مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) | سال:1389 | دوره:10 | شماره:2 (پیاپی 36)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحه شروع: 

  117
 • صفحه پایان: 

  129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  72
چکیده: 

درصد قابل توجهی از قربانیان حوادث قلبی - عروقی، عوامل خطرساز کلاسیک را ندارند. این مساله پژوهشگران را بر آن داشته تا روش های نوین شناسایی آترواسکلروز پیش بالینی را به منظور بکار بستن اقدامات موثر پیشگیرانه به کار بندند. بیش از یک سوم افرادی که با روش های تشخیصی افزایش ضخامت اینتیما - میدیای کاروتید، امتیاز کلسیم شریان کرونری، سختی شریانی و اتساع با واسطه افزایش جریان شریان بازویی ارزیابی شده اند به درجاتی از آترواسکلروز پیش بالینی مبتلا بوده اند. مقاله حاضر یک مقاله مروری روایتی از مقالات چاپ شده در  Pub med قابل دسترس در سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1990 تا 2010 در مورد آترواسکلروز پیش بالینی و روش های متفاوت شناسایی آن است. آترواسکلروز پیش بالینی اهمیت فوق العاده ای دارد چون درمان طبی بیماری قلبی عروقی پایدار به اندازه روش های تهاجمی تر نظیر استنت گذاری موثر است. از سوی دیگر نشانگرهای جایگزین آترواسکلروز می توانند به تشخیص زود هنگام حوادث ناگوار کمک کند. از سوی دیگر این روش ها می تواند در مانیتورینگ تاثیر درمان در افراد با ریسک متوسط تا بالا سیستم امتیازدهی فرامینگهام استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحه شروع: 

  130
 • صفحه پایان: 

  139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

مقدمه: نوروپاتی مرکزی یکی از رایج ترین عوارض دیابت است که منجر به اختلال در عملکردهای شناختی از قبیل یادگیری و حافظه می شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی همزمان و مقایسه ای اثرات دیابت نوع 1 و نوع 2 بر یادگیری، حافظه فضایی و حافظه احترازی در رت است.روش ها: 21 رت نر نژاد ویستار به سه گروه کنترل، دیابتی نوع 1 و دیابتی نوع 2 تقسیم شدند. القای دیابت نوع 1 با تزریق داخل صفاقی استرپتوزتوسین با دوز 60mg/kg وزن بدن و القای دیابت نوع 2 با تجویز خوراکی فروکتوز 10% در آب آشامیدنی به مدت 8 هفته انجام شد. 6 هفته پس از تایید دیابت یادگیری و حافظه فضایی رت ها به وسیله آزمون ماز آبی موریس و حافظه احترازی با آزمون شاتل باکس بررسی شد.یافته ها: در آزمون ماز آبی در مقایسه با گروه کنترل گروه دیابتی نوع1 افزایش معنی دار (P<0.01) در مسافت طی شده و زمان رسیدن به سکو نشان داد در حالی که این افزایش در گروه دیابتی نوع 2 معنی دار نبود. در آزمون شاتل باکس نیز در رت های دیابتی در مقایسه با گروه کنترل تاخیر در زمان ورود به محفظه تاریک بطور معنی داری (P<0.01) کاهش یافت.نتیجه گیری: در هر دو نوع دیابت حافظه احترازی آسیب می بیند در حالی که در رابطه با حافظه فضایی این آسیب در دیابت نوع 1 بارزتر است. در عین حال ممکن است آسیب حافظه فضایی در دیابت نوع 2 وابسته به دوره ابتلای به بیماری و سن باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحه شروع: 

  140
 • صفحه پایان: 

  150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

مقدمه: در بیماری دیابت، آلبومین سرم انسانی تمایل بالایی در اتصال به قند و گلایکه شدن (Glycation) از خود نشان داده است. گلایکه شدن آلبومین سرم انسانی، زمینه را برای تشکیل اشکال تجمعی فراهم می کند.با توجه به عمومیت پدیده تجمع و تشکیل آمیلوئید و دخالت این گونه اشکال تجمعی در بیماری های مرتبط با پروتئین ها، مطالعه بر روی پروتئین های مدل و بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی این پدیده ها، می تواند در مقابله با اشکال تجمعی راهگشا باشد. تحقیقات مربوط به تاثیر ترکیبات شیمیایی کوچک بر فیبریلاسیون پروتئین ها نیز می تواند در راستای طراحی و بهینه سازی این مولکول ها به عنوان دارو، در درمان بیماری های آمیلوئیدی کمک کننده باشد.روش ها: القای تغییرات ساختاری آلبومین سرم انسانی انکوبه شده در بافر گلایسین با pH پایین و در حضور حلال آلی اتانول به مدت 24 ساعت انجام گرفت. ایجاد آمیلویید به کمک روش های اسپکتروسکوپی جذب کنگورد، نشر فلورسانس تیوفلاوین تی، دو رنگنمایی حلقوی (CD) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) بررسی شد. در عین حال، از دو ترکیب به نام سیلیبینین و یدی پامید در جهت بررسی تاثیر آنها در فرایند فیبریلاسیون استفاده شد.یافته ها: آلبومین سرم انسانی در شرایط اسیدی قادر به تشکیل ساختار فیبریلار آمیلوئیدی است و هر دو ترکیب مذکور قادر به کاهش فیبریلاسیون در این پروتئین بودند.نتیجه گیری: در این تحقیق نشان داده شد که آلبومین سرم انسانی بدون گلایکه شدن، استعداد ایجاد اشکال تجمعی را دارد. جهت مهار این پدیده، سیلیبینین نسبت به یدی پامید دارای تاثیر بیشتری بود و می تواند به عنوان داروی بالقوه در مهار آمیلوئید مطرح باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحه شروع: 

  151
 • صفحه پایان: 

  160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

مقدمه: فیبرهای آمیلوئیدی، ساختارهای منظم حاصل از تجمعات پروتئینی می باشند که از جمله در محل تزریق های مکرر انسولین مشاهده شده اند.تغییر در ساختار انسولین می تواند باعث کاهش میل به این تجمع شود. در تحقیق حاضر، لیزین انسولین با استفاده از سیتراکونیک انهیدرید تغییر داده شده است و تاثیر این تغییر بر این فرایند بررسی شده است.روش ها: برای جدا کردن یون روی انسولین و تبدیل فرم هگزامری آن به فرم مونومری و فعال، از بافر حاویEDTA  استفاده شد. تغییر شیمیایی لیزین به سیتراکونیل لیزین با استفاده از سیتراکونیک انهیدرید در محیط بازی انجام شد. سپس هر دو نمونه طبیعی و تغییر داده شده به مدت 24 ساعت در شرایط تشکیل تجمعات آمیلوئیدی برای پروتئین انسولین انکوبه شدند.یافته ها: مطالعه ساختارهای دوم و سوم پروتئین شاهد و تغییر داده شده، به وسیله تکنیک های دورنگ نمایی دورانی و فلوئورسانس ذاتی، تفاوت محسوسی را در این ساختارها بین این دو نمونه نشان نداد. بررسی و مقایسه دو نمونه شاهد و آزمودنی پس از 24 ساعت انکوباسیون در شرایط تشکیل تجمعات به وسیله تکنیک های دو رنگ نمایی دورانی دور، مطالعه تغییرات جذب نوری کنگورد با تکنیک اسپکتروسکوپی، بررسی طیف نشر تیوفلاوین T با دستگاه فلوئورسانس و تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی، کاهش قابل ملاحظه تجمعات فیبرهای آمیلوئیدی را در نمونه تغییر داده شده نسبت به نمونه شاهد نشان داد.نتیجه گیری: تغییر شیمیایی اسید آمینه لیزین در پروتئین انسولین به وسیله سیتراکونیک انهیدرید باعث کاهش قابل ملاحظه تجمعات آمیلوئیدی می شود که بالقوه نوع مطلوب تری از انسولین را بدست می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحه شروع: 

  161
 • صفحه پایان: 

  169
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

مقدمه: دیابت شایع ترین بیماری متابولیک دنیاست که شیوع آن با افزایش سن، افزایش می یابد. بیشترین شیوع دیابت در هر جامعه در مسن ترین گروه سنی همان جامعه است. در ایران حداقل 14 درصد دیابتی سالمند (≥ 60 سال) وجود دارد که ما از وضعیت موجود در مراقبت دیابت در آنان اطلاعات کافی در اختیار نداریم. این مطالعه با هدف بررسی این موضوع طراحی شد.روش ها: این مطالعه مقطعی در سال های 1387 - 1385 برای بررسی وضعیت مراقبت دیابت بر اساس پرونده های موجود از افراد بالای 60 سال مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان شریعتی انجام شد. اطلاعات مورد نیاز شامل وضعیت دموگرافیک، فشارخون، لیپیدهای سرم، قندخون ناشتا و دو ساعته، وضعیت کنترل قندخون، رژیم درمانی مورد استفاده جهت درمان دیابت و عوارض آن بود. برای آنالیز، روش های آماری مطالعات توصیفی مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: در بررسی 200 پرونده واجد شرایط ورود به مطالعه، 103 نفر زن و مابقی مرد بودند. بیشترین عارضه دیابت در زمان مراجعه، حضور همزمان چند عارضه با هم بود. رژیم درمانی مورد استفاده توسط 72.5% بیماران قرص های خوراکی پایین آورنده قندخون بود. 81.5% بیماران برای فشارخون بالا، 72% برای دیس لیپیدمی و 73%برای نوروپاتی تحت درمان بودند. در بیش از 50% بیماران دیابتی خصوصا زنان سالمند، فشارخون، قندخون و لیپید پروفایل کنترل نشده بود.نتیجه گیری: بنظر می رسد وضعیت مراقبت دیابت در سالمندان کشور ما در شرایط مطلوبی نیست. با توجه به شیوع روزافزون دیابت و سالمند شدن جامعه، پیشنهاد می شود به بهبود و ارتقای وضعیت مراقبت دیابت در سالمندان به لحاظ پیچیدگی فرایند دیابت در این گروه سنی توجه بیشتری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحه شروع: 

  170
 • صفحه پایان: 

  179
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  779
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه: نقش مفید فعالیت بدنی در ممانعت از ابتلا به دیابت در مطالعات متعدد به چشم می خورد. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط میان فعالیت بدنی با شدت متوسط (150 دقیقه در هفته) یا بیشتر و کاهش خطر دیابت در بزرگسالان چاق و غیر چاق ساکن منطقه 17 تهران بود.روش ها: 1552 فرد 64 - 25 ساله از ساکنین منطقه 17 تهران بطور تصادفی توسط یک نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شدند و در این مطالعه مقطعی که بخشی از مطالعه عوامل خطر بیماری های قلبی - عروقی در جمعیت تحت پوشش پایگاه تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران و مطابق با الگوی مونیکای سازمان بهداشت جهانی بود، شرکت کردند. به منظور ارزیابی فعالیت بدنی ایروبیک با شدت متوسط از پرسشنامه فعالیت بدنی انتخابی مونیکا استفاده شد. دیابت با تشخیص قبلی و یا استفاده اخیر از داروهای هیپوگلیسمیک یا انسولین و یا قند خون ناشتای 126 mg/dl≤ تعریف شد.یافته ها: پس از تقسیم بندی بر اساس وضعیت چاقی و در مقایسه با گروه غیر فعال، نسبت شانس (OR) تعدیل شده دیابت نوع 2 در گروه چاق دارای فعالیت بدنی ≥150 دقیقه در هفته، 0.64 (فاصله اطمینان %95: 1.39 - 0.30) بود درحالی که در نمونه های غیرچاق، این فعالیت بدنی بطور معنی داری با کاهش 50 درصدی خطر دیابت نوع 2 مرتبط بود (0.50=OR، فاصله اطمینان %95: 0.94 – 0.26).نتیجه گیری: یافته های این مطالعه حاکی از وجود یک ارتباط معنی دار میان این سطح از فعالیت بدنی و کاهش خطر دیابت در بزرگسالان غیر چاق ایرانی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 779

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحه شروع: 

  180
 • صفحه پایان: 

  187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

مقدمه: سنگ کیسه صفرا، یکی از شایع ترین بیماری های گوارشی در دنیاست که علل زیادی از جمله دیابت زمینه ساز آن است. هدف این مطالعه بررسی فراوانی و عوامل خطرزای ابتلا به سنگ کیسه صفرا در بیماران دیابتی می باشد.روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی و توصیفی بوده که بر روی 300 نفر از بیماران دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان شریعتی تهران در بین سال های 1384 الی 1386 انجام گرفته است. بیماران پس از انجام سونوگرافی، بر اساس وجود و یا عدم وجود سنگ کیسه صفرا به ترتیب به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند و عوامل خطرزا از طریق تحلیل های آماری مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: در این جمعیت، فراوانی سنگ کیسه صفرا 20 نفر (6.7%) بود و جنسیت زن با خطر ابتلا به سنگ کیسه صفرا همراهی معنی دار داشت (11.60 – 1.07: 95%CI، OR=3.22). میانگین سن افراد دارای سنگ کیسه صفرا (P=0.01) و همچنین میانگین تعداد زایمان ها (P=0.01) و میانگین سن منوپوز (P=0.02) در گروه دارای سنگ کیسه صفرا به طور معنی داری بیش از گروه فاقد سنگ بود.نتیجه گیری: شیوع سنگ کیسه صفرا در این بیماران تقریبا مشابه شیوع سنگ کیسه صفرا در جمعیت ایرانی است. در این مطالعه مانند سایر مطالعات، جنسیت زن و میانگین تعداد زایمان ها و سن منوپوز با وجود سنگ کیسه صفرا ارتباط داشت. پیشنهاد می گردد که در مطالعات آتی از حجم نمونه بیشتری جهت تعیین فراوانی و عوامل خطرساز احتمالی استفاده گردد و گروه ها از نظر رده سنی همسان شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحه شروع: 

  188
 • صفحه پایان: 

  196
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  178
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

مقدمه: تحقیقات مختلف نقش سبک های دلبستگی و ادراک بیماری را در رابطه با شاخص های سازگاری با بیماری های مزمن بررسی کرده اند. سبک دلبستگی به رابطه عاطفی بین کودک و اولین مراقب اشاره دارد که پایه روابط بعدی را شکل می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و ادراک بیماری با بهزیستی روانشناختی و هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 انجام شده است.روش ها: نمونه پژوهش شامل 300 نفر (172 دختر و 128 پسر، سنین 18 - 30 سال) از بیماران عضو انجمن دیابت ایران بودند. از شرکت کننده ها خواسته شد مقیاس دلبستگی بزرگسال (AAS)، مقیاس ادراک بیماری (IPQ) و زیر مقیاس بهزیستی روانشناختی پرسشنامه سلامت روانی (MHI-28) را تکمیل کنند.هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) از نتایج آخرین آزمایش بیماران استخراج شد.یافته ها: نتایج همبستگی پیرسون نشانگر رابطه معنادار بین متغیرهای پیش بین و ملاک بود. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد پاسخ عاطفی به بیماری، پی آمدها، و سبک های دلبستگی ایمن، دوسوگرا و اجتنابی تبیین کننده واریانس بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 بودند. همچنین شناخت بیماری، ماهیت بیماری و سبک دلبستگی ایمن، در حد قابل قبولی واریانس هموگلوبین گلیکوزیله را در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 تبیین می کنند.نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، زیرمقیاس های ادراک بیماری می تواند رابطه بین سبک های دلبستگی، بهزیستی روانشناختی و هموگلوبین گلیکوزیله را تحت تاثیر قرار دهد. نتایج این پژوهش می تواند راهگشای سیاست گذاری های پیشگیرانه و کمک به افراد در معرض خطر و ارایه مداخلات درمانی روانشناختی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 178

دانلود 52 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحه شروع: 

  197
 • صفحه پایان: 

  207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

مقدمه: هدف از این مطالعه، بررسی ویژگی های کارکرد آنالیتیک دو روش مستقیم و محاسبه ای سنجش میزان LDL و مقایسه دو روش از نظر تاثیر بر طبقه بندی در تشخیص هایپر کلسترولمی است.روش ها: تعداد 352 نفر از مراجعه کنندگان به یکی از آزمایشگاه های تهران به صورت پی در پی وارد مطالعه شدند.داده های جمعیت شناختی و خصوصیات بالینی و عوامل خطر بیماری های کرونر با یک پرسشنامه جمع آوری شدند. یک نمونه خون ناشتا از شرکت کنندگان تهیه و سرم آن جداسازی و فریز شد. همه نمونه ها در یک روز از نظر میزان کلسترول تام، لیپوپروتئین با تراکم بالا و میزان تری گلیسرید (TG) به روش آنزیمی مورد ارزیابی قرار گرفتند. میزان لیپوپروتئین با تراکم پایین (LDL) به دو روش محاسبه ای فریدوالد و روش مستقیم هموژن مورد سنجش قرار گرفت. برای مقایسه کارکرد آنالیتیک دو روش از تحلیل رگرسیونی و منحنی بلاند - آلتمن استفاده شد.یافته ها: مقدار LDL سنجش شده با دو روش ارتباط قوی و معنی داری داشت (r=0.95) روش محاسباتی دارای سوگیری مثبت نسبت به روش مستقیم بود که این سوگیری در سطوح بالاتر TG واضح تر بود.عملکرد روش محاسباتی در طبقه بندی بیماران بر اساس معیارهای NCEP-ATP-III به ویژه در افراد دارای عوامل خطر بیشتر، بهتر از روش مستقیم بود.نتیجه گیری: در این مطالعه روش مستقیم سنجش LDL برتری خاصی در مقایسه با روش محاسباتی نداشت. تا زمانی که روش های مستقیم دقیق تری در دسترس قرار بگیرند، استفاده از روش های مستقیم باید با احتیاط بیشتری انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحه شروع: 

  208
 • صفحه پایان: 

  213
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  431
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

مقدمه: میزانNon HDL  کلسترول در نمونه های غیر ناشتا ارزشمند بوده، روش اندازه گیری آن آسان است و می تواند حوادث قلبی عروقی را پیش بینی نماید. این مطالعه جهت مقایسه نقش افزایش این اندکس در مقایسه با LDL کلسترول به عنوان یک فاکتور خطرسندرم متابولیک انجام شده است.روش ها: در این مطالعه از اطلاعات مربوط به 3277 نفر از افراد بزرگتر از 15 سال که با نمونه گیری تصادفی خوشه ای از سطح شهر زنجان انتخاب و در مطالعه قلب سالم شرکت کرده بودند، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش های آماری Chi-Square و ضریب همبستگی پیرسون، محاسبه odds ratio و آنالیز رگرسیون لجستیک انجام شد.یافته ها: 31% موارد مورد بررسی مبتلا به سندرم متابولیک بودند. LDL-C بالا در 21% و Non HDL-C بالا در 31.9% افراد با سندرم متابولیک دیده شد. در بررسی همبستگی بین متغیرها رابطه قوی و مثبتی بین میزان LDL-C و Non-HDL-C به دست آمد (P=0.0001، r:0.839). میزان odds ratio برای سندرم متابولیک در حضور Non HDL-C بالا (P=0.001، CI 95%:4.1 - 6.2) بود که این میزان برای  LDL-C(P=0.01، CI 95%:2.1 – 3.2) 2.6 است.نتیجه گیری: در این مطالعه در افراد مبتلا به سندرم متابولیک، تعداد موارد اختلال در Non HDL-c به وضوح بیشتر است. لذا Non HDL -c در مقایسه با LDL-c به عنوان یک عامل خطر سندرم متابولیک ارزشمندتر بوده و پیگیری اختلالات لیپیدی در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک با Non HDL-c ارجحیت به مراتب بیشتری نسبت به LDL دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 431

دانلود 44 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحه شروع: 

  214
 • صفحه پایان: 

  220
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  270
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

مقدمه: با توجه به شیوع روزافزون سندرم متابولیک به عنوان یکی از مهمترین عوامل زمینه ساز بیماری های قلبی عروقی در دنیا و نقش تغذیه مناسب در کاهش خطر چاقی شکمی به عنوان پایه اساسی سندرم متابولیک، در این مطالعه بر آن شدیم تا تاثیر الگوی تغذیه در ماه مبارک رمضان را بر فاکتورهای التهابی مانند CRP و آدیپونکتین و سایر اجزای سندرم متابولیک را بررسی کنیم.روش ها: در این مطالعه کوهورت، 40 نفر از مراجعین به درمانگاه غدد شهر با سندرم متابولیک و 21 نفر فرد سالم به عنوان گروه شاهد، مورد مطالعه قرار گرفتند. از کلیه افراد، یک هفته قبل از ماه رمضان و در پایان ماه رمضان، نمونه گیری خون وریدی انجام و سطح سرمی گلوکز ناشتا (FBS)، کلسترول، تری گلیسرید (TG)،HDL  کلسترول، آدیپونکتین وCRP  اندازه گیری شد. افراد با قطع روزه داری بیش از یک هفته و با بیماری های عفونی و التهابی از مطالعه حذف شدند. اطلاعات جمع آوری شده با روش های آماری t زوج،t-student  و کای دو و محاسبه correlation تجزیه و تحلیل شد.نتایج: در این مطالعه، روزه داری در ماه رمضان، در افراد سالم و نه در افراد با سندرم متابولیک، باعث کاهش اندازه دور شکم شد (P=0.001) تغییر معنی داری در سطح سرمی آدیپونکتین و میزان CRP در طول ماه مبارک رمضان در افراد روزه دار با و بدون سندرم متابولیک روی نداد اگرچه روزه داری باعث تغییر معنی داری در TG سرم نشد، در گروه افراد با سندرم متابولیک، قند ناشتا، کلسترول تام و میزان  HDL(P=0.004) افزایش معنی داری در پایان روزه داری داشت.نتیجه گیری: به نظر می رسد روزه داری، با الگوی تغذیه ای موجود در شهر زنجان، تغییر عمده ای را در عوامل التهابی در سندرم متابولیک ایجاد نمی کند. ولی باعث کاهش معنی داری در FBS و کلسترول و افزایش معنی داری در HDL در افراد با سندرم متابولیک می شود. کوتاه بودن طول دوره روزه داری و نیز استفاده از الگوی ناصحیح تغذیه در ساعات افطار، می تواند از علل این موضوع باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 270

دانلود 29 استناد 1 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحه شروع: 

  221
 • صفحه پایان: 

  228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

مقدمه: اخیرا رزیستین به عنوان یک سیتوکین التهابی مهم مورد توجه قرار گرفته که ممکن است در سازوکارهای دخیل در ایجاد بیماری عروق کرونری دارای نقش باشد. بررسی پلی مورفیسم های ژن رزیستین، به خصوص در ناحیه پروموتر آن با سطح سرمی رزیستین و ایجاد آتروسکلروز مرتبط می باشد.هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم  C/G420-  ژن رزیستین با شدت درگیری عروق کرونری در جمعیت ایرانی می باشد.روش ها: مطالعه حاضر به صورت مقطعی بر روی 113 بیماری که از بهمن 1387 تا آبان 1388 تحت آنژیوگرافی کرونر قرار گرفتند، انجام شد. از نمونه های خون کامل آنها، استخراج DNA صورت گرفت. از طریق PCR-RFLP وضعیت پلی مورفیسم و میزان آلل هایC  وG جمعیت مورد مطالعه مشخص گردید. سپس ارتباط بین ژنوتیپ ها و میزان گرفتگی عروق کرونر بررسی گردید.یافته ها: مقدار قند خون ناشتا، کلسترول،HbA1C  و تعداد عروق درگیر در گروه دیابتی به طور معناداری بالاتر از گروه غیر دیابتی بود. بررسی ها همچنین نشان دادند که در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری با ژنوتیپ CC خطر ابتلا به دیابت نوع 2، دو برابر بیشتر می باشد. توزیع ژنوتیپ افراد مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب بر اساس شدت گرفتگی عروق پس از در نظر گرفتن بیماران با یک یا دو رگ درگیر، نشان می دهد که بین ژنوتیپ  C/G420-  ژن رزیستین و میزان درگیری عروق کرونر رابطه معناداری وجود دارد (P=0.04)، به طوری که افراد با ژنوتیپ CC دارای بیشترین میزان گرفتگی عروق کرونری می باشند. نسبت شانس برای ژنوتیپ CC در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر قلبی 4.33 با دامنه اطمینان 95% بین 1.2 تا 18.38 و خطر نسبی برای این بیماران 2.25 با دامنه اطمینان 95% بین 0.97 تا 5.19 برآورد گردید.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد چند شکلی پروموتر ژن رزیستین با دیابت نوع 2 و شدت بیماری عروق کرونری همراهی دارد به طوری که ژنوتیپ CC در مقابل CG و GG شانس ابتلا به دیابت نوع 2 و آتروسکلروز را افزایش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID