مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان | سال:1387 | دوره:33 | شماره:4

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9287
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Tertiary volcanic rocks are found in the southern flanks of Central Alborz Mountains, in the north of Tehran. Their composition ranges from basalt to rhyolite. They range from low-K rocks to calk-alkahne, high-K calk-alkaline and Shoshoni tic series and show subduction-related geochemical characteristics.Investigation of chemical analysis of major oxides and a vast range of trace elements of the rock samples of the region show that geochemical characteristics of these rocks have great similarities with those of volcanic arcs in the destructive plate margins. More enrichment in alkaline, alkaline earth elements, and Th with respect to N-MORB and depletion in HFSE (Ta, Nb, Zr, and Hi) relative to LREE are characteristics of the rocks of this region. The volcanic rocks are thought to be derived from a homogeneous mantle source modified by slab-derived melts and/or fluids and a small fraction of oceanic sediment.

آمار یکساله:  

بازدید 9287

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ETEMADIFAR Z. | EMTIAZI G. | NAHVI I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8099
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

A gram-positive bacterium isolated from gasoline- soil in Isfahan which can grow on dibenzothiophene (DBT) as sole source of sulfur. This strain that was identified a strain of the genus Rhodococcus by biochemical tests, could efficiently desulfurize DBT, a model organosulfur compound that exists in crude oil. The desulfurization product of DBT was identified as 2-hydroxybiphenyl (2-HBP) by Gibbs reagent. The DBT content of basal salt medium (BSM) supplemented with glucose and DBT as sole carbon and sulfur sources respectively, was reduced by 100% after 100 h incubation with this strain at 30oC.

آمار یکساله:  

بازدید 8099

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

EMTIAZI G. | KEHOE M. | GHORBANI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9413
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Using ex vivo models of equine respiratory tract tissue has shown that SLS contributes to the ability of the equine streptococci to colonies and damage equine respiratory tract tissue. This suggests that if it were possible to elicit neutralizing anti-SLS antibodies in horses, these could contribute to protection against the equine streptococcal diseases. For this purpose recombinant GST-sagA encoded plasmid have been constructed by fusion of 166 nucleotide of sagA gene (which obtained by PCR) from streptococcus equi to pGEX-3X plasmid.Recombinant plasmid was transformed to three different competent Ecoli B121, Co+ and Plyses cells.Recombinant GST-SagA was induced by IPTG (1 mM -1M) for 4hr and purified by FFI column. It was shown that BL21 produced more recombinant protein and highly purified recombinant GST - SagA protein were obtained by FFI column. This soluble peptide was desalted and concentrated with viva science filter tube and 100 ml of 10 mg\ml of this peptide was obtained from 2000ml cell culture.

آمار یکساله:  

بازدید 9413

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  269
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

آمارگیری یکی از روش های متداول تولید داده است. کیفیت نتایج حاصل از آمارگیری ها به دلیل کاربرد آن ها در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها دارای اهمیت ویژه ای است. برای تعیین میزان کیفیت داده ها لازم است که خطای نمونه گیری و خطای غیر نمونه گیری برآورد شدند. در حالت کلی برآورد خطای غیر نمونه گیری که علاوه بر خطای پاسخ شامل مولفه های خطای بی پاسخی، خطای پوشش و خطای پردازش داده ها است، با توجه به مساله کمی سازی این مولفه ها پیچیده است. خطای پاسخ بخش قابل کمی شدن در خطای غیر نمونه گیری است، لذا مدل سازی خطای پاسخ براساس شیوه اجرای آمارگیری ها دارای اهمیت ویژه ای است. در این مقاله ابتدا، با بررسی نحوه اجرای طرح های آماری عمده ای که به روش مصاحبه حضوری اجرا می شوند، عوامل موثر در ایجاد خطای پاسخ معرفی شده و سپس با ارایه یک طرح آزمایش، مدل مناسبی برای خطای پاسخ در آمارگیری ها به شیوه مصاحبه حضوری پیشنهاد شده است. علاوه بر این نحوه محاسبه دقت در آمارگیری های دارای طرح نمونه گیری دو مرحله ای مورد بررسی قرار گرفته و در این حالت، برآوردگری برای محاسبه دقت برآوردگرها پیشنهاد شده است. به منظور ارایه کاربردی از مدل پیشنهادی، دقت نتایج حاصل در آمارگیری از طرح هزینه و درآمد خانوار با استفاده از برآورد گر حاصل و با به کارگیری داده های سال 1382 محاسبه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 269

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  15
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

تحلیل ممیزی برای رده بندی یک شی یا گروهی از اشیا به یکی از دو یا چند گروه متمایز معلوم یا نامعلوم مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش های علمی برای رده بندی، اغلب از توابع ممیز خطی یا درجه دوم فیشر استفاده می شود. اما در این مقاله روشهایی غیرخطی بر اساس دو روش رگرسیون  ناپارامتری تحت عناوین اسپلاین رگرسیونی انطباقی چند متغیره و مدل انطباقی جمعی برای رده بندی گروه ها معرفی شده و با استفاده از یک مطالعه شبیه سازی نحوه بکارگیری آنها بررسی و متوسط نرخ خطای آنها با روشهای متداول مورد مقایسه قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

تحلیل پوششی داده ها روشی برای اندازه گیری کارایی نسبی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیری متجانس می باشد. در بسیاری از کاربردهای این تکنیک واحدهای تحت ارزیابی، خود به مولفه های کوچکتری تقسیم می شوند که هر کدام ورودی هایی را جهت تولید خروجی هایی مصرف می کنند. در این مقاله تحلیل کارایی حالتی را در نظر می گیریم که مولفه ها به هم وابسته اند. از این جهت که قسمتی از خروجی های تولید شده توسط یک مولفه به عنوان ورودی برای مولفه بعدی مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین هر مولفه دو دسته خروجی تولید می کند: دسته اول به طرف بیرون سیستم هدایت می شود و بخشی از خروجی های دسته دوم به عنوان ورودی برای مولفه بعدی مورد استفاده قرار می گیرند. فرض کنید خروجی دسته دوم یک بردار k بعدی باشد. می خواهیم از بین این بردار k تایی، یک بردار r تایی l≤r<k انتخاب و به عنوان ورودی برای مولفه بعدی مورد استفاده قرار دهیم. سوال این است کدام انتخاب کارایی کل واحد تصمیم گیری را حداکثر می کند. در این مقاله کارایی مولفه ای واحدهای تصمیم گیری با توجه به وابستگی مذکور ارایه خواهد شد. به کمک یک مساله برنامه ریزی خطی مختلط صفر- یک، اندازه کارایی کلی و کارایی مولفه های واحد در چنین وضعیتی محاسبه خواهد شد. نشان داده می شود اندازه کارایی کلی ترکیب محدبی از کارایی مولفه ها است.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

غیبی ابوالحسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

در این مقاله، شبکه های عصبی مصنوعی بعنوان یک روش آنالیز داده های ماهواره برای آشکارسازی و تشخیص طوفانهای تندری در نواحی عرضهای جغرافیایی میانی بکار رفته است. اندازه گیریهای واحد گمانه زن مایکروویو پیشرفته (AMSU-B) روی ماهواره های مدار قطبی NOAA و مشاهدات سینوپتیکی ایستگاههای زمینی دو مجموعه از اطلاعات بکار رفته در این مطالعه را تشکیل می دهند. داده های AMSU-B، بدلیل قدرت تفکیک بالا (نسبت به داده های میدانی) و برهمکنش جزئی با ابرها، برای تشخیص طوفانهای تندری بسیار مفید می باشند. نتایج تشخیص طوفانهای تندری با روش شبکه های عصبی به کمک اطلاعات AMSU-B و نتایج بدست آمده از تحلیل گروه بندی آماری نشان دهنده برتری نسبی روش شبکه های عصبی می باشد. این نتایج همچنین نشان می دهند که مشاهدات این گمانه زن، به تنهایی، پتانسیل آشکارسازی پدیده های جوی مختلف بطور کلی و طوفانهای تندری بطور خاص را دارند و برای مناطقی (نظیر ایران) که ایستگاههای زمینی محدود می باشند، بسیار سودمند هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

ثابتهای اسیدی و پایداری کمپلکسهای Cu(dTDP)-، dTDP) تیمدین- 5′ دی فسفات) و Cu(Bpy)(dTDP)- Bpy): 2 و -2′ بی پیریدین) به وسیله تیتراسیونهای پتانسیومتری اندازه گیری شد. در این مقاله نشان داده شده است که پایداری کمپلکسهای دوگانه Cu(dTDP)- فقط توسط گروه دی فسفات تعیین می شود. در حالی که برای سیستمهای مختلط یا سه گانه Cu(Bpy)(dTDP)- متفاوت است. همچنین نشان داده شده است که رابطه تعادلی: Cu(Bpy)2+ + Cu(dTDP)- ®¬  Cu(Bpy)(dTDP)- + Cu2+ بطور قابل توجهی به سمت راست متمایل می شود. قسمت مهم این پدیده به تمایل فلزات 3d به گروههای هتروآروماتیک N, O دار باز می گردد. این افزایش پایداری همچنین به برهمکنش میان لیگندها در کمپلکس Cu(Bpy)(dTDP)- مربوط می شود. میزان اندازه گیری شده حدودا 0.35 واحد log می باشد که مربوط است به پدیده تجمع لیگند- لیگند. برای اثبات این مطلب ثابت پایداری کمپلکسهای تشکیل شده با Cu2+ و یا Cu(Bpy)2+ با 5’-dTPD (تیمیدین- -5′ دی فسفات) بوسیله تیتراسیونهای پتانسیومتری در محلول آبی I=0.1M) و (25°C, NaNO3 اندازه گیری شده است که با اضافه کردن NaNO3 قدرت یونی/ ثابت نگهداشته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID