مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران (فارسی) | سال:1389 | دوره:12 | شماره:2 (پیاپی 20)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 20)
 • صفحه شروع: 

  113
 • صفحه پایان: 

  132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

در این مقاله به بررسی تئوری برشی مرتبه اول برای یک سیلندر جدار ضخیم مدرج تحت فشار های داخلی و خارجی و همچنین بار حرارتی پرداخته می شود. معادلات تنش کرنش درحالت کلی در دستگاه مختصات استوانه ای و با در نظر گرفتن کرنش حرارتی بازنویسی می شود. تنش ها و کرنش های بدست آمده در معادله انرژی قرار داده می شود. با وریشن گرفتن از رابطه انرژی نسبت به چهار متغیر در نظر گرفته شده، روابط مورد نیاز برای بررسی رفتار ترموالاستیک سیلندر استخراج می شود. نتایج برای دو حالت بررسی می شود. در حالت اول افزایش دما و در حالت دوم افزایش دما همراه با فشار داخلی در نظر گرفته می شود. نتایج بدست آمده از این مقاله با نتایج تئوری الاستیسیته مستوی مقایسه می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در یک فشار معین، افزایش دما باعث کاهش شیب تغییر شکل شعاعی و یکنواخت شدن آن می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 39 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 20)
 • صفحه شروع: 

  29
 • صفحه پایان: 

  53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  281
 • دانلود: 

  382
چکیده: 

در این مقاله، آنالیز مودال پره ردیف دوم یک توربین گاز صنعتی انجام گردیده و مودهای ارتعاشی پره در شرایط مختلف به دست آمده است. جهت صحه گذاری، ابتدا در یک حالت خاص، تحلیل المان محدود با استفاده از نرم افزار NASTRAN-PATRAN مطابق شرایط تست تجربی انجام گردیده و پس از اطمینان از وجود تطابق بین نتایج تحلیل المان محدود و نتایج تجربی، تحلیل مطابق شرایط کاری توربین گاز انجام گردیده و در نهایت دیاگرام کمپل رسم گردیده است. با توجه به مدلسازی صورت گرفته و همچنین محاسبه فرکانس تحریک در شرایط توربین گازی و رسم دیاگرام کمپل، مشخص شد هیچگونه مشکل رزونانسی در پره به وجود نیامده، ضمن اینکه تطابق قابل قبولی بین نتایج تحلیلی و تجربی وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 281

دانلود 382 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 20)
 • صفحه شروع: 

  54
 • صفحه پایان: 

  84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  212
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

در این مقاله روشی غیر مخرب جهت تعیین فرکانس و تشخیص موقعیت و عمق ترک در شفت های دوار، با استفاده از روش ماتریس انتقال و بر اساس تئوری تیر تیموشنکو ارائه شده است. در شفت های دوار ترک دار، ترک ها می توانند تحت زوایای مختلفی نسبت به یکدیگر قرار گیرند. وجود ترک در شفت ها، انعطاف پذیری محلی را تغییر داده و کاهش فرکانس طبیعی را به دنبال خواهد داشت. نتایج حاصل از تحلیل فرکانسی با استفاده از روش ذکر شده، برای شفت های دواری با شرایط مرزی مختلف، شکل های هندسی و تعداد ترک های متفاوت مورد بررسی قرار گرفته و به کمک این تحلیل های فرکانسی، موقعیت ترک به دست آمده است. مزیت روش پیشنهادی برای تشخیص موقعیت ترک در این است که تنها با استفاده از داده های فرکانسی شفت ترک دار می توان موقعیت ترک های احتمالی در سیستم را تعیین کرد. همچنین، برای حالتی که شفت دوار فقط دارای یک ترک باشد، روشی جهت تخمین عمق ترک شرح داده شده است. به منظور تایید نتایج حاصل از تحلیل فرکانسی به روش ماتریس انتقال، این نتایج با داده های حاصل از پژوهش های تجربی مقایسه شده است که توافق بین پاسخ ها نشان دهنده صحت روش به کار برده شده می باشد

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 167 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 20)
 • صفحه شروع: 

  6
 • صفحه پایان: 

  28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

در این مقاله پایدارسازی ربات های سیار چرخ دار فرمانش لغزشی حول وضعیت ثابت مورد بررسی قرار گرفته است. کنترل گشتاور ارائه شده نسبت به لغزش طولی تایرهای ربات، اغتشاشات خارجی و نامعینی های پارامتری سیستم دینامیکی مقاوم می باشد. این کنترلر بر اساس نوسانگر دینامیک میرا شونده با فرکانس نوسان قابل تنظیم طراحی شده و همگرایی نمایی خطای ردیابی به یک همسایگی کوچک دلخواه از مبدا اثبات می شود. همچنین پایداری دینامیک داخلی توسط یک کنترلر ناظر فازی تضمین می گردد. برای نشان دادن عملکرد کنترلر پیشنهادی، نتایج شبیه سازی برای ربات فرمانش لغزشی ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 20)
 • صفحه شروع: 

  85
 • صفحه پایان: 

  112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

در این مقاله از روش کمینه کردن تولید آنتروپی (EGM) در بارگذاریهای ترکیبی محوری و خمشی و بارگذاری متناوب یک تیر همگن با ضخامت 2h و طول 2L استفاده شده است. این تیر در دمای یکنواخت اولیه وتحت شرایط مرزی و شرایط اولیه مختلف قراردارد. پایین بودن بارگذاری و یا بالا بودن ضریب هدایت گرمایی ،پارامتر موثر در کاهش تولید آنتروپی می باشد همچنین در بارگذاری ترکیبی متناوب نشان می دهیم که به ازای بارگذاری خاصی، میزان تولید آنتروپی ماکزیمم می شود که جهت کمینه کردن آن بایستی بارگذاری کوچکتر و یا بزرگتر از مقدار ماکزیمم باشد. در این پژوهش نقش پارامترهای هندسی h و L را در کمینه کردن تولید آنتروپی مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID