مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مهندسی معدن | سال:1400 | دوره:16 | شماره:51

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

مهندسی معدن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  51
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

با افزایش نیاز های متعدد بشر، سازه های سنگی با کاربرد های متنوع معدنی، نفتی، عمرانی، دفاعی و هسته ای به کار گرفته شده است. این نیاز موجب افزایش ابعاد و عمق سازه های زیرزمینی شده که شرایط حاکم بر بارگذاری آنها معمولا موجب گسترش ناحیه تخریب پیرامون فضای زیرزمینی می شود. شناخت رفتار غیر الاستیک سنگ تخریب شده در برگیرنده سازه های سنگی به ویژه پس از مقاومت حداکثر برای تحلیل پایداری سازه سنگی لازم است. روش های مبتنی بر مکانیک خرابی ویژگی های رفتار سنگ چون کاهش ظرفیت باربری پس از مقاومت حداکثر و زوال صلبیت الاستیک را به خوبی در نظر می گیرد. به طور کلی با دو رویکرد پدیدارشناسانه و ریزمکانیکی می توان خرابی سنگ را تشریح و تفسیر کرد. در این تحقیق به دلیل کارایی بیشتر مدل های خرابی ریزمکانیکی در برقراری ارتباط بین رفتار ریز مقیاس و بزرگ مقیاس سنگ از مدل های خرابی ریزمکانیکی استفاده شده است. در این مقاله، مدل خرابی ریزمکانیکی برای ریزترک های اصطکاکی بسته و باز با در نظر گرفتن کوپل بین لغزش اصطکاکی و بروز خرابی مورد بررسی قرار گرفته است. ازاینرو، ابتدا مفاهیم پایه مکانیک خرابی ریزمکانیکی ارایه شده است. برای محاسبه تانسور تاثیر از الگوی همگن سازی پونته کاستاندا و ویلیس استفاده شده است. سپس فرمول بندی این مدل در محیط برنامه نویسی نرم افزار FLAC کدنویسی شد و مدل رفتاری پلاستیک-خرابی ریزمکانیکی توسعه داده شده در محیط نرم افزار استفاده عملی شد. به منظور اعتبار سنجی مدل توسعه داده شده در مقیاس آزمایشگاهی، از آزمایش مقاومت فشاری تک محوره انجام شده بر روی سنگ آهک مارنی سازند پابده به عنوان مبنا استفاده شد که مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی تطابق قابل قبولی داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مهندسی معدن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  51
 • صفحه شروع: 

  17
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

استفاده گسترده از فضاهای زیرزمینی به عنوان شاخصی برای توسعه یافتگی در کشورهای مختلف است. یکی از روش هایی که برای طبقه بندی توده سنگ استفاده می شود، سیستم Q است. سیستم Q به پارامترهایی نظیر نشانه ی کیفی سنگ، دسته درزه، زبری درزه، دگرسانی درزه، آب زیرزمینی و ضریب کاهش تنش وابسته است که همواره در دسترس نیستند. گاهی مواقع دسترسی به کلیه پارامترهای سیستمQ به دلیل زمان بر وهزینه بر بودن، امکان پذیر نیست. هدف از این مقاله به دست آوردن مقدار شاخص کیفیت سنگ در سیستم Q با استفاده از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر آن است. بدین جهت، با استفاده از روش تحلیل پیرسون و توسط نرم افزار SPSS، موثرترین پارامترها در سیستم Q شناسایی می شوند که در این راستا سه مدل برای تعیینQ انتخاب شد. مدل های اول و دوم دارای سه پارامتر ورودی و یک پارامتر خروجی و مدل سوم دارای چهار پارامتر ورودی و یک پارامتر خروجی است. سپس با استفاده از رگرسیون چند متغیره، رابطه ای برای پیش بینی مقدار Q با استفاده از موثرترین پارامترها پیشنهاد گردیده است. برای این منظور از 140 داده ی تجربی استفاده شده و صحت نتایج بدست آمده به وسیله 34 داده ی آزمون مورد بررسی قرار گرفته است. تعیین مقدار Q با استفاده از سه و یا چهار پارامتر به جای شش پارامتر که بیشترین تاثیرگذاری را دارند، نوآوری این مقاله است. Q در محدوده ی 001/0 تا 25 ارزیابی شده است. مقایسه ی نتایج حاصل از رابطه ی پیشنهادی و مقادیر واقعی بدست آمده از اندازه گیری های صحرایی، نشان از تطابق خوب این نتایج با یکدیگر دارند. نتایج نشان می دهد که مدل دوم با ضریب همبستگی 0. 81 برای داده های اولیه و 8/0 برای داده های آزمون و جذر میانگین مربعات خطای 68/2 برای داده های اولیه و 55/2 برای داده های آزمون بهترین عملکرد را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مهندسی معدن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  51
 • صفحه شروع: 

  26
 • صفحه پایان: 

  39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

پیاده سازی رویکردهای شبیه سازی حالات مختلف عدم قطعیت پارامترهای کلیدی، در برنامه ریزی تولید معادن، ضمن افزایش دقت خروجی های مرحله طراحی، موجب حداکثر سازی ارزش خالص فعلی طرح نهایی استخراجی با درجه اطمینان بالا می گردد. رویکرد "حداکثر پتانسیل بالادست و حداقل ریسک پایین دست" ازجمله ابزارهای محاسباتی کاهش ریسک عدم قطعیت عیاری در برنامه ریزی تولید معادن است. بر مبنای این رویکرد، در طرح انتخاب شده نهایی، دستیابی به معیارهای اقتصادی کلیدی معدن با هرگونه توزیع عیاری ذخیره محقق گردد و هم زمان با کاهش ریسک عدم تحقق معیارهای ارزیابی طرح، پتانسیل های بالادست ذخیره از جمله احتمال بیشتر بودن ذخیره از میزان پیش بینی شده، رعایت شود. در این تحقیق با توجه به حساسیت بالای میزان ذخیره استخراجی معادن رگه ای به پارامترهای مدلسازی و نیز توجیه اقتصادی به فاکتورهای فنی و اقتصادی تولید، تغییراتی در معیارهای ارزیابی تکنیک مذکور برای ذخیره مس رگه ای تکنار، ابتدا 10 مدل مختلف توزیع عیاری ذخیره با ابزار شبیه سازی گوسی در نرم افزار دیتاماین ساخته شد و با ایجاد پیت های لانه ای برای هر مدل عیاری به کمک الگوریتم لرچ-گروسمن و بهینه سازی محدوده های نهایی استخراجی در نرم افزار ویتل به عنوان رویه های پیت ایجاد گردید. سپس با قرارگیری هر توزیع عیار شبیه سازی شده درون رویه پیت های دیگر به عنوان سناریوهای مختلف محدوده و توزیع عیار معدن، محاسبه پتانسیل بالادست و ریسک پایین دست در طرح های واجد شرایط بر اساس دو معیار فنی و اقتصادی تامین 95 هزار تن خوراک سالیانه با احتمال تحقق 80 درصد و همچنین توانایی بازگشت سرمایه 1/3 میلیارد تومان هزینه توسعه فاز دوم خط فرآوری انجام گرفت و طرح 2 به عنوان طرح اولویت دار انتخاب شد. ذخیره قابل استخراج معدن برابر 71 هزار تن با عیار متوسط 52/0 درصد مس برآورد گردید که در مقایسه با 375 هزار تن پیش بینی شده در طرح پیشین بر مبنای ذخیره توده ای این معدن بسیار کمتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مهندسی معدن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  51
 • صفحه شروع: 

  40
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

پیش بینی انتشار گاز زغال قبل از استخراج بسیار دشوار است زیرا به فاکتورهایی از جمله زمین شناسی، جغرافیایی و بهره برداری (عملیاتی) بستگی دارد. گازخیزی، یکی از مهم ترین پارامترهای ارزیابی انتشار گاز در لایه زغال سنگ در طول استخراج و پس از آن است. مهمترین هدف از بررسی مطالعات گازخیزی، تعیین حجم گازی ست که در اعماق مختلف، به هنگام استخراج زغال از آن متصاعد می شود زیرا محاسبات مربوط به حجم هوای لازم برای تهویه معادن زغال، به طور عمده براین اساس انجام می گیرد. مقادیر زیاد گاز آزاد شده در طول استخراج معدن موجب نگرانی در مورد جریان هوای کافی برای تهویه و ایمنی کارگران می شود. از این رو، عملکرد سیستم تهویه برای یک معدن زیرزمینی بسیار مهم است. دراین مقاله، ابتدا عدم قطعیت گازخیزی در یک لایه زغال سنگ بررسی می شود که از داده های مرکزی 64 گمانه اکتشافی استفاده شده است. بعد از شناسایی لایه های مهم زغال سنگ از نظر انتشار گاز، مدلسازی واریوگرام برای گازخیزی انجام شد تا توزیع تعریف شود. شبیه سازی های متوالی برای ارزیابی تصادفی گازخیزی انجام شدند. سپس روشی برای پیش بینی انتشارگاز بر اساس روش شبیه سازی تصادفی، مونت کارلو ارایه شده است. تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر انتشار گاز نشان داد که شش عامل تاثیر عمده ای بر روی آن دارند. به این منظور شش عامل برای پیش بینی انتشار گاز انتخاب شده که شامل گازخیزی لایه اصلی، ضخامت لایه اصلی، آهنگ پیشروی، آهنگ تولید، گازخیزی لایه های مجاور، ضخامت لایه های مجاور است. نتایج نشان می دهد که مدل ارایه شده، برای استفاده در یک معدن زیرزمینی زغال برای تعیین مقدار گاز منتشر شده و تهویه مناسب دقت کافی دارد. همچنین مقدار پیش بینی شده اساسا با مقدار واقعی سازگار و روش پیش بینی انتشار گاز بر اساس تیوری عدم قطعیت قابل اعتماد است و همچنین روشی مناسب برای پیش بینی و ارزیابی انتشار گاز زغال سنگ در آینده است.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

سهرابیان بابک

نشریه: 

مهندسی معدن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  51
 • صفحه شروع: 

  52
 • صفحه پایان: 

  67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در روش کریجینگ وزن دهی به هر نمونه با توجه به ساختار فضایی متغیر، بر اساس فاصله از نقطه تخمین و بدون توجه به مقدار نمونه ها صورت می گیرد. این مشکل کریجینگ لزوم استفاده از روش های جدید همچون کاپیولای فضایی که در آن هم مقدار متغیر ناحیه ای و هم فاصله از نقطه تخمین در تعیین وزن موثر است را نشان می دهد. در این مطالعه، ترکیبی از کاپیولاهای ارشمیدسی کلیتون و گامبل در توصیف ساختار فضایی دو مجموعه داده یکی حاوی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی شبیه سازی شده از یک معدن سنگ آندزیت و دیگری حاصل از مغزه گیری از یک کانسار مس پورفیری، مورد استفاده قرار گرفته است. کاپیولای ترکیبی قادر به توصیف انواع ساختارهای فضایی با همبستگی نامتقارن دمی بالا و پایین در گام های مختلف بوده است. آزمون اعتبارسنجی متقابل به روش جک نایف نشان دهنده عملکرد بهتر کاپیولا نسبت به کریجینگ معمولی بوده، به طوری که برای بیشتر متغیرها میانگین داده ها به خوبی توسط روش کاپیولا تخمین زده شده است. ضریب همبستگی نتایج تخمینی کاپیولا و مقادیر واقعی بزرگتر از مقادیر متناظر در تخمین کریجینگ بوده است. خطای میانگین مربعات در روش کاپیولا خیلی کمتر از روش کریجینگ بوده و نمودار پراکندگی مقادیر تخمینی در مقابل مقادیر واقعی، نشانگر نزدیکتر بودن توزیع نتایج کاپیولا به توزیع داده ها است. عملکرد کریجینگ تحت تاثیر توزیع متغیرها بوده، به طوری که با افزایش مقدار مطلق چولگی، از کارایی این روش به شدت کاسته شده است. بعلاوه، در روش کریجینگ، صحت و دقت تخمین ها با افزایش اثرقطعه ای، کاهش یافته است. در مقابل، توزیع داده ها و مقدار اثرقطعه ای، تاثیر به مراتب کمتری در عملکرد کاپیولا داشته است. به علت انعطاف پذیری زیاد توابع کاپیولا در توصیف ساختار فضایی و نتایج بهتر این روش نسبت به کریجینگ معمولی، استفاده از کاپیولا در تخمین زمین آماری که باعث بهبود برآوردها و در نتیجه ارزیابی اقتصادی بهتر در معادن می گردد، توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مهندسی معدن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  51
 • صفحه شروع: 

  68
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  96
چکیده: 

در پی کاهش منابع آب تازه و نیاز روزافزون جامعه به این منابع، کاهش مصرف آب تازه در صنایع به ویژه صنعت مس مورد توجه می باشد. بدین منظور علاوه بر بازیافت آب، استفاده از آب دریا و آب شیرین شده دریا به عنوان گزینه های جایگزین می تواند مطرح باشد. از آنجایی که بیشترین مصرف آب در فرآوری کانی های سولفیدی مس و مولیبدن در واحد فلوتاسیون می باشد لذا هدف از این تحقیق بررسی تغییرات کیفیت آب در کارایی واحد فلوتاسیون رافر می باشد. نتایج نشان داد که در شرایط عملیاتی مشابه، استفاده از آب دریا موجب کاهش بازیابی کانی های سولفیدی مس از 2/89 درصد به 8/68 درصد می شود. این در حالی است که بازیابی فلوتاسیون در هنگام استفاده از آب شیرین شده دریا (89/80 درصد) نزدیک به بازیابی در هنگام استفاده از آب زیرزمینی (20/89 درصد) می باشد. همچنین بازیابی مولیبدن در هر دو حالت به حدود 100 درصد رسید در حالی که این مقدار برای آب دریا 59 درصد بوده است. بنابراین استفاده از آب شیرین شده دریا می تواند جایگزین مناسبی برای آب های زیرزمینی (شرایط فعلی) باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 96 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مهندسی معدن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  51
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

امروزه یکی از چالش های بسیار مهم در صنایع معدنی، فراوری کانسارهای پیچیده است. در فراوری سنگ آهن، فراوری ماده معدنی با محتوای گوگرد بالا چالش بسیار مهمی است. از اینرو اصلاح مدارهای فراوری برای پرعیارکنی گونه با گوگرد بالا ضروری است. در این پژوهش، بکارگیری آسیاکنی مجدد (Regrinding) در مدار فراوری سنگ آهن با هدف کاهش ابعاد ذرات و در نتیجه بهبود کیفیت کنسانتره در کارخانه خط 4 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور استفاده از دو طرح چیدمان مدار شامل استفاده از آسیاکنی مجدد پس از جداکننده های مغناطیسی شدت بالا (رافر، کوبر) و شدت پایین (ریکلینر) مطالعه شد. برای ارزیابی نتایج دو طرح چیدمان مدار، عیار آهن و گوگرد، بازیابی وزنی و بلین کنسانتره در نظر گرفته شد. همچنین تاثیر ابعاد ذرات در بازه های ابعادی با d80 معادل با 38، 45، 63 و 80 میکرون در دو چیدمان مورد بررسی قرار گرفت تا ابعاد ذرات بهینه مشخص شود. نتایج نشان داد که ابعاد ذرات مطلوب برای کاهش محتوای گوگرد 80-63+ میکرون است. همچنین در صورت استفاده از آسیای مجدد پس از کوبر عیار آهن، بازیابی وزنی و بلین بالاتری بدست می آید درحالیکه با استفاده از آسیای مجدد پس از ریکلینر عیار گوگرد کمتری حاصل می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID