مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

رهیافت | سال:1375 | دوره:- | شماره:14

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

فرنه ژرژ

نشریه: 

رهیافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  144
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 144

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

شایان مهین

نشریه: 

رهیافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  105
 • صفحه پایان: 

  107
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 23 استناد 3 مرجع 0
نویسنده: 

عزیزی -

نشریه: 

رهیافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  12
 • صفحه پایان: 

  12
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

حبیبی حسن

نشریه: 

رهیافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  16
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 23 استناد 4 مرجع 0
نویسنده: 

مکنون رضا

نشریه: 

رهیافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  18
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

شاپور اعتماد

نشریه: 

رهیافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  26
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

پایون پی | یرورمی بار

نشریه: 

رهیافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  34
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

شایان مهین

نشریه: 

رهیافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  63
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

رهیافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحه شروع: 

  97
 • صفحه پایان: 

  104
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 23 استناد 6 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID