مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

پژوهشنامه ادبیات کردی | سال:1399 | دوره:6 | شماره:2 (پیاپی 10)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  84
کلیدواژه: 
چکیده: 

«مام مِهین» از جمله کهن الگوهای معرفی شده از سوی کارل گوستاو یونگ، روانشناس سویسی، است که به بخش ناخودآگاه ذهن مربوط می شود. این نمونه ی ازلی نمودهای مثبت و گاه منفی دارد. در فرهنگ آریایی مام مهین (اصل مادینه) معنایی بسیار گسترده دارد و از آن دسته کهن الگوهایی است که با شرایط جغرافیایی و تاریخی و فرهنگی، انتقال آن از خودآگاه به ناخودآگاه اتفاق افتاده است تا مانع از نابودی آن گردد. با توجه به پیشینه ی زن سالاری در فرهنگ آریایی و حضور ایزدبانوان مختلفی از قبیل ناهید و آناهیتا کهن الگوی مام مِهین در اشعار شیرکو بیکس به عنوان یک شاعر کردزبان که از فرهنگ آریایی تاثیر پذیرفته، نمود یافته است. در این پژوهش، سعی نگارندگان بر آن است تا با استفاده از شیوة تحلیلی-توصیفی و به صورت تبیینی نشان دهند که شیرکو توانسته است هر دو جنبة مثبت و منفی این کهن الگو را در اثر هنری خود آشکار سازد؛ به گونه ای که تصاویر ارائه شده از سوی شیرکو هم به معنای مثبت تمایل داشته و هم در دنیایی از زشتی ها و تیرگی ها نمود یافته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که شعر شیرکو تصویری روشن، ناب و کامل از مام مهین ارائه داده است که در عین تحمل تمام سختی ها و دردها، قابل ستایش است. این شیوه ی بازنمایی ناشی از نگاه وسیع و تسلط این شاعر کردزبان بر حوزة فرهنگی کردها است که اغلب به گونه ای ناخودآگاه نمایان می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

احمدعمر محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحه شروع: 

  109
 • صفحه پایان: 

  132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  75
کلیدواژه: 
چکیده: 

ئه م توێ ژینه وه یه هه وڵ ێ کى شیکاریی-تیۆ رى و پراکتیکییه بۆ خوێ ندنە وە ی جۆ ره ئه ده بییه کان، واتە ژانرە کان یان چە شنە ئە دە بییە کان له ئه ده بى نووسراوى کوردیدا. تا ئه مڕ ۆ که مترین توێ ژینه وه له م باره یه وه ئە نجام دراوە ، بە ڵ ام له ئه ده بى جیهانیدا بایه خى زۆ ر بە م بابە تە دراوه و مێ ژوویە کی کۆ نى هه یه. بە سە رهە ڵ دانی ڕ ێ بازی مۆ دێ رنیزمی ئە دە بی، توێ ژینه وه ى ورد لە سە ر ئە م مژارە پێ شکه ش کراوه. له به شى یه که می وتاری بە ردە ستدا له ڕ وانگه یه کى تیۆ ریکە وە باس له م مێ ژووه ده که ین؛ له ئه ریستۆ وه تا ده گاته نوێ ترین ڕ وانگە له م باره یه وه، وه ک ڕ وانینه کانى ژێ رار ژێ نێ ت بە نموونە . به شى دووه م تایبه ته به کێ شه ى جۆ ره ئه ده بییه کان له ئه ده بى کوردیدا. له ڕ وانگه یه کى تیۆ ریک و پراکتیکییە وە ، باس له ڕ وانینى هه ندێ له نووسه ران و ئه دیبانى کوردى سه رده مى نوێ بوونه وه دە کرێ و تیشک دە خرێ تە سە ر کێ شه ى ڕ وانینى ڕ ه خنه یى و زاراوه سازى بۆ جۆ ره کانى ئه ده ب. توێ ژه ر ته واوى سه رچاوه کوردییه کان له باره ى جۆ رە ئە دە بییە کانە وە دە خاتە ژێ ر لێ کۆ ڵ ینه وه. له سه ره تادا له لاى توێ ژه رانى کورد شیعرى لیریک و شیعرى ئێ پیک هه بووه، پاشان شیعری دراماتیک وه ک تایبه تمه ندییه کى ئه ده بى ڕ ۆ ژئاوایى بۆ زیادکراوه، کە ئه مه یان به لاوازی له ئه ده بى کلاسیکی کوردیدا هه ستى پێ کراوه و زیاتر لە ئە دە بی کوردیی سە دە ی بیستە مدا دە ر کە وتووە . پاشان ئه م دابه شکردنە لە ڕ وانگە ی توێ ژە رانی ئە مڕ ۆ ی ئە دە بی کوردییە وە گۆ ڕ انى به سه ردا دێ ت، به هۆ ى ئه وه ى شیعر هه رده م ڕ ووبه رێ کى بە ربڵ اوی داگیرکردووه. ته نیا دوو بن جۆ ر، یان ژێ رچە شنی شیعر له ئه ده بى کوردیدا زۆ رتر لە وانی تر گە شە ی سە ندووە ، ئه مانه ش شیعرى لیریک و شیعرى فێ رکارین. چیرۆ کە شیعرە کانی ئە دە بی کلاسیکی کوردیش خاوە نی مۆ رکێ کی گێ ڕ انە وە یین و جێ گای سە رنجن. هۆ کارى سە رە کیی گە شە ی هە ندێ بن جۆ ر لە ئە دە بی کوردیدا بۆ تایبه تمه ندیى ئه ده بى کوردی کە لە وتارە کە دا شی کراونە تە وە ، ده گه ڕ ێ ته وه.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

قهرمانی جعفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحه شروع: 

  133
 • صفحه پایان: 

  146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  95
کلیدواژه: 
چکیده: 

شیعر و پە خشان وە ک هە موو هونە رە کانی دیکە بۆ پە یوە ندی لە گە ڵ بە ردە نگی خۆ یان پێ ویستیان بە چە ند کە رە ستە یە ک هە یە؛ یە کێ ک لە م کە رە ستانە ، درکە یە . هە ر لە کۆ نە وە پسپۆ ڕ انی ئە دە بی ئاماژە یان بە کارتێ کە ریی درکە لە سە ر شێ وازی ئاخافتنی ئاسایی و شیعر کردووە و وە ک شێ وازێ کی دە ربڕ ینی ئە دە بی پێ ناسە یان کردووە . لە م وتارە دا، درکە و جۆ رە کانی لە شیعری کلاسیکدا بە شێ وازێ کی نوێ شرۆ ڤ ە کراوە . درکە ، وشە ، دە ستە وشە ، یان ڕ ستە یە که بێ ژە ر بە شێ وازێ ک بە کاری دێ نێ ت کە مە بە ست لە دە ربڕ ینی، واتای نهێ نییە . زۆ رێ ک لە واتاکان ڕ ە نگە ئە گە ر بە شێ وازی ئاسایی دە رببڕ درێ ن؛ زۆ ر کارتێ کە ر نە بن. درکە واتاکان بە شێ وازی هونە ری دە گە یە نێ ت و ئە م تایبە تمە ندییە ش بێ گومان لە زانستی ڕ ە وانبێ ژییە وە سە رچاوە دە گرێ ت. شوێ نی سە رهە ڵ دانی درکە ، ئاخافتنی ئاسایی خە ڵ کە و لە پە یوە ندییە کانی ڕ ۆ ژانە ی ئاخێ وە رانی کۆ مە ڵ گادا ڕ ۆ ڵ ی بووە و لە کات و شوێ نی تایبە تدا بۆ گە یاندن و ئاگادارکردنە وە بە مە بە ستی جۆ راوجۆ ر بە کار هاتووە . درکە ئاوێ نە ی فە رهە نگە و ئاستی ڕ ۆ شنبیریی نە تە وە یی دە ردە خات؛ لای هە موو ئاخێ وە رانی زمانی دایکی بە کار هاتوووە ، واتە مۆ ری کۆ مە ڵ ی پێ وە یە و مانە وە و نە مانە وە ی پە یوە ندی بە بڕ یاری کۆ مە ڵ ە وە هە یە . لە ڕ ووی دە روونییە وە درکە کارتێ کە ریی بە هێ زی لە سە ر ئاخێ وە رانی هە ر نە تە وە یە ک هە یە؛ جاری وایە هاندە رە و جاری واشە هیوابە خش و ساڕ ێ ژکە ری ئازارە دە روونییە کانە . لە م توێ ژینە وە یە دا هە وڵ دراوە جیاوازیی درکە و ڕ ازە کانی خواستن، خوازە و پە ند تاوتوێ بکرێ ت و پاشان لایە نی جوانیناسی درکە لە شیعری کلاسیکدا شرۆ ڤ ە بکرێ ت. ئە م توێ ژینە وە یە بە شێ وازی وە سفی– شیکارانە درکە و جۆ رە کانی لە شیعری کلاسیکدا تاوتوێ کردووە . هە وێ نی سە رە کی ئە نجامی ئە م لێ کۆ ڵ ینە وە یە ئە م پرسیارانە بووە : هۆ کاری سە رە کیی سە رهە ڵ دانی درکە لە ئە دە بیاتدا چییە ؟ بۆ چی بێ ژە ر ناڕ استە وخۆ وتە کانی دە ردە بڕ ێ ت؟ بە و پرسیارانە وە دە چینە ناو مژاری سە رە کیی وتارە کە وە .

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

محمدرشید هاوکار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحه شروع: 

  147
 • صفحه پایان: 

  162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  108
کلیدواژه: 
چکیده: 

بە شێ کی زۆ ری بە رهە مە ئە دە بییە کان لە بنە ڕ ە تدا هە ڵ گرى پە یامێ کن و دانە رانیش بە نووسە ر و شاعیرە وە هە وڵ دە دە ن بە ڕ ێ گا و شێ وازى جیاجیا ئە و پە یامە بگە یێ نن بۆ ئە وە ی کار لە بە رامبە رە کە یان بکە ن. چیرۆ ک نووس حە سە ن قزڵ جی هە وڵ ى داوە بە ناوە رۆ ک و تە کنیکى جیاواز و کاریگە رە وە ئە و پە یامە دە رببڕ ێ ت، واتە «تە نز». قزڵ جی هە وڵ ى داوە لە و ڕ ێ گایە وە کۆ مە ڵ گا لە دیاردە دزێ و و ناشیرینە کان ئاگادار بکاتە وە ، یان لانی کە م بتوانێ ت لە قۆ ناغێ کدا وریایان بکاتە وە . توێ ژینە وە ی بە ردە ست هە وڵ دە دات تە نز و ڕ ە نگدانە وە ى لە چیرۆ کە کانى پێ کە نینى گە داى حە سە ن قزڵ جى دا بخاتە بە ر باس و لێ کۆ ڵ ینە وە . توێ ژینە وە کە جگە لە پێ شە کى و ئە نجام، لە دوو بە ش پێ ک هاتووە . لە بە شى یە کە مدا، بە شێ وە یە کى تیۆ ریک، باسى چە مک و پێ ناسە ى تە نز و مە بە ستى تە نز لە ئە دە بدا کراوە . لە تە وە رە ى یە کە می بە شی دووە مدا، باسى تە نز لە ئە دە بى کوردیدا کراوە و پاشان لە کۆ تایی توێ ژینە وە کە دا، بە شێ وە یە کى پراکتیکى ، تە نز لە چیرۆ کە کانى پێ کە نینى گە دای حە سە ن قزڵ جى دا باس کراوە . لە کۆ تاییشدا، گرنگترین ئە نجام و دە ستکە وتە کانی ئە م توێ ژینە وە یە خراونە تە ڕ وو.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

محمدی فرهاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحه شروع: 

  163
 • صفحه پایان: 

  176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  71
کلیدواژه: 
چکیده: 

ژیانی ئاسایی و ڕ ۆ ژانه ی خه ڵ ک گونجاوترین و گرنگترین به ستێ نه بۆ لێ کدانه وه و شیکاریی گێ ڕ انه وه جۆ راوجۆ ره کانی ڕ ووداوێ کی کۆ مە ڵ ایە تی، چونکه له زۆ ربه ی کاتە کاندا بۆ چوون و ڕ وانگه ی جیاوازی تاکه کان له مه ڕ ڕ ووداوه کانی ناو کۆ مه ڵ گا ده بێ ته هۆ ی فره چه شن بوونی گێ ڕ انه وه کانی ڕ ووداوێ کی تایبه ت. له م ڕ ووه وه به ڕ اڤ ه کاری و شیکاریی گێ ڕ انه وه جیاوازه کانی ڕ ووداوێ کی تایبه ت که له ژیانی ئاساییدا ڕ ووی داوه، ده توانین له بواری گێ ڕ انه وه ناسیدا، به تایبه ت له م لایه نه وه که بیر و هزر و ئایدیۆ لۆ جیی تاکه کان له به دیهاتنی گێ ڕ انه وه جیاوازه کاندا چ ده ورێ کی هه یه، کۆ مە ڵ ێ زانیاریی پڕ بایه خ ده سته به ر بکه ین. له م وتاره دا هه وڵ دراوه به شێ وازێ کی کرده یی، چه ندین گێ ڕ انه وه ی جیاواز بۆ ڕ ووداوێ کی تایبه ت ڕ اڤ ه بکرێ . ڕ ووداوه که ئه مه یه: «باوکێ ک که نیشکه که ی خۆ ی به هۆ ی ڕ ە دووکە وتنی له گه ڵ کوڕ ێ کدا ده کوژێ ت». ئه م ڕ ووداوه ده کرێ به شێ وازی جۆ راوجۆ ر و به چه شنێ ک بگێ ڕ درێ ته وه که هه ر یه ک له گێ ڕ انه وه کان جیاوازیی بنه ڕ ه تیی له گه ڵ ئه وانی تردا هە بێ ت، لە بە ر ئە وە ی که سایه تیی تاکه کان و ده رئه نجامی کۆ تایی گێ ڕ انه وه که له هه ر یه ک له م گێ ڕ انه وانه دا ده گۆ ڕ درێ ت و جیاواز دە بێ ت. ده ور و که سایه تیی باوکه که، که نیشکه که، کوڕ ه که، هه روه ها ده وری ڕ ێ کخراوه کۆ مه ڵ ایه تی و ئایینی و فه رهه نگییه کان له م گێ ڕ انه وانه دا ده گۆ ڕ درێ و له هه ر کامدا به شێ وازێ کی جیاواز ده رده که وێ . ئە م توێ ژینە وە یە ، کە بە شێ وە ی شیکارانە ئە نجام دراوە ، ئامانجە کە ی ئە وە یە چۆ نیە تیی بە دیهاتنی گێ ڕ انە وە جیاوازە کانی ڕ ووداوی بە رباس شی بکاتە وە و هۆ کارە کانی دیاری بکات. دە ستکە وتی وتارە کە ئە وە مان بۆ دە ردە خات کە سه رچاوه ی جیاوازیی گێ ڕ انه وه کانی ڕ ووداوی ئاماژه پێ کراو بۆ بە رگریمانە کانی ڕ وانگه ی وە گێ ڕ و ئه و هۆ کاره ده گه ڕ ێ ته وه که وە گێ ڕ له و لایه نه وه ڕ ووداوه که دە گێ ڕ ێ تە وە .

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  247
 • دانلود: 

  100
کلیدواژه: 
چکیده: 

اصطلاح رئالیسم، به معنی واقع گرایی، به جنبش ادبی در قرن نوزدهم اطلاق می شود که در انگلستان و فرانسه ظهور کرد. رئالیسم سوسیالیستی نیز گونه ای از رئالیسم است که در سده بیستم ظهور یافت و به تحلیل اجتماعی، مطالعه و تجسّم روابط اجتماعی و مسائلی از این قبیل می پردازد. از مهم ترین مشخصه های رئالیسم اجتماعی توجّه به انسان و مشکلات او در جامعه است. رمان ژانی گە ل(درد ملّت) اثر ابراهیم احمد نمونه ی بارزی از آثار رئالیستی ادبیات کردی است. سعی و تلاش نویسنده بر آن است که انسان ها و اوضاع و احوال جامعه را آن طور که در زندگی واقعی مردم کردستان عراق به نظر می رسد، بازگو کند. سبک رئالیستی واقعیت ها را روشن می سازد، اما نویسنده نباید دیدگاه سیاسی و اجتماعی خود را به وضوح بیان کند. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، با بررسی رمان ژانی گە ل به عنوان یک رمان رئالیستی سوسیالیستی و سه اصل بنیادین آن که شامل جهت گیری سیاسی، نگرش ایدئولوژیک و مردم گرایی است، ابراهیم احمد به عنوان نویسنده این رمان نماینده رئالیسم سوسیالیستی در ادبیات کردی معرفی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 247

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

دستوره کاوه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحه شروع: 

  177
 • صفحه پایان: 

  192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  78
کلیدواژه: 
چکیده: 

توێ ژینە وە ی بە ردە ست هە وڵ ێ کە بۆ پێ شکە ش کردنی دوو گریمانە سە بارە ت بە ئایینی یارسان. لە گریمانە ی یە کە مدا ڕ ووە ڕ ە وشتییە کانی ئە م ئایینە دە خرێ نە ڕ وو. بە وردبوونە وە لە دە قە یارییە کان هە ندێ ک ڕ وو و ڕ ە هە ندی ڕ ە وشتی و سوژە ییانە دە ردە کە وێ ت، کە جیاوازیان دە کاتە وە لە هە ندێ ئایینی دیکە ی ڕ ۆ ژهە ڵ اتی ناوە ڕ است. گریمانە ی دووە م هە وڵ ێ کە بۆ پیشاندانی ڕ ووە ئاکارییە کانی ئە م ئایینە . بە پێ چە وانە ی ڕ ووە ڕ ە وشتییە کانی یارسان، دە قگە لێ کی بێ ئە ژماریش لای یارسان دە ست دە کە وێ ت کە زۆ رتر جە خت کردنە وە یە لە سە ر ڕ ووی ئاکاریی ئە م ئایینە . ئە گە ر ڕ ە وشت بە و ڕ وانگە یە پێ ناسە بکە ین کە تێ یدا «پە یوە ندی بە خود» یان «پە یوە ندی لە گە ڵ خود» دە ردە کە وێ ت و گە ر ئاکاریش بریتی بێ ت لە کۆ د و پرە نسیپە کان، دە توانین ببینین کە لە دە قە یارسانییە کاندا، ڕ ە وشت پێ گە یە کی بە رز و سە ردە ستی بە نسبە ت ئاکارە وە نییە ، ئە گە ر تە نانە ت پێ گە یە کی خوارتریشی لە چاو ئاکاردا نە بێ ت. ئە م لێ کۆ ڵ ینە وە یە ، بە پلە ی یە کە م، بە دوای پیشاندانی ناوە رۆ کی ئە م دوو گریمانە یە یە لە ناو هە ندێ لە دە قە پیرۆ زە یارییە کان. لە ئایینی یارساندا، هە ر بە هە مان شێ وە کە جە خت لە سە ر ڕ ە وشت دە کرێ ت، قامکیش لە سە ر ئاکار و بە ئاکاری بوونیش دادە نری. دە قە کانی یارسان دە مانخە نە نێ وان دووفاقە یی و دووبە رداشی لە م چە شنە وە . هە بوونی ڕ ووی ڕ ە وشتی، ئە م ئایینە دوور دە کاتە وە لە ئایینە یە کتاپە رستە کان، بە ڵ ام ڕ ووی ئاکاریی ئە م ئایینە ، لێ کچوویی زۆ ریش لە نێ وان ئە م ئایینە و ئایینە یە کتاپە رستە کانیش دە ردە خات.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 78 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

آشتی صلاح الدین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحه شروع: 

  193
 • صفحه پایان: 

  203
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  72
کلیدواژه: 
چکیده: 

گە رچی توێ ژینە وە کان جە خت لە سە ر ئە وە دە کە نە وە که شیعری نوێ ی کوردی له دە یە ی دووهە م و سێ هە می سە دە ی بیستە مدا و به ڕ وانینێ کی وردتر له ساڵ ی ١ ٩ ١ ٨ بە م لاوه له دە ڤ ە ری سلێ مانی و لە سە ر دە ستی شاعیرانێ ک وە ک شێ خ نووری شێ خ ساڵ ح و پاشان گۆ ران چە کە ره و گە شە ی کردووه، بە ڵ ام له ڕ استیدا دە کرێ ت تە نانە ت بە ر لە پشکووتنی سە دە ی بیستە م هە ندێ ڕ ە گە زی تازە بوونە وه له شیعری شاعیرانێ کی وە ک حاجی قادردا بە دی بکە ین. ئە وە ی ئە م لێ کۆ ڵ ینە وە یه بریارە به شێ وازێ کی شیکارانه و بە پێ ی لێ کدانە وە ی بە ڵ گە کان لە سە ری بڕ وات، ئە و بابە تە یە که له ڕ استیدا پێ شتر لە ساڵ ی ١ ٩ ١ ٨ له شوێ نێ کی تر و کە سێ کی تر دە ستی داوە ته نوێ کردنە وە ی شیعری کوردی؛ ئە ویش قە شە یە کی ئە مریکی-نۆ روێ ژییه به ناوی لویس ئۆ لسن فاسووم که ساڵ ی ١ ٩ ١ ٢ له مە هاباد بە رهە مێ کی له چاپ داوه کە هە ندێ شیعری کوردی به شێ وازی نوێ و لە سە ر کێ شی پە نجە یی تێ دا بە دی دە کرێ ت.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  123
کلیدواژه: 
چکیده: 

مَثَل یا همان ضرب المثل، یکی از قدیمی ترین گونه های ادبی شناخته شده است که از اجداد و نیاکان، سینه به سینه و بدونِ هیچ گونه دخل و تصرّفی به ما رسیده است. گنجینه ی امثال زبان های عربی و کُردی، سرشار از اصول اخلاقی و مبانی معرفتی بوده و برتابنده ی آداب و رسوم این دو ملت است و می توان غنای فرهنگی و علمی را در ضرب المثل های این دو زبان شاهد بود. تأثیر و تأثّر میان دو ملّت عرب و کُرد، در حوزه های مختلف، به ویژه در حوزه ی ادبیات شفاهی (أمثال و حِکَم) به وضوح به چشم می خورد. ابوالفضل میدانی، ادیب و لغوی و نحوی مشهور قرن پنجم و آغاز قرن ششم هجری نویسند ه ی کتاب مجمع الأمثال عربی است. ملّا غفور دبّاغی ادیب معاصر کُرد نیز نویسنده ی کتاب مشهور په ندیپیشینیان کُردی است. این پژوهش درصدد است با مطالعه ضرب المثل های عربی و کُردیِ دو کتاب ارزشمند مجمع الأمثال و په ندیپیشینیان اشتراکات و تفاوت های امثال را در این دو کتاب بیان کند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد تطبیقی به مقایسه ی برخی از ضرب المثل های عربی و کُردی از نظر محتوا و مضمون پرداخته و نشان داده است این امثال، به دلیل اشتراکات فرهنگی، تجربه های مشترک دو ملّت، نزدیکی جغرافیایی و شیوه ی زندگی، دارای مضامین بسیار نزدیک به هم بوده اند که می تواند نشان از تأثیرپذیری زبان و ادبیات کُردی از زبان و ادبیات عربی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

محمدی یداله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحه شروع: 

  49
 • صفحه پایان: 

  67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  97
کلیدواژه: 
چکیده: 

اگرچه در مناطق گوناگون تلاش هایی برای تدوین تاریخ ادبیّات کردی صورت گرفته است، اما عدّه ای از مورّخان کرد به ادبیّات کردی به تمامی پرداخته اند و عدّه ای دیگر به ادبیّات محلِّ زندگی خود. نویسنده ی کتاب سیمای بیجار گرّوس و مشاهیر آن را می توان در گروه دوم جای داد. از آنجا که آثار شاعرانی که در مقاله حاضر مورد بررسی قرارگرفته اند – به جز چهار نفر – تا زمان نگارش مقاله ی حاضر منتشر نشده است، اثر مذکور، تألیف محمّدعلی کوشا، به عنوان منبع اصلی این پژوهش انتخاب شده است. این مقاله به خوانش ویژگی های زبانی، فرهنگی، باورهای مذهبی، پوشش و محیط بومی در آثار شاعران منطقه ی گرّوس می پردازد. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی است و داده ها به شیوه ی کتابخانه ای و سندکاوی جمع آوری شده و با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شده اند. نتیجه این پژوهش بیانگر متعهد نبودن شاعران آن دیار نسبت به مسائل اجتماعی است.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  92
کلیدواژه: 
چکیده: 

لێ کدانە وە ی بۆ شایی و دە رکە وتە کانی لە سوبژێ کتیڤ یتە دا، ناخودئاگا و ناخی سووژە باشتر دە ردە خات و پە نجە ش دە خاتە سە ر ئە و مە یل و خواست و کە م وکووڕ ییانە ی لە ناخودئاگای سووژە دا جێ گە یان خۆ ش کردووە . لە م توێ ژینە وە یە دا هە وڵ دراوە لە سێ کورتە چیرۆ کی کوردی بە گوێ رە ی پێ گە ، ژیان، زە ینییە ت و پاشخانی سووژە ی کوردیی نوێ ندراو لە و بە رهە مانە بکۆ ڵ درێ تە وە و بە پێ ی ڕ وانگە کانی لاکان و بۆ چوونی دە روونشیکارانە دە ست بخرێ تە سە ر بۆ شایی نوێ ندراو لە و بە رهە مانە دا. نموونە کان بریتین لە «لۆ زان» بە رهە می شێ رزاد حە سە ن، «من. . . تۆ م. . . خۆ ش. . . دە وێ » نووسینی عە تا نە هایی و «عە ینە ک و سە معە ک» بە رهە می محە مە د ڕ ە مە زانی. ئە م سێ نموونە یە هە وڵ یان داوە سێ چە شنی جیاوازی بۆ شایی لە سوبژێ کتیڤ یتە ی کوردیدا بنوێ ننە وە کە بریتین لە بۆ شایی ناسنامە ی نە تە وە یی، بۆ شایی سۆ ز و ئە وینی ئازاد لە جڤ اتی نە ریتە واندا و بۆ شایی زە ینییە تی مۆ دێ رن. ئە نجامی توێ ژینە وە کە ئە وە مان بۆ دە ردە خات کە بۆ شاییە ئاماژە پێ کراوە کان لە ناخودئاگای کە سایە تییە کانی بە رهە مە کاندا ئامادە بوونی بە رچاویان هە یە و بوونە تە هۆ ی سە رهە ڵ دانی تێ کچوویی و ناهاوسە نگیی دە روونیی. هە ر سێ جۆ ری بۆ شایی باسکراو ئاماژە بۆ دۆ خی زە ینیی کە سایە تییە کان دە کە ن و تێ کڕ ا لە زمانی کە سایە تییە کاندا دە رکە وتوونە .

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ابراهیمی مظهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  81
کلیدواژه: 
چکیده: 

وتاری بە ردە ست، پە رژاوە تە سە ر پرسی زمان لە نێ و کوردە کان لە تورکیا و باندۆ ری ئایدیۆ لۆ جی لە سە ر پێ ڤ اژۆ ی بە سووژە بوونی تاکی کورد لە هە مبە ر زمانی دایکدا. بە م پێ یە ، ڕ ۆ مانی پێ شبازیا چیرۆ کێ ن نە قە دیایی نووسینی شە نە ر ئۆ زمە ن، بە گوێ رە ی کۆ مە ڵ ێ چە مک وە ک «ئایدیۆ لۆ جی»، «دە زگای سە رکوت و دە زگا ئایدیۆ لۆ جیکە کانی دە وڵ ە ت» و «سووژە و پێ ڤ اژۆ ی بە سووژە بوون» لە تیۆ ریی ڕ ە خنە یی لویی ئاڵ توسێ ر، خوێ ندراوە تە وە . لێ کۆ ڵ ینە وە کە دە ری دە خات دە سە ڵ اتی تورکیا هاوکات لە گە ڵ سە رکوتی فیزیکی، لە ڕ ێ گە ی دە زگا ئایدیۆ لۆ جیکە کانە وە ، پێ ڤ اژۆ ی پاکتاوکاری و پە راوێ زخستنی زمانی کوردیی پێ ش خستووە . چوار دە زگای چالاکی هاودە ستی دە وڵ ە ت لە م پە یوە ندییە دا بریتین لە دە زگای ئایینی، خێ زان، خوێ ندنگە و میدیا، کە توانیویانە لە چێ کردنی سووژە ی ملکە چدا بە تە واوی سە ربکە ون. ئە م سووژانە ، هاوکات لە گە ڵ کردە ی ئایدیۆ لۆ جیک، لە ڕ ێ گە ی بە کارهێ نانی سە رکوتە وە ، زۆ رترین ئاستە نگیان بۆ سووژە سە ربزێ و و بە رە نگارە کان ناوە تە وە . پاڵ ە وانی سە رە کیی ڕ ۆ مانە کە ، لە پێ گە ی سووژە یە کی زمانپارێ زدا، ملکە چی ئایدیۆ لۆ جیی زاڵ نابێ ت؛ بۆ یە ش دە کە وێ تە بە ر هە ڕ ە شە و لە کۆ تاییدا بە دە ستی سووژە یە کی فریودراوی دە زگای ئایینی دە کوژرێ ت. سووژە گوێ ڕ ایە ڵ ە کان، لە ژێ ر کاریگە ریی هە ر دوو جۆ ر دە زگای سە رکوت و ئایدیۆ لۆ جیکدا هە ڵ سازراون؛ بە ڵ ام دە زگا ئایدیۆ لۆ جیکە کان باڵ ادە ستترن و توانیویانە سووژە ی دە ستاژۆ ی زمانی بە سە رکە وتوویی بنیات بنێ ن؛ بە جۆ رێ کە ، سووژە کان بۆ خۆ یان، «ئازادانە » ڕ ە وشی داسە پاو بە رهە م دە هێ ننە وە . سە رکوتی ڕ استە وخۆ و ناڕ استە وخۆ ، سە رکە وتنی ئایدیۆ لۆ جیی زاڵ ، بە رخۆ دانی بێ ئاکام، هیوابڕ اوی و دۆ ڕ ان کە شی زاڵ ی ڕ ۆ مانە کە پێ ک دە هێ نن. سە رە ڕ ای ئە مانە ش، پە شیمانیی بکوژ لە کوشتنی سە رلە هە نگ (پاڵ ە وانی سە رە کی) و گە یشتن لە ڕ استیی ڕ وانگە کانی ئە و لە کۆ تایی دە قە کە دا، ئاماژە ن بۆ بە ردە وام بوونی ڕ ە وتی بە رە نگاری و بە رخوە دان.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID