نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

بهروان جواد | مویر ای

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  201-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  789
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

یک مخزن ژنی λ ZAP از DNA کروموزومی باسیلوس سرئوس 569 UM20.1 تهیه شد و برای یافتن کلون مناسب مورد غربالگری قرار گرفت DNA .کروموزومی از ارگانیسم یادشده فوق استخراج و با آنزیم برش دهنده Sau3A به صورت ناکامل برش زده شد. قطعات DNA دارای اندازه بین 9- 4 کیلو جفت باز، از ژل آگارز بریده و خالص سازی شدند. سپس DNA خالص شده در بازوهای فاژ لامبدا که با آنزیم BamHI برش خورده بودند کلون شد. محصول واکنش به صورت فاژهای فعال بسته بندی گردید. به منظور تعیین غلظت های فاژهای فعال و تعیین نسبی از آنها که حاوی DNA کلون شده بودند، عصاره بسته بندی تیتر شد و میزان فاساژهای مزبور  2.8×105 pfu.μg-1نسبت به وزن حامل مورد استفاده تعیین گردید. جداسازی پلاسمید pBK-CMV بصورت درون سلولی از حامل کلون جداشده انجام و منجر به جداسازی دو پلاسمید pJB1 و pJB2 گردید. دو پلاسمید مذکور جهت تعیین توالی DNA مورد استفاده قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 789

دانلود 204 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  207-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  545
 • بازدید: 

  769
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

در این تحقیق اثر عصاره خیسانده برگ گیاه نوروزک بر روی آنزیم های کبدی بررسی شد. پودر خشک برگهای گیاه موردنظر از طریق خیساندن با اتانول 80 درجه عصاره گیری گردید. عصاره به دست آمده پس از حذف حلال به کمک 5% پروپیلن گلایکول در آب امولسیون شد تا جهت تزریق به حیوان به کار رود. ابتدا حداکثر دوز قابل تحمل برای حیوان به دست آمد که  1500 mg/kgبود. جهت ارزیابی سمیت کبدی فعالیت آنزیم های SGOT و SGPT در سرم خون به عنوان شاخصی از ایجاد سمیت کبدی در نظر گرفته شد. سپس دو دوز فاقد سمیت کبدی یعنی 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم جهت بررسی احتمالی اثرات درمانی در مقابل تتراکلریدکربن با دوز  25 µl/kgو استامینوفن با دوز500 mg/kg  به طور جداگانه به حیوان تجویز شد و مشاهده گردید که در هیچ مورد گروههای دریافت کننده عصاره تفاوت معنی داری با گروه دریافت کننده آب مقطر ندارند. نتایج نشان می دهد که عصاره الکلی تام برگ نوروزک باعث افزایش ترانس آمینازهای سرمی شده و اثری در درمان سمیت کبدی حاد ناشی از تتراکلریدکربن و استامینوفن ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 769

دانلود 167 استناد 545 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  215-222
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1498
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

هدف از این مطالعه یافتن بهترین روش برای جداسازی هورمون hCG از ادرار و در نهایت تخلیص آن می باشد. روش های مختلفی برای جداسازی این هورمون از ادرار پیشنهاد شده است. در این مطالعه روش های جذبی (جذب بر روی کریستال اسیدبنزوئیک)، ترسیبی (ترسیب با استفاده از استن سرد) و اولترافیلتراسیون (با استفاده از فیلتر مسطح) با یکدیگر مقایسه شده اند. جهت تخلیص هورمون hCG به ترتیب از ستون های کروماتوگرافی تعویض آنیونی (DEAE Sephadex A50) و ژل فیلتراسیون(Sephadex G100)  استفاده شد. هورمون خالص شده با استفاده از تکنیک وسترن بلاتینگ شناسایی شد. خلوص و جرم ملکولی  hCG(حدود 50000 دالتون) و زیرواحدهای آن (30000 و 20000 دالتون) با استفاده از روش الکتروفورز SDS PAGE تعیین گردید. وجود اسید سیالیک بر روی هورمون خالص شده و زیر واحدهایش با استفاده از کیت شناسایی اسیدسیالیک بر روی غشاء مورد تایید قرار گرفت. ضریب خاموشی مولی هورمون hCG خالص شده در آب مقطر(10420 cm-1-1. mole-1)  تعیین گردید. راندمان به دست آمده از روش های مختلف جداسازی هورمون hCG از ادرار برای روش های جذب سطحی بر روی کریستال های اسیدبنزوئیک، ترسیب با استن سرد و اولترافیلتراسیون با استفاده از فیلتر مسطح به ترتیب 56.6% ، 88.6% و 92.3% محاسبه شد. پتانسی هورمون خالص شده با استفاده از روش های ایمونولوژیک  17560 IU/mgبه دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 1498

دانلود 178 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  223-233
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1125
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد دردی فراکسیون های برگ گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) و امکان جداسازی این ترکیبات بود. برگ گیاه توسط دستگاه سوکسله با متانول، عصاره گیری شد و سپس آزمایشات فیتوشیمیایی بر روی عصاره صورت گرفت. نتایج این آزمایشات نشان دهنده حضور آلکالویید (+++) و فلاونویید (++++) بود. سپس اندام هوایی پودر شده گیاه با مخلوط متانول- کلروفرم (1:1) خیسانده و عصاره گیری شد. عصاره مزبور در مخلوط متانول و آب (9:1) به صورت سوسپانسیون درآمده و با -n هگزان استخراج شد. فراکسیون متانول- آب مجددا در مخلوط متانول- آب (3:2) حل شده و با کلروفرم استخراج شد. فراکسیون متانول- آب به دست آمده بر روی ستون کروماتوگرافی حاوی سیلیکاژل جداسازی گردید و در نهایت 6 فراکسیون از ستون به دست آمد. کلیه فراکسیونهای به دست آمده از نظر خاصیت ضد دردی به روش آزمون صفحه داغ و پیچش مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین تاثیر نالوکسان بر اثر ضددردی عصاره متانول- آب (3:2) نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه در هر دو روش صفحه داغ و پیچش، اثر وابسته به دوز بود. عصاره متانول- آب (9:1) حدود 90% اثر ضددردی داشت که نزدیک به اثر ضددردی مرفین 10 mg/kg بود. همچنین مشاهده شد که نالوکسان قادر به مهار اثر ضددردی عصاره و مرفین در روش صفحه داغ می باشد ولی در روش پیچش، نالوکسان نتوانست به طور کامل اثر ضددردی عصاره را مهار کند. در ادامه فراکسیونهای کردن عصاره فوق، فراکسیون متانول- آب (9:1) و فراکسیون متانول- آب (3:2) و سه فراکسیون حاصل از کروماتوگرافی ستونی دارای اثرات ضددردی قابل مقایسه با مرفین بودند. جداسازی و شناسایی ساختمانی ماده یا مواد ضددردی در حال انجام است.

آمار یکساله:  

بازدید 1125

دانلود 284 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  234-240
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  978
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

دوقلوهای به هم چسبیده در اثر الحاق مجدد قسمتهایی از توده سلولی داخلی (آمبرویوبلاست) بوجود می آیند که بسته به محل چسبندگی به انواع مختلف تقسیم می گردند. طبق آمار ، میزان شیوع این دوقلوها در ازای هرصدهزار تولد یک مورد می باشند. در مطالعات دوازده زوج دو قلوی به هم چسبیده توراکواومفالوپاگوس که در طی ده سال گذشته در زایشگاه مشهد به دنیا آمده بودند و تمامی پس از دو هفته از بین رفته بودند مورد بررسی تشریحی قرار گرفتند. تشریح مرحله به مرحله در مورد یک زوج بسیار نادر که همراه با چندین ناهنجاری مادرزادی بود انجام پذیرفت. این زوج دوقلوی به هم چسبیده توراکواومفالوپاگوس دارای قلب مشترک بودند که دارای یک دهلیز مشترک، یک قوس آئورت که به سمت یک نوزاد گسترش یافته و یک شریان ریوی که به طرف نوزاد دیگر منعطف شده بود. ناهنجاریها شامل شکاف عمیق لب همراه با شکاف کام، شکاف تراگوس و ناهنجاری گوش خارجی ناهنجاریی قسمتهای فوقانی صورت، ناهنجاری قلب و در تیموس به صورت نابجایی پیش سازهای تیموس، ناهنجاریهای اندام ها، اومفالوسل و چند ناهنجاری کوچک دیگر بودند. از نکات جالب در مورد دوقلوی تشریح شده وجود کبد و مجاری کبدی مشترک بود. اکثر دوقلوهای بررسی شد دارای بندناف مشترک بودند. از نکات جالب دیگر این پژوهش، عدم شباهت صورت های دو زوج دوقلو به یکدیگر است که احتمالا علت آن منشا دوز زیگوتی بودن آنها است که البته این نظریه نیاز به بررسی ژنتیکی دارد تا اثبات آن محقق گردد. مشابه این امور خاص نیز در چند سال اخیر گزارش شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 978

دانلود 180 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  241-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  509
 • بازدید: 

  1925
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

خواص آنتی موتاژنی (ضد جهش) ارتباط نزدیکی با خواص ضدسرطانی دارد و در این میان خواص آنتی موتاژنی در ارتباط با خواص آنتی اکسیدانت نیز مطرح است.گیاه نوروزک به عنوان یک گیاه دارویی بومی ایران (شمال شرقی و شرق ایران) بر طبق برخی گزارشات همانند اغلب هم خانواده های خود(Salvia) ، دارای خواص آنتی اکسیدانت است، لذا احتمال وجود خواص آنتی موتاژنی آن بررسی می شود.گیاه در اواسط فصل بهار از نواحی جنوبی خراسان جمع آوری، در سایه خشک، به وسیله آسیاب خرد و سپس با اتردوپترول به روش خیساندن چربی زدایی شد. عصاره گیری توسط اتانول °85 صورت گرفت. سپس توسط حلالهای دی کلرومتان،-n هگزان و ایزوبوتانول با کمک استخراج مایع- مایع به 4 فراکسیون تقسیم گردید. البته لازم به ذکر است که قبلا، عصاره گیاه از نظر آلودگی به افلاتوکسین B1 و حضور اسیدآمینه هیستیدین با روش TLC مورد ارزیابی قرار گرفت که نتیجه آن منفی بود. جهت انجام تست آنتی موتاژنی با روش ایمز ابتدا ژنوتیپ3  سویه باکتری سالمونلاتیفی موریوم(TA102, TA100, TA98)  با بررسی 5 فاکتور مهم، عدم توانایی سنتز هیستیدین، موتاسیون rfa، موتاسیونuvrB ، حضور فاکتور R و پلاسمید pAQ1 مورد تایید قرار گرفتند. سپس MIC فراکسیونهای مورد سنجش، به روش رقت لوله ای و چاهک پلیت تعیین و از هر فراکسیون 4 غلظت مختلف که کمتر از  MIC 0.1آنها بود تهیه گردید و اثرات آنتی موتاژنی آنها در حضور و عدم حضور مخلوط S9 بررسی گردید. به این ترتیب که نمونه های عصاره گیاهی موردسنجش و ماده موتاژن آن سویه خاص به همراه باکتری مربوطه به سطح پلیت حاوی آگار اضافه و برای مدت دو روز در گرمخانه 30°C قرار داده شدند. سپس تعداد پرگنه های برگشتی (ریورتانت) شمارش و با پلیت های کنترل مقایسه گردید. نتیجه مقایسه با تجزیه و تحلیل داده ها، نشان دهنده وجود خاصیت آنتی موتاژنی برای فراکسیونهای یزوبوتانولی و آبی نسبت به انواع TA98 و TA100 بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1925

دانلود 219 استناد 509 مرجع 0