مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان | سال:1379 | دوره:14 | شماره:2

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

یک غبارگیر الکتروستاتیکی یک مرحله ای با الکترودهای استوانه طراحی و ساخته شد تا منحنی مشخصه ولتاژ بر حسب جریان هالة آن بررسی شود. جریان هاله برای ولتاژهای از صفر تا 22 کیلو ولتdc اندازه گیری شد. منحنی مشخصة حاصله توافق خوبی با کارهای دیگران دارد. جریان هالة منفی عموماً بیشتر از هالة مثبت بود. با دمیدن هوای آلوده به گچ و سیمان به داخل غبارگیر ساخته شده ملاحظه شد که ذرات گچ و سیمان به طور مؤثری بر روی دیواره الکترودها می نشینند. میزان رسوب با افزایش جریان هاله بیشتر می شد.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  107
 • صفحه پایان: 

  116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

سوسپانسیون خوراکی کوتریموکسازول یکی از مؤثرترین فراورده های ضد باکتری است. کوتریموکسازول مخلوطی از سولفامتوکزول و تری متوپریم است که باید بخوبی مخلوط شده باشند تا سوسپانسیون اثر درمانی مطلوب را همراه با پایداری فیزیکی مناسب نشان دهد. سوسپانسیون پایدار تمایل به رشد کریستال نداشته در حالیکه فلوکوله و تیکسوتروپ می باشد.برای دسترسی به این اهداف می توان از پلیمرهای مختلف مانند سدیم کاربوکسی متیل سلولز با ویسکوزیته کم؛ سدیم کاربوکسی متیل سلولز با ویسکوزیته زیاد و پلی وینیل پیرولیدون استفاده کرد. پس از تهیه سوسپانسیون محتوی کوتریموکسازول و پلیمرها آزمایش حجم فلوکولاسیون (F)؛ تعداد بهم زدن سوسپانسیون برای یکنواخت شدن (n)؛ PH ؛ مشاهدات میکروسکپی؛ ویسکوزیته و پایداری سوسپانسیون ارزیابی شد. در مراحل مقدماتی تهیه سوسپانسیون لخته های بزرگی دیده شد که علت مرطوب نشدن سطح ذرات بود. این مشکل با استفاده از مخلوط پلیمرها (سدیم کاربوکسی متیل سلولز و پلی وینیل پیرولیدون) برطرف گردید؛ ولی هیچیک از پلیمرها به تنهایی مؤثر نبودند. در خاتمهPH اثر قابل ملاحظه ای نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  324
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

برای محاسبات تولید ایزوتوپ های پرتوزا محاسبات ترابرد نوترونی (محاسبات سلولی و قلب) راکتور تحقیقاتی آب سنگین 150 کیلوواتی انجام شد. ضریب تکثیر موثر(Keff) و توزیع شار نسبی نوترون در شرایط قلب سرد و تمیز و قلب گرم تمیز به دست آمد. همچنین ضریب راکتیویته دمای سوخت، ضریب راکتیویته دمای کندکننده، ضریب راکتیویته فرسایش سوخت و ضریب راکتیویته جای خالی حساب شد. بهینه مکان پرتودهی با توجه به توزیع شار نوترون تعیین گشت. شار نوترون حرارتی تولیدی از مواد آب سبک، آب سنگین، گرافیت، بریلیم، نیتروژن و هوا و راکتیویته منفی آنها در کانال پرتودهی محاسبه شد. راکتیویته، ابعاد و اکتیویته 14 نمونه ایزوتوپ پرتوزای مورد نظر با برهم کنش های (n,p) , α) (n , (n,γ) که در قلب راکتور طراحی شده می توانند تولید شوند محاسبه شد. تمام محاسبات با استفاده از دو کد رایانه ای WIMSD-4 و EXTERMINATOR-2 انجام شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 324

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

Hordeum Bulbosum L.، گیاه دگرگشن اجباری، خود ناسازگار، قوی، پایا و با دوسیتوتیپ است. ویژگی های رویشی و زایشی این تاکسون بسیار متغیر است. این گیاه در ایران پراکنش با گسترده داشته و از سایر گونه های جنس متمایز Hordeum L. داشتن پیازچه در قاعده ساقه می‌ باشد. هدف از این مطالعه تعیین تعداد کروموزوم های جمعیت های موجود در ایران و بررسی تغییرات موفولوژیکی در بین آن ها است. این بررسی نشان می ‌دهد که کلیه جمعیت های گونه Hordeum bulbosum L. موجود در ایران تتراپلویید هستند. همچنین خصوصیات مورفولوژیکی شاخص 25 معیت این تاکسون از نقاط مختلف ایران مورد ارزیابی قرار گرفت و سرانجام 11 صفت متمایز کننده انتخاب گردید. داده ها به وسیله روش های آنالیز خوشه بندی UPAGMA و اوردیناسیون PCA با استفاده از ضریب همبستگی ساده SM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که جمعیت های این تاکسون به دو گروه عمده تقسیم می شوند. کلیه ویژگی های تفکیک کننده 25 جمعیت مذکور مطالعه و با نتایج حاصل از بررسی های سایر مولفین مقایسه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  117
 • صفحه پایان: 

  138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  282
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

شبیه سازی یکی از شاخه های کاربردی علوم کامپیوتر است. با توجه به توسعه استفاده از شبیه سازی و بکارگیری این تکنیک در سیستم های گسترده و پیچیده، باید روش های جدیدتر و پیشرفته تری برای شبیه سازی بوجود آید. بکارگیری تکنیک های هوش مصنوعی به عنوان ابزار کمکی در روال شبیه سازی یکی از روش های پیشرفته توسعه شبیه سازی است. هوشمندی را می توان به روش های مختلف و در مراحل گوناگون شبیه سازی بکار گرفت. روش ارائه شده در این مقاله، استفاده پایگاه دانش در رابطه با سه مدل پیوسته، گسسته و فاقد حافظه در زبان شبیه سازی موسوم بهKB / MBSL ، می باشد. خصوصیت کلی این زبان آن است که علاوه بر گردهم آوری این سه مدل در قالب یک زبان واحد، توانایی بررسی صحت، کامل بودن و سازگار بودن مدل ارائه شده توسط کاربرد را در بر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 282

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  142
 • صفحه پایان: 

  143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  188
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

الف - بررسی گونه های جانوری بویژه مهره دارانپارک ملی کلاه قاضی و پناهگاه حیات وحش موته طی 5 سال گذشته توسط مجری طرح جمع آوری شده اند. برای تکمیل این مطالعات طی 2 سال گذشته مجددانه جانوران منطقه در فصول مختلف توسط پژوهشگران این طرح جمع آوری گردید. نمونه ها در محلول های مناسب جهت حمل به آزمایشگاه قرارگرفته و برای هر یک برچسب مناسب با توجه به تاریخ، محل و سایر شرایط ویژه منطقه جمع آوری تهیه شد. شناسایی جانوران با استفاده از کتاب های مرجع و کلید تشخیص راسته های مختلف تا حد جنس و گونه انجام گرفت.ب - بررسی گونه های نادرشناسایی گونه های نادر در دو منطقه بر اساس آخرین معیارهای سازمان بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN)، که گونه های نادر را به 9 رسته تقسیم می کند، انجام گرفته است.ج - نتایجدر این پژوهش، فون وفلور پارک ملی کلاه قاضی در 36 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان و پناهگاه حیات وحش موته واقع در 95 کیلومتری شمال شهر اصفهان ، که یکی از وسیع ترین و مهمترین مناطق حفاظت شده کشور می باشد، مورد بررسی قرارگرفته است. این مطالعات نشان می دهد که در پارک کلاه قاضی 75 گونه جانور مهره دار متعلق به 62 جنس و 34 تیره وجود دارد. همچنین، این بررسی نشان می دهد که در پناهگاه حیات وحش 118 گونه جانور مهره دار متعلق به 85 جنس و 38 تیره یافت می شود. فون مهره داران این دو منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است ...

آمار یکساله:  

بازدید 188

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

آریاوند احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  143
 • صفحه پایان: 

  144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، گیاهان دارویی، معطر، خوش خوراک و نادر سه منطقه حفاظت شده استان اصفهان شامل پارک ملی کلاه قاضی واقع در 36 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان، پناهگاه حیات وحش موته در 95 تا 155 کیلومتری شمال اصفهان جمع آوری و مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفت.بررسی فلور مناطق سه گانه مزبور نشان داده است که به ترتیب 459، 511 و 493 گونه گیاه آوندی در پارک ملی کلاه قاضی، پناهگاه های حیات وحش موته و قمیشلو وجود دارد.ویژچیهای عمده طبیعی و فلوریستیک مناطق مزبور به اختصار گزارش گردید.نتیجه این مطالعات نشان می دهد که جمعا بیش از 80 گونه گیاه دارویی، معطر و صنعتی، حدود 44 گونه گراس، حدود 22 گونه لگوم، حدود 53 گونه فورب و 23 گونه درختی و درختچه ای در این سه منطقه حفاظت شده وجود دارد ...

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

کرباسیان عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  144
 • صفحه پایان: 

  145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

اهمیت عناصر کلر، سدیم، پتاسیم، روی، آهن، منیزیم و سلنیوم در برن انسان بخاطر شرکت آنها در تعداد زیادی از واکنشهای آنزیمی و پدیده های بیولوژیک اختصاصی است. در این تحقیق از گلبولهای قرمز به عنوان سلولهای قابل دسترسی استفاده شده است و سعی گردید ه است تا غلظت این عناصر در گلبولهای قرمز 25 نفر دیابتیک با افراد شاهد مورد مقایسه قرار گیرد. روش بکار رفته در این تحقیق فعال سازی نوترونی (Neutron Activiation analysis) می باشد. جدول زیر مقایسه آماری غلظتهای عناصر اندازه گیری شده در این پژوهش در گلبولهای قرمز افراد مبتلا به دیابت و سالم انجام گرفته است ...

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  146
 • صفحه پایان: 

  146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

طرح مذکور با کاربرد توابع مثبت معین بر نیمه گروههای فونداسیون آغاز شد. لازم به ذکر است که درحالت نیمه گروههای جابجایی S، فضای تولید شده توسط توابع مثبت با جبر باناخ R(S) معادل است و در مقاله ثابت شد که در حالت نیمه گروههای فونداسیون – جبرباناخ R(S) با جبر باناخ M(S) (فضای اندازه گیری مختلط کراندار بر S) ایزومتریک و ایزومرفیک است، که در اینجا S فضای موضعا فشرده هاسدروف نیمه مشخصه های پیوسته کراندار بر S با توپولوژی فشرده – باز می باشد. با توجه به تجزیه پذیری اندازه در M(S) به اندازه های مثبت، بدین ترتیب تجزیه پذیری R(S) به اعضا مثبت ، نتیجه می شود ...

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  147
 • صفحه پایان: 

  147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

منطقه مورد مطالعه شامل توده های اسکارنی مناطق منشاد، ده بالا و باقی آباد دره زرشک، کوه آهن، خوت، خضرآباد، زرو، کوه های رونی و سورک می باشد که همگی درغرب تا شمال غرب استان یزد واقع هستند و د رمحدوده زون ایران مرکزی قرارمی گیرند. پلوتونیسم ترشیاری (الیگو - میوسن) با میزبانی سنگهای کربناته پالئوزئیک تا مزوزوئیک باعث شکل گیری اسکارنهای این منطقه شده است. وقایع مختلف کانی سازی و به تبع آن در بعضی نواحی، کانه سازی، موجب شده است تا کلیه اسکارنها را از نوع پلی ژنتیک (چندزدایی) بدانیم ...

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقاومتهای لایه نازک فلزی از جنس نیکل کروم بر روی زیر لایه های سرامیک و شیشه به روش تبخیر در خلاء و در فشاری حدود 4-10 میلیمتر جیوه ساخته شد و بر روی دو انتهای آنها لایه نازکی از طلا یا آلومی نیوم جهت اتصال رسوب داده شد. با شستشوی زیر لایه با محلولهای مناسب و گرم کردن آن تا دمای حدود 250 درجه سانتیگراد چسبندگی لایه نازک به زیر لایه در حدی بود که با نوار چسب معمولی از آن جدا نمی شد. زیر لایه هایی مانند سرامیک و شیشه مات چسبندگی بهتری از خود نشان می دادند. ضریب دمایی (TCR) مقاومتهای ساخته شده در محدوده دمای 20 تا 15 درجه سانتیگراد بین 7´10-3 (oc)-1تا 5- 10×6 تغییر می کرد که با کارهای دیگران در زمینه مطابقت دارد. ضخامت مقاومتهای لایه نازک بین 150 تا 3800 آنگسترم تغییر می کرد. اندازه مقاومتهای ساخته شده با گذشت زمان به کندی زیاد می شدند. این افزایش در ساعات و روزهای اولیه عمر آنها زیادتر بود. چنانچه مقاومتها را پس از ساخت به مدت 12 ساعت در دمایی حدود 150 درجه نگهداریم آهنگ افزایش آنها با زمان کمتر می شود. مقاومتهای ساخته شده در صورتی که زیاد گرم نمی شدند از قانون اهم پیروی می کردند.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  33
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در این مطالعه مشخصه های پارامترهای فشار جو، دنای هوا و بارندگی در فصول مختلف سال از جنبه های توأم فضایی- زمانی 7 ایستگاه مختلف در منطقه مرکزی ایران با روش مولفه های اصلی یا توابع متعامد تجربی-EOF- و در یک پریود دهساله (1996- 1987) بررسی می شود. سه پارامتر فوق در مطالعات هواشناسی و اقلیم از مهم ترین پارامترهای جوی بشمار می روند و از جنبه های مختلف به بررسی آنها پرداخته می شود.هدف اصلی در این تحقیق معرفی و استفاده از روش مؤلفه های اصلی یا توابع متعامد تجربی(EOF) برای تحلیل داده های موجود در هواشناسی جهت استفاده و آنالیز داده ها و پیش بینی است. با این روش می خواهیم با تعریف متغیرهای جدید مجموعه داده ها را بنحوی کاهش دهیم که با تقریب خوبی اطلاعات اصلی در داده های مبنا حفظ شده و بیشترین تغییرات داده ها به نمایش گذاشته شود (6-3 و 7 و9 و 18).  

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  47
 • صفحه پایان: 

  54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  440
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

ماهی قزل آلای رنگین کمان، از ماهیهای حساس سردآبی است که در برابر عوامل گوناگون محیطی واکنش های آشکار نشان می دهد. در این تحقیق اثر عامل استرس تراکم نگهداری(Crowding stress) بر روی شاخصهای خونی بررسی شده است. ابتداء ماهیها به تعداد فزایندة 2250، 3250، 4250 و 5250 قطعه در چهار استخر با ابعاد و شرایط یکسان تغذیه ای به مدت 6 ماه نگهداری شدند. سپس از هر استخر تعداد 24 قطعه ماهی، هریک به وزن تقریبی 200- 150 گرم به طور تصادفی صید گردید. خونگیری از طریق سیاهرگ دمی انجام شد. سپس خون کامل فوراً برای تعیین CBC، هموگلوبین و هماتوکریت به روشهای متداول آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفت. پس از جداسازی سرم، نمونه های سرم تا زمان اندازه گیری شاخصهای سرمی (کرتیزول، گلوکز، بیلی روبین، ALT، ASP، K+ و Na+) در دمای -20ْC به صورت منجمد نگهداری شدند. کرتیزول به روشRIA و سایر شاخصهای سرمی با استفاده از کیتهای آزمایشگاهی به طریق اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. این بررسیها نشان داد که استرس بر بسیاری از شاخصهای هماتولوژیک (تعداد گلبول سفید، ترومبوسیتها، کرتیزول، گلوکز، بیلی روبین و (Na+ اثرات معنی داری بجای می گذارد.  

آمار یکساله:  

بازدید 440

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  66
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  265
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

جلبک سبز تک سلولی و تاژکدار دونالیه لا سالینا فاقد دیواره اسکلتی بوده و تنها دارای یک غشاء پلاسمایی انعطاف پذیر است و براحتی به تغییرات پتانسیل اسمزی محیط، ضمن تغییرات حجم سلول با بیوسنتز و تخریب گلیسرول پاسخ می دهد و قادر است محیط های شور کلرور سدیم را (تا حد اشباع) نیز تحمل نماید. گزارش ها حاکی از آن هستند که برخی گونه های آن نظیرD. bardawil و برخی سویه های D. salina در پاسخ به تنش نور شدید و شوری زیاد، قادرند مقادیر فراوانی بتاکاروتن تولید و انباشته نمایند. نظر به اینکه رنگدانه بتاکاروتن در بیوتکنولوژی و صنایع غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تأثیر غلظت نمک در محیط کشت بر روی نرخ رشد، محتوای بتاکاروتن و کلروفیل جلبکD. salina جدا شده از مرداب گاوخونی اصفهان، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. به این منظور، جلبک مورد نظر، در غلظت های 0.5، 1، 2 و 4 مولارNaCl و شرایط نور زیاد: 1300 و نور کم، 100 میکرومول فوتون بر متر مربع بر ثانیه، کشت گردید. اندازه گیری تعداد سلولها در واحد حجم، مقدار بتاکاروتن، کلروفیل کل و نسبت بتاکاروتن به کلروفیل در هر سلول بطور منظم هر دو روز یکبار، تا پایان دوره رشد انجام شد. نتایج حاکی از آن است که: الف) افزایش میزان شوری موجب کاهش نرخ رشد سلولها و افزایش مقدار بتاکاروتن سلولها در محیط کشت می گردد. ب) تأثیر شوری در افزایش بتاکاروتن سلولها، نسبت به تأثیر کمبود مواد غذایی محیط مؤثرتر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 265

دانلود 79 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  67
 • صفحه پایان: 

  76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

سلولهای انسان، حیوانات و گیاهان هرگاه قبل از قرار گرفتن در معرض دوزهای زیاد عواملی کهDNA به آسیب می رسانند، با یک دوز کم مورد تابش قرار گیرند، میزان آسیبهای ایجاد شده در آنها کاهش پیدا می کند. آزمایشهای اولیه پژوهشگران نشان داد که دوزهای کم پرتوهای یونیزان نیز موجب افزایش مقاومت موجودات زنده در مقابل پرتوگیریهای شدید بعدی می شوند و لذا امروزه اثر تطبیقی پرتوی(radioadaptive response) بعنوان یکی از مهمترین انواع اثر تطبیقی(adaptive response) ، توجه بسیاری از پژوهشگران را در سرتاسر جهان به خود جلب نموده است. اگرچه یافته های پژوهشگران تاکنون حاکی از این بوده است که پس از تابش دهی سلولها با یک دوز کم، در اغلب موارد این سلولها مقاومت بیشتری را در مقابل پرتوگیری با دوزهای نسبتاً زیاد بعدی نشان می دهند، اما گزارشهایی نیز در مورد فقدان چنین اثر تطبیقی در برخی افراد وجود دارد. نگارندگان در آزمایشهای اولیه خود با بررسی اختلالات کروموزومی ایجاد شده بواسطه پرتوگیری در لنفوسیتهای انسان، وجود اثر تطبیقی پرتوی را در بسیاری از افراد نشان داده اند، اما در این مقاله، نتایج مطالعات بر روی فردی گزارش شده است که یک دوز کم پرتو در حد 10 سانتی گری نه تنها مطابق معمول مقاومت او را در برابر پرتوگیری بعدی افزایش نمی داد، بلکه این دوز نوعی افزایش شدید حساسیت پرتوی را در وی ایجاد کرده بود. با توجه به بیسابقه بودن چنین اثر هم افزایی (200% افزایش حساسیت) و اهمیت غیر قابل انکار شکستهای کروموزومی در بروز سرطان، نگارندگان فرد مذکور را در طی یک مدت شش ماهه مورد بررسیهای مجدد قرار دادند. آزمایشهای بعدی نشان داد که الگوی افزایش حساسیت پرتوی وی در زمانهای مختلف یک الگوی ثابت نبوده و از تنوع زیادی برخوردار است. همچنین این بررسیها نشان داد که عدم وجود اثر تطبیقی یک ویژگی گذرا و مقطعی نبوده و احتمالاً به عوامل پایداری همچون ساختار ژنتیکی افراد بستگی دارد. این مطالعه بخوبی ضرورت انجام مطالعات تکمیلی و گسترده بعدی برای تعیین فراوانی افرادی که دوزهای کم پرتوهای یونیزان، موجب افزایش حساسیت پرتوی آنها می شود را مشخص می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  77
 • صفحه پایان: 

  84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مواد اضافه شونده موجود در اشکال دارویی بر پایداری فیزیکوشیمیایی داروها تأثیر می گذارند. در مطالعات مقدماتی سازگاری داروها با مواد جانبی تکنیک با (Differential Scanning Calorimetry) DSCموفقیت بکار رفته است.روش ها به منظور شناسایی احتمال برهم کنش تعدادی از پرمصرفترین داروهای طرح ژنریک با آسپارتام از متدDSC استفاده گردید. در مرحلة اول ترموگرام DSC آسپارتام خالص و داروی خالص بطور مجزا بدست آمد. در مرحلة بعد ترموگرام مخلوط آسپارتام و دارو با ترموگرام های مرحلة اول مقایسه گردید. نتایج اختلاف و تغییر شکل کلی ترموگرام ها که می توانند بیانگر ناسازگاری باشد، برای مخلوط کلرفنیرامین مالئات با آسپارتام و مخلوط فنیل افرین هیدروکلراید با آسپارتام مشاهده شد. در حالی که در مورد مخلوط استامینوفن- آسپارتام و سولفامتوکسازول- آسپارتام ترموگرام ها اختلاف چندانی نسبت به ترموگرام این داروها به حالت منفرد نداشتند که می تواند نشانگر سازگاری دارو- آسپارتام باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  85
 • صفحه پایان: 

  94
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  326
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

برای تعیین شاخص های بیولوژیک رودخانه زاینده رود تعداد ده ایستگاه در طول رودخانه به مسافت تقریبی 210 کیلومتر از پل مورکان تا ورزنه انتخاب گردید و تعداد سه نمونه از هر ایستگاه در سه فصل (جمعا 90 نمونه) برداشت شد. در آزمایشگاه پس از جدا نمودن و شمارش بی مهرگان بزرگ (کف زیان) هر نمونه بوسیله میکروسکپ و با استفاده از کلیدهای شناسائی تا سطح خانواده شناسایی گردیدند. سپس خانواده های هر ایستگاه از لحاظ تنوع و فراوانی با یکدیگر مقایسه و جانوران شاخص هر ایستگاه در هر فصل تعیین شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که خانواده هایBaetidae  و(Ephemeroptera) Heptagenidae ، (Tricoptera) Hydropsychidae و (Crustacea) Gammaridae شاخص ایستگاههای بالادست می باشند. این خانواده ها در ایستگاههای پائین دست (پل چوم و بعد از آن) اساساً وجود ندارند و یا در صورت وجود با فراوانی بسیار کمی دیده می شوند. در مقابل خانواده ها (Diptera) Chironomidae، Physidae و(Gastropoda) Hydrobiidae  و Oligochaeta (کرمهای کم تار) شاخص ایستگاههای پائین دست هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 326

دانلود 79 استناد 7 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  95
 • صفحه پایان: 

  106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

باکتری کوکسی گرم مثبت و اسید فاست تجزیه کنندة آنیلین، رودوکوکوس Rhodococcus sp. از لجن فعال تصفیه خانه فاضلاب اصفهان جداسازی شد. این باکتری که قادر به استفاده از آنیلین بعنوان تنها منبع کربن، نیتروژن و انرژی است توانست بیش از 75 درصد آنیلین اضافه شده به محیط کشت را پس از 19 روز تجزیه کند. با استفاده از بررسی رشد روی مواد حدواسط احتمالی، بررسی تنفس سلولی در مجاورت ترکیبات مذکور، کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) و گاز کروماتوگرافی (GC) مشخص گردید که احتمالاً استانیلید، اتانولامین، کاتکول، سوکسینات و استات در مسیر تجزیه آنیلین قرار دارند و فنیل هیدروکسیل آمین و دی اتانولامین جزو مواد حدواسط نمی باشند. فنوتیپ تجزیه کنندگی آنیلین (+An) در باکتری جدا شده پایدار نبوده و حتی پس از یک کشت مجدد در نوترین برات، حدود 3 درصد سویه های موتان یافته ای که قدرت تجزیه را از دست داده بودند (-An) بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID