مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1041
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

الگوریتم پس انتشار خطای استاندارد، فقط در فضای وزنهای شبکه با توپولوژی ثابت، عمل جستجو را انجام می دهد. تعداد لایه ها، نرونها و وزنهای شبکه، تاثیر بسزایی بر روی کارایی شبکه دارد. شبکه های خیلی کوچک قادر به یادگیری مساله نبوده و شبکه های با ابعاد بزرگ دچار Overfitting شده و قدرت تعمیم پایینی خواهند داشت، علاوه بر این بسیار کند بوده و پیاده سازی آنها هزینه بالایی خواهد داشت. بنابراین نیاز به الگوریتم هایی داریم که بتوانند بطور اتوماتیک ساختار مناسب شبکه را تعیین کنند. الگوریتم هایی را که تاکنون توسط افراد مختلف، برای تعیین اندازه مطلوب برای شبکه های عصبی ارایه شده است می توان به پنج گروه عمده تقسیم کرد. الگوریتم های هرس، الگوریتم های سازنده الگوریتم های ترکیبی، الگوریتم های تکاملی و الگوریتم های مبتنی بر اتوماتانهای یادگیر. توسط آقایان میبدی و بیگی الگوریتم جدیدی با استفاده از اتوماتان یادگیری مهاجرت اشیا برای تعیین تعداد وزنها طراحی گردیده است. این الگوریتم با حذف وزنهایی که دارای تاثیر کمتری هستند نه تنها باعث کاهش پیچیدگی شبکه می شود، بلکه قدرت تعمیم شبکه را نیز افزایش می دهد. الگوریتم تعیین وزنها با خاموش و روشن کردن وزنها سعی در پیدا کردن وزنهای مناسب دارد. در این الگوریتم ابتدا همه وزنهای موجود در شبکه روشن بوده و به همه وزنها مدتی اجازه داده می شود تا در آزمون شبکه شرکت نمایند. وزنهای روشنی که قدر مطلق مقدار آنها از یک مقدار آستانه ای کمتر باشد جریمه شده و وزن های روشنی که قدر مطلق آنها از یک مقدار آستانه ای دیگر بیشتر باشد پاداش می گیرند. وزنهای روشنی که قدر مطلق مقدار آنها بین دو مقدار آستانه ای قرار بگیرد تغییری در وضعیت آنها ایجاد نمی شود. در مورد وزنهای خاموش نیز وضع بهمین منوال است، وزنهای خاموشی که قدر مطلق آنها کمتر از یک مقدار آستانه ای باشد پاداش می گیرند و وزنهای خاموشی که قدر مطلق آنها بیشتر از یک مقدار آستانه ای باشد، جریمه می شوند. وزنهایی که بین دو مقدار آستانه ای قرار می گیرند تغییری در وضعیت آنها ایجاد نمی شود. مقادیر آستانه ای که در تصمیم گیریها مورد استفاده قرار می گیرد بسیار تعیین کننده بوده و تاثیر چشمگیری در عملکرد شبکه دارد. تعیین مقادیر این بازه ها کار ساده ای نبوده و معمولا با روشهای سعی و خطا و یا با استفاده از تجربیات گذشته تعیین می شود. در این مقاله با استفاده از اتوماتان یادگیر، بازه های تصمیم گیری را تطبیق داده ایم. در الگوریتم پیشنهادی برای پاسخ دادن به اتوماتان مربوط به تنظیم بازه های تصمیم گیری، از معیار خطا کمک گرفته ایم. الگوریتم پیشنهادی بر روی مسایل مختلفی پیاده سازی شده است. نتایج مشابه سازیها نشان می دهد. شبکه های تولید شده توسط الگوریتم بقا موقعیکه بازه های تصمیم گیری تطبیق داده می شوند، دارای تعداد کمتری وزن و نرون در مقایسه با شبکه ایجاد شده توسط اولین نسخه الگوریتم که قبلا گزارش شده است می باشد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد الگوریتم بقا تطبیقی دارای همان قدرت تعمیم نسخه غیر تطبیقی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1041

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  17-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1094
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

استفاده از آرایه های آنتنی در سیستم های مخابرات سبب افزایش کارایی طیف می شود. بهره گیری از تکنیکهای شکل دهی پرتو نیازمند زنجیره RF/IF خطی در هر دو جهت رو به بالا و پایین می باشد. در این مقاله ابتدا مروری بر انواع آثار غیر خطی این زنجیر ارایه می شود. در ادامه اعوجاج دامنه ایجاد شده در مسیر ارسال و همچنین تقویت مسیر بررسی می گردد که هر دو خواص پرتوی آنتن را تحت تاثیر قرار می دهند. در حالت دریافت، تبدیل AM-AM ناشی از فشردگی بهره تقویت کننده های کم نویز مدل شده و تاثیر آن روی پرتوی آنتن شبیه سازی شده است. با استفاده از مدلسازی رفتاری، رابطه جدیدی برای تبدیل AM-AM ناشی از فشردگی بهره ارایه می گردد. نتایج نشان می دهند که اعوجاج دامنه و فاز LNA با تغییر مقدار بهره در باند سیگنال متفاوت است و این موضوع نشانگر لزوم انجام کالیبراسیون در تکنیکهای شکل دهی پرتو می باشد. همچنین نتایج نشانگر اثر پذیری بیشتر پرتو تشعشعی از اعوجاج AM-PM نسبت به اعوجاج AM-AM می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1094

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عریضی همایون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  25-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1064
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

روش کمترین مربعات برای حل پیوندگاه موجبرهای استوانه ای به کار رفته و ساده سازی فرمولبندی آن ارایه شده است. تابع خطایی از شرایط مرزی در پیوندگاه ساخته می شود که تابع درجه دوم دامنه مودهای بسط مودی داخل موجبرهای ورودی و خروجی می باشد. تنها نقطه حداقل تابع، شرایط بهینه را برای اقناع شرایط مرزی پیوندگاه برای تعداد مودهای انتخابی به دست می دهد. یک تابع وزنی در جملات مربوط به شرط مرزی میدان مغناطیسی در پیوندگاه ضرب می شود، که تاثیر نسبتا زیادی بر دامنه مودهای تحریک شده و پرتو میدان در پیوندگاه دارد. اصل بقا واکنش برای محاسبه سسپتانس معادل پیوندگاه به کار می رود و همراه با اصل بقا توان مختلط، برد بهینه اندازه ضریب وزنی را تعیین می کند. مساله خاص پیوندگاه پله بالا و پله پایین موجبرهای دایره ای هم محور شامل یک غشا هادی دایره ای و تحریک مود TE11 به تفصیل تحلیل شده و چندین برنامه کامپیوتری به زبان C نوشته شده است. مسایلی که توسط روش عددی کمترین مربعات حل شده است. اقناع بسیار خوب شرایط مرزی در پیوندگاه را نشان می دهد و محاسبه سسپتانس معادل پیوندگاه بدین روش با نتایج عددی و عملی موجود در مراجع مطابقت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1064

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  41-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  722
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

پس از انجام مراحل پردازش تصویر بر روی الگوی نور ساختار یافته ما دارای تصویر باینری با ضخامت یک پیکسل خواهیم بود که مشخص کننده محل پرتورهای تابیده شده روی موضوع است، با توجه به خصوصیات سطح موضوع مشخص است که قسمتهایی از الگوی تابیده شده در تصویر دریافت شده دیده نخواهند شد (مناطق بدون تصویر) و در نتیجه در شبکه تابیده شده شکستگی هایی در لبه ها و مناطق تیز بوجود آمد. برای تولید اطلاعات سه بعدی از نور ساخته یافته می بایست همه خطوط بطور کامل شکل داده شده و پیوسته باشند. در این مقاله موقعیت خطوط الگو پیشگویی شده و تصمیم مناسب برای تعلق پیکسلها به خطوط الگو گرفته خواهد شد. مهمترین بخش کار اعمال الگوریتم جستجو و اسکن حلقه ای است، این الگوریتم با اسکن درون حلقه های پیدا شده عمل ایندکس گذاری و اصلاح حلقه ها را انجام می دهد. کد گذاری های جهتی این امکان را فراهم می سازند که حرکت مناسب درون حلقه وجود داشته باشد. پس از اسکن تمامی خطوط الگو تکمیل و نقاط ویژه ایندکس گذاری شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 722

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  55-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1509
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه تعداد تصاویر ماهواره ای فراهم شده توسط سکوها و سنجنده های ماهواره ای مختلف و همچنین استفاده و کاربرد تصاویر فوق در فعالیت های مختلف، به سرعت در حال رشد و توسعه می باشد. در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی اکثر استفاده کنندگان از تصاویر فوق، فقدان اطلاعات کالیبراسیون و پارامترهای مداری دقیق می باشد. بنابراین توسعه و کاربرد روشهایی جهت استخراج اطلاعات دقیق دو بعدی و سه بعدی از این تصاویر مورد نیاز است.تصحیح هندسی دو بعدی تصاویر ماهواره ای، یکی از سریعترین و ساده ترین روشهای مکان مرجع نمودن تصاویر ماهواره ای محسوب می گردد. در این رابطه، مدلهای توسعه یافته بر پایه معادلات چند جمله ای، به وفور مورد استفاده قرار می گیرد. به هر حال، در مدلهای فوق، یافتن بهترین درجه (ترم) چند جمله ای جهت اخذ بهترین جواب به منظور کسب بیشترین دقت مکانی، بسیار مهم و اساسی می باشد.این مقاله به تشریح نحوه توسعه و ایجاد یک تعداد الگوریتم های ترکیبی می پردازد. در هر یک از الگوریتم های ترکیبی فوق، از ترکیب منطق و الگوریتم ژنتیک با سایر الگوریتمهای موجود و متداول، از قبیل Polynomial و Multiquadric، جهت تصحیح هندسی دو بعدی تصاویر ماهواره ای ایکونوس استفاده شده است. این روش در ابتدا الگوریتم ژنتیک را برای یافتن بهترین درجه (ترم) چند جمله ای Polynomial، که بهترین و مناسبترین انطباق با نقاط کنترل زمینی دارد، مورد استفاده قرار می دهد، در مرحله بعد، یک تعداد از نقاط کنترل زمینی موثر در الگوریتم Pointwise Polynomial، به کمک الگوریتم ژنتیک تعیین می گردد. در انتها و به منظور ارزیابی مدلهای ترکیبی جدید ارایه شده، نتایج اعمال مدلهای فوق بر یک تصویر نمونه از ماهواره ایکونوس، در مقایسه با مدلهای ریاضی مرسوم Polynomial و Multiquadric ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1509

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

هومن کامل | گرجی مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  61-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  718
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله بر اساس مدل دارسی به بررسی تحلیلی اثرات اتلاف انرژی ناشی از لزجت در ناحیه ورودی حرارتی یک کانال دایروی پرداختیم. شرط مرزی دمای ثابت برای دیواره لحاظ گردید. درجه حرارت موضعی، متوسط و نیز عدد نوسلت در ناحیه ورودی محاسبه شدند. مشاهده شد که عدد نوسلت کاملا توسعه یافته مستقل از عدد برینکمن و برابر با 8 می باشد. صرفنظر کردن از اثرات افت لزجت به مقدار 5.78 برای عدد نوسلت منجر می شوند. برای حصول اطمینان از دقت حل تحلیلی از یک برنامه عددی اختلاف محدود استفاده شد. مقایسه نتایج حل عددی و دقیق، تطابق بسیار خوبی را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 718

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

منتظری مرتضی | سندگل درسا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  67-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  991
 • دانلود: 

  128
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، کاربرد تحلیل مقادیر ویژه برای تخمین سرج در کمپرسور جریان محوری چند مرحله ای ارایه شده است. در این روش، سیستم کمپرسور با استفاده از یک مدل غیر خطی مرحله به مرحله بر پایه معادلات بقای جرم، ممنتم و انرژی مدلسازی گردیده است. آنگاه با خطی نمودن مدل جریان کمپرسور در هر نقطه حالت پایا، ماتریسهای سیستم برای تغییرات کوچک بدست آورده شده است. سپس با تحلیل مقادیر ویژه مدل خطی شده، پایداری جریان کمپرسور بررسی گردیده و نقاط سرج برای هر دو سرعت دورانی بالا و پایین کمپرسور تخمین زده شده است. در پایان نتایج بدست آمده برای یک کمپرسور هفت مرحله ای با نتایج آزمایش مقایسه گردیده تا توانایی روش برای تخمین نقاط سرج نشان داده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 991

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  77-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  644
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

پیش بینی جریان در لوله مکش توربین نیروگاه آبی به جهت پیچیدگی ماهیت فیزیکی آن هنوز هم بین محققین دینامیک سیالات محاسباتی از اهمیت و جذابیت زیادی برخوردار است. در این مقاله حل عددی این جریان برای هندسه نیروگاه برق آبی مسجد سلیمان ایران ارایه شده است. ویژگیهای خاصی همچون انحنای تند، جدا شدگی و تابیدگی جریان و گردابه های بوجود آمده لزوم بررسی بر روی مدل فیزیکی و نیز دقت در جنبه های عددی مدلسازی را بیش از پیش نمایان می سازد.گر چه در مقاله حاضر دستیابی به داده های تجربی قابل اطمینان میسر نشد، اما استفاده از نرم افزارهای شناخته شده بویژه تست آنها برای حالتی که دارای داده های دقیق آزمایشگاهی بود و قبلا توسط محققین دیگر حل شده بود، این اطمینان را بوجود آورد که نتایج قابل اتکا هستند.در این مقاله از کدهای CFX-TASCflow و NS3D )کد جدیدی که موسسه LHM دانشگاه صنعتی مونیخ اخیرا نوشته شده است( استفاده شده و معادلات RANS همراه مدلهای آشفتگی k-ε و k-ω حل شده اند. این نخستین استفاده از کد NS3D برای مدلسازی جریان در لوله مکش می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 644

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  89-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  537
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

تحلیلی بر مبنای احتمالات، درباره رشد ترک خستگی برای محاسبات رشد قابلیت اعتماد اجزای مکانیکی، در این مقاله ارایه شده است. این تحلیل بر مبنای مکانیک شکست و فرآیند تئوری راندوم می باشد. چون فرض بارگذاری حالت ثابت با فرآیند گوسی راندوم باند نازک در نظر گرفته شده است، در نتیجه قانون پاریس - اردوگان راندوم شده در اینجا کاربرد پیدا می کند و به آن عمل شده است. به عنوان یک مساله مشخص یک صفحه نازک که یک ترک در مرکز آن قرار دارد بوسیله دو متد مورد تحلیل واقع شده است. نوع اول Stochastic Averaging یا (SA) و متد دوم Linear Fatigue Damage Accomulation یا (LFDA) می باشد.صفحه ذکر شده بوسیله متد المان های محدود احتمالاتی یا (PFEM) تحلیل شده است که بر اساس شبیه سازی مونت - کارلو بنا نهاده شده است. نشان داده شده است که متد SA در مقایسه با متدهای FEM، LFDA محافظه کارترین نتایج را برای مواد ترد ارایه می نماید

آمار یکساله:  

بازدید 537

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  95-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  609
 • دانلود: 

  132
کلیدواژه: 
چکیده: 

لایه های پلی کریستال نازک الماس به روش نشست بخارات شیمیایی المان داغ (HFCVD) رشد داده شده است. از ماده تری متیل فسفایت رقیق شده در استون به عنوان منبع آلایش در حین رشد استفاده شد. ضخامت لایه های نازک الماس بین 6 تا 8 میکرومتر اندازه گیری گردید. این لایه های الماس با استفاده از روشهایی همچون پرتونگاری رامان، اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی تحت آزمایش قرار گرفته و تشکیل فاز الماسی کربن تایید شد. با استفاده از دو روش کندوپاش dc و نیز تبخیر حرارتی، انواع کنتاکتهای فلزی بر روی لایه های الماسی تشکیل گردید. از میان این کنتاکتها، ایندیم و نیکل کرم دارای خاصیت یکسو کنندگی بودند.همچنین ساختار متشکله از نیکل کرم - لایه الماس - سیلیسیم - آلومینیوم نسبت به نور حساس بودند. جهت درک بهتر از مکانیزم هدایت الکتریکی در این ساختار، اندازه گیری حرارتی نیز بعمل آمد. این آزمایشات نشان داد که فرآیندهای هدایت از نوع شاتکی و فرنکل - پول در این ساختار، فرآیند غالب هستند. در درجه حرارتهای بالاتر، فرآیند هدایتی محدود شده توسط ناحیه تهی، فرآیند غالب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 609

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  101-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1270
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

خوشه بندی در سیستم های نظامی و صنعتی کاربرد زیادی دارد. یکی از بخش های مهم سیستم ESM بخش خوشه بندی آن است که وظیفه خوشه بندی پالسهای متداخل دریافتی از رادارهای منطقه را بعهده دارد. الگوریتم های زیادی برای خوشه بندی ارایه شده اند که همگی سعی در کاهش زمان عملیات و در نتیجه تسریع عملیات دارند. تسریع در عملیات خوشه بندی باعث می شود سیستم ESM بتواند بصورت بلادرنگ رادارهای منطقه تحت پوشش خود را شناسایی نماید. در این مقاله یک روش مبتنی بر عملیات ماتریسی بنام MMC برای خوشه بندی پالسهای متداخل پیشنهاد می گردد. این روش چند مرحله دارد که در هر مرحله خوشه های بدست آمده از مرحله قبل به دو خوشه کوچکتر یا زیر خوشه تقسیم می گردد. این تقسیم تا آنجایی ادامه پیدا می کند که دیگر خوشه های مرحله قبل قابل تقسیم به خوشه های کوچکتر نباشند. در این مقاله برای تسریع در عملیات خوشه بندی، آرایه سیستولیکی مناسبی برای انجام عملیات روش پیشنهادی طراحی می گردد. آرایه سیستولیکی بهترین ساختار از بین ساختارهای پردازش موازی برای انجام عملیات ماتریسی است. برای ارزیابی روش MMC یک محیط راداری شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که MMC، الگوریتم خوشه بندی مناسبی برای سیستم ESM می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1270

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  109-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1346
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

بهساز یکپارچه کیفیت توان (UPQC)، از یک فیلتر فعال سری جهت بهسازی کیفیت ولتاژ و یک فیلتر فعال موازی به منظور جبران سازی اغتشاشات جریان تشکیل شده است که دارای یک لینک DC مشترک می باشند. در این مقاله، یک روش بهبود یافته، مبتنی بر تئوری توان لحظه ای، جهت کاربرد در سیستم کنترل UPQC ارایه گردیده و شبکه توزیع نمونه ای، شامل عوامل مختلف ایجاد کننده اغتشاشات موقت و دایم کیفیت توان، از جمله یکسو کننده های تک فاز و سه فاز به عنوان بارهای هارمونیک زا، بار امپدانسی نامتعادل به عنوان عامل ایجاد عدم تعادل ولتاژ، کوره قوس الکتریکی به عنوان بار تولید کننده فیلکر، و خطای اتصال کوتاه تک فاز به زمین به عنوان عامل ایجاد کمبود و بیشبود ولتاژ، شبیه سازی شده است. علاوه بر این، اثر UPQC در میراسازی تشدید هارمونیکی بررسی شده و در پایان مزایا و معایب سیستم کنترل پیشنهادی، بر پایه نتایج حاصل از شبیه سازی، ارایه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1346

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کرمی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  121-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  808
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله دو روش ارزیابی بلادرنگ پایداری گذرای سیستم های قدرت بر مبنای شبکه های عصبی طرح شده است. در روش اول کاربرد شبکه عصبی پرسپترون چند لایه به منظور تخمین زمان رفع خطای بحرانی ارایه می گردد و در روش دوم زمان رفع خطای بحرانی با استفاده از شبکه عصبی خود سازمانده کوهنن تخمین زده می شود. با علم به این که برای یک سناریوی خاص خطا در سیستم، زمان رفع خطای بحرانی تنها تابعی از نقطه کار سیستم قبل از خطا است، در روش اول کاربرد شبکه عصبی پرسپترون چند لایه در تقریب تابع موجود به کمک کوچکترین مجموعه از متغیرهای مستقیما قابل اندازه گیری در سیستم قبل از خطا که نقطه کار آن را مشخص می نمایند نشان داده شده است. روش دوم مبتنی است بر تغییر جزیی شرایط اولیه سیستم قبل از خطا که منجر به تغییر جزیی زمان رفع خطای بحرانی می شود و اینکه می توان از یک شبکه عصبی خود سازمانده کوهنن برای بدست آوردن توزیع یکنواخت این شرایط اولیه استفاده نمود و زمان رفع خطای بحرانی را تخمین زد. جهت بدست آوردن بردارهای آموزش دهنده شبکه های عصبی فوق از یکی از سریع ترین روش های تابع انرژی به همراه روش شبیه سازی زمانی معادلات حاکم بر سیستم قدرت استفاده شده است. روش های ارایه شده به طور موفقیت آمیزی بر روی یک سیستم قدرت نمونه اجرا شده اند و نشان داده شده است که بعد از آموزش شبکه های عصبی، زمان رفع خطای بحرانی به سرعت قابل تخمین است و در نتیجه این روشها برای کاربردهای بلادرنگ مناسب می باشند. در پایان هم مقایسه ای بین دو روش طرح شده به عمل آمده و نشان داده شده است که چنانچه بخواهیم از شبکه خودسازمانده کوهنن در سیستم های قدرت بزرگ استفاده نماییم با چه مشکلاتی مواجه خواهیم بود.

آمار یکساله:  

بازدید 808

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مستوفی زاده علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  131-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  716
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله میدان جریان و مشخصه های انتقال حرارت در جریان مغشوش عبوری از داخل کانالی دارای مکعب های گرمازا به صورت عددی تحلیل شده است. در این کانال مکعب ها با ابعاد مشابه و با آرایش یک در میان روی دیواره پایینی چیده شده اند. چنین کانالی می تواند حرارت منتقل شده به صورت جابجایی اجباری را از قطعات الکترونیکی شبیه سازی نماید. در حل معادلات مغشوش از فرم رینولدز کم مدل k-ε ارایه شده توسط لم و برمهورست استفاده شده است. جهت نتیجه گیری بهتر مساله با دو شرط مرزی حرارتی دمای ثابت دیواره و انتقال حرارت یکنواخت از قطعات حل می گردد. بازه تغییرات عدد رینولدز بین 1000 تا 10000 در نظر گرفته شده عدد پرانتل آرام 0.7 بوده و عدد پرانتل مغشوش 0.9 می باشد. نتایج بدست آمده با نتایج تجربی موجود و همچنین نتایج عددی دیگر محققان در حالت آرایش خطی مقایسه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 716

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  141-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  846
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله نتایج آنالیز جریان رزین و سیکل پخت یک پروسه انتقال رزین ارایه شده است. آنالیز سه بعدی جریان رزین و انتقال حرارت جهت مدلسازی پروسه ساخت یک استوانه توخالی به روش انتقال رزین انجام شده است. دو نوع کامپوزیت با الیاف بافته شده کربنی و شیشه و رزین اپوکسی EPON826 در نظر گرفته شد. برای مدلسازی جریان رزین از بسته نرم افزار روش اجزا محدود ANSYS استفاده شد. قطعه استوانه ای شکل دارای قطر داخلی 9 سانتیمتر و قطر خارجی 10 سانتیمتر است. طول قطعه 100 سانتیمتر فرض شد. جریان رزین درون الیاف بافته شده بعنوان جریان در محیط متخلخل در نظر گرفته شد. اثرات نوع الیاف روی زمان لازم برای پر شدن کامل قالب بررسی شده است. در مدلسازی سیکل پخت روابط سه بعدی انرژی و گونه ها در محدوده قالب با استفاده از روش تفاضل محدود حل شدند. در نتیجه تاریخچه های دما و درصد پخت کامپوزیت در طول سیکل پخت تعیین شد. بر اساس یافته های این بررسی سیکل تزریق زمانبرترین مرحله ساخت این قطعات است. این نتایج می تواند در طراحی قالب، انتخاب فشار تزریق و پارامترهای سیکل پخت در پروسه تولید کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 846

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0