نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

فوجی سمیرا | طبسی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: حضور عنصر روی (Zn) برای رشد و تکامل طبیعی نوع بشر اساسی است. در بررسیهای اخیر انجام شده، شیوع سندرم تغذیه ای کمبود روی از 17 تا 43 درصد گزارش شده است. با توجه به اهمیت عنصر روی در دوران بارداری تحقیق حاضر به منظور دستیابی به وضعیت پایه این ریز مغذی در زنان باردار شهرستان اصفهان و عوامل مرتبط با آن طراحی گردیده است.روشها: این مطالعه مقطعی توصیفی بر روی یکصد و پنج زن باردار (55 نفر شهری و 50 نفر روستایی) انجام شده است. نمونه گیری مورد استفاده برای این مطالعه روش چند مرحله ای تصادفی ساده بوده است که طی آن از بین مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اصفهان 11 مرکز به طور تصادفی انتخاب و 105 زن باردار تحت مراقبت این مراکز به شیوع تصادفی ساده از بین کل زنان باردار واجد شرایط شرکت در مطالعه ثبت نام شدند. پس از کسب رضایت آنان و انجام مصاحبه یادآور خوراک، ده میلی لیتر خون وریدی ناشتا، از آنها گرفته شد و غلظت سرمی روی به شیوه باز جذب اتمی اندازه گیری گردید. داده های حاصله توسط نرم افزار SPSS، مورد بررسی و استخراج قرار گرفتند.نتایج: میانگین سن زنان باردار مورد بررسی 23.6±5.3 سال و میانگین غلظت سرمی روی در آنان 65.4±9.8 میکروگرم در دسی لیتر بود، که نشانگر کمبود واضح روی در 76 درصد زنان باردار است. حداقل غلظت سرمی روی در زنان باردار با: شاخص توده بدنی(BMI)  کمتر از 20، رتبه بارداری بالا (ششم و بیشتر)، مصرف ناکافی گوشت و لبنیات در هفته، زنان خانه دار و افرادی که همسرانشان کارمند بوده اند، واجدین تحصیلات دانشگاهی، گروه سنی کمتر از 16 سال و  ساکنین شهر و افرادی که مصرف فعال دخانیات داشته اند، مشاهده شد.بحث: نتایج این مطالعه نشانگر کمبود روی در کل زنان باردار تحت پوشش خدمات بهداشتی درمانی شهرستان اصفهان است. کمبود شدید روی خصوصا در زنان با رتبه های حاملگی بالا، تغذیه  ناکافی و حاملگیهای دوسر طیف سنی (زیر 16 سال و بالای 36 سال) با توجه به خطرات و عوارض فراوان کمبود روی در زنان باردار می تواند از عوامل مخاطره آمیز نمودن بارداریها و افزودن به بار مشکلات نظام بهداشتی درمانی منطقه باشد. با در نظر گرفتن شدت کمبود و گستردگی آن در تمامی سطوح اقتصادی اجتماعی و عدم کفایت روی موجود در مواد غذایی مصرفی زنان باردار، ارایه مکمل روی به زنان باردار یک مهم اجتناب ناپذیر است که باید مورد ارزیابی جدی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 20 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  7-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1817
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه: رشد و تحول کودک به عنوان یک فرایند تدریجی و بازی به عنوان یک ضرورت رشدی برای تحول جسمی - روانی متاثر از عوامل محیطی است. در دهه های اخیر با پیشرفتهای چشمگیر در صنعت رایانه شاهد پیدایش سریع بازیهای رایانه ای به اشکال گوناگون و اشغال بخش اعظم اوقات فراغت گروههای سنی مختلف بویژه کودکان و نوجوانان بوده ایم. به علت اثرات مستقیم و غیر مستقیم این ابزارهای تفریحی بر ابعاد مختلف روانی - جسمانی فرد استفاده کننده و یافته های پژوهشی گاها متناقض، ضروری است مطالعات منسجم و متناسب با فرهنگ تدوین و اجرا گردد. هدف از انجام این تحقیق بررسی وضعیت استفاده از بازیهای رایانه ای و ارتباط آن با برخی از پارامترهای روانی و جسمانی و گفتاری نوجوانان می باشد.روشها: در سال 82 به منظور تعیین ارتباط بازیهای رایانه به ویژگیهای روانی - جسمی و ویژگیهای گفتاری نوجوانان مطالعه ای از نوع توصیفی - تحلیلی (مقطعی) طراحی گردید و بر روی 1498 نفر از دانش آموزان شهر اصفهان که به روش خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی با رعایت نسبت جنسها در جامعه پژوهش، انتخاب گردیدند به مرحله اجرا گذاشته شد. درنهایت داده های خام حاصل از ابزارهای سنجش (مصاحبه و پرسشنامه) با آزمونهای t، مجذور کای، من ویتنی و لوجستیک رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: ارتباط معنی داری بین تحصیلات والدین و استفاده از رایانه و بازیهای رایانه ای مشاهده شد. 1- اشتغال بیش از حد به بازیهای رایانه ای با افزایش سطح فعالیت، اجتماعی بودن، کاهش تفکر و اندیشمندی، افزایش پرخاشگری و هیجان پذیری و افزایش سطح اعتماد به نفس و بیانگری مرتبط بود. 2- در میان افرادی که بیش از حد اشتغال به بازی داشته اند، از نظر فعالیت، اجتماعی بودن، اعتماد به نفس و هیجان پذیری تفاوت معنی داری بین دو جنس وجود داشت. 3- بیشترین بازی ترجیح داده شده شامل بازیهای ورزشی (23.3%) و کمترین بازی شامل بازیهای فکری (4%) و بازیهای تخیلی (0.3%) بوده است. 4- افراد مسن در گروه مورد مطالعه بیشتر بازیهای فالگیری و افراد کم سن و سال سرگرمیهای عمومی مانند ماشین سواری را ترجیح می دادند.بحث: یافته ها در راستای مطالعات دیگر موید افزایش سطح پرخاشگری وهیجان پذیری است. لکن از نظر متغیرهای جسمی و گفتاری تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده شد و نیز بر خلاف انتظار در گروه با اشتغال زیاد به بازی سطح اعتماد به نفس و بیانگری و اجتماعی بودند بیش از گروه مقایسه بود که مطابق با این یافته دسته ای دیگر از مطالعات موید عدم تاثیر سو روانی - اجتماعی بازیهای رایانه ای است.

آمار یکساله:  

بازدید 1817

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  13-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  865
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: کنژنکتیویت از شایعترین عفونتهای چشمی در سراسر جهان بوده واز عوامل ویروسی آدنوویروسها و هرپس ویروسهای تایپ یک(HSV-1)  رل مهمی در ایجاد آن دارند بخصوص در نوزادان که به عنوان یک فوریت پزشکی مطرح است. همچنین عفونتهای کراتوکنژنکتیویت (التهاب ملتحمه و قرنیه) ناشی از هرپس سیمپلکس تایپ 1 نیز عامل مهم اکثر نابیناییها در کشورهای در حال توسعه می باشد و از طرفی به علت عود مکرر عفونتهای هرپسی و صدمات وارده بر اثر این ویروس به چشم ضرورت ایجاب می نماید که مورد توجه و بررسی قرار گیرند. هدف از انجام این تحقیق جداسازی ویروسهای آدنو و هرپس کمپلکس از عفونتهای چشمی بیماران مبتلا به کنژنکتیویت و کراتوکنژنکتیویت می باشد. روشها: در این مطالعه که یک مطالعه توصیفی - مقطعی و با روش نمونه گیری آسان انجام گردید از 200 نفر از بیماران مبتلا به عفونتهای چشمی که به علت سوزش و خارش و آبریزش چشم به درمانگاههای چشم پزشکی فیض و فارابی مراجعه کرده بوده نمونه برداری گردید. نمونه ها روی محیط کشت سلولی تلقیح و سپس اثرات سیتوپاتیک (Cytopathic Effect=CPE) با کشت سلولی کنترل مقایسه و جهت تشخیص نهایی ویروسهای آدنو و هرپس تایپ 1 و 2 از تکنیک تست ایمنوفلورسنت مستقیم استفاده گردید.نتایج: از تعداد 200 نمونه مورد مطالعه از 95 نمونه (47.5%) آدنو ویروس و از تعداد 4 نمونه (2%) هرپس سیمپلکس ویروس تایپ 1 جدا گردید و از هیچکدام از نمونه ها هرپس سیمپلکس تایپ 2 جدا نشد.بحث: نتایج حاصل از این تحقیق و همچنین مطالعات گذشته در دیگر کشورهای اثبات می نماید که دربین عوامل ویروسی ایجاد کننده کنژنکتیویت، آدنوویروسها سهم عمده ای را به خود اختصاص داده از طرفی کراتوکنژنکتیویت ناشی از هرپس سیمپلکس ویروسها از شایعترین علتهای نابینایی بوده که بیشتر توسط تایپ یک این ویروس می باشد لذا ضرورت ایجاب می نماید که بررسی و تشخیص و درمان آلودگیهای ویروسی که امری حیاتی است مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 865

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  18-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: تغییرات اعمال شده در جراحی رینوپلاستی، به ویژه وضعیت Tip projection وTip rotation نوک بینی ثابت نمی ماند و به مرور زمان در بعد از عمل افت  Tip projectionوTip rotation حادث می گردد. در این مطالعه میزان کمی این افت را در هر یک از دو روش شایع رینوپلاستی - باز و بسته - سنجیده و با یکدیگر مقایسه کرده ایم.روشها: 68 بیمار در دو گروه 34 نفری تحت مطالعه قرار گرفتند که گروه اول با روش باز و گروه دوم با روش بسته رینوپلاستی شدند. میزان  Tip rotationوTip projection یک ماه و یک سال پس از عمل با فتوگرافیهای سریال گرفته شده از بیماران ارزیابی و تغییرات آن درطی مدت فوق در هر گروه مشخص و با هم مقایسه شدند.نتایج: پس ازیکسال Tip rotation در روش open، 7.4 درجه و درگروه closed،2.64 درجه بود (P<0.001). میزان افتTip Projection در روش open 2.44% و در روش closed 2.26% بود که با وجود کمتر بودن این میزان در روش closed این اختلاف معنی دار نیست (p=0.78).بحث: پایداری ,Tip rotation  Tip projectionپس از جراحی در روش بسته بیشتر از روش باز می باشد که این یافته به دلیل تخریب بیشتر عوامل نگهدارنده نوک بینی در روش باز است. لذا در هر دو روش (به ویژه روش باز) برای دستیابی به ثبات بیشتر در نتایج رینوپلاستی تقویت عوامل نگهدارنده تخریب شده ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  24-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: ویروسهای پاپیلومای انسانی (Human Papilloma Virus) با نئوپلاسمهای سرویکس در ارتباط هستند. این ویروسها برحسب توانایی آنکوژنیک خود به دو گروه پرخطر و کم خطر تقسیم بندی می شوند. شایع ترین تیپهای پرخطر تیپهای 16و 18و تیپهای کم خطر تیپهای 6 و11 می باشند. ویروس هرپس سیمپلکس (HSV) در بعضی از مطالعات به عنوان کو فاکتور HPV در پیشرفت نئوپلازی سرویکس قلمداد شده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین عفونت توام با ویروسهای پاپیلومای انسانی و ویروس هرپس سیمپلکس با درجات مختلف نئوپلازی سرویکس و بررسی میزان شیوع تیپهای 6،18،16 و 11 در این بیماران است.روشها: مطالعه به صورت مورد - شاهدی انجام شد. تعداد 28 نمونه پاپ اسمیر با سیتولوژی غیر طبیعی و 69 نمونه کنترل از نظر عفونت با HPV وHSV با استفاده از روش (Polymerase Chain Reaction) PCR بررسی شدند. نمونه های مورد بررسی از بین بیمارن مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1382 جمع آوری شد.نتایج: 24.6% از زنان نرمال از نظر سیتولوژی و 64.3% از زنان دارای درجات مختلف نئوپلازی مبتلا به ویروس HPV بودند(P<0.001) . همچنین 11.6% از زنان نرمال و 28.5% از زنان دارای درجات مختلف نئوپلازی مبتلا به ویروس HSV بودند(P=0.041) . عفونت توام با دو ویروس در زنان نرمال 2.9% و در زنان دارای درجات مختلف نئوپلازی 21.4% بود (P=0.005).بحث: در این مطالعه عفونت توام با دو ویروس HPV و HSV در افراد دارای درجات مختلف نئوپلازی سرویکس دارای اختلاف معنی داری درمقایسه با افراد سالم بود. بنابراین، این احتمال وجود دارد که زخمهای اولسراتیو هرپسی به عنوان کو فاکتور HPV عمل کرده و دستیابی به لایه سلولهای با زال را تسهیل کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  33-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: در حال حاضر با کنترل و درمان بیماریهای زنان و مامایی حوادث عروق کرونر شایعترین علل مرگ و میر زنان می باشد؛ کمتر بودن بیماریهای عروق کرونر در زنان حتی پس از سن یائسگی آتروژن بودن هورمونهای جنسی مردانه را مطرح کرده است. بررسیهای مختلف در مورد اثر حفاظتی تستوسترون در برابر ایجاد ایسکمی در مردان تا اثر آتروژنیک آن در زنان چالش جدی را در مورد این فرضیه مطرح کرده است. با توجه به روند افزایش بروز بیماریهای قلبی در ایران در این مطالعه رابطه تستوسترون و وقوع حوادث قلبی در زنان بحث شده است.روشها: در یک مطالعه مقطعی تحلیلی در جمعیت زنان یائسه، 64 زن بالای 50 سال با سابقه درد قلبی در دو گروه وارد مطالعه شدند. براساس یافته های آنژیوگرافیک سطح تستوسترون ناشتا در بیماران دچار درگیری عروق کرونر و بدون درگیری عروق کرونر اندازه گیری شد. فاکتورهای خطر شامل پرفشاری خون، چاقی، دیابت و افزایش چربی در آزمودنیها بررسی شد. سطح و با تستوسترون براساس نمونه در دو نوبت به فاصله 20-15 دقیقه بررسی شد. داده های طرح در نرم افزار 12 و SPSS آزمونهای t-student رگرسیون خطی یکطرفه مورد تحلیل قرار گرفتند.نتایج: در این بررسی 32 بیمار زن با درگیری عروق کرونر و با میانگین و انحراف معیار سنی 62.9±7.14 و 32 زن با عروق کرونر طبیعی و میانگین سنی 61.5±7.31 سال مورد بررسی قرار گرفتند. فاکتورهای خطر بیماریهای قلب و عروق در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. میانگین و انحراف معیار تستوسترون در بیماران با عروق کرونر گرفتار 0.63±0.15 و در بیماران با عروق کرونر نرمال 0.58±0.12 بود که ازنظر آماری تفاوت معنی داری نداشت.بحث: در این بررسی مشابه مطالعاتی که نتوانستند تستوسترون را به عنوان آتروژن در زنان یائسه نشان دهند، سطح تستوسترون پلاسما در زنان یائسه با درگیری عروق کرونر و بدون درگیری عروق کرونر اختلاف معنی داری نداشت. با توجه به عدم اختلاف سایر فاکتورهای شناخته شده قلبی بین دو گروه و عدم اختلاف سطح تستوسترون در دو گروه، ضرورت بررسی سایر فاکتورهای خطر ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  37-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: در مطالعات قبلی ارتباط بین کلسیفیکاسیون شریان پستان در ماموگرافی و بیماری عروق کرونر و ریسک فاکتورهای آن در زنان مسن و بعد از سن منوپوز نشان داده شده است. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین کلسیفیکاسیون شریان پستانی و بیماری عروق کرونر و نسبت ضخامت اینتیما به مدیا درشریان کاروتید در زنان جوان قبل از منوپوز بود.روشها: از 250 خانم کمتر از 55 سال که برای بررسی تنگی عروق کرونر در مدت سه سال ارجاع شده بودند 84 نفر با FSH<40 IU/L انتخاب شدند و ماموگرافی و بررسی عروق کرونر کاروتید با سونوگرافی داپلر انجام گرفت و سطح سرمی لیپیدها، قند خون، فیبرینوژن، لیپوپروتئین a و CRP اندازه گیری شد.نتایج: در 40.5% (34 نفر) افراد بررسی شده در آنژیوگرافی عروق کرونر درگیری عروق کرونر دیده شد که در این افراد شیوع دیابت، هیپرتانسیون و هیپرلیپیدمی بیشتر از افراد سالم بود. ولی بین کلسیفیکاسیون شریان پستانی و تنگی عروق کرونر در آنژیوگرافی رابطه ای مشاهد نشد. عدد قند خون ناشتا (ضریب پیرسون= 0.43) و اندکس توده بدن (ضریب پیرسون=0.39) و نسبت ضخامت اینتیما به مدیا درشریان کاروتید مشترک (ضریب پیرسون= 0.41) با کلسیفیکاسیون شریان پستانی ارتباط معنی دار (P<0.05) نشان می داد.بحث: با وجود ارتباط بین نسبت ضخامت اینتیما به مدیا در شریان کاروتید، قند خون ناشتا و اندکس توده بدن با کلسیفیکاسیون شریان پستانی در زنان جوان قبل از منوپوز وجود این کلسیفیکاسیون درماموگرافی نمی تواند نشان دهنده تنگی عروق کرونر در آنژیوگرافی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  44-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: نظر به شیوع بالای بیماری سل در دنیا و ایران و هزینه های بالای درمانی بیماران مبتلا، همچنین احتمال امتناع بیمار از مصرف دارو به دلیل زیاد بودن میزان آن، طراحی یک روش درمانی با دوره درمان، هزینه و دوز کمتر مفید به نظر می رسد. بر این اساس این مطالعه با هدف مقایسه اثر، عوارض و هزینه های درمانی دو رژیم درمانی متفاوت با استراتژی  Dot’s(خوراندن دارو تحت نظارت مستقیم) در بیماران مبتلا به سل ریوی خلط مثبت طراحی و اجرا گردید.روشها: این مطالعه در نوع کارآزمایی بالینی انجام شد. تعداد 200 بیمار از بین مبتلایان به سل ریوی که قبلا تحت درمان بر علیه بیماری سل قرار نگرفته بودند درگروه سنی 50-15 سال که هیچگونه بیماری نقص سیستم ایمنی از قبیل ایدز و بیماری کلیوی و کبدی نداشتند و حامله نبودند انتخاب شدند. سپس بیماران به صورت تصادفی ساده تحت درمان با یکی از دو رژیم درمانی Denver (62 دوزی) و رژیم درمانی استاندارد معمولی (180 دوزی) قرار گرفتند. کلیه مشخصات دموگرافیک بیماران از قبیل سن، جنس، ملیت و... توسط چک لیست جمع آوری گردید. سپس در پایان ماه 2و 4 و 6 از آنها آزمایش خلط به عمل آمد و نتایج در چک لیست ثبت گردید. جهت مقایسه آزمایش از تستهای آماری فیشر درنرم افزار SPSS استفاده شده و P<0.05 معنی دار تلقی گردید.نتایج: نتایج نشان می دهد که 94 درصد بیماران تحت درمان با رژیم Denver و 93 درصد با رژیم استاندارد بعد از 24 هفته بهبود کامل حاصل کرده اند که اختلاف از نظر آماری معنی دار نمی باشد.همچنین میزان عوارض ناشی از رژیم Denver، 9 درصد و عوارض ناشی از رژیم استاندارد 6 درصد بود که اختلاف از نظر آماری معنی دار نیست. از نظر هزینه های درمانی با توجه به اینکه میزان داروی مصرف شده در رژیم Denver دو بار در هفته است بنابراین نسبت به رژیم استاندارد روزانه دارای هزینه های درمانی کمتر می باشد.بحث: با توجه به نتایج مطالعه که میزان درمان و عوارض دارویی دو رژیم درمانی مورد بررسی معنی دار نمی باشد، از آنجایی که در رژیم Denver دو باردر هفته دارو به بیمار داده میشود لذا از نظر پذیرش بیمار و سهولت استفاده ارجحیت دارد و نیز هزینه پایین تری که این رژیم درمانی نسبت به رژیم استاندارد روتین دارد، پیشنهاد می شود با انجام مطالعات بیشتر در زمینه مقایسه عود بیماری در دو رژیم این روش به عنوان رژیم برتر در درمان سل بکار گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  49-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  219
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: اسکارهای هیپرتروفیک از مهمترین عوارض در جراحی می باشند که روشهای درمانی متفاوتی جهت آنها ارایه شده است که هر یک دارای معایبی هستند. در مطالعه حاضر، تاثیر پوشش سیلیکونی در زنان مبتلا به اسکار هیپرتروفیک بررسی می شود. روشها: 50 بیمار زن مبتلا به اسکار هیپرتروفیک ناشی از سوختگی با آب جوش ناحیه سر و گردن انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. در گروه مورد، اسکار به مدت 3 ماه با پوشش سیلیکونی پوشانده شد و در گروه شاهد از پانسمان فشاری استفاده گردید. پس از سه ماه میزان بهبود اسکار خارش و تغییر رنگ در دو گروه مقایسه شد.نتایج: در گروه مورد پس از سه ماه در 76 درصد بیماران برجستگی اسکار کاملا بهبود یافته بود (32 درصد افراد شاهد P<0.05). از بین رفتن خارش در 68 درصد و اصلاح رنگ ناحیه در 76 درصد بیماران گروه مورد دیده شد که این مقادیر در گروه شاهد به ترتیب 20 درصد و صفر بود(P<0.05).بحث: استفاده از پوشش سیلیکون در درمان اسکار هیپرتروفیک موثر است. مکانیسم اثر این ماده هنوز کاملا مشخص نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 219

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  53-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15208
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه: واریکوسل شایع ترین علت قابل اصلاح عقیمی در مردان می باشد. این بیماری با ایجاد اثرات نامطلوب بر روی تعداد، تحرک و مرفولوژی اسپرمها باعث بروز عقیمی در مردان می شود. گرچه مطالعات زیادی درمورد تاثیر واریکوسلکتومی در بهبود پارامترهای مایع منی به عمل آمده، اما هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر واریکوسلکتومی روی مرفولوژی، تحرک و تعداد اسپرم بطور جداگانه می باشد.روشها: این یک مطالعه خود آزمایی بالینی می باشد که به صورت آینده نگر بر روی مراجعه کنندگان به درمانگاه بیمارستان خورشید در طی سالهای 1378، 1377 و 1379 انجام شد. 150 بیمار که با اندیکاسیون عمل واریکوسلکتومی تحت عمل قرار گرفتند و پیگیری را تا پایان انجام دادند با دامنه سنی 16 تا 38 سال انتخاب شدند. از بیماران قبل از عمل و 4 تا 6 ماه بعد از عمل آنالیز مایع منی به عمل آمد و نتایج با هم مقایسه شد. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار Systat و از آزمونهای آماری مختلف مانند paired t-test، Chi-squre وWilcoxon استفاده گردید.نتایج: 24 بیمار(16%) در آنالیز مایع منی قبل از عمل تحرک اسپرم مطلوب داشتند در حالی که این عدد بعد از عمل به 104 بیمار (69.3%) افزایش یافت (P<0.001). 54 بیمار (36%) دارای مرفولوژی غیر نرمال قبل از عمل بودند که این میزان بعد از عمل به 29 بیمار (19.3%) کاهش یافت (P<0.01). در مرفولوژی سر اسپرم 41 بیمار (27.3%) قبل از عمل اختلال وجود داشت که این رقم به 19 بیمار (13%) بعد از عمل کاهش یافت (P<0.01). 76 بیمار (50.7%) تعداد اسپرم کمتر از 20 میلیون در سی سی قبل از عمل داشتند که این رقم بعد از عمل به 39 بیمار (26%) کاهش یافت(P<0.01) .بحث: به نظر می رسد که انجام واریکوسلکتومی تاثیر قابل ملاحظه ای دربهبود تحرک و تعداد و مرفولوژی اسپرمها دارد. که بیشترین تاثیر بر روی تحرک اسپرمها می باشد ضمن آنکه از نظر مرفولوژی بیشترین تغییر مربوط به مرفولوژی سر اسپرمها می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 15208

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  57-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: اکسیده شدن لیپوپروتئین با دانسیته کم(LDL)  نقش کلیدی در پیشرفت آترواسکروز دارد. فلاونوئیدها ترکیبات فنلی هستند که به طور فراوانی در گیاهان وجود دارند و از طریق مصرف سبزیجات، میوه ها، چای و غیره به بدن می رسند و غلظت پلاسمایی آن بستگی به رژیم غذایی دارد. برای فلاونوئیدها خواص فارماکولوژیکی متعددی از جمله آنتی اکسیدنت، ضد لخته، جمع کننده رادیکالهای آزاد و ضد پراکسیداسیون لیپیدی دارند. دراین مطالعه توانایی اکسیده شدن LDL درحضور و غیاب فلاونوئیدهای خالص گیاهی (Naringin, Biochanin A, Apigenin, Quercetin, Genistein Morin) مورد بررسی قرار داده شد. روشها: غلظت ثابتی از LDL انتخاب گردید و به آن سولفات مس با غلظت نهایی 5μM اضافه شد. سپس میزان جذب نوری محصولات پراکسیداسیون لیپیدی در حضور و غیاب فلاونوئیدهای ذکر شده در زمان انکوباسیون در طول موج 234 نانومتر اندازه گیری گردید.نتایج: فلاونوئیدهای مورد آزمایش بطور معنی داری توانستند اکسیداسیون LDL را مهار کنند. Morin, Genistein و Naringin اثرات قویتری نسبت به Biochanin A و Apigenin از خود نشان دادند. Quercetin دردوزهای بالا خواص پراکسیدانی و در دوزهای پایین خواص آنتی اکسیدانی از خود نشان داد.بحث: فلاونوئیدهای ذکر شده از خواص آنتی اکسیدانی برخوردارند و از آنجایی که میوه جات و سبزیجات و رژیمهای حاوی سویا سرشار از فلاونوئیدهای مورد آزمایش هستند استفاده آنها می تواند در رژیم غذایی روزانه موجب کنترل و پیشگیری از بسیاری بیماریها از جمله قلبی عروقی و آترواسکلروز گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  63-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  806
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه: با توجه به نرخ رشد جمعیت، بدست آوردن روش ساده، مطمئن و درعین حال کم هزینه برای انجام عمل جراحی عقیم سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این تحقیق مقایسه سه روش بیهوشی در عمل جراحی عقیم سازی زنان می باشد.روشها: در یک مطالعه نیمه تجربی برای بررسی عوارض بیهوشی و جراحی سه روش پیشنهادی، 90 زن داوطلب در سه گروه 30 نفری سدیشن با والیوم مرفین، بیهوشی عمومی و میدازولام فنتانیل بررسی گردیدند.نتایج: عوارض بیهوشی عمومی به وضوح بیشتر از دو گروه بی حس موضعی بود، هزینه ها درگروه والیوم مرفین کاهش داشت و مدت بستری در گروه والیوم مرفین بیشتر بود و در دو گروه دیگر تفاوت قابل توجهی نداشت. میانگین مدت زمان جراحی در گروه میدازولام فنتانیل و بیهوشی عمومی مشابه بود (21.9 و 24 دقیقه) ولی درگروه والیوم مرفین بیشتر بود. یادآوری صحنه جراحی در گروه میدازولام فنتانیل و گروه بیهوشی عمومی مشابه بود ولی در گروه والیوم مرفین 93 درصد صحنه جراحی را به خاطر داشتند. میزان درد احساس شده توسط بیماران گروه والیوم مرفین به صورت بارزی بیشتری از دو گروه دیگر بود. میزان رضایت بیماران از عمل جراحی دراین گروه پایین (40 درصد) و در دو گروه دیگر کاملا مطلوب (93 و 96 درصد) بود.بحث: بی حسی موضعی با استفاده از ترکیب میدازولام فنتانیل مورد رضایت بیماران بوده و با توجه به امکان ترخیص سریعتر (حداکثر 3 ساعت)، این روش به ویژه برای مرکز جراحی کاملا مطلوب به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 806

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  69-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  177
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: شکستگیهای مچ پا به طور مشخصی افزایش پیدا کرده است و درمان نامناسب آنها عوارض شدیدی برای بیمار به همراه دارد. این مطالعه جهت بررسی نتایج درمانی شکستگیهای ناپایدار مچ پا با استفاده از رادیوگرافی مورتیس بر روی افرادی که بین سالهای 1381 تا1382 تحت عمل جراحی قرار گرفته اند انجام پذیرفته است.روشها: این تحقیق یک مطالعه مقطعی می باشد که به بررسی شاخص های اندازه گیری شده در گرافی مورتیس بعد از عمل جراحی بر روی شکستگیهای ناپایدار مچ می پردازد و توزیع فراوانی جا افتادن شکستگیهای ناپایدار مچ پا بر حسب نوع شکستگیA،B،C، خصوصیات سنی و جنسی افراد مبتلا و فراوانی نسبی شاخصهای اندازه گیری شده در گرافی مورتیس با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون Chi-square مورد بررسی آماری قرار می گیرد.نتایج: مطالعه بر روی 78 بیمار، 65 نفر مرد (83.3%) و13نفر زن (16.7%) با میانگین سنی 34.43، انجام پذیرفت. توزیع فراوانی جا افتادن شکستگیهای ناپایدار مچ پا بعد از درمان 61.3% بود. 70.2% شکستگیهای نوع (AO.OTA)A و 71.1% شکستگیهای نوع B و 56.8% شکستگیهای نوع C و دارای جااندازی خوب بعد از عمل بودند (P<0.001). فراوانی نسبی شاخصهای اندازه گیری شده در گرافی مورتیس بعد ازعمل (Talar Tilt (TT)≤0.5 mm=%59.8،Talar1 mm=%16.7 (TS) ≤shift،8’<TalocruralAngle (TC)<15’=%75.6   و(MCS) Medial Clear Space ≤4 mm=%80 وTibio Fibular Clear Space (TFCS) ≤ 6 mm=%74 بود.بحث: شکستگیهای ناپایدار نوع C نسبت به نوع A وB دارای جا اندازی نامطلوبتر بعد از عمل جراحی مچ پا بودند که اهمیت دقت بیشتر درحین عمل جراحی شکستگیهای نوع C را برای جلوگیری از عوارض شدید مچ پا می طلبد.

آمار یکساله:  

بازدید 177

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  74-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3360
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه: کفایت دیالیز که میتواند با نسبت کاهش اوره (Urea Reduction Ratio=URR) مشخص شود یکی از فاکتورهای پیش بینی کننده مرگ و میر و از کار افتادگی بیماران دیالیز است. به منظور انجام همودیالیز نیاز به داشتن یک رگ مناسب جهت برقراری جریان خون کافی در حین دیالیز است. علاوه بر این دستگاهها و فیلترهای مختلفی نیز ساخته شده اند که از اجزا همودیالیز محسوب می شوند. از آنجا که ممکن است هر یک از عوامل فوق بر URR و نتیجتا کفایت دیالیز تاثیر داشته باشند در این مطالعه به بررسی نقش آنها می پردازیم.روشها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی در مرکز دیالیز بیمارستان نور اصفهان انجام شد. 34 بیمار دیالیزی که 17 نفر دارای کاتتر دایم و 17 نفر دارای فیستول شریانی وریدی بودند انتخاب شدند. هر کدام ازبیماران با دو دستگاه مختلف موجود در مرکز دیالیز شده، سپس کفایت همودیالیز در آنها مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج: براساس این مطالعه میانگین URR در کل بیماران %57.21±9.32 به دست آمده. همچنین مشخص شد فیستول و کاتتر دایم از نظر اثر بر کفایت دیالیز با یکدیگرتفاوتی ندارند. علاوه بر این بیماران دارای فیستول دو دستگاه مورد بررسی از نظر کفایت دیالیز تفاوت دارند (Pvalue=0.014) ولی در بیماران دارای کاتتر دایم تفاوتی ندارند.بحث: یافته های مطالعه نشان داد فیستول و کاتتر دایم از نظر کفایت دیالیز تفاوتی ندارند. بنابراین در بیماران دارای کاتتر تا آماده شدن فیستول به طور کامل می توان بدون نگرانی از ناکافی بودن دیالیز، از کاتتر استفاده نمود. همچنین براساس این مطالعه دستگاهها در بیماران دارای فیستول از نظر کفایت دیالیز با هم تفاوت دارند ولی دربیماران دارای کاتتر دایم تفاوتی ندارند.

آمار یکساله:  

بازدید 3360

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  79-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  322
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: کودکان و نوجوانان قشر مهم و آسیب پذیر جامعه را تشکیل می دهند، از این رو توجه به رشد و سلامتی آنها نقش بسیار مهمی در پیشرفت کشور دارد. احساس خستگی (Fatigue) یکی از شکایات شایع مردم است که اثرات زیانباری بر عملکرد شغلی و اجتماعی دارد و همچنین می تواند ناشی از بیماریهای مهم ناشناخته ای باشد که به راحتی قابل درمان و یا پیشگیری است، از این رو در این مطالعه به بررسی شیوع خستگی در دانش آموزان 12 تا 15 سال پرداخته ایم.روشها: نوع مطالعه توصیفی - تحلیلی است. اطلاعات به وسیله پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده است. 1000 نفر دانش آموز دختر و پسر راهنمایی شهر اصفهان در سال 1382 به صورت خوشه ای نمونه گیری شدند، اطلاعات براساس نمره بندی سوالات مربوط به ارزیابی خستگی و با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز گردید.نتایج: 56 نفر از 1000 نمونه مورد مطالعه دارای خستگی خفیف بودند (5.6 درصد). خستگی متوسط و شدید وجود نداشت. شیوع خستگی در دختران 10.2 درصد و در پسرها 1.2 درصد بود (P<0.001).بیشترین فراوانی خستگی در دانش آموزانی بود که شغل مادر آنها کارمند (14%)، تحصیلات مادر فوق دپیلم (10.8%) و تعداد فرزندان خانواده آنها 4 نفر (7.8%) می باشد. ولی ارتباط معنی داری بین خستگی و متغیرهای فوق وجود نداشت. بین کیفیت خواب و خستگی ارتباط معنی داری وجود دارد (P<0.001).بحث: وجود خستگی در این گروه سنی به خصوص در جنس دختر از اهمیت خاصی برخوردار است. گرچه خستگی در جوامع مختلف شیوع بالایی دارد (احساس خستگی بعد از کلاس در 44 درصد دانش آموزان Bytom، 37.5 درصد شیوع خستگی در دانشجویان پزشکی اسپانیا، 18.2 درصد در مردم انگلیس و 9.9 درصد در تگزاس)، عواملی چون سبک زندگی و شرایط خواب، کم تحرکی، سو تغذیه، رقابت درسی و بیماریها در ایجاد خستگی دخالت دارند که برخی از اینها دراین سنین کمتر است. این یافته ها به خصوص درجنس دختر لزوم تامین سلامتی این قشر که آینده کشور را می سازند را تاکید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 322

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  85-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  884
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه: در سالهای اخیر توجه خاصی به اختلالات غدد میبومین مبذول شده است که این به علت علایم و نشانه های مزمن این دسته بیماریها و همراهی آنها با بیماریهای دیگری چون درماتیت سبورئیک و روزاسه آ می باشد. این مطالعه با هدف بررسی یافته های کلینیکی در بیماران مبتلا به اختلالات غدد میبومین طراحی شده است.روشها: این مطالعه توصیفی بود که روی 132 بیمار مبتلا به اختلال غدد میبومین با هدف تعیین توزیع فراوانی انواع این اختلالات در مراجعه کنندگان به بیمارستان های فیض و فارابی اصفهان در نیمسال دوم سال 1381 انجام شد. اطلاعات در طی یک دوره 6 ماهه بعد از اثبات وجود اختلال در غدد میبومین در بیماران توسط پرسشنامه جمع آوری گردید.نتایج: در نتایج بدست آمده میانگین سنی افراد 39.07±20.67، 38.6% افراد مرد و 61.4% زن بودند. از 132 بیمار 37 مورد (28%) مبتلا به بیماریهای ناشی از اختلالات عملکردی (بلفاریت خلفی  سندرم چشم خشک) و 95 مورد (72%) مبتلا به عفونتها و التهابات (شالازیون هوردئولوم داخلی بلفاریت سبورئیک با میبومیت ثانویه) بودند. فراوانترین بیماری بلفاریت سبورئیک با میبومیت ثانویه (36.2%) و کمترین بیماری سندرم چشم خشک (11.4%) بود. در سنین کمتر از 50 سال بیماریهای التهابی و عفونتها (087.3%) و در سنین بالای 50 سال بیماریهای ناشی از اختلال عملکردی (65.8%) شایعتر بودند. در بررسی همراهی این اختلالات با درماتیت سبورئیک و روزاسه آ به ترتیب 18.9% و2.3% موارد با این دو بیماری همراه بودند.بحث: در این مطالعه اختلالات بررسی شده در زنان شایعتر بود و همچنین بین افزایش سن واختلال عملکردی غدد میبومین همبستگی وجود داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 884

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  89-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: استرپتوکوک گروه B از گروه باکتریهایی است که می تواند دستگاه گوارش انسان و ناحیه تناسلی خانمها را کلونیزه کند. وجود این کلونیزاسیون درکانال زایمانی در اواخر حاملگی ممکن است سبب بروز عفونتهای جدی نوزادی و مادری گردیده و باعث سپسیس و مننژیت باکتریایی دوره نوزادی گردد که این عوارض را می توان با مصرف آنتی بیوتیک در هنگام زایمان کاهش داد. این تحقیق با هدف تعیین توزیع فراوانی استرپتوکوک گروه B در واژن و آنورکتوم زنان با حاملگی 37-35 هفته طراحی گردید.روشها: در این تحقیق فراوانی کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه B در واژن آنورکتوم در 170 نفر از خانمها حامله در سن 37-35 هفته مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سال 1382 بررسی گردید، همچنین توزیع فراوانی این کلونیزاسیون بر حسب سن خانم حامله محل سکونت، وجود بیماری زمینه ای، سن حاملگی، تعداد حاملگی قبلی و سابقه سقط محاسبه شد. به این منظوراز کلیه خانمهای 37-35 هفته مراجعه کننده به درمانگاه که طی ماه اخیر آنتی بیوتیک دریافت نکرده بودند نمونه گیری با سواب از آنورکتورم و انتهای واژن صورت گرفت و سپس کشت در محیط آگار خونی انجام شد و بررسیهای بیوشیمیایی جهت تعیین استرپتوکوک گروه B صورت گرفت.نتایج: توزیع فراوانی استرپتوکوک گروه B در ناحیه آنورکتوم و انتهای واژن خانمهای حامله 37-35 هفته 18.2% بود و ارتباطی بین کلونیزاسیون با سن فرد، محل سکونت و هفته حاملگی موجود نبود ولی با بیماری زمینه ای، سابقه سقط و دفعات حاملگی ارتباط آماری معنی داری وجود داشت.بحث: با توجه به نتایج به دست آمده و شیوع بالای کلونیزاسیون در جمعیت مورد مطالعه به نظر می آید که انجام کشت مذکور در خانمهای حامله در اواخر حاملگی خصوصا درخانمهایی که تعداد حاملگی کمتر، سابقه سقط و بیماری زمینه ای دارند، همانگونه که در اغلب کشورها صورت می گیرد، امری لازم و مقرون به صرفه است و بایستی به صورت مرتب و معمول صورت گیرد تا با مصرف آنتی بیوتیک هنگام زایمان از بروز عوارض مادری و نوزادی جلوگیری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  95-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: افراد معمولا طیف وسیعی از حالات خلقی را درطول زندگی تجربه می کنند. عوامل احتمالی که در این نوسانات دخیلند عبارتند از: شرایط جغرافیایی خصوصا عوامل و عناصر اقلیمی نظیر طول روز و شب، تغییر فصل و درجه حرارت. این مطالعه با هدف تعیین نوسانات افسردگی در چهار فصل سال طراحی گردیده است.روشها: در این تحقیق توصیفی تحلیلی با استفاده از فرمولهای آماری و نمونه گیری خوشه ای 800 نفر بزرگسال درهر فصل در سال 1382 انتخاب شدند که با مراجعه حضوری به درب منازل آنها پرسشنامه ویژگیهای دموگرافیک و آزمون افسردگی بک تکمیل شد. پس از استخراج اطلاعات، داده ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از تحلیل واریانس و آزمون t وANOVA مورد تحلیل رار گرفت. نتایج: براساس آزمون بک، 50 درصد ازافراد مورد آزمون، دارای افسردگی بودند. بیشترین شدت افسردگی دربین فصول سال به فصل تابستان و کمترین شدت به فصل بهار اختصاص داشت (P=0.0001). افسردگی در بین افراد مجرد، کارگران ساده، افراد با تحصیلات متوسطه و نیزافراد در طبقه سنی 29-20 سال نسبت به افراد دیگر بطور معنی داری شایعتر بود (P<0.05). بحث: براساس یافته ها در شهر اصفهان با عرض جغرافیایی 32 درجه (منطقه معتدله با عرضهای میانی) افسردگی از الگوی تابستانه پیروی می کند و ارتباطی بین احساس بد و افزایش درجه حرارت محیط وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  100-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1406
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: فشار خون بالا شایعترین بیماری مزمنی است که پزشکان با آن برخورد می کنند. شیوع آن در شهر اصفهان 18 درصد گزارش شده است. کنترل این بیماری باعث کاهش حدود 50 درصد در حوادث عروق مغزی (استروک) و 15 درصد در بیماریهای عروق کرونر قلب می شود. میزان کنترل فشار خون در آمار سازمان بهداشت جهانی 12.5% گزارش شده است. زنجیره موثر در کنترل فشار خون شامل مراحل مختلف بیماریابی، تشخیص، تغییر روش زندگی، درمان دارویی و غیر دارویی، کیفیت داروها، نوع دارو و ... است. نوع داروی مصرفی توسط بیماران فشار خونی و در صورت نیاز تصحیح آن، ضرورتی مهم جهت افزایش درصد کنترل بیماران فشارخونی است. این مطالعه به منظور تعیین نوع داروهای مصرفی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا در شهرستانهای اصفهان، نجف آباد و اراک طراحی گردید تا در صورت نیاز با برنامه های آموزشی پزشکان به بیماران جهت کنترل بیماری فشار خون گام برداریم.روشها: این مطالعه که مطالعه ای توصیفی مقطعی می باشد در سال 1380-1379 در سه شهرستان اصفهان، نجف آباد و اراک در راستای طرح ملی پیشگیری و کنترل بیماری قلبی عروقی(IHHP)  انجام گردید. نمونه گیری به روش خوشه ای شامل 10674 نمونه درشهر و روستا در سه شهرستان مورد مطالعه می باشد. بیماران افرادی بودند که در اندازه گیری استاندارد فشار خون سیستول ≥ 140 یا دیاستول ≥ 90 داشتند و یا دارو جهت این بیماری مصرف می نمودند. سپس اطلاعات در نرم افزار EPI5 وارد و توسط آزمون T.Test وChi-square در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.نتایج: تعداد 2015 نفر مبتلا به پرفشاری خون بودند (18.9 درصد)، میزان آگاهی، درمان و کنترل فشار خون به ترتیب 47 درصد، 23 درصد و 9 درصد از افراد مبتلا به پرفشاری خون بود. از 670 نفر بیمار تحت درمان، 527 نفر رژیم تک دارویی، 113 نفر رژیم دو دارویی با 35 ترکیب مختلف و 30 بیمار رژیم سه دارویی با 25 ترکیب مختلف می گرفتند. در میان رژیمهای تک دارویی، شایعترین انتخاب اول بتابلوکرها (23 درصد) بود و شایعترین داروی مصرفی آتنولول و سپس متیل دوپا بود. فراوانی مصرف دیورتیک ها 0.9 درصد بود. در بین ترکیبهای دو دارویی و سه دارویی نیز ترکیبات نامناسب نظیر مصرف آتنولول همراه پرپرانولول (9 بیمار) و... دیده می شد.بحث: نتیجه این که رژیمهای دارویی در بسیاری از بیماران مبتلا به فشار خون بالا همخوانی با رژیمهای توصیه شده ندارد و این امر نه تنها باعث کنترل فشار خون نمی گردد بلکه باعث افزایش عوارض و نهایتا کاهش همکاری بیماران خواهد گردید و این نتیجه ضرورت آموزش دقیق پزشکان - پرسنل بهداشتی و بیماران را بیان می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1406

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  109-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1025
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه: عفونتهای دستگاه ادراری در دوران بارداری علاوه بر عوارض مادری و نوزادی می تواند موجب تحمیل مشکلات عمده ای بر خانواده و جامعه گردد (نارس بودن نوزاد). بنابراین به منظور چگونگی پیشگیری و یا درمان این معضل در بارداری بررسی این عفونت در سه ترایمستر بارداری طراحی و پیشنهاد شد. روشها: مطالعه مقطعی با روش نمونه گیری تصادفی ساده روی 2345 خانم بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جهت مراقبتهای بارداری انجام شد. درترایمستر اول 543 نفر و ترایمستر دوم و سوم به ترتیب 911 و 891 نفر بررسی شدند. داده ها با روش مشاهده (بررسی نمونه ادرار از نظر عفونت) و مصاحبه و ابزار چک لیست و پرسشنامه گردآوری وسپس با آزمونهای t-test وX2  تجزیه و تحلیل شد.نتایج: فراوانی باکتریوری بدون علامت در دوران بارداری به طور کلی 11.5% (270) نفر بود و این عفونت در ترایمستر اول و دوم و سوم به ترتیب 2.4% (57 مورد) و 41% (95 نفر) و 5% ( 18 مورد) گزارش شد.بحث: براساس یافته ها به نظر می رسد تعیین عفونت ادراری در هر سه ترایمستر جهت پیشگیری از عوارض بعدی در طی حاملگی و پس از آن امری ضروری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1025

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  115-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: سومین علت شایع مرگ مادران باردار خونریزی است که به علت خونریزی قبل و بعد از زایمان می باشد. پلاسنتااکرتا به عنوان یکی از علل خونریزی پس از زایمان که منجر به هیسترکتومی می شود مورد توجه است. با کنترل ریسک فاکتورهای پلاسنتا اکرتا از جمله مولتی پاریته، سن بالا، سابقه سزارین قبلی، سابقه کورتاژ قبلی می توان میزان پلاسنتااکرتا را کاهش داد. هدف از این مطالعه تعیین توزیع فراوانی زنان باردار مبتلا به پلاسنتااکرتا بر حسب ریسک فاکتورهای سزارین متروپلاستی و کورتاژ در سالهای 1380-1370 در بیمارستان های الزهرا، بهشتی، امین، صدوقی و سپاهان شهر اصفهان است.روشها: این مطالعه به صورت توصیفی انجام شده است. نمونه ها به طریق سیستماتیک جمع آوری شده است. جمعیت مورد مطالعه تمام بیمارانی هستند که با تشخیص پلاسنتااکرتا در فاصله سالهای 1380-1370 در بیمارستانهای الزهرا، بهشتی، امین، صدوقی و سپاهان بستری شده بودند. تعداد 370 نمونه پلاسنتااکرتا بررسی شد. اطلاعات براساس چک لیست جمع آوری شد و در جداول ذکر گردید.نتایج: درصد فراوانی پلاسنتااکرتا 23% گزارش شد. بر طبق اطلاعات بدست آمده، بیشترین گروه سنی مبتلایان به پلاسنتااکرتا را افراد 35-30 ساله تشکیل می دادند (25.6%). بیشترین تشخیص پلاسنتااکرتا در سن حاملگی 38-34 هفته (39%). در این مطالعه با افزایش گراویتی شیوع پلاسنتااکرتا افزایش نشان داد (17.5%).28.3% بیماران سابقه سزارین قبلی، 33% آنها سابقه کورتاژ قبلی و 22% سابقه متروپلاستی قبلی داشتند. 35% بیماران همزمان به پلاسنتاپرویا مبتلا بودند. 6.7% بیماران پلاکت کمتراز 100000 و 29.1% آنها PTT وPT مختل داشتند. در 30.2% این بیماران 8-7 واحد خون دریافت کردند. 60.9% بیماران هیسترکتومی شدند و 5.6%  مورتالیتی در اثر پلاسنتااکرتا وجود داشت.بحث: فراوانی نسبی پلاسنتااکرتا در کشور ما نسبت به آمار جهانی بالاتر است که می تواند به علت بالا بودن تعداد زایمانها، بالا بودن میزان سزارین، کورتاژ و متروپلاستی باشد. میزان همراهی پلاسنتااکرتا با سزارین و کورتاژ قبلی در کشور ما نسبت به آمار کتب مرجع بالاتر است. در نتیجه باید تا حد امکان ازانجام سزارین و کورتاژ غیر ضروری اجتناب کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  119-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

  مقدمه: سندرم کارپال تانل (CTS) یک بیماری شایع جامعه و یک عارضه چند بیماری متابولیک وسیستمیک است. تشخیص زودرس و درمان این سندرم می تواند از عوارض بعدی مانند درد، پارستزی و ناتوانی انجام فعالیتهای روتین ظریف جلوگیری کند. تستهای الکترودیا گنوز روش ساده تشخیص بیماری می باشند.روشها: مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی (مورد - شاهدی) در 30 بیمار با CTS یکطرفه که به واحد الکترود یاگنوزستیک الزهرا ارجاع شدند از اردیبهشت 1382 لغایت شهریور 1382 انجام گرفت. پس از اثبات CTS یکطرفه (با استفاده از شرح حال، معاینه فیزیکی و تستهای رایج الکترود یاگنوزیس مدیان) تست SSR نیز در دو دست انجام شد.نتایج: متوسط تاخیرSSR(Latency) در دستهای گرفتار (مورد) Nmsec.(SD:±173.8) 1594.7  و در دستهای سالم (شاهد)(SD±198.5) 634.3 mV بود که با توجه به P>0.05 (0.594) دارای اختلاف آماری معنی داری نبود. حساسیت و ویژگی تاخیر SSR (LSSR) به ترتیب 16% و 26% و حساسیت و ویژگی آمپلیتود (ASSR) SSR به ترتیب 13% و 23% بود.بحث: مقایسه نتایج تست SSR بین دستهای سالم و مبتلا به CTS نشانگر حساسیت و ویژگی پایین تست بوده و بنابراین نقشی در تشخیص CTS ندارد. این نتیجه با مطالعات قبلی همخوانی دارد (12، 13، 14).

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کلانتری حمید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  75-74
 • صفحات: 

  124-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  341
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: زخمهای پپتیک (PU) در 25-15 درصد و سو هاضمه فونکسیونل (FD) در 70-50 درصد بیماران مبتلا به سو هاضمه درجوامع غربی گزارش شده است. دراین مطالعه شیوع زخم پپتیک و سو هاضمه فونکسیونل در مبتلایان به سو هاضمه و ارتباط آنها با برخی عوامل خطر ساز در یک جمعیت ایرانی بررسی می گردد.روشها: این بررسی یک مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی(Cross sectional)  می باشد که در مراجعه کنندگان به کلینیک گوارش بیمارستان الزهرا اصفهان بین سال 82-80 صورت پذیرفته است. 300 بیمار مبتلا به سو هاضمه تحت آندوسکوپی قرار گرفتند (160 مرد و 140 زن) که سن بیماران بین 72-18 سال با میانگین سنی (Mean±SD) 35.58±13.9 بود. پرسشنامه هایی براساس شکایات شکمی از قبیل درد شکمی، رابطه آن با غذا، مصرف ضد اسیدها و مشخصات درد و مصرف داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی، آرامبخشها و استعمال سیگار و سابقه فامیلی زخم پپتیک تکمیل گردید.نتایج: از 300 بیمار 40% با میانگین سنی 40.1±13.6 سال مبتلا به PU و 60% با میانگین سنی 40.7±14.2 سال مبتلا به FD بوده اند. استعمال سیگار و مصرف داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی در گروه PU شایعتر از گروه FD بوده است (P=0.038). مصرف داروهای آرامبخش در گروه FD شایعتر بود، هر چند تفاوت در دو گروه معنی دار نبود.شایعترین علامت بالینی در هر گروه درد اپیگاستر بوده است. شیوع علائم در دو گروه به جز سوزش سردل (P=0.019) در دو گروه اختلاف معنی دار نداشت. سابقه فامیلی سو هاضمه در دو گروه تقریبا یکسان بود.بحث: سو هاضمه فونکسیونل و زخم پپتیک دو نوع متفاوت از سو هاضمه هستند که علایم بالینی مشترک و مشابهی دارند، که تحت تاثیر عوامل مختلف مانند جنس و سبک زندگی افراد، مانند کشیدن سیگار و مصرف داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی قرار می گیرند. احتمالا بتوان این نظریه را تقویت کرد که این عوامل در ایجاد علت این دو بیماری می تواند دخالت داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 341

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0