مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

اقتصاد کشاورزی و توسعه | سال:1376 | دوره:5 | شماره:20

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

رسول اف جلال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  229
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 229

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

الیاسی سیروس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

مظفری سیامک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحه شروع: 

  105
 • صفحه پایان: 

  128
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

آگهی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحه شروع: 

  111
 • صفحه پایان: 

  193
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  95
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 95

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

مهرگان نادر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحه شروع: 

  149
 • صفحه پایان: 

  157
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

ترکمانی جواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحه شروع: 

  159
 • صفحه پایان: 

  180
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  95
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 95

دانلود 23 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحه شروع: 

  181
 • صفحه پایان: 

  200
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 23 استناد 5 مرجع 0
نویسنده: 

کوچکی ع.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  72
تعامل: 
 • استنادات: 

  13
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 23 استناد 13 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 23 استناد 3 مرجع 0
نویسنده: 

قربانی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1376
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحه شروع: 

  72
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  10
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 23 استناد 10 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID