مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

پژوهشنامه ادبیات کردی | سال:1399 | دوره:6 | شماره:1 (پیاپی 9)

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

Qader Karim Farhad

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (9)
 • صفحه شروع: 

  131
 • صفحه پایان: 

  153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9363
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

National heritage has always been an important resource for modern Kurdish poets. This stems from the belief that many internal, social, intellectual, political, and even educational aspects of the Kurdish people are demonstrated within their national heritage. These aspects are deeply rooted in the nation, expressed in a simple language, and nationally accepted. As one of the modernist Kurdish poets, Kakey Falah understood the importance of this national capital, and according to the content and concepts of his poems, tried to make use of the different aspects of this heritage such as proverbs and idioms, legend, poetry, story, songs, tradition, etc. Connecting his era to the past, he highlighted the fact that the present is the linking chain of the past and the future. For this reason, the present research seeks to show the quality and quantity of the poet’ s trade with the national heritage.

آمار یکساله:  

بازدید 9363

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

جامعه به عنوان بنیادی ترین عامل شکل دهنده ی فرهنگ و ساختار اجتماعی، حامل تمامی ابعاد فرهنگ، سیاست، هنر و ادبیات است. جامعه و فراورده های بشری در تقابلی همه جانبه در حال تولید و بازتولید هستند؛ بنابراین اجتماع، آن چهارچوب بنیادینی است که فعالیت ها و کنش های بشری را جهت می بخشد. هنر، به ویژه ادبیات، به مثابه ی یکی از تولیدات بشری، برخلاف تصور پیشین که آن را تنها محصول ذوق و خلّاقیّت و دارای جنبه ی تخیّلی صرف می پنداشتند، کاملاً در احاطه ی امر اجتماعی قرار دارد؛ برای تحلیل ادبیات باید دست به دامن نظریه-های اجتماعی شویم و ادبیات را در داخل چهارچوب اجتماع بررسی کنیم. آنچه که داعیه دار این موضوع است، جامعه شناسی ادبیات تلقی می شود. پژوهشگران معتقدند عرصه ی جامعه شناسی ادبیات هر قصه و اثر ادبی دیگر، وقایع زمانه ی خود را بازگو می کند. هدف این مقاله بررسی ساختارهای ذهنی و زیبایی شناختی سازنده ی آگاهی جمعی موجود در رمان آخرین انار دنیا با تمرکز بر ساخت گرایی تکوینی لوسین گلدمن بوده است. در این شیوه، محتوای اثر ادبی و رابطه ی آن را با جامعه ای بررسی می کند که اثر در آن خلق شده است و به جای توصیف محتوای اثر ادبی به بررسی محتوا و رابطه ی آن با جهان نگری در یک دوران خاص می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در این رمان با سه دوره از تاریخ سیاسی-اجتماعی کردستان روبه رو هستیم. ادبیات خلق شده از نظر جان و صورت توأمان شده با شخصیت هایی که هر کدام نماینده ی دوره ه ای خاص از تاریخ سیاسی-اجتماعی کردستان هستند. کردستان قبل از انتفاضه و بعد از انتفاضه که در آن جنگ داخلی روی می دهد و عارضه ها و پیامدهای سیاسی و اجتماعی بعد از شکل گیری ایده های سیاسی کردها.

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

قادر کریم فرهاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحه شروع: 

  131
 • صفحه پایان: 

  152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  51
کلیدواژه: 
چکیده: 

کە لە پووری نه ته وه یی هە میشە سە رچاوە یە کی گرنگ بووە بۆ دە وڵ ە مە ندکردنی ئە زموونى شاعیرانی نوێ ی کورد. ئە مە ش لە و باوە ڕ ە یانە وە سە رچاوە ى گرتووە کە لە دووتوێ ی کە لە پووردا کۆ مە ڵ ێ ک لایە نی دە روونی و کۆ مە ڵ ایە تی و ڕ ۆ شنبیری و فیکری و سیاسی و تە نانە ت پە روە ردە یی گە لی کورد ڕ ە نگی داوە تە وە و ئە و زانیاریانە ش ڕ ە گێ کی قووڵ یان لە ناو گە لدا داکوتاوە و بە زمانێ کی سادە دە ربڕ اون و شە قڵ ی نه ته وه ییان وە رگرتووە . کاکە ى فە للاحیش وە کوو یە کێ ک لە شاعیرە نوێ خوازە کان لە گرنگیی ئە م سامانە نە تە وە ییە گە یشتووە و هە وڵ ی داوە بە پێ ی پێ ویستی پە یام و تاقی کردنە وە شیعرییە کانی سوود لە به شە جیاوازە کانی کە لە پوور (پە ندی پێ شینان، ئە فسانە ، شیعر، داستان و گۆ رانی، چیرۆ ک، داب ونە ریت و هتد) وە ربگرێ ت و لە ڕ ێ گە یانە وە سە ردە مە کە ى خۆ ی بە ڕ ابردووە وە گرێ بدات و ئە و ڕ استییە بە رجە ستە بکاته وه که ئێ ستا ئه ڵ قە ى پێ کە وە گرێ دانی ڕ ابردوو و ئایندە یە . بۆ ئە م مە بە ستە ، بە پێ ویستمان زانی لە م توێ ژینە وە یە ماندا، کە لە ژێ ر ناوی «کە لە پوور لە شیعرى نوێ ی کوردیدا: شیعرە کانی کاکە ى فە للاح بە نموونە »یە ، هه وڵ بدە ین چۆ نێ تی و چە ندێ تیی مامە ڵ ە کردنى شاعیر لە گە ڵ کە لە پووری نه ته وه ییدا دە ست نیشان بکە ین.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 51 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

پشابادی یداله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحه شروع: 

  153
 • صفحه پایان: 

  189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  80
کلیدواژه: 
چکیده: 

خواستنی ئاراستە یی جۆ رێ که له سێ جۆ ری خواستنی واتایی که سە رە تا جۆ رج لە یکاف و مارک جانسۆ ن له هە شتاکانی سە دە ی بیستدا به ڕ اشکاوی باسیان لێ وه کرد و ڕ ایان گە یاند که خواستن یە کێ له بنە ماکانی نە ک هە ر زمانی شیعر و ئە دە ب، بە ڵ کوو زمانی ڕ ۆ ژانە شه. له خواستنی ئاراستە ییدا لایە ن و ڕ ووگە یە ک هە ست دە کرێ که واتانوێ ن یان واتاسازه و زۆ رتر دووتە وە ری یان دووجە مسە رییه. ئە ندێ شە ی لە یکاف و جانسۆ ن دواتر بوو به تیۆ رییە ک و چوارچێ وه و بنە ماگە لی تایبە ت به خۆ ی بۆ داڕ ێ ژرا. ئە م لێ کۆ ڵ ینە وه به ڕ ێ بازی کتێ بخانە یی و بە ڵ گە یی دە یهە وێ خواستنی ئاراستە یی و نموودە کانی و جێ گە وپێ گە ی له شیعری عە بدوڵ ڵ ا پە شێ ودا وە ک شاعیرێ کی نوێ خواز و بیرمە ند که زمانی شیعرییە کە ی نزیکه له زمانی ڕ ۆ ژانە ی خە ڵ کە وه، لێ کبداتە وه. به پێ ی ئە نجامی لێ کۆ ڵ ینە وە که، شیعری پە شێ و به هۆ ی دە وڵ ە مە ندبوونی له ڕ ووی زاراوه و دە ستە واژه و وێ نای کە م وێ نە ی خە یاڵ ییە وه کانگایە کی هێ ژایه بۆ خواستنی ئاراستە یی. نموونە کانی ئە م خواستنه له شیعری پە شێ ودا زۆ رتر دووتە وە ری/جە مسە رین و له نموونە تە وە رگە لی سە ر/خوار، دوور/نزیک، پێ ش/پاش و بە رز/نزم و چە ند دوانە یە کی تر پێ کهاتوون.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

عثمان هریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحه شروع: 

  191
 • صفحه پایان: 

  219
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  403
 • دانلود: 

  73
کلیدواژه: 
چکیده: 

شاخ بۆ کورد شوناس و پارێ زە ری شوناسە کە ی بووە . ئە مە ش هۆ کاری دە وڵ ە مە ندیی فە رهە نگی شاخی لە زمان و ئە دە بیاتدا پێ ک هێ ناوە کە زیاتر لە ٢ ٠ ٠ وشە ی بۆ شاخ هە یە . شێ رکۆ بێ کە س شاعیری هاوچە رخی کورد کە ئە زموونی شیعری شاخی هە یە ، لە ساڵ ی ١ ٩ ٨ ٥ تا کۆ تایی ١ ٩ ٨ ٦ لە شاخ بووە و دژی ڕ ژێ می بە عس شیعری نووسیوە . لە شیعرە کانیدا فە رهە نگێ کی هونە ری ڕ ە مزیی جیاواز لە فە رهە نگی گشتیی شاخ بونیادناوە؛ ڕ ە مزی شاخی لە زۆ ر ڕ ە هە ند و پنتی جیاوازدا بە شێ وە ی هونە ری و هە ندێ جاریش وە ک دروشم بە کارهێ ناوە . لایە نە هونە رییە کە ی جوانییە کی بە رز و دروشم بازییە کە ش هونە رێ کی نزمی لێ کە وتووە تە وە . ڕ ە مزیش کە هونە رێ کی نوێ ی شیعرە ، ئاوێ زانی لێ ڵ ی و، تە م ومژاوییە . لە شیعریشدا پانتاییە کی هونە رییە بۆ وە ستانە وە بە ڕ ووی نادادیی کۆ مە ڵ ایە تی، سیاسی و دیکتاتۆ ریە تدا. وێ ڕ ای ئە مانە ، شاعیر لە ڕ ێ گە ی ڕ ە مزی شاخە وە سیستمێ کی فراوانی مانایی بە ڕ ە هە ندە جیاوازە کانی وە ک ئازادی، هە ژاری، جە ستە و دە روون، خە بات، شار و پیرۆ زیی بە خشیوە ، کە ئە مانە ش لە مانا و ڕ ە مزی شاخ لە فە رهە نگی گشتیدا جیاوازن. زاڵ یی ڕ ە گە زی گێ ڕ انە وە لە شیعری شێ رکۆ دا، بووە تە هۆ ی گێ ڕ انە وە ی مێ ژوو بە شیعر؛ ئە مە ش لاوازیی شیعرییە ت و گوتاری لە شاخدا مانە وە و پیرۆ زیی شاخی بە رهە م هێ ناوە .

آمار یکساله:  

بازدید 403

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

رئوف لقمان | خدر هاشم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحه شروع: 

  221
 • صفحه پایان: 

  245
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  70
کلیدواژه: 
چکیده: 

ئە م لێ کۆ ڵ ینە وە یە کارکردنە لە سە ر کۆ نتێ کستی دە قی شیعری. بە و پێ یە ی کۆ نتێ کست بریتییە لە و ڕ ێ ڕ ە وە ی کە بە هۆ ی ڕ ێ کە وتن لە نێ وان قسە کە ر و گوێ گردا دە بێ تە هۆ کار بۆ ئاشکراکردنی مانای وشە کان، یان ژینگە یە کی زمانە وانییە و بە وشە و دە ستە واژە و ڕ ستە دە ورە دراوە؛ یا خود کۆ مە ڵ ێ ک بارە کە دە وری قسە کردنی داوە . لە م سۆ نگە شە وە کار لە سە ر دیاری کردنی ئە و مانایە دە کات کە دالە کان لە م ڕ ێ ڕ ە وە وە دە یبە خشن. بە مانایە کی تر، ڕ ێ ڕ ە وی کۆ نتێ کست دە بێ تە وە بە دالێ کی تر کە لە سە ر دالە ئاساییە کان دروست دە بێ تە وە؛ چونکە خودی کۆ نتێ کست تێ کستێ کی مانایی دروست دە کات و کاریگە ریی دە بێ ت لە سە ر ئە نجامی ماناکان، یان میکانیزمی دە قە کە ، بە و پێ یە ی ئە و کۆ نتێ کستە ی کە مانای وشە کە دیاری دە کات، کۆ نتێ کستی زیهنییە دواتر پە یوە ست دە بێ ت بە زمانە وە ، نە ک قسە وە . بە مە ش، لە گە ڵ سۆ سێ ر جیاوازە ، چونکە لە م ڕ وانگە وە لای سۆ سێ ر جارێ ک ڕ ە گە زی زمان، جارێ ک ڕ ە گە زی قسە کردن ڕ ۆ ڵ دە گێ ڕ ن. جۆ ری ئە و کۆ نتێ کستە ی کراونە تە بنە مای ئە م لێ کۆ ڵ ینە وە یە ، ئە و جۆ رانە ی کۆ نتێ کستن کە ڤ ان دایک دیاری کردوون. هۆ کاری هە ڵ بژاردنی ڤ ان دایکیش ئە وە یە کە پۆ لێ نبە ندییە کە ی لە وانی تر فراوانترە بۆ کار لە سە رکردن. ئە م لێ کۆ ڵ ینە وە یە پێ ک هاتووە لە دوو بە ش: لە بە شی یە کە مدا کار لە سە ر چە مک و پێ ناسە ی تێ کست کراوە ، دواتر قسە لە سە ر چە مک و پێ ناسە ی کۆ نتێ کست کراوە و بۆ چوونە جیاوازە کان خراونە تە ڕ وو؛ دواتر باس لە گرنگی و بایە خی کۆ نتێ کست کراوە . لە بە شی دووە مدا جۆ رە کانی کۆ نتێ کست لە دە قدا دیاری کراون، لە گە ڵ هێ نانە وە ی نموونە ی پێ ویست و شی کردنه وه ی کۆ نتێ کستە کان، بە پێ ی ئە و مانایە ی کە کۆ نتێ کستە کە دە یگە یە نێ ت.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 70 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحه شروع: 

  247
 • صفحه پایان: 

  264
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  232
 • دانلود: 

  81
کلیدواژه: 
چکیده: 

پیشان دانی کاریگە ریی رووداوە سیاسییە کان لە سە ر گۆ ڕ انی کێ ش، روانگە یە کی نوێ یە کە لە م وتارە دا باسی لێ دە کرێ . لە م توێ ژینە وە یە دا لە بیرورای حە سە نپوور و وە لی لە سە ر مێ ژووی نە تە وە خوازیی کوردی و پە یوە ندیی دە قی ئە دە بی بە رووداوە سیاسییە کانە وە و هە روە ها جۆ رە کانی کێ ش لە زمانە کانی دنیادا کە ڵ ک وە رگیراوە . جۆ رە کانی کێ ش لە زمانی کوردیدا عە رووزی و بڕ گە یین کە لە عە رووزییە وە بو بڕ گە یی گۆ ڕ اوە . سە رنجی ئە م لێ کۆ ڵ ینە وە یە لە سە ر زاری کرمانجیی ناوە ڕ است لە کوردستانی رۆ ژهە ڵ ات و باشوور لە سە ردە می نالی تا کۆ تایی دە یە ی ١ ٩ ٨ ٠ دایە . لە م وتارە دا گۆ ڕ انکاریی کێ شی شیعری کلاسیکی کوردی، لە زاڵ بوونی کێ شی عە رووزی بە سە ر زاراوە ی کرمانجیی ناوە راست تا زاڵ بوونی کێ شی بڕ گە یی-وە کوو هێ مایە ک لە گۆ ڕ انکاریی پێ ناسە ی کورد و بە هێ زتر بوونی نە تە وە خوازیی کوردی-تاووتوێ کراوە . یە کێ ک لە هۆ کارە کانی گۆ ڕ انی کێ شی شیعر، بە بڕ وای توێ ژە ر، بزووتنە وە ی نە تە وە خوازانە یە . بە م بۆ نە شە وە بە رهە می هە ندێ ک لە شاعیرە بە ناوبە نگە کانی کورد-لە کوردستانی رۆ ژهە ڵ ات و باشووردا-بە شێ وە ی مێ ژوویی-بە ڵ گە یی تاووتوێ کراوە و سێ قۆ ناغی عە رووزی، بڕ گە یی-عە رووزی و بڕ گە یی دیاری کراوە . وە ک دە ردە کە ێ ، گۆ ڕ انی کێ شی شیعری کرمانجیی ناوە ڕ است لە عە رووزییە وە بۆ بڕ گە یی هاوکاتە لە گە ڵ سە رهە ڵ دان و پە رە سە ندنی بزووتنە وە ی نە تە وە خوازانە کورد لە شە ڕ ی دووە می جیهانیدا.

آمار یکساله:  

بازدید 232

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

سینا خسرو | مرادی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحه شروع: 

  25
 • صفحه پایان: 

  39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  126
کلیدواژه: 
چکیده: 

این مطالعه کوششی است برای تحلیل و واکاوی مراسم میر نوروزی به مثابه شکلی از نمایش مقاومت، با استناد به مفهوم کارناوال میخاییل باختین. به همین منظور ضمن تبیین اندیشه های باختین در برساخت مفهوم کارناوال و با استناد به مفاهیمی چون چندصدایی، خنده، بدن های گروتسک و نیز فلسفه کُنشی به چگونگی شکل گیری و بازنمایی این مفاهیم در نمایش میر نوروزی پرداخته شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که این مفاهیم بر بعد هویتی نمایش اجتماعی-سیاسی میر نوروزی دلالت دارد و می توان آن را شکلی از کارناوال با کارکرد اجتماعی و سیاسی دانست. به این معنی که هر کدام از بازیگر-تماشاگران این نمایش هم زمان توان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از سایر شخصیت های دیگر این نمایش را دارند. به این معنا که هر کس، صداهای دیگران را می شنود و هر فرد، به گونه ای اجتناب ناپذیر، شخصیت دیگری را شکل می دهد. در نمایش میر نوروزی مشارکت کنندگان در قالب یک کل دیده می شوند که توان مقاومت و تغییر وضعیت خود و دیگری را دارند. این تأثیرگذاری از طریق مفاهیم باختینی تفسیر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 126 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

امجدی سامان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحه شروع: 

  265
 • صفحه پایان: 

  284
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  72
کلیدواژه: 
چکیده: 

ئوستوورە دە ق[1] بە دە ق یان دە قگە لێ ک دە وترێ کە لە ئاستی چاندی نە تە وە یە کدا دە ورێ کی سە رە کی و پێ کهاتە یی دە بینن. ئە م تاقمە دە قانە ، وە کوو ئوستوورە و سە رنموونە دە نوێ نە وە و بە وتە ی هە یدیگە ر جیهانێ کی نوێ بنیات ئە نێ ن کە پە ردە لە حیجابی بوون و ڕ استی لائە دە ن. کراوە یی و هە ڵ کراوە یی ئە م دە قانە ئە بێ تە هۆ ی درێ ژە داربوونی چاند و بە رگری لە هە ڵ وە شاندنە وە ی. ئە م دە قانە بە سە رنج دان بە پێ وە ندییە نێ واندە قییە کان[2] لە ڕ ێ گە ی کارتێ کردن بە سە ر دە قە کانی پاش خۆ یانە وە ، فرە ئە کە ن و وە کوو ئوستوورە یە ک هە میشە لە م کاریگە ری و کارتێ کە رییە وە وە کوو ڕ ێ گە چرایە ک بۆ مە یدانی چاند ئە مێ ننە وە . ئە م وتارە دە یە وێ لە ڕ ێ گە ی باڵ ادە قیێ تی[3] ژێ رار ژێ نێ ت، بیرداڕ ێ ژی فە رە نسی، بە دیوانی نالی دا وە کوو ئوستوورە دە قێ ک بچێ تە وە . بە گوێ رە ی میتۆ دێ کە بژێ ردراوە ، پێ گە ی دیوانی نالی لە نێ و ئە دە بیاتی کوردیدا هە ڵ دە سە نگێ نرێ و لە ئاکامدا ئە وە ئە سە لمێ نرێ کە دیوانی نالی دە وری ئوستوورە دە قێ کی زۆ ر گرینگی بینیوە و ئێ ستاش بە سە ر ئە دە بی کوردییە وە کاریگە رییە کی بە رچاوی هە یە

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 72 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

محمدپور عادل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحه شروع: 

  41
 • صفحه پایان: 

  57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  79
کلیدواژه: 
چکیده: 

هە ڵ سە نگاندنیی ئە دە بیی نێ وان دوو ڕ ە وت یان دوو نە ریتی شیعری یان دوو شاعیری خاوە ن شێ واز، بە ستێ نە یە کە بۆ ناسین و ناساندنی مۆ تیفە جیاواز و هاوچە شنە کانیان. لە م وتارە دا دوو ڕ ێ بازی شیعری کوردی خراونە تە بە ر باس و شە ن وکە وکردن. لە سووچە ڕ وانینێ کە وە لە سە ر وێ نای دووبارە بوونە وە ی مۆ رکە ئە دە بییە کانی شیعری گۆ ران، زمانحاڵ ی درێ ژهە ناسە یی پرۆ سە ی مێ ژوویی ئە م ڕ ە وتە ، داکۆ کی کراوە . لە لایە کی دیکە شە وە ، قابیلیە تە کانی قوتابخانە ی شیعری کلاسیکی کرمانجیی ناوە ڕ است کە لە سە ردە مێ کی تایبە تدا، بە تە نیا (بڕ وا بە خۆ تە وە ری) و بە بێ گە نجینە ی دە وڵ ە مە ندی ئە دە بیی پێ ش خۆ ی، بە ڵ کوو لە ناو فە رهە نگێ کی هە ژار و زمانێ کی دیالێ کتدا، سە ری هە ڵ داوە و درە وشاوە تە وە؛ نرخێ ندراوە . مە ولە وی تاوە گۆ زی و نالی شارە زووری، بە دوو هە ناسە و کیانی ئە دە بیی و کاریگە ریی جیاوازە وە ، هە ر یە ک بە چە شنێ ک، هێ مای ئە م دوو ڕ ە وتە ئە دە بییە هە ژمار دە کرێ ن. لە م پێ ناوە دا هە وڵ دراوە لە سە ر جیاوازیی ئە دە بی و کاریگە رییە کانی ئە م دوو شاعیرە لە سە ر شاعیرانی سە ردە م و پاش سە ردە م بکۆ ڵ درێ تە وە و خاڵ ی پێ گە یشتنی ئە م جیاوازییە ش لە ڕ یفۆ رم و هە وڵ ە نوێ خوازییە کانی عە بدۆ ڵ ڵ ا گۆ ران دا نیشان بدرێ ت. ئە م شاعێ رە نوێ خوازە لە پێ کهاتە ی فۆ رم، کێ ش، مووسیقای شیعری عە رووزی و شێ وە ی دە ربڕ ینی قوتابخانە ی ئە دە بیی نالی لادە دات و بە دیاردە یە کی دە رە کی دە زانێ ت و دە گە ڕ ێ تە وە بۆ فۆ رم، کێ شی بڕ گە یی و ڕ وونبێ ژی و ڕ ە وانبێ ژیی مە ولە وی و سە رجە م نە ریتی ئە دە بیی گۆ ران و دە بێ تە هۆ ی وە رچە رخانی نوێ کردنە وە ی شیعری کلاسیکی کوردیی ناوە ندی.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

شبانی احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحه شروع: 

  59
 • صفحه پایان: 

  74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  73
کلیدواژه: 
چکیده: 

سە رنجدان بۆ منداڵ و منداڵ یی، وە ک چە مک یان قۆ ناغێ کی تایبە ت لە ژیانی مرۆ ڤ ، زە مە نێ کی زۆ ر تێ ناپە ڕ ێ . بە گوتە ی فلیپ ئاریس، لە چاخە کانی ناوە ڕ استدا، هیچ هێ ما و ئاماژە یە ک بۆ چە مکی منداڵ یی لە ئارادا نە بووە . ئێ ستا، بە پێ چە وانە ی سە ردە مانی پێ شوو، منداڵ وە ک بوونە وە رێ کی هە ستیار، شیاوی سە رنج و ئاوڕ دانە وە ی تایبە تە . ئە گە ر لە ڕ ابردوودا منداڵ وە ک سووژە یە ک نە بیندراوە و بۆ «منداڵ ی»یش، وە ک تافێ کی ناوازە ، هیچ بایە خێ ک دانە ندرابێ ت. بە بۆ نە ی دە زگا کۆ مە ڵ ایە تییە کانی وە ک خێ زان و پە روە ردە و جیهانی سایبێ ری، تێ ڕ وانین بۆ منداڵ تووشی گۆ ڕ انی بنە ڕ ە تی بووە . یە کێ ک لە م بە ستێ نانە کە بۆ تە مە کۆ ی رامان و کارکردن بۆ منداڵ ان، ئە دە بیاتە . لە م ناوە شدا، شێ عر، جێ گە یە کی تایبە تی هە یە . شێ عری منداڵ ان، بە پێ چە وانە ی ئە و ڕ ە وتە ی کە لە ناوچە ی ئێ مە پە رە ی ساندووە ، کارێ ک نییە کە بە ئاسانی بە دە ستە وە بێ ت. بە ڵ کوو پێ ویستی بە شارە زایی و ئە زموونی بە هێ زی شاعیرە لە بووارە کانی خوێ ندنە وە ی منداڵ یی. ئە رگیۆ مێ نتی سە رە کی ئە م وتارە ئە مە یە کە شێ عری منداڵ ان لای ئێ مە ، نە ک بە حە زی منداڵ ان و ڕ ە چاوکردنی هە ستیارییە کانی قۆ ناغی منداڵ یی، بە ڵ کوو بە خواست و حە زی گە ورە کان و بە نزمترین ئاستی مە عریفی چالاکانی ئە م بوارە بە رهە م دێ ت. لە م وتارە دا، پاش ئاوڕ ێ کی کورت لە چە مکی منداڵ و منداڵ یی، باسی تایبە تمە ندییە کانی شێ عری منداڵ ان دە کرێ و هە وڵ ئە درێ ت لە چە ندین کتێ ب و نموونە شێ عری کە لە م ساڵ انە ی دواییدا لە کوردستانی ئێ ران چاپ و بڵ او بۆ تە وە ، لێ کۆ ڵ ینە وە بکرێ ت.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحه شروع: 

  75
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  67
کلیدواژه: 
چکیده: 

حافزی شیرازى بە یە کێ ک لە گە ورە ترین و بە رزترین مامۆ ستایانی غە زە ل لە ئە دە بی فارسیدا دادە نرێ ت. شیعرى ئە و هە میشە لە سە ر دڵ انە و هە رکە س بە گوێ رە ى ویست و خواستى خۆ ى بە نێ و دنیاى جوانیى ئە م شاعیرە ناسک خە یاڵ ە دا گوزە ر دە کات. ڕ ە نگە دنیاى پڕ کێ شمە کێ ش و دۆ خ و هە ل ومە رجێ کى تایبە ت لە ئاڵ وگۆ ڕ ى دە سە ڵ اتى سیاسیی ئە ودە م کە حافز تێ یدا ژیاوە ، هە ستى ناسک و جوانى ناسیی شاعیر ئاوێ تە ى یە ک بووبن و ئە م گە وهە رانە ى بۆ ئێ مە جێ هێ شتبێ ت. جیا لە وە ى کە دێ تە سە ر باسى دنیا و دواڕ ۆ ژ، دە وترێ ت حافز قسە ى عارفانە ى ئاسمانیی هە یە و هە م غە زە لى عاشقانە ى دونیایی. ئە م شاعیرە کاریگە ریی زۆ رى هە بووە لە سە ر شاعیرانى تە واوى دونیا. بە و پێ یە ى بە رهە مە کە ى وە ک شاکارێ کى ئە دە بى جیهانى لێ ى دە ڕ وانرێ و شاعیرانى کوردیش بە دە ر نین لە م کاریگە ربوونە . ئه م توێ ژینه وە یە هە وڵ ی داوه دە قى غە زە لە وە رگێ ڕ دراوە کانى حافز، کە لە لایە ن شاعیرى خامە ڕ ە نگینى کوردە وە ، وە رگێ ڕ دراوە و لە دووتوێ ى دیوانی تاڤ گە ى ئە وین-ی عومە رى ساڵ حى ساحێ ب (کۆ لیل) بڵ اوکراونە تە وە ، به ته رازووی شیعرییە ت (پۆ یە تیکا)وه بخاته بە ر نە شتە ری لێ کۆ ڵ ینە وە . ڕ ێ بازی لێ کۆ ڵ ینە وە کە مان وە سفی-شیکارانە یە کە له دە ستپێ کدا باس لە وە رگێ ڕ ان و بنە ما و ڕ ێ گاکانی وە رگێ ڕ ان و پاشان دروستی و نادروستی وە رگێ ڕ انی شیعر کراوه. پاشان چە ند غە زە لێ ک بە نموونە لە و وە رگێ ڕ انە وە رگیراوه و له ڕ ووی کێ ش، سە روا، زمان، ڕ ە وانبێ ژی، لادانی شیعری و هە موو ئە و تە کنیکانە ی کە شیعرییە ت و پۆ یە تیکای شیعرییان پێ بە هێ زدە بێ ت، هە ڵ سە نگێ نراون. لە کۆ تاییدا ئە نجامی توێ ژینە وە کە بە چە ند خاڵ ێ ک دە ستنیشان کراوه.

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 67 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 9)
 • صفحه شروع: 

  99
 • صفحه پایان: 

  129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

کامه ران موکری و فه ڕ وخی یه زدی وه ک دوو له شاعیره دیار و به رجه سته کانی ئه ده بیاتی فارسی و کوردی و شاعیرگه لێ کی دە روە ست و خاوه ن هه ڵ وێ ست، هه میشه شیعره کانیان له خزمه تی کۆ مه ڵ گادا بووه و ویستوویانه له ڕ ێ ی قه ڵ ه مه که یانه وه ده رد و ئازار و مه ینه تییه کانی خه ڵ کی پیشان بده ن. ئه وان وێ ڕ ای ئه وه ی قه ڵ ه مه که یان بۆ هه ڵ وێ ست نواندن دژ به سته م و نادادییه کان به کار خستووه، خه ڵ کیشیان دژ به زوڵ م و سته م و بێ دادییه کۆ مه ڵ ایه تیی و سیاسیی و ئاینییه کان هان داوه. سه ره ڕ ای ئه وه ی له ڕ ووی کاته وه به ته واوی هاوسه رده می یە کتر نه بوون، بە ڵ ام به روونی دیاره که که ش وهه وای ژیانیان له جوغڕ افیای ڕ ۆ ژهه ڵ اتی ناوه ڕ استی سه رده می نێ وان شه ڕ ی جیهانی یە که م و دووهه م دا زۆ ر وێ ک چووه. هه ر بۆ یه ش هه ڵ سه نگاندنیان له ڕ ووی ئه ده بی به راوردکارییه وه شیاو و جێ ی سه رنجه. بیر و سۆ زی به رچاوی نه ته وه یی به شێ وه یە کی پته و و به هێ ز، هه وڵ ی بێ وچان بۆ ڕ وون کردنه وه ی بارودۆ خی سیاسی و کۆ مه ڵ ایه تی وڵ ات بۆ به رده نگ و به تایبه ت چینه ژێ رده سته کان، به ره وڕ وو بوونه وه ی بێ پێ چ و په نا له گه ڵ ناڕ ێ کیی کرده وه و خه یانه ته کانی که سایه تییه سیاسی و حکوومییه کان، به رنگاری و گازنده دژ به ده ست تێ وه ردانی هێ ز و هزره بیانییه که ن له ناوخۆ ی وڵ ات و به رنگاری و هێ رش کردنه سه ر فێ ڵ بازی و چه وتیی که سایه تییه ئایینیه کان یان ئه و که سانه ی به ناوی ئایین به هره ی ئابووری و کۆ مه ڵ ایه تی بۆ خۆ یان ده سته به ر ده که ن، ئه و خاڵ انه ن که به شێ وه ی هاوبه ش، وێ نه یە کی زه ق و به رچاو له هه ڵ وێ ست دار بوون و سۆ زی گشتگیری هونه ری و بیری قووڵ ی سیاسی-کۆ مه ڵ ایه تی له به رهه مه کانی هه ردووک نووسه ردا وه ده رده خات. به راوردکاریی بۆ چوونی ئه و دوو نووسه ره سه باره ت به ئایین و چه مکه ئایینیه کان، ده رخه ری جیاوازییه کی ورده له نیگایان بۆ دین؛ گه رچی خودی ئایین وه ک چه مکێ ک و پێ گه یێ کی کۆ مه ڵ ایه تی و بگره مێ ژوویی بۆ نزیک کردنه وه و ڕ ێ ک خستنه وه ی چینه کان له شیعری فه ڕ وخی یه زدیدا ئاماژه ی پێ کراوه، به ڵ ام دین، به و شێ وه یه له به رهه مه کانی مۆ کری دا ده رنه که وتووه و ته نانه ت ئاماژه ی نه رێ نیشی پێ نه کراوه.

آمار یکساله:  

بازدید 128

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID