مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

رفاه اجتماعی | سال:1381 | دوره:2 | شماره:5

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

KAMKAR MANOUCHEHR

نشریه: 

SOCIAL WELFARE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  119
 • صفحه پایان: 

  142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6069
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

A- The goal of this survey is to negotiate the causes of increasment of psycho-social problems in the adolescence Field.We have purposed to evaluate and categorize 95 persons who were self - referred or refrnal from legal system to crisis - intervention of welfare organization.These Persons were classified into three groups through neurologic - psychologic - psychiatric approach:1- Adolescence and Risk - Taking behaviors of Identity crisis.2- Delinquency3- Prostitution:B- Results of approach:1- %30.53 of cases were subclassified under diagnosis of Risk - Taking behavior, identity crisis (which are temporary and abating increasing of age) and Family, supportive system problems.2- %16.84 of cases were subclassified under diagnosis of conduct disorder, Borderline and antisocial personality disorder.3- %13 cases were subclassified under diagnosis of Major or minor psychiatric disorders such as psychoses, Major Mood Disorders and IQ deficiencies.

آمار یکساله:  

بازدید 6069

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

باقی هرمز

نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  103
 • صفحه پایان: 

  118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  127
کلیدواژه: 
چکیده: 

شورای محلی یکی از مهمترین جلوه ها و عناصر مولد سرمایه اجتماعی است. این نهاد، تبلور عینی مدنیت، مشارکت و تعامل مدنی به شمار می آید و نشانه بارز حضور هم زمان حاکمیت مردم و خود جمعی است.همان طور که هویت یک سیستم، از ارتباطات متقابل، سازمان دار و اجزای آن شکل می گیرد، گونه های تعامل در جامعه نیز، هویت نظام اجتماعی را معرفی و توصیف می کند. اما چند و چون این تعامل، خود، مبتنی بر سرشت و شخصیت اجتماعی و فرهنگ جامعه است. حتی اگر قانونی شدن تعامل، نتیجه فشار روشنفکری و دستمایه تلاش روشنگران باشد، یا حکومت، به اقتباس یا تقلید از دیگران، ساختارهای تعاملی شهروندی را رسمیت بخشیده باشد، ممکن است ناتوانی سرشت ملی، اصل تعامل یا اصالت هویت آن را مخدوش سازد که به گمان پژوهشگران، این، بارزترین مانع توفیق و بقای شوراهای محلی است.در این نوشته تلاش می شود تا از روزنه سیاست ناحیه محوری شهرداری تهران به شوراهای اسلامی شهر، ظرفیت ها و توانایی آنها در ماندگاری، نگاه و دستاورد آن گزارش شود.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

رییس دانا فریبرز

نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  554
 • دانلود: 

  169
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه کاملا ناممکن است که برای مقوله های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، برنامه ها و سیاست های جداگانه تدوین کرد و برای هر یک هدف های رشد و پیشرفت در نظر گرفت. رشد اقتصادی تنها موردی است که ممکن است تا حد معینی بتوان به آن دست یافت، اما پس از آن ناموزونی های اجتماعی، آسیب های اجتماعی، عقب ماندگی های فرهنگی و انواع ناموزونیها مانع رشد می شود. از طرف دیگر، رشد اقتصادی برای تداوم و استمرار به حضور انسانهای سالم، آگاه، آزاد، و به یک نظام سیاسی دموکراتیک احتیاج دارد. چنین دستاوردهایی در واقع مجموعا برنامه ها و سیاست های توسعه اجتماعی را می سازند. از طرف دیگر، ارتقای فرهنگی در یک جامعه لزوما به معنای پذیرش راه ها، روش ها و ایدئولوژیهای معین غربی، مبتنی بر انباشت سرمایه در چارچوب نظام لیبرال دموکراسی و نظام بازار نیست. رابطه آماری ساده و سطحی بین مدرنیزاسیون و رشد، هرگز بیانگر ضرورت قطعی نظام بازار نیست. رابطه آماری ساده و سطحی بین مدرنیزاسیون و رشد، هرگز بیانگر ضرورت قطعی نظام لیبرال دموکراسی برای رشد و توسعه نیست. ارتقای فرهنگی می تواند با تدوین ایدئولوژی های مشخص جامع و با مشارکت، عدالت و همسازی ها به جای قبول ناموزونیها، همساز باشد. توسعه اجتماعی وقتی به حوزه های عدالت، تامین اجتماعی و مشارکت اجتماعی راه می یابد، راه را برای توسعه فرهنگی مستقل هموار می کند. رشد مادی بی توجه به عدالت و دموکراتیسم، رشدی ناپایدار و معطوف به توزیع نابرابر و آسیب رسان به ثروت و درآمد است که خود تلقی کاملی از توسعه انسانی و همگانی به دست نمی دهد. تحولات تاریخی نشان می دهند که هم پیوندی میان مقوله ها همیشه وجود داشته، گرچه ناشناخته مانده است. این هم پیوندی هیچگاه از تعارض ها و تضادهای درونی جدا نبوده، ولی با همین نیروی تعارض نیز جلو آمده است. اما سلطه اندیشه رشد مادی و ایدئولوژی بورژوازی که صرفا بر اصل حداکثر سود، بی توجه به توسعه اجتماعی و رشد مبتنی است نمی تواند این هم پیوندی را در این مرحله تاریخی بهینه سازی کند. مداخله های خردمندانه، مشارکت مردمی و عدالت اجتماعی در چارچوب ظرفیتهای تاریخی برای این توسعه همه جانبه ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 554

دانلود 169 استناد 1 مرجع 4
نویسنده: 

علیایی زند شهین

نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  119
 • صفحه پایان: 

  143
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  472
 • دانلود: 

  277
کلیدواژه: 
چکیده: 

اگرچه ازدواج و بستن پیوند زناشویی را اولین و مهمترین گام در ساختن نهادی می دانند که مقدس اش می خوانند، اما به نظر می رسد که تقدس زندگی خانوادگی از پس هرم نفسهای متبرک و ذهنهای افسانه ساز حاصل نمی شود.این گزارش، به گونه ای فریاد تمامی دخترانی است که والدینشان طی قرون متمادی با پنهان شدن در پشت شعار خانواده مقدس اولین هم آغوشی آنها را یا به گزاف ترین قیمت فروخته اند و یا طعم بدنهای بکرشان را خود چشیده اند.و بدینسان، دخترانی که قبح شکنی را با دردناکترین شیوه ها در خانواده خود تجربه کرده بودند، یا از خانه فرار کردند و یا با تن دادن به ازدواجی به غایت نامناسب، به گونه ای دیگر، فرار را برقرار ترجیح دادند. یافته های این پژوهش، نشان می دهد که این تازه عروسان، در خانه بخت نیز، اغلب با مردانی مواجه بوده اند که همانند پدران معتادشان، یک موی دود و دمشان را با سراپای وجود آنان معاوضه نمی کردند. نتایج این تحقیق، سندی است انکار ناپذیر بر کوتاهی حاکمانی که با سر دادن شعار خانواده مقدس و متبرک و غیر قابل نفوذ جلوه دادن حریم آن، مسوولیت ها و وظایف خود را به فراموشی سپرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 472

دانلود 277 استناد 9 مرجع 0
نویسنده: 

کامکار مهدیس

نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  143
 • صفحه پایان: 

  162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  250
 • دانلود: 

  238
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف این تحقیق بررسی علل سیر صعودی و روبه افزایش آسیب شناسی روانی - اجتماعی، خصوصا بی مبالاتی جنسی، در نوجوانان از دیدگاه روانشناختی - روانپزشکی می باشد.در این پژوهش، 95 فرد خود معرف یا ارجاع شده به مرکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی کشور مورد مطالعه قرار گرفته اند. براساس ارزیابی روان شناختی، روانپزشکی و نورولوژیک این افراد با توجه به بی مبالاتی در روابط جنسی به سه دسته زیر تقسیم می شوند:1- نوجوانی با رفتارهای خطرآفرین و بحران هویت 2- بزهکاری 3- روسپیگریبراساس نتایج به دست آمده:الف - 30.53 درصد موارد در دو طیف تشخیص زیر قرار می گیرد:1- نوجوانی با رفتارهای خطر آفرین و بحران هویت (این گونه رفتارها اغلب گذرا و موقتی هستند و با افزایش سن کاهش می یابند) 2- مشکلات و مسائل مربوط به شبکه خانوادگی و حمایتی فرد.ب - 16.84 درصد موارد در طیف تشخیصی اختلالات سلوک و اختلالات شخصیت مرزی و ضد اجتماعی قرار می گیرند.ج - 13 درصد موارد مبتلا به اختلالات خفیف یا شدید روانپزشکی مانند روان پریشی، اختلالات خلقی اساسی و اختلالات هوشی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 250

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  163
 • صفحه پایان: 

  186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  510
 • دانلود: 

  110
کلیدواژه: 
چکیده: 

انحرافات اجتماعی، به ویژه انحرافات زنان، سلامت و امنیت روانی - اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادی جامعه را تهدید می کند. از این رو، جامعه برای بقا و پایداری خود می بایست تدابیر مناسبی جهت جلوگیری از انحرافات زنان بزهکار و اقداماتی جهت بازپروری آنها اتخاذ نماید و این امر جز از طریق شناخت دقیق عوامل زمینه ساز و تشدید کننده گرایش به انحرافات امکان پذیر نیست. پژوهش حاضر به بررسی ویژگی های روانشناختی (هیجان طلبی، هوش، عزت نفس و هویت) زنان ویژه (فاحشه) و مقایسه آنها با زنان عادی پرداخته است. بدین منظور، از میان زنان ویژه 35-15 ساله ای که بازداشت شده و در مراکز بازپروری زنان آسیب دیده اجتماعی سازمان بهزیستی و یا زندان اوین نگهداری می شدند، 60 نفر به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند. همچنین از میان زنانی که در شهر تهران (شمال، جنوب، شرق و غرب) سکونت داشتند، 60 نفر به عنوان آزمودنیهای گروه کنترل انتخاب شدند. سپس هر دو گروه به سوالات آزمون هیجان طلبی زاکرمن، آزمون هوش ریون بزرگسالان، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه سنجش عینی منزلت هویت من آدامز پاسخ دادند.نتایج آزمونهای آماری نشان داد که زنان ویژه در مقایسه با زنان عادی، در مقیاس هیجان خواهی و خرده عاملهای آن یعنی تجربه طلبی، بازداری زدایی و ملال پذیری به صورت معنی داری نمرات بالاتری به دست آوردند. همچنین، زنان بویژه در مقایسه با زنان عادی به صورت معناداری در آزمونهای هوش و عزت نمرات پایین ترین آوردند. به علاوه، بین زنان ویژه و زنان عادی از حیث منزلتهای هویتی تفاوت معناداری مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 510

دانلود 110 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  187
 • صفحه پایان: 

  220
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  493
 • دانلود: 

  194
کلیدواژه: 
چکیده: 

پدیده فرار دختران از منزل که علیرغم نبود اطلاعات مبتنی بر تحقیقات، به نظر می رسد در جامعه ما روند رو به افزایش داشته است، پیامد ناگوار ارتباط جنسی برای بقا را در پی دارد. فرار یک دختر از منزل معادل برقراری ارتباط جنسی برای بقا نیست. لیکن احتمال وقوع بسیار زیاد آن در دختران فراری، توجیه کننده ضرورت توجه ویژه محققان و تصمیم سازان اجتماعی و سلامت مرتبط با پدیده روسپیگری، به این زیر گروه جمعیت می باشد. در این مقاله که بخشی از تحقیق بررسی پدیده فرار دختران از منزل می باشد، به برخی جنبه های این پیامد از قبیل الگوی ارتباط جنسی، پیامدهای هم زمان بهره مندی از خدمات بهداشتی - درمانی، اختلالات روانی و میزان دانش، نگرش و عملکرد نمونه های مورد مطالعه درباره ایدز پرداخته شده است. روش بررسی شامل دو بخش پیمایش روی 110 نمونه و بحث گروهی متمرکز در چهار گروه دختران فراری بوده است. حدود نیمی از نمونه ها سابقه ارتباط جنسی برای بقا داشتند که اولین تجربه در اکثر موارد، طی روزهای اول فرار روی داده استم نتایج در مجموع، نشان دهنده بهره مندی نامناسب از خدمات بهداشتی - درمانی و سطح پایین آگاهی، نگرش و عملکرد نمونه ها درباره پیشگیری از ایدز بودند. در پایان، این مقاله به بحث پیرامون جنبه های مختلف این پدیده و ارایه اصول راهکارهای مداخله ای می پردازد و برخی عناوین پژوهشی مورد نیاز را پیشنهاد می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 493

دانلود 194 استناد 9 مرجع 0
نویسنده: 

نصیری معصومه

نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  221
 • صفحه پایان: 

  238
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  408
 • دانلود: 

  157
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، نویسنده تلاش دارد تا براساس دیدگاه جامعه شناختی، علل و زمینه های کجروی اجتماعی و کجروی جنسی را مورد شناسایی قرار دهد. سپس با بررسی 350 پرونده جرایم جنسی در شهر بابل، علل آن را از طریق دیدگاه جامعه شناختی و نظریه های انتقال فرهنگی و تضاد تبیین نماید. ارزیابی تحقیق با کمک شاخص های سن، جنس و اشتغال نشان می دهد که 18 درصد جرایم جنسی مردان و 58 درصد جرایم جنسی زنان، در گوره سنی کمتر از 19 سال رخ می دهد. همچنین 64 درصد جرایم جنسی مردان و 24 درصد جرایم جنسی زنان، در سنین 29-20 سال اتفاق می افتد. از نظر موقعیت شغلی، 55 درصد مردان در گروه های شغلی فروشندگان، کارکنان مشاغل صنعتی به ویژه تعمیرکاران و رانندگان و 25 درصد در گروه های کارگران ساده و بیکاران قرار دارند که از منزلت شغلی متوسط و پایین برخوردار می باشند. در میان زنان، 53 درصد خانه دار و 35 درصد دانش آموز هستند؛ بنابراین فرضیه تحقیق که عبارت است از همبستگی کجروی با گروه همسالان، تنگناهای اقتصادی و فقر تایید می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 408

دانلود 157 استناد 3 مرجع 1
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  239
 • صفحه پایان: 

  252
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  463
 • دانلود: 

  565
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف از این مقاله اشاره به مقولاتی است که از ماهیت روسپیگری نشات می گیرد. مهمترین سوال مورد بحث این است که آیا روسپیگری صرفا یک شغل است و یا تجاوز و تعدی به حقوق بشر محسوب می شود؟از دیدگاه مولفان مقاله، روسپیگری یک عمل خشن و وحشیانه نسبت به زنان است. این عمل ماهیتا موجب صدمه و آسیب به فردی می شود که روسپی قلمداد شده است. طی مصاحبه با 475 روسپی (زن، مرد، و وارونگی خواه (Transgendered در پنج کشور (آفریقای جنوبی، ایالات متحده امریکا، ترکیه، تایلند، زامبیا) و ارایه پرسشنامه ای حاوی دو سری پرسش در مورد وجود سابقه کنونی یا قبلی خشونت فیزیکی و جنسی و امکانات لازم برای ترک روسپیگری، علایم و نشانگان اختلالات استرس پس از سانحه (PTSD) در این افراد بررسی و ارزیابی گشت.یافته ها، خشونت قابل ملاحظه ای در زندگی تمام افرادی که در حال حاضر یا قبلا روسپیگری می کردند، نشان دادند. در هر پنج کشور، 73 درصد حملات فیزیکی، 62 درصد تجاوز به عنف و 67 درصد ملاکهای تشخیص PTSD را در طی روسپیگری تجربه کرده بودند. و به طور متوسط 92 درصد مایل به ترک عمل روسپیگری بودند. این مطالعه مساله نژادی و محل روسپیگری (خیابان، روسپی خانه، مراکز تلفنی، ...) را در نظر گرفته بود و علیرغم محدودیت در انتخاب نمونه، یافته ها حاکی از آن بود که صدمات روسپیگری وابسته به فرهنگ (Culture - bound) نیست و به همین دلیل عمل روسپیگری به عنوان یک عمل خشونت بار و تعدی به حقوق بشر مورد بحث قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 463

دانلود 565 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

موریس جک

نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  253
 • صفحه پایان: 

  262
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  238
کلیدواژه: 
چکیده: 

سیاست کشورها در زمینه روسپیگری، لزوما بر رویه های عملی مسوولان رسمی در مورد این پدیده اجتماعی، تاثیر مستقیم نمی گذارد. در واقع همیشه بین فعالیت دستگاه های اجرایی (به منظور برخورد و کنترل روسپیان) و ضوابط و قوانین جاری در این زمینه کم و بیش شکاف بوده است. در این مقاله نویسنده با مروری بر سیاست های قانونی و رویه های عملی آنها را روشن کند. پیش گفتار مترجم مقاله نیز به برخی ویژگی های قوانین حقوقی در زمینه روسپیگری در ایران اشاره دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 238 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  271
 • صفحه پایان: 

  300
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  59
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه تجارت مواد مخدر و سوء استفاده از آن یکی از اساسی ترین چالشهای سیاسی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی، خانوادگی و ... در همه جوامع می باشد. علیرغم همه پیشرفت های تکنولوژیکی و فرهنگی ظاهرا علاقه تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان در سطوح مختلف سنی، اجتماعی و فرهنگی به مواد مخدر نسبتا زیاد است.رفع این معضل پیچیده چند وجهی و عمیق اجتماعی به آسانی امکان پذیر نمی باشد. آمارهای جهانی نشان می دهد که علیرغم تمامی فعالیت های آگاهسازی، پیشگیری، درمان و توانبخشی، گستره استفاده از مواد رو به افزایش است. در حدی که امنیت سیاسی اقتصادی و اجتماعی بسیاری از کشورهای جهان را به خاطر انداخته است.گزارش های جهانی در مورد بازار سوء مصرف مواد، حکایت از آن دارد که یک راه حل مطلوب و ایده آل که بتوان آن را به عنوان نسخه برای همگان به کار برد، وجود ندارد. اما مهم آن است که اطلاعات روزآمد و در دسترس متخصصان و برنامه ریزان در سطوح منطقه ای و بین المللی قرار گیرد تا بتوان در برنامه ریزی های صحیح و اصولی از آنها استفاده نمود.مقاله حاضر بررسی دو گزارش جهانی بازار مواد مخدر از دیدگاه های مختلف اقتصادی، نظامی، بازار مصرف و ... می باشد که به وسیله دفتر کنترل مواد مخدر سازمان ملل تهیه گردیده است و جهت همکاری بین المللی در اختیار دست اندرکاران قرار داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 59 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  351
 • صفحه پایان: 

  356
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  69
کلیدواژه: 
چکیده: 

با توجه به اهمیت مسایل کودکان و نوجوانان و ضرورت تبادل نظر در این زمینه، سمیناری با موضوع «کودکان دارای نیاز های ویژه» به مدت دو روز (دوازدهم و سیزدهم مهر ماه 81) در استکهلم برگزار گردید. منظور از «کودکان دارای نیاز ویژه» کودکانی هستند که به دلایلی، بیشتر در معرض آسیب قرار دارند؛ مانند کودکان خیابانی، معلول، آزار دیده، بزهکار و ...این سمینار به دعوت «صندوق نجات کودک»، یکی از قدیمی ترین سازمان غیر دولتی کودکان در سوئد، و نیز «انجمن یاری» که یک انجمن غیر دولتی ایرانی است، برگزار گردید. انجمن یاری تاکنون چند کتابخانه روستایی در ایران راه اندازی و نیز مقداری کمک های مالی به کودکان ایرانی کرده است ...

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  357
 • صفحه پایان: 

  361
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  154
کلیدواژه: 
چکیده: 

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، اداره آموزش و پرورش استان، و اداره کل بهزیستی استان در تاریخ 10-8 آبان سال 1381، همایش سراسری «اعتیاد: چالشها و درمانها» را به مدت 3 روز در سالن اجتماعات هلال احمر شهر زنجان برگزار کرد ...

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

سپهر حمید

نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  363
 • صفحه پایان: 

  368
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

پیرو موافقتنامه داکار (1999)، کشورهای جهان موظف شدند تا به منظور دسترسی به اهداف «آموزش برای همه» اهداف و برنامه جامع کشوری را تدوین نمایند. در این راستا یونسکو، یونیسف را موظف نمود تا برای تدوین و پیگیری اهداف و برنامه های «مرحله اول کودکی» به کشورها کمک نماید. از آنجا که برنامه های جامع کشوری می بایست حداکثر تا سپتامبر 2002 (شهریور ماه 1381) ارایه، لذا کارگاه موضوع گزارش، با هدف کمکی به برنامه ریزان کشوری و انتقال آگاهی و مهارتهای اولیه به آنان برگزار گردید ...

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

رشیدی علی

نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  286
 • دانلود: 

  123
کلیدواژه: 
چکیده: 

برای انسان اساسی ترین موضوع اقتصاد یعنی کمبود امکانات در مقابل نیازها از حدود 900 هزار سال قبل که اولین موج خروج انسان از آفریقا صورت گرفت مطرح بوده است. از زمان آغاز زندگی دسته جمعی انسانها از حدود 40 هزار سال قبل این اهمیت بواسطه زیادتر شدن تعداد انسانها شدت یافت. با تشکیل خانواده به عنوان یک واحد مستقل اجتماعی توجه به امکانات خانواده در مقابل نیازها، یا به عبارت دیگر به دخل و خرج خانواده و مخصوصا مدیریت آن در واقع علم اقتصاد را از حدود 2 هزار سال قبل به وجود آورد و کلمه (Oikonomos) سکه زده شد. هر چند حکومت ها و دولتها در طی تاریخ با وضع انواع باجها و خراجها و مالیاتها و عوارض حصه عمده ای از حاصل کار و درآمد خانواده را به خود اختصاص داده اند و یا در نظام های توتالیتر و کمونیستی با قطع منابع درآمد خانواده را به خود اختصاص داده اند و یا در نظام توتالیتر و کمونیستی با قطع منابع درآمد خانواده او را جیره خوار محتاج خود ساخته بودند، ولی بالاخره امروز در بخش بزرگی از دنیا با استقرار نظام های سیاسی کم و بیش سالار، مکمل نظام سیاسی مردم سالار شده و یا به عکس.تامین اجتماعی در نظام اقتصادی مردم سالار ابتدایی ترین و مهمترین نیاز انسان یعنی حفظ و بقا انسان را مورد توجه جدی قرار می دهد و هر قدر جامعه دموکراتیک تر و انسانی تر باشد تامین اجتماعی مردم جامعه هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.امروز نه تنها خود مردم به طور روزمره و داوطلبانه انواع و اقسام برنامه های تامین اقتصادی و اجتماعی را از محل مزد و حقوق و پس اندازهای خود به مورد اجرا می گذارند (انواع بیمه ها، انواع صندوق بازنشستگی، انواع تاسیسات رفاهی و مراقبتی) بلکه دولتها نیز تحت فشار نیروهای اجتماعی و تحولات صنعتی - تکنولوژیکی انواع تورهای ایمنی را هم برای کل جامعه و هم برای گروه های نیازمند ایجاد کررده اند. این تورهای ایمنی که از بیمه بازنشستگی و بیمه درمانی شروع گردید امروز تا حوزه های تامین غذا، آموزش، مسکن، مراقبت های روانپزشکی و بازپروری استعدادها و کاریابی حتی برای بی خانمان ها گسترش یافته است.نکته ای که در مسئله تامین اجتماعی در نظام اقتصاد آزاد باید همیشه به خاطر داشت این است که توجه خود مردم و مخصوصا عمق و حوزه پوشش آن شدیدا به درجه ثروتمندی و رشد و توسعه اقتصادی جامعه از یک طرف و درجه دموکراتیزه بودن ساختار سیاسی آن بستگی دارد. تنها یک اقتصاد مردم سالار سرزنده با یک حکومت واقعا مردم سالار می تواند هزینه کامل تامین اجتماعی این کالای لوکس فراگیر را بپردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 286

دانلود 123 استناد 2 مرجع 0
عنوان: 
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  7
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  22
کلیدواژه: 
چکیده: 

بیش از پنجاه سال پیش، اولین برنامه توسعه (34-1327) در کشورمان تدوین گردید. پس از آن، پنج برنامه عمرانی پیش از انقلاب و سه برنامه نیز پس از انقلاب، تدوین و به مرحله اجرا درآمد. تمامی این برنامه ها، تلاش کردند تا با سرمایه گذاری سنگین به بحران ها و مشکلات کوجک و بزرگ جامعه ایران پاسخ دهند. برخی نیز تا حدی موفق شدند و بر ساختار اقتصادی – اجتماعی و حتی سیاسی جامعه ایران آثار مهم و قابل توجهی بر جای گذارند، اما در عین حال همه آنها در فرآیند برنامه ریزی (از مرحله جمع آوری آمار و اطلاعات تا مرحله اجرا) ضعف های جدی داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 22 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

پیران پرویز

نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  73
 • صفحه پایان: 

  102
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  487
 • دانلود: 

  160
کلیدواژه: 
چکیده: 

این مقاله نگاهی دارد به یکی از مهمترین نهادهای مردمی که در جامعه مدنی شکل می گیرد، لیکن برای سهیم شدن در قدرت، حداقل در سطوح میانی، می کوشد و در فرجام به نهادی بینابینی بدل می گردد. این نهادها از آن روی بینابینی است که یک پای در حکومت دارد و پای دیگر در جامعه بدنی. لذا شورا نماد عرصه توافق است. شورا محل جمع بندی و یک کاسه کردن هزاران تقاضای پراکنده شهروندانی است که با آرای خود به این نهاد سراسری جان بخشیده اند. مفهوم سراسری در اینجا به معنای جغرافیایی یا مکانی به کار نرفته است، بلکه از آن معنا و بار سیاسی مستفاد می شود. یعنی گر چه هم شهروندان و هم افرادی که به وسیله آنها با عضویت شورا نایل می گردند، می توانند و حق دارند، دیدگاه های سیاسی گوناگونی داشته باشند (در بسیاری از موارد احزاب سیاسی، نمایندگان خود را معرفی می نمایند و برای پیروزی آنان گاه به جان می کوشند. از این رو ممکن است تمامی اعضای شورا یا شوراها تماما عضو یک حزب سیاسی باشند یا در حالت دیگر اکثر اعضای آن در حزبی مفروض و اقلیت آن در حزب دیگر عضو باشند.) اما مهم آن است که در زمان عضویت و فعالیت در شورا تمایلات حزبی و جناحی خود را دخالت ندهند. زیرا شورا پس از شکل گیری، به تمامی شهروندان (با هر گرایشی) تعلق دارد. در بسیاری از کشورها، عضویت در شوراها کاملا حزبی است، اما حزب پیروز با انجام صحیح وظایف در قبال تمامی شهروندان، برای حزب خود تبلیغ می کند تا در انتخابات بعدی مجددا برگزیده شود. این است معنای شورا به عنوان نهادی سراسری.پس موضوع اصلی مقاله مرور معنا، ماهیت، زایش و رویش این نهاد مردمی، یعنی شوراست. در پایان کوشش خواهد شد تا به کاستی ها و مشکلات شورا در ایران نظر افکنده و به برخی از دلایل کاستی های یاد شده اشاره و تا حد امکان راه های برون رفت از مشکلات فرا روی شورا بر شمرده شود. تمامی این حرف و حدیث ها فقط برای تحقق آرزویی که دیگر آرزوی جوانانه نیز به حساب نمی آید، طرح می گردد و آن بهروزی سرزمینی است که در آن زاده شده و بالیده ایم و بدان سخت مدیونیم، دینی که هرگز ادا نخواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 487

دانلود 160 استناد 8 مرجع 13

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID