مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  743-749
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  275
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 275

دانلود 30 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  11-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  401
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 401

دانلود 30 استناد 8 مرجع 0
نویسندگان: 

توفیقی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  869-883
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  405
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 405

دانلود 30 استناد 6 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  300
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 300

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

تاکی گیتی | خالقی محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  667-679
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  340
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 340

دانلود 30 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  11-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  343
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 343

دانلود 30 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  723-732
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  801-807
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  263
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 263

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

بخشوده محمد | اکبری ا.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  759-763
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  271
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 271

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  777-785
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 30 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1377
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  711-721
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  321
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 321

دانلود 30 استناد 2 مرجع 0