مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله علمی پزشکی قانونی | سال:1380 | دوره:7 | شماره:23

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7383
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Objects: determining type end severity of eye injury in these cases. Method: All patient reffering from LMO to Imam Hossein Hospital since 1378 mehr to 1379 Khordad were studied. Results: 80% of cases were male (80 male). Their age range was 3-67 years and mostly in 21-30 years. The most common injury was periorbital Ecchymosis (in 60% of cases). 75% of cases had injury after struggling and in 18% of cases road traffic accident was happened.

آمار یکساله:  

بازدید 7383

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MAHFOUZI A. | KAHANI A.R. | ABOLMASOMI Z. | MASIHI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7235
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

The most common cause of death during the first years of life is injuries, mostly after accidents. The child cannot defend himself from accident, because of small body size and lack of physical and neurologic maturity. So we should protect them. In this study, the cause of death in accidents were analyzed to better ways of accident prevention were identified. During the study period, among 1439 dead children (884 boys and 555 girls) reffered to LMO, 1072 cases had a kind of accident. These accidents including road traffic Accidents (in 53.87% of cases), burns (in 24.29% of cases), electrical injuries (3.91%), drowning (4.19%), fall from height (3.77%), poisoning (2.37%), foreign body inhalation (3%), knife injuries (2.46%), fire arm injuries (0.18%) and hanging (0.45%).

آمار یکساله:  

بازدید 7235

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SOBHANI A. | KASHANI I.R. | AMIDI F. | AKBARI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9407
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

The left renal vein usually forms in front of aorta by anastomosis between left and right subcardinal veins. In the embryonic period connection between supracardinal and iliac veins with subcardinal transiently form collar vein around abdominal aorta. Usually posterior branches of this collar vein disappear. But, sometimes it is permanent and anteior branches of the collar is absorbed. In this condition left renal vein will appeared posterior to the aorta. In present study we are dissected 45 cadavers in the Tehran Medical Sciences Univ, Ardabil Azad univ, Sanandaje medical univ, Semnan medical Univ. The left renal vein was passed behind the abdominal aorta only case and enter to IVC at the level of L3. This varioation in addition to pressure on left renal vein can effect on drainage of left testicular vein that is surgically important.

آمار یکساله:  

بازدید 9407

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  13
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  260
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

در طول برگزاری اولین کنگره کشوری بررسی صحنه جرم با هدف سنجش میزان آگاهی شرکت کنندگان مطالعه ای به صورت توصیفی صورت گرفت این بررسی در مورد مسئولیت اعضای تیمهای بررسی، آموزش آنها، اهمیت کار تیمی و اهمیت رعایت اصول و استانداردهای این موضوع بود. سوالات به تفکیک محل خدمت شرکت کنندگان مورد بررسی قرار گرفت که شامل قوه قضائیه، پزشکی قانونی، نیروی انتظامی، آتش نشانی و غیره بود.در مورد مسئولیت کامل قاضی در بررسی صحنه جرم، میزان اختیارات وی، مسئولیت وی در مورد حفظ بهداشت و امنیت صحنه جرم و اهمیت حفظ صحنه جرم برای بازدید مجدد آن اختلافاتی در نظرات با توجه به محل خدمت افراد وجود داشت. لزوم آموزش عمومی نیروی انتظامی رعایت اصول و استانداردها از دیگر موارد مورد بررسی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 260

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  19
 • صفحه پایان: 

  28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  353
 • دانلود: 

  124
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: گزارشات متعددی مبنی بر نتایج کاذب تست ادراری مورفین چک و پیامدهای منفی بالینی، قانونی و اجتماعی آن باعث شد که اقدام به انجام پژوهشی برای مطالعه حساسیت، ویژگی، کارآیی و ارزش پیش بینی این تست نماییم.روش کار: 200 نفر حجم نمونه این تحقیق بودند 100 نفر از مراجعه کنندگان به آزمایشگاه رفرانس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و 100 نفر از مراجعه کنندگان به مرکز پذیرش و پیگیری معتادان خود معرف سازمان بهزیستی مشهد بصورت تصادفی و با رضایت آگاهانه وارد تحقیقی شدند. برای کلیه آزمودنیها پس از بررسی معاینه لازم ابتدا مورفین چک و سپس تست چالش نالوکسان انجام شد و نتایج بر اساس این دو آزمون بدست آمد.نتایج: در مجموع 9% نتیجه کاذب وجود داشت. حساسیت مورفین چک 84.15%، ویژگی آن 95.76%، ارزش پیش بینی مثبت 93.24%، ارزش پیش بینی منفی 89.68% و کارآیی تست 91% محاسبه شد. هرگونه مصرف می توانست با نتایج کاذب همراه باشد. مصرف داروها یا مواد غیرافیونی نیز بطور قابل توجه احتمال منفی شدن تست را افزایش داده بودند.نتیجه گیری: با توجه به پیامدهای منفی نتایج کاذب و عملی نبودن استفاده از آزمونهای آزمایشگاهی پیچیده و گرانقیمت در سطح وسیع، استفاده از تست نالوکسان بعنوان یکی از آزمون غربالگری (Screening) وابستگی به مواد افیونی پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 353

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  418
 • دانلود: 

  134
کلیدواژه: 
چکیده: 

تزریق سرب، روی سیستم عصبی، استخوان، سیستم هماتوپئتیک و کلیه، عملکرد سمی ایجاد می کند. از بین این بافتها، سرب در بالاترین سطح در کلیه تجمع می کند و باعث ایجاد تغییرات پاتوبیولوژیکی مشخص در ساختمان و عملکرد کلیه می گردد. مسمومیت انسان با این فلز سمی باعث می شود، که حالت بندبندی لوله ای در کلیه ها از بین رفته و آتروفی و فیبروز موضعی ایجاد شود. در این مطالعه تاثیر سرب بر ساختار بافتی کلیه موش صحرایی یک روزه مورد بررسی قرار گرفت. در طی دوران حاملگی به موشهای گروه تجربی، سرب محلول در آب مقطر به مقدار 0.6 گرم، در لیتر به صورت خوراکی و محلول در آب آشامیدنی و به موشهای گروه کنترل، فقط آب مقطر به صورت خوراکی داده شد. نوزادان آنها در روز اول زایمان تشریح شدند و ابتدا مورد بررسیهای مورفومتریک و سپس با میکروسکوپ نوری، مورد بررسیهای هیستوپاتولوژیک قرار گرفتند. مطالعات حاصله از این تجربه نشان داد که در این مقدار سرب، اختلاف معنی داری در افزایش وزن بدن و افزایش ضخامت کورتکس و مدولا و قطر گلومرول و کاهش فضای کپسول بومن مشاهده می شود و ضایعاتی نیز از قبیل نکروز، گست گرانولار، ارتشاح خفیف آماسی در بافت بینابینی، آتروفی لوله ای به صورت منطقه ای و افزایش سلولاریته مزانژیتال در ساختار بافتی کلیه، ایجاد گردید. هیچگونه تغییر پاتولوژیکی در موشهای گروه کنترل مشاهده نشد. موشهایی که سرب دریافت کرده بودند به طور معنی داری، وزن بدنی بیشتری نسبت به موشهای گروه کنترل داشتند و این امکان وجود دارد که شاید این اختلافات وزنی به بعضی از تغییرات بافتی ایجاد شده مرتبط باشد. با توجه به مطالعات بسیاری که انجام گرفته است، مشخص شده است که سرب به آسانی قادر است از جفت عبور نماید و بر جنین اثر بگذارد. به این ترتیب تغییرات و ضایعات مشاهده شده در گروه تجربی را می توان به سهولت به تاثیر سرب نسبت داد.

آمار یکساله:  

بازدید 418

دانلود 134 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

بیماری، به علت باقی ماندن گاز جراحی در داخل جمجمه، معرفی می گردد که چهارسال قبل از مراجعه به این مرکز، تحت عمل کرانیوتومی قرار گرفته و بطور تاخیری دچار ترشح چرکی از محل عمل می شود. بیمار سه بار دیگر بدلیل عدم تشخیص صحیح تحت عمل جراحی ناموفق قرار می گیرد.شک بالینی قوی و مشاهده تصویر نخ حاجب گاز جراحی، در گرافی ساده جمجمه و گذشته از آن دیدن تصاویر ویژه مارپیچی شکل در CT و MRI منجر به تشخیص صحیح و زودرس شده و درمان مناسب انجام گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  5
 • صفحه پایان: 

  12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  639
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

برق گرفتگی یکی از مباحث مهم و پیچیده در پزشکی قانونی و طب کار می‌باشد که ابعاد مختلف آن قابل بررسی و تامل می‌باشد، گذشته از موارد نقص عضوی و آسیبهای الکتریکی، تشخیص نحوه حدوث و تابلوی مرگ نیز چه از نظر حقوقی و چه از نظر پزشکی قانونی، دارای اهمیت بسزایی است، برای نیل به این هدف و بررسی ابعاد گوناگون برق گرفتگی، پس از استخراج کلیه موارد مرگ و میز ناشی از حوادث، در طول یک و نیم سال مذکور ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی، فاکتورهای دموگرافیک و همچنین آثار و علائم برق گرفتگی و نحوه حدوث مرگ در اجساد با اعلام فوت برق گرفتگی استنتاج گردید، که در آن بیشترین میزان برق گرفتگی در دهه دوم و سوم عمر و در ارتباط با حوادث مرتبط با شغل بوده و اکثریت موارد مرگ و میر، با آریتمی ایست قلبی متعاقب فیبریلاسیون بطنی و خطرناکترین حالت برق گرفتگی، منجر به قوت عبور جریان از دست راست و انتقال از میان پاها قلمداد گردید، مهم‌ترین مسئله در برق گرفتگی پیشگیری از وقوع آن است و این میسر نمی گردد، مگر آنکه آموزش همگانی و بالا بردن سطح آگاهیهای جامعه، و رعایت بهداشت کار، توسط کارگر و کارفرما و حاکم نمودن بهداشت صنعتی، در سرلوحه شاغلین و جامعه انسانی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 639

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  426
 • دانلود: 

  113
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه استفاده از سلاحهای گرم موجب مرگ بسیاری از افراد بصورت اتفاقی، خودکشی و دگر کشی می گردد. مشخصات جراحات و زخمهای ایجاد شده به عواملی چون: نوع سلاح، گلوله، مهمات، فاصله دهانه لوله از محل اصابت گلوله، کمانه کردن مسیر عبور مرمی از میان لباسها و محل اصابت به بدن و مسیر عبور آن در داخل بدن بستگی دارد.آشنایی کامل از مراحل خروج گلوله از سلاح برای کارشناسان اسلحه که در صحنه حضور می یابند از اهمیت خاصی برخوردار می باشد از این رو بررسی سلاحها و جراحات و ضایعات و مرگ ناشی از آن امری است تخصصی که باید توسط تیم کارآموز و متخصصین شامل پزشکان پزشکی قانونی و کارشناسان اسلحه شناسی صورت پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 426

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

علاالدینی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  23
 • صفحه شروع: 

  66
 • صفحه پایان: 

  73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

جستجو برای یافتن منابع علمی جزئی از زندگی روزمره پزشکان است. با ظهور اینترنت پزشکان به توانایی های جدیدی در یافتن اطلاعات سریع و آسان دست یافته اند. اما با توجه به حجم وسیع اطلاعات، جستجو برای یافتن اطلاعات در یک موضوع خاص به مشکل بزرگی تبدیل شده است که نیاز به صرف وقت دارد.این مقاله در نظر دارد راههای موثر، روشها و استراتژیهایی را برای جستجوی اطلاعات پزشکی معرفی کند. بعلاوه در این مقاله لیستی از منابع و سیاستهای اطلاعات که ما را در یافتن اطلاعات دقیق یاری می کند معرفی خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID