مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

پژوهش و سازندگی | سال:1375 | دوره:9 | شماره:32

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

طغرایی نوشین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  32
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  32
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  32
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 23 استناد 3 مرجع 0
نویسنده: 

قیطوری محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  32
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  32
 • صفحه شروع: 

  129
 • صفحه پایان: 

  133
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

میرزایی ندوشن ح.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  32
 • صفحه شروع: 

  24
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

0

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
نویسنده: 

رنجبر احمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  32
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  31
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  32
 • صفحه شروع: 

  36
 • صفحه پایان: 

  39
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  32
 • صفحه شروع: 

  40
 • صفحه پایان: 

  44
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  32
 • صفحه شروع: 

  56
 • صفحه پایان: 

  59
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  32
 • صفحه شروع: 

  56
 • صفحه پایان: 

  59
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1375
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  32
 • صفحه شروع: 

  6
 • صفحه پایان: 

  15
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 23 استناد 7 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID