مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مدیریت بازاریابی | سال:1400 | دوره:16 | شماره:53

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  53
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

بهبود عملکرد صادراتی همواره یکی از اهداف اصلی شرکت ها و بنگاه های بین المللی می باشند. با توجه به جایگاه صنعت نفت در سند چشم انداز بیست ساله کشور، بند 4 سیاست های کلی انرژی و به دلیل نبود مدل جامع عملکرد صادراتی فرآورده های نفتی ایران، این پژوهش می تواند راهکاری مناسب برای رشد و توسعه این صنعت، به خصوص در سطح بین المللی گردد. روش پژوهش این مطالعه، روش پدیدارشناسی و جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان بازاریابی و صادرات شاغل در صنعت نفت می باشند. از نمونه گیری غیر احتمالی و روش نمونه گیری هدف مند (گلوله برفی) استفاده شد. با توجه به رهیافت کیفی پژوهش، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار مصاحبه عمقی نیمه ساختار یافته استفاده و با توجه به قاعده اشباع، تعداد 7 مصاحبه انجام شد. جهت اعتبارسنجی از اعتبار سازه، درونی، تفسیری و توصیفی بهره برده و برای تایید پایایی از روش بازبینی پس از کدگذاری استفاده شد. پس از کدگذاری باز، محوری، انتخابی و استفاده از نرم افزار اطلس می توان گفت که عوامل اصلی تشکیل دهنده پیشایندهای عملکرد صادراتی فرآورده های نفتی ایران در قالب چهار متغیر اصلی بازارگرایی، منابع شرکت، آمیخته بازاریابی، محیط کلان با مهم ترین مولفه عوامل سیاسی/ اقتصادی بوده و مولفه های عملکرد صادراتی فرآورده های نفتی ایران عبارتند از: عملکرد مالی، رضایت مشتری، نگه داشتن مشتری. در بیشتر مطالعات پیشین از سنت اثبات گرایی و کمی گرایی استفاده شده در حالی که در این پژوهش از تحلیل کیفی استفاده شد؛ در این تحقیق سعی شده با در نظر گرفتن جنبه های مختلف ویژگی های ایران مدلی متناسب بر اساس مولفه های تاثیرگذار بر عملکرد صادراتی فرآورده های نفتی ایران ارایه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  53
 • صفحه شروع: 

  109
 • صفحه پایان: 

  126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش، بررسی تاثیر شخصی سازی رسانه اجتماعی بر ارزش درک شده برند و وفاداری برند با نقش میانجی تعامل برند و مصرف کننده در شهر تهران می باشد. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمامی مشتریان شرکت اسنپ در شهر تهران می باشد و روش نمونه گیری ساده در دسترس است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. پایایی پرسش نامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته که به میزان 829/0 بوده است. روایی ابزار تحقیق نیز با انجام تکنیک تحلیل عاملی تاییدی بررسی شده است. سپس داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart-PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش حاکی از این است که شخصی سازی رسانه اجتماعی بر تعامل برند و مصرف کننده، ارزش درک شده، قصد رفتاری و قیمت گذاری تاثیرگذار است. از طرفی تعامل برند و مصرف کننده بر ارزش درک شده، قصد رفتاری و قیمت گذاری اثرگذار است. در نهایت، شخصی سازی رسانه اجتماعی بر ارزش درک شده، قصد رفتاری، و قیمت گذاری مناسب با نقش میانجی تعامل برند و مصرف کننده نقش دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  53
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین محدودیت های تامین مالی با رقابت در بازار محصول و تمرکز بر مشتری در شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی همبستگی با ماهیت کاربردی درسال 1399 انجام شده است. جامعه آماری شامل شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم نمونه به تعداد 35 محاسبه و روش نمونه گیری به صورت حذف سیستماتیک انجام شده است. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، گزارش های منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار، ماهنامه بورس، نرم افزار ره آورد نوین و گزارش های حسابرسی، صورت های مالی و درگاه اینترنتی جامعه حسابداران رسمی می باشد. داده ها نیز با استفاده از آزمون چاو و هاسمن، آزمون مانایی، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحلیل شدند. در این پژوهش 2 فرضیه مطرح شد در فرضیه اول رابطه بین محدودیت های تامین مالی با رقابت در بازار محصول مورد بررسی قرارگرفت و در فرضیه دوم به بررسی رابطه بین محدودیت های تامین مالی با تمرکز بر مشتری پرداخته شد که پس از آزمون های آماری در نهایت هر دو فرضیه مورد تایید قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  53
 • صفحه شروع: 

  35
 • صفحه پایان: 

  50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

امروزه یکی از مهم ترین ابزارهای لازم برای بهبود وضعیت تجاری سازی در شرکت ها بهره گیری از استراتژی های نوآوری در محصولات و فرآیندها می باشد. مطالعات قبلی تا به حال تمرکز تخصصی مبنی بر اندازه گیری تاثیرات این استراتژی های نوآوری بر مزیت های تجاری سازی در شرکت های دانشی کوچک تا متوسط نداشته اند و این مطالعه با هدف پرکردن این شکاف تحقیقاتی طراحی شده است. در این مطالعه مدل استراتژی های نوآوری براساس طبقه بندی فلچ و همکارانش در سال 2018 صورت گرفته است. همچنین از مدل چن در سال 2009، برای شناخت ابعاد تجاری سازی فناوری استفاده شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع توصیفی-پیمایشی می باشد و براساس مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS تحلیل های خود را انجام داده است. پرسش نامه های طراحی شده در این مطالعه توسط 112 نفر از کارشناسان و مدیران فعال در شرکت های دانش محور تا متوسط فعال در صنعت تکمیل شده اند. نتایج حاصل این پژوهش حاکی از آن بود که بصورت کلی استراتژی های نوآوری محصولی و فرآیندی بر سرعت تجاری سازی محصولات و خدمات و گسترش دامنه بازار در این شرکت ها تاثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین استراتژی های نوآوری محصول برخلاف استراتژی نوآوری فرآیندی نمی تواند تاثیر مثبت و معناداری را در گسترش وسعت حوزه فناوری در مرحله تجاری سازی محصولات و خدمات داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  53
 • صفحه شروع: 

  51
 • صفحه پایان: 

  67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی گری سرمایه انسانی انجام گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از حیث روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی و از نظر رویکرد داده های جمع آوری شده از نوع داده های کمی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل مدیران شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به تعداد 180 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، تعداد 122 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار Smart PLS انجام گرفت. نتایج بدست آمده از ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نشان داد که بازاریابی کارآفرینانه و سرمایه انسانی بر عملکرد نوآورانه تاثیر معنادار و مثبتی دارند. همچنینن نتیجه گرفته شد که بازاریابی کارآفرینانه نیز بر سرمایه های انسانی شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه دیگر پژوهش نشان داد که سرمایه انسانی می تواند به عنوان نقش میانجی بین رابطه بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد نوآورانه ایفا نماید. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که توجه به بازاریابی کارآفرینانه شرکت های کوچک و متوسط را مجهز به قابلیت ها و توانمندی هایی می سازد که آن می تواند برای شرکت ها نتایج و پیامدهای زیادی از جمله رشد شرکت ها، سودآوری، افزایش سهم بازار و افزایش عملکرد نوآورانه داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 170 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  53
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

گسترش اینترنت در زندگی روزمره و توسعه آن در همه بخش های اجتماعی و اقتصادی و فرایندهای کسب وکار باعث شده است در دنیای امروز متاثر از انتشار ویروس کشنده کرونا، تغییرات اساسی در نظام اقتصادی و به تبع آن در بازاریابی و تبلیغات بازاریابی ایجاد شود؛ بنابراین این تحقیق تلاش می کند با بررسی ویژگی های تبلیغات ویروسی به بسط دانش نظری در این زمینه کمک نماید و راهکارهایی جهت اجرای برنامه های تبلیغات ویروسی برای مدیران بازاریابی فراهم نماید؛ لذا هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل بومی تبلیغات ویروسی برای خرده فروشی های اینترنتی با روش داده بنیاد است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات کیفی پیمایشی است. برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شد که داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق و با حضور 15 نفر از خبرگان و کارشناسان ارشد شرکت خرده فروشی اینترنتی دیجی کالا جمع آوری شد. نتایج تحلیل روش داده بنیاد، شش مقوله شناسایی شده؛ مقوله علی، مقوله اصلی، مقوله زمینه ای، مقوله مداخله گر یا محیطی، راهبردها و مقوله پیامدها را نشان می دهد. همچنین نتایج بخش کمی نشان می دهد که مدل پیشنهادی و ارایه شده در تحقیق دارای هفت شاخص شامل محتوای پیام، نحوه استفاده، ادراک حسی، اعتماد، برند سازی، سهولت استفاده و نگرش می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  53
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل بازاریابی ورزش های تفریحی فناوری محور است. روش پژوهش: با استفاده از روش کیفی داده هایی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضامین (براون و کلارک، 2006) استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که فعالیت های بازاریابانه ورزش های تفریحی فناوری محور را بر اساس ابعاد مختلف بازاریابی می توان به نه مرحله ی بازارگرایی، بازارسنجی، بازارشناسی، بازارسازی، بازارجویی، بازارداری، بازارگرمی، بازارگردی و بازارگردانی تقسیم و با توجه ی به فعالیت های مورد نیاز هر بعد، زمینه را برای توسعه ی ورزش های تفریحی فناوری محور در کشور فراهم کرد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این تحقیق مسیر بازاریابی توسعه ورزش های تفریحی فناورانه محور با بازارگرایی آغاز می شود. این مضمون به عنوان یک پیش نیازی برای دو بعد دیگر بازاریابی ورزش های تفریحی فناوری محور یعنی بازارشناسی و بازارسنجی عمل و در صورت توجه به این سه بعد، ما وارد مرحله بازارسازی می شویم که خودش به عنوان یک پیش نیاز برای ابعاد دیگر بازارجویی، بازارداری و بازارگرمی عمل می کند. بر اساس نتایج این تحقیق در صورتیکه بتوانیم این مراحل را موفقیت پشت سر بگذرانیم می توانیم از فواید توسعه ورزش های تفریحی فناوری محور در بعد بازارگردی و بازارگردانی بهره مند و وارد بازارهای بین المللی شویم.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 125 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID