مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نامه مفید | سال:1376 | دوره:3 | شماره:1 (پیاپی 9)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

دادگر یداله

نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  35
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

موحد ضیا

نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

جعفریان رسول

نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحه شروع: 

  201
 • صفحه پایان: 

  220
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  106
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID