی موثر اکسیدکننده، گندزدا و منعقدکننده می تواند در تصفیه انواع پساب های شهری و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد و با این کار دسترسی به چند هدف در یک فرآیند را میسر گرداند.

آمار یکساله:  

بازدید 380

دانلود 157 استناد 0 مرجع 0