مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

تحقیقات در ارولوژی | سال:1399 | دوره:4 | شماره:2

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  101
 • صفحه پایان: 

  107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  116
کلیدواژه: 
چکیده: 

اختلال جنسی 46 xx male (SRY+) که قبلاً سندرم چاپل نامیده می شد، اختلالی نادر با بروز یک در 20 هزار نوزاد پسر است. 60-90 درصد آنان کاملاً ظاهر مردانه با اندام جنسی نرمال دارند که تنها بیضه آن ها کوچک است. در این مقاله، یک مرد 40 ساله نابارور را گزارش می کنیم که بدون علائم جنسی و تنها با آزواسپرمی شناخته شده از 15 سال قبل به دنبال درمان ناباروری بود. از نظر هورمونی، او هیپوگنادوتروپیک هیپوگنادیسم داشت. در ارزیابی ژنتیکی لنفوسیت ها در محیط Gibco TM RPMI medium 1640 برای 7 روز کشت شدند. کاریوتایپ 46xx را نشان داد. هدف از ارائه این کیس، کاریوتایپ به منظور از دست ندادن بیماران با اختلال ژنتیکی در مردان آزواسپرم به ویژه درهمراهی با بیضه آتروفیکاست.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  101
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف: سندرم درد مزمن لگنی در مردان، سندرمی شایع و مشکل ساز همراه با تاثیرات قابل توجه بر کیفیت زندگی بیماران است. تاکنون پروتکل درمانی استانداردی معرفی نشده است که بتوان برای تمام بیماران استفاده کرد. این مطالعه به منظور دستیابی به دید جامعی در جهت تشخیص و درمان مردان با مشکل درد مزمن لگنی، طراحی شده است. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مروری و جست و جوی نظام مند است. در سال 2019، حدود 41 مقاله معتبر که در فاصله سال های 1975تا 2019 منتشر شده بودند و درباره راهکارهای تشخیصی و درمانی سندرم درد مزمن لگنی بحث کرده بودند، گردآوری، مطالعه و جمع بندی شدند. یافته ها: تشخیص این بیماری بر اساس تاریخچه کامل بیمار همراه با بررسی علائم و رد سایر بیماری هایی انجام شده است که می توانند سبب ایجاد علائم مشابه در بیمار شوند است. بهتر است درمان را با کم تهاجم ترین روش شروع کرد، اما در بیشتر موارد درمان هم زمان با دو روش یا بیشتر نتایج بهتری دارد. به علاوه درمان براساس همکاری و تعامل مناسب میان پزشک و بیمار این بیماری را تحمل پذیر تر می کند. مشاوره با سایر متخصصان در روند درمان، در بهبود علائم بیمار بسیار مؤثر است. نتیجه گیری: برای دستیابی به نتایج بهتر درمانی لازم است پزشک و بیمار بر سر رابطه ای مؤثر در شروع درمان به توافق برسند. متخصص بیماری های دستگاه ادراری از طریق ارتباط نزدیک با پزشک مراقبت اولیه (پزشک خانواده) که تکیه گاه اصلی در مراقبت محسوب می شود، قادر است برنامه ریزی مناسبی برای درمان این بیماری مزمن داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  52
 • صفحه پایان: 

  58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  188
 • دانلود: 

  119
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف: دیابت ملیتوس یک بیماری مزمن متابولیک بوده که شیوع گسترده آن به همراه عوارض خطرناکی همچون بدخیمی است. گزارشات اخیر حاکی از کاهش ریسک سرطان پروستات در بیماران دیابت ملیتوس است. هدف از این تحقیق بررسی اثر دیابت بر سطوح سرمی PSA در میان مردان مبتلا به دیابت است که مشکلی در دستگاه ادرار گزارش نداده اند. مواد و روش ها: مطالعه حاضر روی 75 مورد مبتلا به دیابت و 75 مورد غیردیابتی هم سن به صورت تصادفی ساده در بین سال های 2016 تا 2017 انجام شد. اطلاعات دموگرافیک بیماران از جمله سن، مدت زمان ابتلا به دیابت ملیتوس، وجود نفروپاتی دیابتی، آنتی ژن اختصاصی پروستات سرم (PSA) (کل و آزاد) ثبت و با گروه شاهد مقایسه شدند. یافته ها: بیماران دیابتی و گروه شاهد از نظر سن و سال، اختلاف آماری معنی داری نداشتند. میانگین سطح سرمی PSA کل و آزاد، در بیماران دیابتی 0/04± 1/63 نانوگرم در میلی لیتر و 0/14± 0/20 و در افراد سالم 0/91± 2/36 و 47/32± 0/0 بود که سطح سرمی PSA کل و آزاد و نسبت آن ها در گروه دیابتی نسبت به افراد سالم به طور معنی داری کم تر بود (0/001

آمار یکساله:  

بازدید 188

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

زمینه و هدف: در روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ابتدا فعالیت ها شناسایی و سپس با محاسبه هزینه های مستقیم و غیرمستقیم، هزینه تمام شده خدمت محاسبه می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین قیمت تمام شده خدمت تعبیه فیستول برای بیمار دیالیز خونی در بیمارستان آموزشی درمانی گلستان اهواز تدوین شده است. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مطالعات کمی و کاربردی است. در این مطالعه قیمت تمام شده خدمت تعبیه فیستول برای بیمار دیالیز خونی با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در بیمارستان گلستان اهواز در سال 1399 محاسبه شد. داده های مورد نیاز برای بررسی موضوع پژوهش، از طریق چک لیست و مصاحبه با کارکنان درگیر و مشاهده فعالیت های ارائه خدمت گردآوری شد. در نهایت با توجه به جراحی انجام شده، زمان صرف شده در اتاق عمل، افراد درگیر در فرایند جراحی و منابع مصرفی، میانگین هزینه جراحی دسترسی دیالیز خونی تخمین زده شد. یافته ها: براساس نتایج مطالعه، قیمت تمام شده خدمت ایجاد فیستول در بیمار دیالیز خونی 7. 476. 060 ریال محاسبه شد که 45/99 درصد آن به هزینه استهلاک تجهیزات، 35/74 درصد به هزینه فضا و ساختمان، 15/01 درصد به هزینه پرسنلی، 2/93 درصد به هزینه مواد مصرفی و دارو و 0/31 درصد به هزینه حامل های انرژی مربوط است. تعرفه خدمت نیز 1. 223. 100 ریال است که در مقایسه با قیمت تمام شده خدمت اختلاف مشخصی دارد. نتیجه گیری: در این مطالعه، بخش عمده قیمت تمام شده خدمت ایجاد فیستول در بیمار دیالیز خونی، هزینه تجهیزات با 45/99 درصد از کل هزینه ها بود. نتایج پژوهش نشان می دهد با به کارگیری کارکنان متخصص برای استفاده صحیح از تجهیزات و دستگاه ها می توان هزینه خدمت را کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  71
 • صفحه پایان: 

  77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  351
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

زمینه و هدف: در مواردی که نتایج بیوپسی های قبلی پروستات با PSA (آنتی ژن اختصاصی پروستات) بالا منفی است، سطح PSA همچنان افزایش می یابد و بیمار علامت دار است و به درمان های طبی پاسخ نمیدهد. برای تشخیص سرطان پروستات، استفاده از روش رزکسیون پروستات از طریق مجرا (TURP) یا پروستاتکتومی توصیه شده است. این مطالعه درنظر دارد که نتایج پاتولوژی پس از بیوپسی اینگونه بیماران را با نتایج بدست آمده پس از عمل TURP یا پروستاتکتومی مقایسه کرده است. مواد و روش ها: دراین مطالعه ی توصیفی مقطعی تعداد 95 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان شهیدبهشتی همدان، طی سالهای 93 تا 98، بامیانگین سنی 38/8± 81/68 سال که دارای PSA بالای ng/ml 3 و بیوپسی اولیه خوش خیم بودند و تحت عمل TURP یا پروستاتکتومی قرارگرفتند، به صورت سرشماری انتخاب شدند. یافته ها: از بین 95 بیمار مورد بررسی پس از انجام عمل TURP یا پروستاتکتومی، 4 مورد (2/4%) سرطان گزارش شد، 1 مورد (25%) نمره گلیسون 5، 2 مورد (50%) نمره 6 و 1 نفر (25%) نمره 9 داشتند، که همگی در بیوپسی اولیه BPH گزارش شده بودند. در داده های حاصل از دو گروه سرطان و فاقد سرطان از نظر سن، سطح سرمی PSA و حجم پروستات اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد (05/0< p). نتیجه گیری: در بیمارانی که با وجود بیوپسی های منفی قبلی همچنان میزان PSA آنها به طور مداوم افزایش می یابد و بیمار از علائم انسدادی در رنج است، می توان از روش TURP یا پروستاتکتومی باز به منظور تشخیص دقیق تر سرطان پروستات استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 351

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  78
 • صفحه پایان: 

  86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  110
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف: با وجود استفاده ی وسیع از باسیل کالمت گرین (BCG) جهت درمان تومورهای سطحی مثانه، نسبت قابل توجهی از بیماران دچار عود و شکست درمان می شوند، احتمال داده می شود که افزودن داروی فیناستراید به درمان BCG در مبتلایان به سرطان مثانه باعث اثربخشی درمان گردد. بنابراین هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان اثربخشی مصرف داروی فیناستراید در بیماران مبتلا به سرطان مثانه و تحت درمان با BCG می باشد. مواد و روش ها: در یک مطالعه هم گروهی گذشته نگر، تعداد 70 مرد مبتلا به سرطان مثانه که در بیمارستان شهید بهشتی همدان طی سال های 1397 تا 1398 تحت درمان با BCG به تنهایی (گروه کنترل 35 نفر) و BCG به همراه فیناستراید (گروه مورد 35 نفر) قرار گرفته بودند، از نظر اثربخشی درمان مقایسه شدند. داده ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 و در سطح اطمینان 95% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین طول دوره ی پیگیری بیماران 55/1± 29/2 سال، میانگین سن بیماران در گروه مورد و کنترل به ترتیب 95/8± 00/66 و 69/13± 94/62 سال بود (P=0. 273). فراوانی عود سرطان مثانه در بیماران دریافت کننده BCG به همراه فیناستراید %1/17 و در بیماران دریافت کننده BCG به تنهایی %4/31 بود (P=0. 163). میانگین مدت زمان عود در گروه مورد 17/2± 50/8 ماه، و در گروه کنترل میانگین 18/7± 27/7 ماه بود (P=0. 404). نتیجه گیری: در بیماران مبتلا به سرطان مثانه افزودن قرص 5 میلی گرمی فیناستراید به رژیم درمانی BCG سبب کاهش فراوانی عود تومور و همچنین کاهش عوارض دارویی مؤثر باشد. بر همین اساس فیناستراید نه تنها سبب کاهش خطر عود سرطان مثانه می شود، بلکه تعداد دفعات عود را نیز کاهش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  87
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  81
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف: ختنه یک از اقدامات جراحی مهم و شناخته شده در جهان است. این کارآزمایی بالینی به منظور بررسی مزایا و معایب ختنه به روش حلقه در دو گروه زیر یک سال و یک تا سه سال انجام شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه، 1904 کودک در طول سال های 1397 تا 1399 در همدان ختنه شدند. این کودکان در دو گروه زیر یک سال و یک تا سه سال تقسیم بندی شدند. دو گروه از نظر عوارض و زیبایی محل جراحی در روز دوم و هفته دوم پس از ختنه ویزیت شدند. همچنین وال ی د ن از نظر عوارض و اقدامات لازم توجیه شدند. یافته ها: در بررسی انجام شده موردی از تنگی مه آ در این بیماران دیده نشد. در گرروه زیر یک سال سه مورد عفونت رخ داد (0/003 درصد) که با درمان آنتی بیوتیکی بهبود پیدا کرد. مجموعا 5 مورد خونریزی رخ داد(سه مورد در گروه زیر یک سال و دو مورد در گروه یک تا سه سال) که با اقدامات اولیه خونریزی کنترل شد. میانگین زمان افتادن حلقه در کورکان زیر یک سال 1± 8 و در کودکان یک تا سه سال 1± 9 روز بود. پنج مورد ادم گلنس دیده شد که با برش بر روی حلقه ی فیبرینی در ساعات 3، 6، 9و12 ادم به سرعت برطرف شد. نتیجه گیری: مهمترین مزیت های ختنه پلاستیبل عوارض بسیار کمتر آن در مقایسه با روش کلاسیک است. ختنه با حلقه نسبت به روش جراحی و یا همان روش سنتی دوران نقاهت کمتری داشته و همچنین مراقبت های کمتری می طلبد و در عین حال شکایات والدین نوزادان ختنه شونده نیز تا حدود زیادی کاهش پیدا می کند. آگاهی از عوارض ختنه و روش های درمان آن از عوامل مهم در موفقیت این روش است. ختنه به روش حلقه با توجه به عوارض کمتر آن و زمان کمتر جراحی به طور وسیع بایستی به پزشکان اموزش داده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  92
 • صفحه پایان: 

  100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  83
کلیدواژه: 
چکیده: 

زمینه و هدف: اورولوژی شاخه ای از طب بالینی است که درباره بیماری های جراحی دستگاه ادراری مردان و زنان و سیستم تولیدمثل مردان بحث می کند. با توجه به اینکه اولین پله در روند تشخیص در سیستم نظام سلامت پزشکان عمومی هستند، ضروری است میزان آگاهی پزشکان عمومی از بیماری های شایع اورولوژی مشخص شود تا اقداماتی درباره آموزش های لازم صورت بگیرد. مواد و روش ها: این پژوهش در سال 1399 بصورت مطالعه مقطعی بررسی شد. در این مطالعه پرسشنامه آنلاین برای ارزیابی میزان آگاهی پزشکان عمومی در حیطه سرطان مثانه، ختنه، تومور کلیه، بیماری های پروستات، عفونت های ادراری، بیماری های بیضه و سنگ کلیه و حالب تهیه و توزیع شد. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: در این بررسی 165 نفر از پزشکان عمومی شرکت کردند که 75/7 درصد آن ها فارغ التحصیل پزشکی و بقیه افراد از پزشکان دوره کارورزی بودند. میزان آگاهی افراد مورد مطالعه در حیطه سرطان مثانه 65/87 درصد، ختنه 65/5 درصد، تومور کلیه 48/25 درصد، پروستات 55/62، عفونت ادراری 57، بیماری های بیضه 55/62 سنگ کلیه و حالب 63/43 درصد بود. نتیجه گیری: به طور میانگین میزان آگاهی پزشکان عمومی از بیماری های شایع اورولوژیک در این مطالعه 58/75 درصد بود که نشان دهنده تسلط پزشکان به نیمی از بیماری های شایع اورولوژیکی است.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID