مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

مهارت آموزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  7-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  702
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

یک سازمان برای اینکه بتواند در عرصه رقابت ایجادشده در عصر حاضر موفق شود، باید هم دانش خود را مدیریت کنند و هم دست به خلاقیت بزنند. مدیریت دانش فرایند کشف، کسب، توسعه و ایجاد، تعلیم و نگهداری، ارزیابی و به کارگیری دانش در زمان مناسب توسط فرد توانمند در سازمان است و خلاقیت در تعامل فرد با محیط شکل می گیرد؛ محیط منجر به تحریک فیزیکی و اجتماعی می شود و خلاقیت را در اعضاء تقویت می کند. هدف از این مطالعه نقش مدیریت دانش با خلاقیت در میان کارکنان ستادی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. داده های پژوهشی پس از جمع آوری از طریق پرسشنامه استاندارد، با آلفای کرونباخ 0.945؛ به وسیله نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد و برای تحلیل از رگرسیون کمک گرفته شد. نتایج حاصله ارتباط معنادار بین دو متغیر مدیریت دانش و خلاقیت را نشان می دهد و در صورتی که مدیریت دانش یک واحد افزایش یابد، میزان خلاقیت در میان کارکنان به میزان 0.696 افزایش خواهد یافت و بالعکس.

آمار یکساله:  

بازدید 702

دانلود 297 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مهارت آموزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  31-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  711
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

هدف این پژوهش تشخیص عوامل سازنده صلاحیت های مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهر تهران است. روش انجام این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش را نیز کلیه مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای تهران تشکیل داده اند. از آنجایی که در انجام تحلیل عاملی اکتشافی نیاز به حداقل 350 آزمودنی است، در این پژوهش نیز از 392 مربی شاغل در مراکز آموزش فنی و حرفه ای تهران به عنوان نمونه مورد مطالعه و پاسخگویی به پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که بر اساس شاخص (KMO) نمونه به حد کفایت بوده است. یافته ها نشان می دهد 70.647 درصد صلاحیت های سازنده مربیان فنی و حرفه ای بر پایه هشت عامل استخراج شده از پرسشنامه تبیین می شود. این هشت عامل به ترتیب با عناوین مهارت های مدیریت و سازماندهی محیط یادگیری، مهارت های طراحی، برنامه ریزی تدریس و عرضه مطالب درسی در کلاس و کارگاه، مهارت های پایه و اساسی، مهارت های مفهومی و تفکر، مهارت های مرتبط با دنیای کسب و کار، مهارت های ارتباطی، مهارت ها و ویژگی های شخصیتی و مهارت های ارزشیابی نام گذاری شده اند. نتایج بیانگر این است که از این میان عامل مهارت های مدیریت و سازماندهی محیط یادگیری با ضریبی معادل 18.883 درصد از بیشترین اهمیت و عامل مهارت های ارزشیابی با ضریبی معادل 3.44 درصد از کمترین اهمیت برخوردار بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 711

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

روستایی شلمانی خیزران | علمی زهرا (میلا) | غلامی زینب

نشریه: 

مهارت آموزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  53-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1319
 • دانلود: 

  652
چکیده: 

اشتغال زنان به عنوان نیمی از سرمایه انسانی هر جامعه ای می تواند نقش مهمی را در رشد و توسعه کشور داشته باشد. از دیگر سو، امروزه بنگاه های اقتصادی و موسسات مالی برای تسخیر بازارها و جلب رضایت مشتریان در حال رقابت هستند. با توسعه مالی می توان انتظار افزایش به کار گیری نیروی کار را داشت. با وجودی که ادبیات مربوط به توسعه مالی افزایش یافته است، پیوند بین اشتغال و توسعه مالی، به طور ویژه اشتغال زنان، در مطالعات محدودی بررسی شده است. در این راستا، با استفاده از داده های سری زمانی موجود و در قالب برآورد مدل سنجی انتخابی، رابطه بین توسعه مالی و اشتغال زنان در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که با افزایش توسعه مالی می توان انتظار داشت که نرخ مشارکت زنان در ایران افزایش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1319

دانلود 652 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مهارت آموزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  77-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2232
 • دانلود: 

  1040
چکیده: 

این پژوهش با هدف آسیب شناسی عوامل موثر نظام آموزش های مهارتی به منظور تدوین برنامه راهبردی توسعه این آموزش ها در استان مازندران انجام شد. روش شناسی پژوهش بر گرفته از رویکرد تلفیقی، (کیفی و کمی) بود. در بخش کیفی از روش برخاسته از داده ها و تحلیل محتوا و در بخش کمی از روش توصیفی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان حوزه آموزش های مهارتی استان در معیار ارزیابی بیرونی و کارشناسان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران بر اساس معیار درونی در سال 1393 انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه های نیمه ساختاری به منظور تعیین مولفه ها و آسیب های مترتب بر اجرای آموزش های مهارتی و پرسشنامه به منظور امتیاز و رتبه به هر مولفه انجام گرفت. یافته های پژوهش حاکی از وجود آسیب های متعدد در هر دو نوع بیرونی و درونی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بود. مهم ترین این آسیب ها، عدم هماهنگی آموزش ها با نیاز بازار کار، کمبود افراد متخصص برای ارائه برخی از آموزش های مهارتی، کمبود تسهیلات مالی و اعتباری است، از دیگر آسیب ها عدم به روز رسانی امکانات و تجهیزات مورد نیاز آموزش، عدم مواد مصرفی مکفی برای انجام کارهای کارگاهی و همینطور عدم حمایت از افراد کارآفرین و نخبه مهارتی است.

آمار یکساله:  

بازدید 2232

دانلود 1040 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مهارت آموزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  93-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1082
 • دانلود: 

  439
چکیده: 

امروزه تردیدی در نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها وجود ندارد و کشورهای صنعتی و درحال توسعه با سیاست گذاری و برنامه ریزی لازم درصدد ساماندهی، رفع موانع و مشکلات، بهبود فضای کسب و کار و فراهم ساختن زمینه لازم به منظور بهره گیری هرچه بیشتر از این صنایع در راستای توسعه کارآفرینی و حل معضل بیکاری هستند. 98.4 درصد از کسب و کارها در ایران از نوع بنگاه های خرد (با نیروی کار 1 تا 9 نفر) هستند، در حالی که نسبت کل بنگاه های کوچک (از 10 تا 49 نفر) تنها 1.4 درصد است. این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر نوآوری، آموزش، مهارت و کارآفرینی، در بنگاه های تولیدی و اقتصادی کوچک و متوسط شهرستان اراک، انجام گرفته است. پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش، پیمایشی- تحلیلی است. از دو روش «تحلیل توصیفی» و «تحلیل استنباطی»، آزمون های فریدمن، کوکران و آزمون ناپارامتریک، برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. با بررسی انجام شده، میزان رقابت در بازار بر نوآوری و همچنین محیط داخلی و محیط خارجی موجود بر نوآوری در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1082

دانلود 439 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مهارت آموزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  107-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  662
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارائه راهکارهای جذب حداکثری کارآموزان به مسابقات ملی مهارت متناسب با حرفه های مختلف در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان شمالی انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه مربیان و کارآموزان و شرکت کنندگان استان خراسان شمالی در مسابقات ملی مهارت سال های 92 و 93 و کلیه کارکنان امور مسابقات ملی مهارت هستند. تعداد نمونه مورد تحقیق 267 نفر بر اساس جدول برآورد نمونه از روی حجم جامعه مورگان و کرجسی و به شیوه تصادفی طبقه ای و ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته حاوی 34 سوال در طیف لیکرت تهیه شده و پایایی پرسشنامه تنظیمی با توجه به محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0.828 محاسبه شد و روایی آن به تایید افراد متخصص رسید. پس از گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آماری و انجام آزمون فریدمن بر روی فرضیات، نتایج نشان داد که نگرش مثبت جامعه در اولویت بالاتری قرار دارد و وجود مربیان ماهر، کیفیت دوره های آموزشی، تسهیلات اشتغال زایی و حمایت های مالی دولتی، تبلیغات و کیفیت دوره های آموزشی به ترتیب بیشترین تاثیر را از نظر پاسخ دهندگان بر جذب حداکثری کارآموزان به مسابقات ملی مهارت داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 662

دانلود 185 استناد 0 مرجع 0