نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  4 (پیاپی 176)
 • صفحه شروع: 

  267
 • صفحه پایان: 

  288
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

به منظور کنترل بیولوژیکی بلایت سنبله گندم ناشی از Fusarium graminearum با استفاده از باکتریهای اپیفیت، 350 سوش باکتری از بخشهای هوایی گندم جداسازی، خالص و پس از ارزیابی اثر آنتاگونیستی آنها در شرایط آزمایشگاهی، پنج سوش به همراه یک موتان مقاوم به آنتی بیوتیکهای اسید نالیدیکسیک (Nalidixic acid) و کلرا مفنیکل از سوش G5-2 انتخاب و در شرایط گلخانه ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این بررسی از رقم فلات به عنوان حساس ترین رقم استفاده شد. بدین منظور ابتدا سوسپانسیون باکتریهای آنتاگونیست روی سنبله ها در مرحله گل دهی پاشیده شد، و بعد از 24 ساعت سوسپانسیونی از ماکروکنیدیهای قارچ روی سنبله ها پاشیده شد. پس از مایه زنی، سنبله ها روزانه مورد بازدید و میزان بیماری یادداشت  شد. مقایسه میانگین آزمون دانکن نشان داد که در سطح یک درصد تفاوت معنی داری بین تیمارهای بیمارگر همراه با آنتاگونیست و تیمار بیمارگر تنها از نظر میزان بیماری وجود دارد. در این پژوهش تفاوت معنی داری بین میزان کنترل توسط آنتاگونیست های مختلف مشاهده نشد، و آنتاگونیست ها توانستند 50 تا 80 درصد بیماری را نسبت به شاهد مثبت، کاهش دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  4 (پیاپی 176)
 • صفحه شروع: 

  319
 • صفحه پایان: 

  329
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

به منظور ارزیابی واکنش ارقام رایج سویای کشور نسبت به نماتد سیستی سویا،Heterodera glycines  و شناسایی ارقام مقاوم احتمالی، 17 رقم سویا در شرایط اتاقک رشد، گلخانه و مزرعه بررسی شدند. در آزمایش های گلخانه ای و اتاقک رشد واکنش ارقام با مقایسه توانایی تکثیر نماتد روی آنها نسبت به رقم استاندارد Lee 74 تعیین شد. با کشت ارقام در مزرعه آلوده و مقایسه واکنش آنها نسبت به رقم حساس استاندارد، واکنش حساسیت و یا مقاومت ارقام تایید شد. جمعیت نماتد مورد استفاده با آزمون زیست سنجی روی لاین های افتراقی، تعیین تیپ شد. تمام ارقام مورد بررسی بجز رقم DPX نسبت به H. glycines HG Type 0 حساس بودند. هیچیک از ارقام به عنوان نسبتا حساس یا نسبتا مقاوم شناسایی نشد. مقاومت رقم DPX با شاخص ماده (FI) بسیار پایین 2.9 و 3.4 به ترتیب در آزمایش های گلخانه ای و اتاقک رشد و 1.8 و 2.2 در آزمایشات مزرعه ای اثبات شد.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  4 (پیاپی 176)
 • صفحه شروع: 

  330
 • صفحه پایان: 

  346
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

بکارگیری مخلوطی از چند عامل بیوکنترل، به عنوان راهکاری برای افزایش میزان کارآیی کنترل، ممکن است اثرات مثبت یا منفی در بیان ژنهای بیوکنترلی این عوامل داشته باشد. در این تحقیق، اثر چندین جدایه باکتریPseudomonas fluorescens  در بیان ژن های nag1 و ech42 قارچ Trichoderma atroviride استرین P1 با استفاده از سیستم بیان ژن گزارشگر گلوکز اکسیداز، نشان داد که برهم کنش بین T. atroviride و P. fluorescens باعث کاهش بیان ژن ech42 درT. atroviride  می گردد. کاهش بیان ژن در حضور جدایه های باکتریایی اعم از (2,4- diacetylphloroglocinol) DAPG+  یا DAPG- مشاهده شد. این نشان می دهد که DAPG نقشی در این کاهش بیان ژن ech42 در  T. atroviride ندارد. برعکس، بیان ژن nag1 در تعامل با جدایه های DAPG+ افزایش نشان داد، ولی در حضور جدایه های DAPG- تغییر معنی داری در بیان این ژن مشاهده نشد. میزان رشد میسلیومی T. atroviride در تعامل با باکتری ها کاهش پیدا کرد. کاهش رشد در حضور جدایه های DAPG+ در مقایسه با جدایه های DAPG-، بیشتر بود که نشان دهنده نقش احتمالی آنتی بیوتیک DAPG در کاهش رشد قارچ می باشد. بطور خلاصه، این نتایج نشان داد که برهمکنش اختصاصی بین آنتاگونیستهای مورد مطالعه، می تواند در بیان ژنهای مهم بیوکنترلی آنها تاثیرگذار باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  4 (پیاپی 176)
 • صفحه شروع: 

  347
 • صفحه پایان: 

  354
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

ساق سیاه کلزا ناشی از قارچ Phama lingam از نظر اقتصادی یک بیماری مهم در سراسر دنیا است. بیماریزایی ده جدایه از این بیمارگر در گلخانه روی رقم Hayola 401 کلزا بررسی شده و پرآزارترین جدایه با شدت بیماری 17 درصد برای بررسی مقاومت ارقام انتخاب گردید. به منظور بررسی مقاومت نسبی ده رقم کلزا شامل Hayola 401، Hayola 308، Talaye، Zarfam، Sarigol، Fornax، Modena، Okapi،Option 500  و RGS 003 در برابر این بیمارگر آزمایشی در گلخانه در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و یک شاهد به اجرا درآمد. شدت بیماری با اندازه گیری سطح کلروز و نکروز در برگ ها، ده روز پس از مایه زنی توسط دستگاه تعیین شاخص سطح برگ اندازه گیری شد. تفاوت معنی داری بین مقاومت ارقام کلزا نسبت به این بیمارگر مشاهده گردید(P=0.01) . مقایسه میانگین شدت بیماری در ارقام مختلف با آزمون دانکن نشان داد که ارقام از نظر حساسیت به قارچ عامل ساق سیاه در چهار گروه قرار می گیرند. ارقام بهاره Sarigol و Hayola 401 با شدت بیماری 19.35 و17.5  درصد بیشترین حساسیت و ارقام پاییزهFornax  و Talaye با شدت بیماری 5.86 و 5.82 درصد کمترین حساسیت را نشان دادند. سایر ارقام نیز حد واسط این دو گروه بودند. این اولین مطالعه در زمینه بررسی مقاومت نسبی ارقام مختلف کلزا به Phoma lingam در ایران می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  4 (پیاپی 176)
 • صفحه شروع: 

  355
 • صفحه پایان: 

  361
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  340
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

استان خراسان شمالی از مناطق مهم کشت گوجه فرنگی است. بیماری های قارچی این گیاه طی سال های 1384 و 1385 با بازدید و نمونه برداری از مزارع 15 روستای این استان، مورد بررسی قرار گرفتند. قارچ ها از بافت های بیمار جداسازی و خالص سازی شدند. سپس بهینه دمای رشد آنها تعیین شد. مایه زنی آنها به بذر و نشاهای، 4 رقم تجاری فلات، موبیل، سوپر استرن بی و پی اس و جداسازی مجدد آنها از بافت های بیمار وقوع چهار بیماری پژمردگی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f.sp lycopersici)، پوسیدگی فوزاریومی ریشه (Fusarium solani)، پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه (Rhizoctonia solani) و کپک سیاه (Alternaria alternata) را نشان دادند. همه ارقام در مرحله جوانه زنی بذر به این بیماری ها حساس بودند، ولی در مرحله نشا بعضی از این ارقام مقاومت معنی داری نشان دادند. وقوع این بیماری ها در این استان و واکنش این ارقام نسبت به آن ها برای اولین بار از ایران گزارش می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 340

دانلود 129 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  4 (پیاپی 176)
 • صفحه شروع: 

  362
 • صفحه پایان: 

  363
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  95
کلیدواژه: 
چکیده: 

جاروک بادام که ناشی از یک فیتوپلاسما با نام Candidathus Phytoplasma phoenicium است یکی از بیماریهای مهم و اقتصادی بادام در ایران و لبنان می باشد. بدلیل کاشت درختان میوه هسته دار در مناطق بادام کاری ایران، احتمال حساسیت آنها نسبت به فیتوپلاسمای عامل جاروک بادام ارزیابی گردید. در این تحقیق نهالهای دو ساله بادام تلخ (Prunus scoparia)، هلو (P. persica) ارقام زعفرانی والبرتا، شلیل(P. persica var. nusipersica) ، شفتالو (یک کولتیوار هلو)، زردآلو (P. armeniaca) ارقام آصفی، تخم مرغی، تلخ، شکرپاره و نوری، گیلاس (P. avium) ارقام صورتی لواسانات و سیاه مشهد، آلو (P. salicina) ارقام سانتاروزا و شایرو معروف به قطره طلا، آلبالو  (P. cerasus)ارقام چمپای مشهد معروف به محلی و شاتن مورل معروف به مجاری و گوجه سبز (P. domestica) ارقام سعدی، برغان و هلندی از یک نهالستان واقع در منطقه ای عاری از بیماری جاروک بادام در اصفهان خریداری و به گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس واقع در زرقان منتقل گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0