مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

محمدخانی پروانه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (مسلسل 1)
 • صفحات: 

  50-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1247
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

این مطالعه به منظور بررسی منابع استرس (استرسورهای) شغلی گروهی از کارکنان سازمان بهزیستی و همچنین رابطه این استرسورها با میزان و چگونگی رضایت شغلی آنان انجام گرفت. از منابع استرس شغلی که به طور کلی شامل دو دسته منابع یا متغییرهای فردی و منابع یا متغییر های محیطی می باشند، احساس کنترل (منابع فردی)، تعارض نقش و ابهام نقش (منابع محیطی) مورد مطالعه قرار گرفتند، سپس رابطه هر یک از این عوامل استرس آور در شغل با خشنودی کارکنان از شغلشان (در ابعاد خشنودی از ماهیت کار، سرپرست، همکاران، ترفیعات، حقوق) بررسی گردید.جامعه آماری پژوهش شامل روان شناسان شاغل در سازمان بهزیستی بود که تعداد 77 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک (30 درصد) برای مطالعه انتخاب شدند. داده های پژوهش با آزمون شاخص توصیف شغلی J.D.I (اسمیت و همکاران، 1969) و پرسشنامه دانش مهارت شغلی و همچنین چک لیست سنجش نگرش به نقش شغلی جمع آوری شدند.نتایج نشان دادند، تعارض نقش و ابهام نقش که خود متاثر از عدم کفایت دانش و مهارت شغلی کارکنان است، از عمده ترین منابع استرس شغلی کارکنان است، و وجود احساس کنترل، به طور مشخص نقش تعدیل کننده ای رادر این ارتباط ایفا می نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 1247

دانلود 32 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

زندی طاهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (مسلسل 1)
 • صفحات: 

  6-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1638
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

واژه توانبخشی در راستای فعالیت های پزشکان و دیگر اعضای تیم توانبخشی فقط چند صباحی است که در مورد سالمندان بکار می رود، در سالهای 1990 در امریکا مراکز توانبخشی و یا حتی در نوعی مراکز Sub-awite توانستند با در نظر گرفتن توانایی های سالمندان به جای ناتوانی های آنها، از یک پدیده به ظاهر منفی، فرایندی کاملا مثبت بوجود آورند. در این مقاله، راه کارهای توانبخشی در سالمندی را مرور خواهیم کرد. علاوه بر آن، بر انواع متدهای توانبخشی در رابطه به چند نوع بیماری اعصاب و نورولوژیک سالمندان که درجه پدیداری بالایی دارند، مروری هر چند مختصر خواهیم داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1638

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نوابی نژاد شکوه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (مسلسل 1)
 • صفحات: 

  12-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1509
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

قابلیتهای حافظ یعنی مکانیزمها و راهبردهای حافظه با افزایش سن رو به کاهش می رود، اما تحقیقات نشان می دهد که محتوای حافظه یعنی دانش انباشته شده معمولا افزایش می یابد. سیستم حافظه شامل حافظه حسی است که اطلاعات محیطی در آن ثبت و ضبط می شود، حافظه کوتاه مدت برای نگاهداری اطلاعات در سطح آگاهی و حافظه دراز مدت که مربوط به ذخیره دانش و تجارب گذشته است.عوامل فیزیولوژیکی و روان شناختی مانند سلامت جسمانی و روانی، تغذیه، استفاده از مواد مخدر و الکل نیز انگیزش در طول فرایند زندگی ممکن است بر کلیه عملکردهای افراد سالمند از جمله حافظه آنها اثر بگذارد. متاسفانه بسیاری از پژوهشگران درمطالعات خود توجهی به اثرات این متغیرها بر آزمودنیها نشان نداده اند.  

آمار یکساله:  

بازدید 1509

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (مسلسل 1)
 • صفحات: 

  41-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2152
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

تشکیل شخصیت پدیده پیچیده ای است. عوامل متعدد داخلی و خارجی مانند زمینه های ارثی، شرایط هنگام تولد، رویدادهای بعد ازتولد، تفاوتهای فردی، رفتارهای تقویت کننده مثبت و منفی، و دیگر عوامل اجتماعی و فرهنگی، هر یک به تنهایی یا به صورت متعامل در شکل گیری شخصیت فرد موثرند.بر اساس نظریه مکتب تحلیل روانی، تجارب دوران کودکی، مخصوصا تعامل با والدین دارای اثر غیر قابل تردیدی بر تصویر شخصیت فرد در بزرگسالی است.موضوع پژوهش حاضر « بررسی رابطه ویژگیهای خانواده با سلامت روانی دانش آموزان دختر سال سوم تجربی تهران » است. تحقیق از نوع مورد شاهدی است و هدف آن بررسی فرضیه های عدم ارضای نوجوانان دانش آموز در محیط خانواده های نابسامان و ارتباط آن با اضطراب، افسردگی، پرخاشگری، وسواس و ... می باشد. آزمودنی ها 80 نوجوان دختر دانش آموز سال سوم تجربی دبیرستانهای تهران هستند که نیمی از آنان بعنوان گروه مورد و نیمی دیگر بعنوان گروه شاهد انتخاب شده اند.گزینش آزمودنی های با روش غربالگری و به کمک آزمون اطلاعاتی صورت گرفته است و از آزمون SCL-90 برای بررسی فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل نشان دهنده تفاوت معنی داری بین گروههای مورد و شاهد می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2152

دانلود 33 استناد 1 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  0
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1076
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1076

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (مسلسل 1)
 • صفحات: 

  19-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  553
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

در این تحقیق درصد فراونی افسردگی و شدت آن در 271 نفر از دانشجویان دانشکده پزشکی بندرعباس با استفاده از آزمون یک مورد بررسی قرار گرفت.%44.1 از دانشجویان، افسردگی نشان دادند. شدت افسردگی در %26.3 خفیف، در %10.4 متوسط و در %7.4 شدید ارزیابی شد. فراوانی افسردگی در دانشجویان سال سوم و پنجم بیشتر بود. میزان افسردگی با متاهل بودن ، تجربه استرسهای حاد، ابتلا به بیماریها مزمن، و ابتلای قبلی به افسردگی و سایر اختلالات روانی، همبستگی آماری معنی دار مثبتی داشت. عدم علاقه به رشته پزشکی و نارضایتی از شرایط فعلی نیز همبستگی مشخصی با افسردگی نشان دادند. اما سن، جنس، بومی بودن، استرسهای مزمن، و سابقه خانوادگی مثبت افسردگی، رابطه معنی داری با افسردگی نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 553

دانلود 33 استناد 0 مرجع 3