مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نوریان علی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 45)
 • صفحات: 

  6-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  403
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 403

دانلود 31 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

غیور حسنعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 45)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  414
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 414

دانلود 31 استناد 1 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

GEOGRAPHICAL RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  0
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1468
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1468

دانلود 31 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

چوکان رجب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 45)
 • صفحات: 

  13-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  476
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 476

دانلود 33 استناد 7 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 45)
 • صفحات: 

  25-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  18
 • بازدید: 

  711
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 711

دانلود 33 استناد 18 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 45)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  369
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 369

دانلود 33 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

خوش اخلاق فرامرز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 45)
 • صفحات: 

  136-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  13
 • بازدید: 

  681
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 681

دانلود 33 استناد 13 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 45)
 • صفحات: 

  155-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  362
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 362

دانلود 33 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

علیجانی بهلول

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 45)
 • صفحات: 

  40-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  510
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 510

دانلود 33 استناد 6 مرجع 0