مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

رشد فناوری | سال:1400 | دوره:17 | شماره:67

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نشریه: 

رشد فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  67
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع انتقال فناوری از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت پتروشیمی کشور به انجام رسید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد پیمایشی و از نوع مطالعات اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، خبرگان مدیریتی و دانشگاهی در صنعت پتروشیمی بودند در فرایند انتخاب این گروه خبره، از روش "نمونه برداری قضاوتی" استفاده شد. بر همین اساس نیز، گروهی 35 نفره از خبرگان انتخاب و در تحقیق مشارکت داده شدند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه هایی بود که بنا به اهداف مختلف طراحی گردید ودر میان جامعه آماری مورد نظر توزیع شد. گفتنی است پرسشنامه اول با هدف شناسایی موانع و بصورت باز طراحی گردید، پرسشنامه دوم با غربالگری و دسته بندی موانع شناسایی شده به صورت بسته و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شد، و نهایتا پرسشنامه سوم با هدف تعیین اوزان و رتبه هر یک از موانع و بصورت مقایسات زوجی طراحی گردید. بعد از توزیع و جمع آوری داده ها، انجام تجزیه و تحلیل های لازمه از طریق نرم افزار های اس. پی. اس. اس، متلب و اکسل در دستور کار قرار گرفت. در این فرایند، آنالیزهایی همچون آزمون تی (t)، آزمون کولموگراف-اسمیرنوف، تحلیل عاملی اکتشافی، و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به انجام رسید. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 3 مانع اصلی (موانع مربوطه به کشور میزبان، موانع مربوط به کشور میهمان، موانع مربوط به فناوری) و 20 مانع فرعی گردید و رتبه آنها تعیین شد.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رشد فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  67
 • صفحه شروع: 

  10
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  299
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

در این مقاله، به بررسی تطبیقی تاریخچه و رویکردهای مختلف اقتصاد دانش بنیان به عنوان مفهومی تاثیرگذار در ارتقای تاب آوری ملی و توسعه پایدار، در ایران و چند کشور منتخب (از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) پرداخته شده است. در این راستا، ضمن مقایسه سیاستگذاری در کشورهای مختلف در جهت استقرار اقتصاد دانش بنیان، درس آموخته هایی برای ایران به جهت نیل به اقتصاد مبتنی بر دانش ارایه کنیم. از مهم ترین نکاتی که از مطالعه کشورها به عنوان نقاط تمرکز مشترک استخراج گردید، خاص و بعضا منحصر به فرد بودن سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان در هر کشور با توجه به شرایط زمینه ای صنعتی و فناورانه هر کشور می باشد. بر این اساس سیاست هایی که در یک کشور در حال توسعه و یا توسعه یافته موجب توسعه اقتصاد دانش بنیان شده است، الزاما در دیگر کشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته منجر به نتایج مشابه نمی شوند و حتی ممکن است نتایج اقتصادی مخربی نیز به همراه داشته باشند. نکته بعدی لزوم توجه به این مسیله می باشد که اقتصاد دانش بنیان فقط به حوزه فناوری های پیشرفته اختصاص ندارد و عامل اصلی نیل به اقتصاد دانش بنیان، علاوه بر فناوری های پیشرفته، توجه به نوآوری به عنوان محور افزایش بهره وری فعالیت های اقتصادی و ارتقای رقابت پذیری است که می تواند طیف وسیعی از فعالیت های با فناوری پایین و متوسط را نیز شامل شود. به علاوه، هماهنگی و یکپارچگی بین بازیگران، مخصوصا سیاستگذاران و بازیگران (نهادها و سازمان ها) دولتی در سطوح عالی الزامی کلیدی در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان در سطح ملی محسوب می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 299

دانلود 270 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رشد فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  67
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

عوامل حیاتی موفقیت در هر کسب و کار، شمار محدودی از حوزه هایی هستند که نتایج رضایت بخش در آن حوزه ها، عملکرد رقابتی موفقیت آمیز را برای سازمان ها تضمین نماید. در واقع عوامل حیاتی موفقیت گلوگاه های هر سازمان در دستیابی به منافع استراتژیک هستند. نقاط قوت و شایستگی کلیدی و نقاط ضعف در این حوزه ها به عنوان گلوگاه شناخته می شود. در این مقاله روشی بر اساس تحلیل تم معرفی می گردد که بر اساس آن عوامل حیاتی موفقیت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و همچنین عوامل حیاتی موفقیت مناطق شناسایی و تدوین شده است. سپس طی طراحی سیستم مدیریت عملکرد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و در پی آن نیاز به طراحی شاخص های کلیدی عملکرد و نتیجه، عوامل حیاتی موفقیت به عنوان منابعی برای استخراج این شاخص ها، مورد توجه محققین این سیستم مدیریتی قرار گرفت. طی نتایج به دست آمده عوامل اجرای برنامه های خلاقانه و اثر بخش، تحدید ماموریت و اهداف فرهنگی سازمان، برخورداری از سیستم منابع انسانی و سیستم پاداش، شناخت نیازهای فرهنگی هنری مردم شهر تهران، بهره وری عناصر داخلی، افزایش میزان نفوذ در مردم شهر تهران و رضایتمندی مخاطبان به عنوان عوامل حیاتی موفقیت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران شناسایی شد ودر انتها نیز برای تحلیل روابط میان عوامل حیاتی از روش دیمتل فازی بهره برده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رشد فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  67
 • صفحه شروع: 

  30
 • صفحه پایان: 

  40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  231
 • دانلود: 

  174
چکیده: 

در دنیای کنونی، بقای هر سازمان یا شرکت نیازمند توانایی رقابت پذیری آن با سایر سازمان ها می باشد و از آنجایی که نوآوری یکی از مهمترین محرکهای رقابتپذیری شرکتها محسوب می گردد، قادر است با ایجاد پویایی، بقای سازمان ها را حفظ کند؛ از طرفی یکی از چالش های هر سازمان برای انجام نوآوری، بحث تامین مالی می باشد و از آنجایی که دولت های سراسر جهان برنامه هایی برای حمایت از نوآوری شرکت های کوچک و متوسط و دانش بنیان دارند، هدف از مقاله حاضر، بررسی تاثیر حمایت های مالی دولت بر نوآوری شرکت های دانش بنیان می باشد. برای تحلیل این موضوع از داده های پیمایش نوآوری ایران در بازه زمانی سال 1391 تا 1393 استفاده شده است. اجرای طرح ملی پیمایش نوآوری توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای ارتقای ظرفیت های نوآورانه و فناورانه در کشور و گذار به اقتصاد دانش بنیان انجام شده است. تعداد شرکت های دانش بنیان در این بازه زمانی، 1300 شرکت بوده که از این میان نمونه ای تصادفی به تعداد 306 شرکت از انتخاب شده است. روش تحقیق حاضر مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس می باشد و برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که حمایت های مالی دولت بر نوآوری های فرآیندی، بازاریابی و سازمانی شرکت های دانش بنیان، تاثیر مثبتی داشته است در حالی که این شرایط برای نوآوری محصولی وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 231

دانلود 174 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رشد فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  67
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

امروزه رسانه های اجتماعی به شدت بر نحوه دریافت اطاعات و اخبار تاثیر گذاشته اند. جستجوی اطلاعات از طریق رسانه های اجتماعی توسط مصرف کنندگان بیش از گذشته مورد توجه واقع شده است. هدف از این مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار در فرآیند تصمیم گیری خرید در صنعت بیمه است. در این تحقیق از روش کمی استفاده شده و داده ها از بین 223 کاربر عضو صفحات طرفداران بازیگران و ورزشکاران مشهور در رسانه اجتماعی جمع آوری شده است. برای بررسی مدل یک نظرسنجی آنلاین بین کاربرانی انجام شد که حداقل یک نفر از افراد تاثیرگذار را دنبال می کنند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 23 و Smart PLS 3. 0 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اثر پست های اینفلوینسرها، اثر پست های دیگران، اثر پست های خود شرکت بر قصد جستجوی اطلاعات و تاثیر ارزش ادراک شده، سودمندی ادراک شده، تصویر برند شرکت و آگاهی از طرح های فروش/جشنواره ها بر قصد خرید مصرف کننده در جامعه مبتنی بر رسانه های اجتماعی (یعنی طرفداران صفحات نام تجاری فیس بوک) تاثیر مثبتی دارد. همچنین در این بررسی مشخص گردید که قصد جستجوی اطلاعات بر قصد خرید مصرف کننده نیز تاثیر مثبتی دارد. یافته های این مطالعه به درک اهمیت عوامل انتخاب شده در تاثیرگذاری بر تصمیم خرید مصرف کنندگان در صنعت بیمه کمک می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رشد فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  67
 • صفحه شروع: 

  51
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

هدف تحقیق، بررسی نقش مدیران داخلی؛ بحران مالی جهانی و محدودیت مالی بر روابط بین کساد مالی و شدت سرمایه گذاری در مخارج تحقیق و توسعه در شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات بوده است. قلمرو مکانی تحقیق، شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی، بین سالهای 1384 تا 1396 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش، در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در بخش داده های پژوهش، جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی و یادداشت های توضیحی انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک، تعداد 20 شرکت در حوزه فناوری اطلاعات به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور تحلیل داده ها، ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون Fلیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق(نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد بین کساد مالی و شدت سرمایه گذاری در مخارج تحقیق و توسعه در شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات رابطه مثبت وجود دارد، به علاوه مدیران داخلی؛ بحران مالی جهانی و محدودیت مالی بر روابط بین کساد مالی و شدت سرمایه گذاری در مخارج تحقیق و توسعه در شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات تاثیر گذارند؛ نتایج به دست آمده، با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 147 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رشد فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  67
 • صفحه شروع: 

  61
 • صفحه پایان: 

  68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  264
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

یکی از ابزارهای مهم رشدوتوسعه کارآفرینی وجودفرهنگ حامی کارآفرینی است. فرهنگ کارآفرینانه قوی به معنی تحمل بیشترشکست ومنعکس کننده میزانی است که جامعه عقاید کارآفرینان وابتکارات راحمایت میکند. ازاین رودراین تحقیق موانع فرهنگی کارآفرینی شناسایی شدند ودرادامه فرهنگ کارآفرینی وفرهنگ شکست درجامعه کارآفرینان مورد ارزیابی قرار گرفت. این مطالعه ازنوع تحقیقات آمیخته کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری شامل کارآفرینان مراکزآموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی بودندکه به دلیل پراکندگی جامعه از روش نمونه گیری هدفمندگلوله برفی تعیین گردید. نتایج در بخش کیفی نشان دادکارآفرینان با موانع فرهنگی مانندنبودفرهنگ خلاقیت, نپذیرفتن شکست, نگرش منفی به ریسک, بی اعتقادی به توانمندی زنان, وجود فرهنگ مرد سالاری درجامعه و سازمان ها ومخالفت والدین با فعالیت های کارآفرینی دختران روبرو هستند. همچنین نتایج دربخش کمی نشان دادمیزان نپذیرفتن شکست درجامعه مطالعه شده بسیاراست و کارآفرینان با دادن فرصت دوباره به افرادشکست خورده موافق هستند. فرهنگ جمع گرایی ودوری از عدم قطعیت یا به عبارتی ریسک گریزی, دربین جامعه کارآفرینان خراسان رضوی غالب است. درمجموع تحلیل نتایج کیفی و کمی نشان میدهد زیرسیستم فرهنگی در اکوسیستم کارآفرینی اوضاع خوبی نداردوفرهنگ موجودحامی کارآفرینی نیست و حتی دربسیاری ازمواقع از ظهور کارآفرینی جلوگیری می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 264

دانلود 191 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID