Archive

Year

Volume(Issue)

Issues

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
Issue Info: 
 • Year: 

  1400
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  54
 • Start Page: 

  7
 • End Page: 

  42
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  59
 • Downloads: 

  70
Keywords: 
Abstract: 

هدف این پژوهش، رویت پذیر کردن پدیده نابرابری و متعلقات آن، در تجربه زیسته دانشجویان بهره مند از سرمایه کمتر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نمادین در دانشگاه علامه طباطبایی است. بدین منظور با به کارگیری چشم انداز تیوریک پیربوردیو و ابتناء بر روش شناسی منطق استفهامی، تفسیری جامعه شناسانه از پدیده مذکور صورت گرفت. در این راستا، 24 نفر دانشجوی دختر و پسر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، هدفمندانه انتخاب شدند و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته داده ها جمع آوری شد. در پی مضمون بندی داده ها و مفاهیم توصیفی موجود در مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل محتوای هدایت شده سیوفانگ و شنون، دوازده مضمون اصلی بدین شرح برساخت گردیدند: انقطاع دیروز، تعلیق امروز، بیم فردا، سقوط رویا، مصلوب رسوایی هراسی، وخامت ملامت، نهایت حقارت، ناظر فرهنگ تزریقی، ادای تزویری، تخدیر با بداهت در سایه بلاهت، هزیمت برگرفته از طرد اجتماعی، مغبون متنعمین بهره بردار، مطرود ذایقه سازان ساختار، بازنده نازپروردگان سرخوش، گریزان از مخدره هوش و گوش، بی اعتنا به محصول کارخانه عقیده ساز، رقیب عمله نرمالیزاسیون. از مهم ترین نتایج پژوهش، یکی این است که رتق و فتق پدیده نابرابری در میدان آموزش، مزید بر پایش کمی و پوزیتیویستی شاخص ها و معیارهای عینی تعریف شده، متوقف بر امعان نظر به پیامدهای سوء برخاسته از تغلب فرهنگی جریان های واجد سرمایه بیشتر اقتصادی و فرهنگی در میدان دانشگاه است؛ پیامدهایی که غالبا از دیالکتیک عادت واره های اساتید و گروه های دانشجویان همساز با آنها ناشی شده اند. دموکراتیزاسیون میدان آموزش با هدف بسط عادلانه تر میدان آموزش، پیشنهاد اساسی این پژوهش خطاب به سیاست گذاران فرهنگی و آموزشی نظام دانشگاهی است.

Yearly Impact:  

View 59

Download 70 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  1400
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  54
 • Start Page: 

  0
 • End Page: 

  0
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  120
 • Downloads: 

  23
Abstract: 

با توجه به نقش برجسته مدیران در عرصه دستیابی به اهداف سازمان ها، بالاخص مدیران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی؛ توجه به انتخاب و انتصاب مدیران، از اهمیت زیادی برخوردار است و اهتمام به شایستگی های اخلاقی مدیران باید مورد توجه جدی قرار گیرد. از این رو هدف پژوهش حاضر ارایه چارچوبی نظام مند از شایستگی اخلاقی مدیران دانشگاهی می باشد. روش پژوهش کیفی و از نوع فراترکیب می باشد و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه پژوهش، تمامی منابع علمی مرتبط با موضوع شایستگی های اخلاقی مدیران (دانشگاهی)است. (1377-1397 همچنین 1998-2018) کلیدواژه های شایستگی های اخلاقی، شایستگی حرفه ای و شایستگی مدیران (دانشگاهی) از پایگاه داده های داخلی یعنی پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، نورمگز، مگ ایران، پرتال جامع علوم انسانی، پایان نامه دانشگاه تهران و گنج بتا و پایگاه داده های خارجی همچون Scholar. google، Elsevier، Proquest در 20 سال اخیر مورد جستجو قرار گرفت. با بررسی 55 منبع از 2380 منابع اولیه، 3 مولفه اصلی و 54 مولفه فرعی به عنوان شایستگی اخلاقی در پژوهش های مختلف داخلی و خارجی استخراج شد. بر این اساس، ابعاد اساسی شایستگی های اخلاقی مدیران ذیل این سه مولفه خواهد بود: 1. شایستگی اخلاقی فردی (تقوا، اعتماد به نفس، شجاعت و جسارت، پاکدامنی و حیا، کظم غیظ، پرهیز از شخصی کردن امور، تواضع و فروتنی و. . . )؛ 2. شایستگی اخلاقی بین فردی (برقراری روابط حسنه، عدالت و انصاف، صبر و بردباری، امانتداری، حسن ظن، فداکاری و ایثار و. . . )؛ 3. شایستگی اخلاقی فرا فردی (پرهیز از پنهان کاری، قانون گرایی، مقدس شمردن خدمت رسانی، مصلحت اندیشی، مسیولیت پذیری سازمانی، مشارکت جویی و وجدان کاری).

Yearly Impact:  

View 120

Download 23 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  1400
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  54
 • Start Page: 

  0
 • End Page: 

  0
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  40
 • Downloads: 

  23
Keywords: 
Abstract: 

این نوشته رویکردهایی در مورد توسعه و نیز امکان رهایی از فقر الگو و منطق سخت افزاری را در چند بخش و لایه مرتبط و متداخل بررسی می کند. روش مورد استفاده، بداهت زدایی از مفاهیم رایج و نگاهی تاریخی به طرح مسیله است. بدین ترتیب، ترکیبی انتقادی از سازه های مرتبط ارایه شده که مبتنی بر خوانشی انتقادی از ساختارها و عاملیت کنشگران فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. مطابق یافته های پژوهش، برای رفع انسداد عاملیت عام گرایانه و به منظور طراحی توسعه، می توان شیوه تفاهمی، میانجیگرانه و وفاق محور را پیشنهاد نمود. مسیر مورد نظر، یک الگوی هنجاری و تجویزی بدیل و تلفیق عمل و نظر هنرمندانه مورد توافق کنشگران، جهت رهایی از آثار توسعه ناموزون و طی کردن مسیر به سوی «جامعه مهربان» است. کنشگری زنده، هنرمندانه، مبتکرانه و ایجابی، نیاز به شناخت گسست ها و حلقه های مفقوده، کاهش خشونت ساختارها و گسترش امکان تاثیر عامل برساختارها از نتایج تحقیق است. این فرایند به تحول نهادی هم راه می گشاید، زیرا امکان درک رابطه سازنده بین دو مولفه نظم دموکراتیک و وفاق تفاهمی هم افزا را که شاخص آن امکان اخلاقی تر زیستن است فراهم می آورد. بر این مبنا شاهراه توسعه غوطه ور در اخلاق را با شاخصی به نام وجد (عشق و شور وجودی برآمده از شخصی شدن آرمان های بزرگ برای کنشگران) می توان توصیه کرد. آموزه های تاریخی سنت تفهمی و تفسیری، سنت اثباتی، رویکرد مابعد ساختارگرا، پسا توسعه و هوش مصنوعی ممکن است الهام بخش و عبرت آموز برای توسعه غوطه ور در اخلاق باشد.

Yearly Impact:  

View 40

Download 23 Citation 0 Refrence 0
Journal: 

STRATEGY FOR CULTURE

Issue Info: 
 • Year: 

  2021
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  54
 • Start Page: 

  0
 • End Page: 

  0
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  3388
 • Downloads: 

  3992
Keywords: 
Abstract: 

Methodology By debugging the classic concepts and from a historical standpoint tried to follow the problem and to develop the methodology. The paper presented a critical analysis of the related structures based on a critical reading of the actions of cultural, political and economic actors. Findings For developing of a national program the preferable procedure is a mediating and consensus-based approach. The desired path is an alternative normative and innovative model, and a combination of action and mindset. Results Live, artistic, and positive action, leads to a reduction in the structure's violence and their expanding and deepening of impact of the agent. The evolution of structures also paves the way for institutional transformation. An enhancement in the consensus is provided by trying to deploy constructive relationships between the two components of “ order” and” change” . Recommendation: the planning highway should be known as an ecstasy (love and existential passion) of actors. Enhancing of the capacity for commensurability and interaction for all are two important dimensions of ecstasy. . The indicators of growth and productivity need to be read critical. The teachings of post-structural the understanding and interpretation, positivist and post developmental doctrines may be inspirational.

Yearly Impact:  

View 3388

Download 3992 Citation 0 Refrence 0
Journal: 

STRATEGY FOR CULTURE

Issue Info: 
 • Year: 

  2021
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  54
 • Start Page: 

  0
 • End Page: 

  0
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  3461
 • Downloads: 

  3992
Keywords: 
Abstract: 

The purpose of this study is to provide a comprehensive and systematic framework for the ethical competence of university managers. The method of this research was qualitative with Meta-Synthesis method. The library method is used for collecting data the research community was scientific resources related to the ethical competence of managers (academic). In order to conduct research after designing the research question, a systematic search based on the keywords of: Ethical competencies, professional competence, the competence of managers (academic) from the internal databases of the scientific information database (SID), Noormags, Magiran, The Comprehensive Human Resources Portal (Ensani), Tehran University's thesis and ganj-beta, and foreign databases such as Scholar. google, Elsevier, Proquest, have been used about 20 years ago. By reviewing 55 sources from 2380 primary sources, three main components and 54 sub-components were referred to as Ethical competency in various internal and external researches. The findings show that the fundamental dimensions of ethical competencies of managers include: 1. Individual ethical competency, 2. Interpersonal ethical competency, 3. Sub-individual Ethical competency.

Yearly Impact:  

View 3461

Download 3992 Citation 0 Refrence 0
Journal: 

STRATEGY FOR CULTURE

Issue Info: 
 • Year: 

  2021
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  54
 • Start Page: 

  123
 • End Page: 

  142
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  65
 • Downloads: 

  84
Abstract: 

The main objective of this paper is to examine the impact of Habitus on the purchase foreign sports goods. To achieve this goal, the theoretical framework of research is on social capital theory of Pierre Bourdieu, and its according Research hypotheses were raised. The population of this research was Consumers of foreign sports goods in Sanandaj that using stratified sampling 370 of them were selected. The method used in this study was a survey and questionnaire, after collecting data, descriptive and inferential statistical methods were used to analyze the data. The results of this study indicate that the level of correlation is reported 0/479 between Habitus and the Buy foreign sports goods of consumers. Independent variable “ Habitus” alone accounts for about 22 percent of the changes in the purchase of foreign consumer goods by consumers. The results also show that "value for foreign goods" has the highest correlation coefficient (0. 521) and coefficient of influence (0. 270) on the purchase of foreign sporting goods, and in the next priorities accordingly, the variables of the attitude of registration to foreign goods and the tendency to buy foreign goods are. Thus the results showed a significant positive correlation between Habitus the purchase foreign sports goods of consumers there. And Habitus is one of the effective factors that plays an important role in the purchase of foreign sporting goods.

Yearly Impact:  

View 65

Download 84 Citation 0 Refrence 0
Journal: 

STRATEGY FOR CULTURE

Issue Info: 
 • Year: 

  2021
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  54
 • Start Page: 

  143
 • End Page: 

  159
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  76
 • Downloads: 

  91
Abstract: 

Today, different dimensions of human behaviors are studies in the different context of the city. One of these dimensions is fertility behavior. Fertility varies not only between cities but also within a city, between its different neighborhoods and regions. The aim of this article is to analyze the neighborhood fertility differentials in the Tehran metropolitan area. The method of study is secondary analysis of census data in 2011 and the analysis unit is 361 neighborhoods in Tehran city. The results indicate the role of the neighborhood Context in the formation of fertility behaviors. The descriptive results showed significantly fertility differentials among neighborhoods from 1. 9 to 3. 4 children ever born. Multivariate analysis showed that there is strongly negative effect of the neighborhood quality and its socio-economic composition on fertility. With controlling other variables, the socio-economic composition of the neighborhood has a significant role on the neighborhood fertility differentials. Therefore, fertility is not only influenced by individual characteristics, but also strongly influenced by the structure, composition, and cultural norms of neighborhood.

Yearly Impact:  

View 76

Download 91 Citation 0 Refrence 0
Journal: 

STRATEGY FOR CULTURE

Issue Info: 
 • Year: 

  2021
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  54
 • Start Page: 

  43
 • End Page: 

  72
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  59
 • Downloads: 

  122
Abstract: 

Any adequate philosophy of technology needs to take a clear stance with regard to the limits of criticizability. While observing the canons of criticizability may appear to be simple, many philosophical approaches (whether towards technology or other topics) abandon comprehensive criticizability by adopting some forms of justificationist or essentialist epistemology. This paper aims to show that criticizability can only be upheld by subscribing to a non-justificationist epistemology and by acknowledging the propositions/standards dichotomy; failing to do so leads to undesirable epistemic consequences. Any adequate philosophy of technology needs to take a clear stance with regard to the limits of criticizability. While observing the canons of criticizability may appear to be simple, many philosophical approaches (whether towards technology or other topics) abandon comprehensive criticizability by adopting some forms of justificationist or essentialist epistemology. This paper aims to show that criticizability can only be upheld by subscribing to a non-justificationist epistemology and by acknowledging the propositions/standards dichotomy; failing to do so leads to undesirable epistemic consequences.

Yearly Impact:  

View 59

Download 122 Citation 0 Refrence 0
Journal: 

STRATEGY FOR CULTURE

Issue Info: 
 • Year: 

  2021
 • Volume: 

  14
 • Issue: 

  54
 • Start Page: 

  73
 • End Page: 

  101
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  120
 • Downloads: 

  170
Abstract: 

One of the most important areas which influences on architecture and urbanization is economy and its various components. During recent decades, due to changes in contemporary economic affairs of Iran, the architecture and urbanization of the country have undergone many changes which a significant part of these changes is rooted in the liberal-capitalist economic system. Accordingly, the problem that has been dealt with in this article is the study of the effects of the liberal-capitalist economic system on architecture and urbanization, and in particular, the contemporary physical spatial transformations of Iran. This article has been used to deepen this problem by a combining method (consisting of documentary method for data collecting and qualitative content analysis method for data analysis). According to the findings of this study, many of the problems of contemporary architecture and urbanization in Iran, such as the emergence of polarization and class differentiation in urban areas, the emergence of row housing phenomenon, the degradation of quality in biosphere spaces and the diminution of these spaces and etc., all are rooted in the effects of the liberal capitalist system which in this paper, the role of this economic system in the process of occurrence of these problems is explained.

Yearly Impact:  

View 120

Download 170 Citation 0 Refrence 0

Advertising

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID