مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

اقتصاد کشاورزی و توسعه | سال:1378 | دوره:7 | شماره:25

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

افراخته حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

روحانی سیاوش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  187
 • صفحه پایان: 

  209
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 23 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  41
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

افشار ولی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  43
 • صفحه پایان: 

  62
تعامل: 
 • استنادات: 

  16
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 23 استناد 16 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1378
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحه شروع: 

  7
 • صفحه پایان: 

  28
تعامل: 
 • استنادات: 

  21
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 23 استناد 21 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID