نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  12
 • صفحه پایان: 

  15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  215
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

مقدمه: نارسایی قلبی یکی از بیماریهای شایع در حیطه بیماریهای قلب و عروق می باشد که سالانه باعث بستری شدن تعداد زیادی از بیماران می شود و بار مالی عظیمی را بر سیستم سلامت وارد می کند. ضربان ساز دوبطنی (که با نام CRT)، Cardiac Resynchronization Therapy) شناخته می شود)، از طریق هماهنگ کردن الکترومکانیکی باعث بهبود موثر بالینی در بیماران می گردد. علیرغم تمامی تمهیدات لازم در انتخاب بیماران برای تعبیه CRT حدود 30% بیماران از این روش درمانی نتیجه نمی گیرند. مطالعه حاضر در نظر دارد با بررسی اشباع اکسیژن ورید سینوس کرونری راهکار بیشتری در پیش بینی پاسخ به CRT ارایه نماید. مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی 30 نفر از بیمارانی که کاندید تعبیه CRT بودند مطالعه اکوکاردیوگرافی، بررسی (function class، FC)، بررسی اشباع اکسیژن، فشار سمت راست قلب و ورید سینوس کرونر انجام شد. بعد از 6 ماه بررسی های اکوکاردیوگرافیک و FC تکرار شد و بیماران به دو گروه پاسخ داده و عدم پاسخ تقسیم شدند و اطلاعات جمع آوری شده در دو گروه مقایسه شد. یافته ها: میزان اشباع اکسیژن ورید سینوس کرونری در افراد پاسخ دهنده بطورقابل ملاحظه ای کمتر از بیماران پاسخ نداده بوده است. فشار شریان پولمونر و بطن راست دربیماران پاسخ نداده بیشتر از بیماران پاسخ داده بوده است. کاهش اشباع اکسیژن سینوس کرونری در بیماران پاسخ داده ناشی از وجود مقدار زیاد بافت Viable می باشد که توانستند در انقباض شرکت کنند. افزایش فشارهای سمت راست در افراد پاسخ نداده می تواند. ناشی از شدت بیشتر نارسایی قلبی در این بیماران باشد. نتیجه گیری: میزان درصد اشباع اکسیژن ورید سینوس کرونر و فشار شریان پولمونر می تواند بعنوان مارکری از پاسخ به CRT مورد استفاده قرار گیرد و اندازه گیری حین تعبیه توصیه می شود. در شرایط خاص و مرزی در انتخاب بیماران جهت تعبیه CRT انجام کاتتریسم راست قلبی می تواند اطلاعات بیشتری در اختیار بگذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 215

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  16
 • صفحه پایان: 

  19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  284
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

زمینه و اهداف: از حدود سال 1991 ازوفاژکتومی لاپاراسکوپیک به صورت موردی گزارش شده بود، اما ارسال 2000 تمایل به انجام ازوفاژکتومی لاپاراسکوپیک بیشتر شده است. ازوفاژکتومی به روش کمتر تهاجمی به دو صورت ازوفاژکتومی لاپاراسکوپیک ترانس هیاتال بعلاوه برش گردنی و یا به صورت آزادسازی لاپاراسکوپیک معده بعلاوه آزادسازی مری با توراکوسکوپ انجام می شود. مواد و روش ها: از مرداد 1390 در بخش توراکس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کار بر روی لاپاراسکوپی کانسر مری شروع شد. بیماران انتخاب شده کانسر 1.3 دیستال مری بدون متاستاز و بدون تهاجم به بافت های مجاور داشتند و هیچ منعی برای جراحی و لاپاراسکوپی نداشتند. تا شهریور 1391 یازده مورد ازوفاژکتومی ترانس هیاتال لاپاراسکوپیک انجام شد. یافته ها: متوسط سن بیماران 65.7±9.1 سال بود. 7 نفر از بیماران مرد و 4 نفر زن بودند. طول مدت جراحی به طور متوسط 240±154 دقیقه، طول مدت بستری در واحد مراقبتهای ویژه به طور متوسط 2.72±1.95 روز و طول مدت بستری در بیمارستان به طور متوسط 10.55±4.80 روز بود. در یک بیمار نشت آناستوموز گردنی و در یک بیمار نیز پنومونی بدنبال جراحی رخ داد که با درمان داروئی بهبود یافتند. تغذیه دهانی از روز سوم بعد از عمل شروع شده بود. هیچ مورد مورتالیته دیده نشد.نتیجه گیری: نتایج کوتاه مدت اولین سری ازوفاژکتومی ترانس هیاتال لاپاراسکوپیک در بخش ما در مقایسه با نتایج سایر منابع از نظر مورتالیته و موربیدیتی قابل قبول است. این نتایج ما را بر آن داشته است که با حفظ حرمت انسانی و با تجربه اندوزی بیشتر این روش را بیشتر توسعه دهیم.

آمار یکساله:  

بازدید 284

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  20
 • صفحه پایان: 

  25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  377
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

زمینه و اهداف: سالمندی بعنوان یکی از مراحل مهم زندگی انسان با اختلالات فیزیولوژیکی و روانی بسیاری از جمله سوء تغذیه و افسردگی همراه است. شواهدی مبنی بر ارتباط سوء تغذیه و افسردگی وجود دارد. نظر به محدودیت مطالعات در این زمینه در منطقه، مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت تغذیه ای و ارتباط آن با اختلال افسردگی در سالمندان با زندگی آزاد شهر تبریز در سال 1391 انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی با رویکرد تحلیلی بر روی 184 سالمند (97 مرد و 87 زن) سنین 60 سال و بالاتر انجام شد. نمونه گیری بصورت تصادفی از میان سالمندان مراجعه کننده به مراکز روزانه نگهداری شهر تبریز انجام شد. از پرسشنامه های ارزیابی مختصر تغذیه ای (MNA، Mini Nutritional Assessment) و مقیاس افسردگی سالمندان GDS)، Geriatric Depression Scale) به ترتیب برای ارزیابی وضعیت تغذیه و سطح افسردگی استفاده شد. داده ها به صورت فراوانی (درصد) ارائه شد. از آزمون کای دو و ضریب همبستگی اسپیرمن برای ارزیابی ارتباط بین متغیرها استفاده شد. یافته ها: بیش از 50% سالمندان وضعیت تغذیه ای نامطلوبی داشتند (6.2% سوء تغذیه ای و 46.7% در معرض خطر سوء تغذیه). شیوع سوء تغذیه در زنان پنج برابر مردان بود. نتایج GDS نشان داد که 14.1% سالمندان افسردگی شدید و 28.3% آنها افسردگی ملایم داشتند. بین MNA و GDS ارتباط مثبت معنی داری وجود داشت (0.42=r،p<0.001 ) که این ارتباط در زنان سالمند قویتر از مردان بود (p<0.001). نتیجه گیری: وضعیت تغذیه ای و روانی در سالمندان شرکت کننده در مطالعه در سطح قابل قبولی نبود. از این رو توجه مسوولان مراقبت های بهداشتی در جهت افزایش کیفیت زندگی سالمندان ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 377

دانلود 170 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  26
 • صفحه پایان: 

  33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  355
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

زمینه و اهداف: اگرچه مکانیسم های متعددی جهت بروز نفروپاتی دیابتی شرح داده شده اما این بیماری هنوز یکی از علل مرگ طی دیابت می باشد. مطالعات نشان داده اند که سیکلواکسیژناز 2 (COX2) نقش مهمی در پاتوژنز نفروپاتی دیابتی دارد. رسوراترول یک پلی فنول گیاهی است و آثار ضد التهابی مفیدی طی دوره های تجویز کوتاه مدت دارد. این مطالعه به بررسی اثر مصرف طولانی رسوراترول بر فعالیت COX1، COX2 و فاکتور هسته ای کاپای B (NF-κB) در نفروپاتی دیابتی می پردازد. مواد و روش ها: تعداد 24 موش صحرایی نر، بصورت تصادفی در چهار گروه 6 تایی کنترل سالم، کنترل دیابتی، سالم دریافت کننده رسوراترول و دیابتی دریافت کننده رسوراترول تقسیم شدند. القای دیابت با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (60mg/kg)، 15 دقیقه بعد از تزریق داخل صفاقی نیکوتین آمید110mg/kg) ) و تجویز رسوراترول با دوز5mg/kg/day بصورت گاواژ روزانه و بمدت 4 ماه صورت گرفت. در پایان، میزان اوره، کراتینین، قند و انسولین خون و میزان فعالیت میزان فعالیت COX1، COX2 و NF-κB در بافت کلیه اندازه گیری شد). یافته ها: مصرف رسوراترول، میزان قند خون، اوره و نسبت وزن کلیه به وزن بدن را در گروه دیابتی کاهش داد (0.05<P). همچنین، تجویز دراز مدت رسوراترول فعالیت COX2و نیز NF-κB را در کلیه موش های دیابتی کاهش داد (0.05<P). نتیجه گیری: از آنجایی که کنترل مناسب قند خون نقش کلیدی در پیشگیری از عوارض دیابت دارد، و نیز با توجه به اثرات ضد التهابی رسوراترول در کلیه، می توان رسوراترول را بعنوان یک مکمل در جهت پیشگیری از عوارض کلیوی دیابت در نظر گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 355

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  34
 • صفحه پایان: 

  39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  542
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

زمینه و اهداف: داروهای مختلفی در درمان آکنه وولگاریس استفاده شده است. اما کارایی بسیاری از آنها در کارآزمایی های بالینی تصادفی بررسی نشده است. این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور برای بررسی اثربخشی کپسول داکسی سیکلین با کپسول سولفات روی در بیماران مبتلا به آکنه وولگاریس طراحی شده است. مواد و روش ها: طی یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور، 78 بیمار مبتلا به آکنه وولگاریس خفیف تا متوسط در دو گروه دریافت کننده روزانه 100 میلی گرم داکسی سیکلین و دریافت کننده 30 میلی گرم روی المنتال برای مدت 3 ماه ارزیابی شدند. بیماران هر دو گروه آنتی بیوتیک موضعی یکسانی دریافت کردند. اسکور ضایعات التهابی و غیر التهابی، عوارض جانبی، سطح سرمی روی و نیز میزان رضایتمندی بیماران در شروع کارآزمایی، هفته 4، هفته 8 و هفته 12 ثبت گردید. یافته ها: تغییرات در میانگین اسکور ضایعات التهابی، غیرالتهابی در هر دو گروه معنی دار بوده، ولی تفاوت موجود بین دو گروه معنی دار نبود. میزان کاهش در اسکور کلی در گروه داکسی سیکلین نسبت به گروه سولفات روی بطور بارزی بیشتر بود (p<0.001). میزان رضایتمندی بیماران در گروه داکسی سیکلین نسبت به گروه سولفات روی بطور بارزی بیشتر بود. میزان عوارض بطور بارزی در گروه داکسی سیکلین بیشتر از گروه سولفات روی در هفته هشتم بود (0.04=p). تغییرات سطح سرمی روی در مدت مطالعه در داخل هر گروه معنی دار نبود، در حالیکه تفاوت بارزی در تغییرات سطح سرمی روی بین دو گروه وجود داشت (0.03=p). نتیجه گیری: روی و داکسی سیکلین خوراکی هر دو بخوبی آکنه را درمان می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 542

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  40
 • صفحه پایان: 

  45
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

زمینه و اهداف: با توجه به افزایش شیوع استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین و استفاده از ونکومایسین به عنوان تنها داروی درمانی این موارد و نظر به اهمیت بررسی نمای آنتی بیوتیکی این دارو در درمان موارد استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین بر آن شدیم تا وضعیت مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس را به داروی ونکومایسین بررسی نماییم. مواد و روش ها: کلیه نمونه های (خون، ادرار، مایعات و ...) ارسال شده جهت کشت به آزمایشگاه بیمارستان امام رضا (ع)، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی مدت 6 سال (90-85)، پس از کشت در محیط های مکانگی آگار، بلاد آگار و محیط های کشت افتراقی و تشخیص باکتری های استافیلوکوکوس اوره ئوس، الگوی آنتی بیوگرام این باکتری با روش انتشار دیسک Kirby-Bauer و هاله عدم رشد آن طبق استانداردهای کمیته ملی برای آزمایشگاه های بالینی (CLSI) مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: تعداد 5736 نمونه استافیلوکوک از کلیه نمونه های ارسالی به آزمایشگاه جدا سازی شد. که از این تعداد 3987 مورد (69.5%) استافیلوکوک کواگولاز مثبت بوده است. مطالعه نشان داد که توزیع فراوانی موارد مثبت استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده 3897 مورد (68.1%) از نمونه های ادرار، 966 مورد (16.9%) از نمونه های خون و بقیه از نمونه های زخم و گلو و خلط و ... است. نتایج بررسی الگوی آنتی بیوتیکی ونکومایسین مقاومت 4.8% را نشان می دهد. نتیجه گیری: با توجه به تفاوت نمای آنتی بیوگرام در مناطق مختلف جغرافیایی استفاده از الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی منطقه ای در درمان تجربی و اختصاصی بیماران لازم می باشد. در این مطالعه مشاهده گردید که شیوع مقاومت استافیلوکوکوس ها به ونکومایسین روند افزایش را نشان می دهد اما سرعت این روند آهسته است لذا با توجه به اینکه این دارو مهم ترین داروی درمان موارد MRSA است نظارت دقیق درمانی و بررسی بیشتر جهت یافتن علل مقاومت آنتی بیوتیکی به نظر ضروری می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 92 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  46
 • صفحه پایان: 

  55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

زمینه و اهداف: اسهال یکی از مهمترین علل مرگ و میر کودکان در کشورهای در حال توسعه است. بیماری های روده ای سالانه سبب مرگ بسیاری از کودکان زیر 5 سال می گردد و گونه های یرسینیا یکی از عوامل ایجاد کننده اسهال در کودکان می باشد. در این مطالعه با استفاده از کشت سلولی Hep-2 تاثیر درجه حرارت بر خصوصیت تهاجمی تعدادی از سویه های گونه های یرسینیا مورد بررسی قرار گرفت. موادو روش ها: 50 سویه یرسینیا با منشاء ایران و فرانسه شامل 30 سویه یرسینیا انتروکلی تیکا، 14 سویه یرسینیا اینترمدیا 3 سویه یرسینیا فردریکسنی، 2 سویه یرسینیا کریستنسنی و 1 سویه یرسینیا آلدوه به منظور تعیین خاصیت تهاجمی به سلول های Hep-2 در دو دمای 22 و 37 درجه سانتی گراد با استفاده از کشت سلولی Hep-2 مورد آزمایش قرار گرفتند. یافته ها: تنها 10 سویه از گونه های مختلف یرسینیا فقط در دمای 22 درجه سانتی گراد دارای خاصیت تهاجمی بودند. بیشترین تهاجم ناشی از سویه های یرسینیا انتروکلی تیکا به میزان 7 سویه (20%) بود. نتایج بدست آمده نشان داد که سویه های محیطی قابلیت بیماریزایی را دارند. همچنین مقایسه ویرولانس میان ایزوله های ایران و فرانسه، نشان می دهد سویه های منبع اروپا از توان بیماریزایی بیشتری برخوردار بودند. بعلاوه سویه های محیطی ایران هیچکدام قابلیت بیماری زایی را ندارند. تعیین الگوی مقاومت انتی بیوتیکی بدست آمده گویای این مطلب است که سویه های یرسینیا صرف نظر از منشاء آنها، به اکثر آنتی بیوتیک های بکار رفته حداقل حساسیت 88% را نشان دادند. نتیجه گیری: یافته های بدست آمده نشان داد که ایزوله های محیطی یرسینیا، دارای خاصیت تهاجمی بوده و این خاصیت تهاجمی وابسته به درجه حرارت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  56
 • صفحه پایان: 

  59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

زمینه و اهداف: در طول دهه اخیر پیشرفت هایی که در مراقبت های دوران بارداری و نوزادی صورت گرفته است، باعث شده تا میزان بقاء نوزادانی که با وزن خیلی کم (VLBW) متولد می شوند به طور چشمگیری افزایش یابد. از طرف دیگر افزایش تعداد تولدهای زنده نوزادان VLBW و بهبود میزان بقاء آنها مشکلاتی را در خصوص ارزیابی صحیح رشد بعد از تولد آنها بوجود آورده است. از اهداف مهم این مطالعه برآورد میزان اختلال رشد در سن تقویمی 36 ماهگی در شیرخواران VLBW می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی کودکانی که در بیمارستان الزهرای تبریز با وزن زیر 1500 گرم (VLBW) متولد شده بودند و سن تقویمی آنها سه سال کامل می شد (36 ماه) انجام شده است. برای بررسی معیارهای رشدی از منحنیهای رشد NCHS استفاده شد. جهت انالیز داده هااز تستهای T-Test و χ2 استفاده شد. 0.05>P در این مطالعه معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: دراین مطالعه 55 دختر و 55 پسر با میانگین وزن زمان تولد 1218 گرم با حداقل 720 و حداکثر 1500 گرم در سن تقویمی 36 ماهگی بررسی شدند. از نظر قدی، 18% از کودکان بررسی شده و از نظر وزن و دور سر، 24% آنها زیر صدک 3 بودند. نتیجه گیری: حدود یک چهارم نوزادان VLBW در سن تقویمی 36 ماهگی، از نظر معیارهای رشدی به بالای صدک 3 نمی رسند.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  6
 • صفحه پایان: 

  11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  60
 • صفحه پایان: 

  65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  319
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

زمینه و اهداف: کوتاه قدی یکی از اختلالات شایع در طب اندوکرین کودکان است. بیماری سلیاک یکی از علل کوتاهی قد در کودکان می باشد. و با توجه به اینکه نان غنی از پروتئین گلیادین بوده و قوت غالب جامعه ما می باشد بر آن شدیم که فراوانی بیماری سلیاک را در کودکان با کوتاه قدی ایدیوپاتیک بدون علایم گوارشی در شمال غرب ایران بررسی کنیم. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی کودکان کوتاه قد زیر 12 سال بدون علایم گوارشی بررسی شدند و در صورت دارا بودن معیارهای ورود به مطالعه، وارد مطالعه شدند. در همه موارد آنتی بادی IgA برای رد کمبود IgA اندازه گیری شد. آنتی بادی های (IgA، IgG anti-tissuetransglutaminase TTG) و انتی بادی های IgA)، IgG anti endomysial EMA) در 200 مورد اندازه گیری شد. در کودکان با سطح آنتی بادی های بالاتر از20IU/ml  بیوپسی دئودنوم برای تایید بیماری سلیاک انجام شد. نتایج بیوپسی بر اساس طبقه بندی مارش گزارش گردید. یافته ها: از 200 مورد (93 پسر و 107 دختر)، در 2 مورد (1%) Anti EMA، در 6 مورد (3%) Anti TTG و در 8 مورد (4%) هردو آنتی بادی مثبت بود. در 5 مورد (2.5%)، تغییرات پاتولوژی در تایید سلیاک بود. در مقایسه سن تقویمی، سن استخوانی، z-score قد، وزن و سرعت رشد سالیانه در کودکان با و بدون ابتلا به سلیاک تفاوت معنی داری از نظر آماری وجود نداشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر 2.5% کودکان کوتاه قد مبتلا به سلیاک بودند که بیشتر از شیوع آن در جمعیت معمول جامعه است لذا به نظر می رسد بررسی بیماری سلیاک در کودکان کوتاه قد بدون علایم گوارشی حائز اهمیت باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 319

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  66
 • صفحه پایان: 

  71
تعامل: 
 • استنادات: 

  352
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

زمینه و اهداف: اخیرا تمرینات ویبریشنWhole Body Vibration (WBV) به عنوان یک وسیله تمرینی برای افراد ورزشکار، غیرورزشکار، سالمند و بیمار مورد توجه قرار گرفته اند. هدف از این تحقیق تعیین تاثیر تمرینات WBV بر شاخص های الکترومیوگرافی عضلات بازکننده مفصل زانوی دختران غیرورزشکار بود.مواد و روش ها: بیست دانشجوی دختر غیرورزشکار به طور داوطلب انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. بلندی و تواتر امواج الکتریکی عضلات باز کننده مفصل زانو در یک انقباض ایزومتریک ارادی بیشینه (MVC) در مرحله پیش آزمون یک روز قبل از اجرای تمرینات WBV و در مرحله پس آزمون یک روز پس از اجرای تمرینات WBV در دو گروه اندازه گیری شد. گروه ویبریشن به مدت 4 هفته (3 بار در هفته) با فرکانس 30 هرتز، دامنه 2.5 میلی متر و در 5 وضعیت اسکات (90، 120 و 180 درجه، اسکات با پای راست و اسکات با پای چپ) در تمرینات شرکت کردند. زمان هر ست تمرینی 30 ثانیه با تناوب استراحت 30 ثانیه ای بود.یافته ها: با استفاده از آزمون تی مستقل تفاوت غیرمعنی داری بین بلندی و تواتر امواج الکتریکی عضلات راست رانی، پهن خارجی و پهن داخلی در مرحله پیش آزمون و نیز در پس آزمون دو گروه (P>0.05) و با استفاده از آزمون تی همبسته تفاوت معنی داری بین بلندی امواج الکتریکی و تواتر امواج الکتریکی عضله راست رانی، پهن خارجی و پهن داخلی گروه تجربی در مرحله پیش و پس آزمون مشاهده شد (P<0.05). نتیجه گیری: تمرینات WBV می تواند بر شاخص های الکترومیوگرافی عضلات بازکننده مفصل زانوی دختران غیرورزشکار تاثیر داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 85 استناد 352 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  72
 • صفحه پایان: 

  77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

زمینه و اهداف: دفورمیتی زانو مرتبط با استئوآرتریت یکی از شایعترین شکایت های مراجعه کننده به جراحان ارتوپد است. استئوتومی فوقانی تیبیا یکی از روش های درمانی پذیرفته شده برای استئوآرتریت داخلی زانو با دفورمیتی واروس است. هدف از این مطالعه بررسی ریسک فاکتورهای احتمالی تاثیرگذار در نتایج جراحی استئوتومی پروگزیمال تیبیا است. مواد و روش ها: در یک مطالعه همگروهی 25 بیمار با دفورمیتی ژنوواروم و استئوآرتریت زانو مورد مطالعه قرار گرفتند. ریسک فاکتورهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفت. پیامد بالینی بیماران با استفاده از سیستم امتیازدهی Knee society score تعیین شد. یافته ها: 25 بیمار با میانگین سنی 49.4 سال شامل 11 زن (44%) و 14 مرد (56%) مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس knee society score در 17 مورد (68%) دارای پیامد بالینی خوب و عالی بودند و 8 مورد (32%) دارای پیامد بالینی متوسط و ضعیف بودند. تفاوت آماری معنی داری از نظر مصرف سیگار، شکستگی پلاتوی تیبیا، شگستگی کورتکس لترال و آسیب منیسکال وجود نداشت. از نظر سن بیماران، درجه ژنوواروم، توده وزنی و مدت استئوآرتریت تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه وجود داشت. بر اساس مدل رگرسیونی توده وزنی، مدت و شدت استئوآرتریت و درجه ژنوواروم نقش معنی داری در پیش بینی پیامد بالینی را داشتند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از این بررسی استئوتومی گوه باز پروگزیمال تی بیا دارای نتایج مطلوب درمانی در اکثر بیماران درمان شده با این روش است. فاکتورهایی همانند سن، وزن و شدت استئوآرتریت، مدت آن و ژنوواروم از فاکتورهایی هستند که احتمالا در نتایج درمانی بیماران تاثیرگذار خواهند بود.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ملکی مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  78
 • صفحه پایان: 

  81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

زمینه و اهداف: بررسی شیوع عفونت ادراری و لزوم انجام عکسبرداری در این بیماران موضوع مطالعاتی است که سالها موضوع بحث محققین بوده است. در این مطالعه به بررسی اپیدمیولوژیک این عارضه در کودکان می پردازیم. مواد و روش ها: در یک مطالعه گذشته نگر تعداد 125 کودک مبتلا به عفونت ادراری با سن بین 2 تا 96 ماه وارد این مطالعه شدند، تمام این کودکان بر اساس اندیکاسیون علمی و با تشخیص عفونت ادراری تب دار سیستم ادراری فوقانی دارای تب بالای 38.3 مرکزی بودند همراه با کشت ادراری مثبت نیاز به بستری در بیمارستان کودکان تبریز داشتند که پس از منفی شدن کشت ادراری در این بیماران عکسبرداری سیستوگرافی حین ادرار انجام شد و بر اساس معیارهای بین المللی شدت رفلاکس ادراری به 5 گروه تقسیم بندی شد. اطلاعات مربوط به سن و جنس همراه با درجه رفلاکس مشخص گردید و با روش آماری T test و chi square در نرم افزار SPSS16 مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: 125 بیمار مبتلا به عفونت ادراری شامل 80 دختر و 45 پسر وارد مطالعه شدند 55 نفر دارای رفلاکس ادراری بودند (44%) شیوع رفلاکس در پسران 49% و در دختران 39% بود. در زیر یکسال این شیوع در هر دو جنس حدودا 50% بود. نتیجه گیری: علیرغم اینکه شیوع عفونت ادراری در دختران به پسران 1.7 برابر است اماشیوع رفلاکس ادراری در پسران نسبت به دختران در کل مبتلایان بیشتر (49% در مقابل 39%) است اما در زیر یکسال شیوع رفلاکس ادراری در هر دو جنس برابر و در 50% از مبتلایان به عفونت ادراری اتفاق می افتد.

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  82
 • صفحه پایان: 

  87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

زمینه و اهداف: مهندسی بافت با هدف ترمیم، جایگزینی، حفظ و بهبود عملکرد بافت و یا اندام آسیب دیده، امیدهای تازه ای را در درمان بشر بوجود آورده است. نانوفیبرهای الکتروریسی شده، با فراهم آوردن یک محیط سه بعدی، در تقلید از ماتریکس خارج سلولی طبیعی بدن، نقش حمایت از رشد سلول ها را بر عهده دارند. پلیمرهای طبیعی در ترکیب با پلیمرهای سنتزی، با راه اندازی مسیرهای پیام رسانی قوی تر، می توانند سبب بروز رفتار سلولی مناسب شوند. مواد و روش ها: در این پژوهش، نانوفیبرهایی از ژلاتین (GT) و کوپلیمر لاکتیک و گلیکولیک اسید ترکیب شده با ژلاتین (PLGA/GT)، با روش الکتروریسی تهیه گردید و رشد و تکثیر سلول های فیبروبلاست L929 بر روی این دو نوع داربست مقایسه گردید. از ژلاتین، بمنظور بهینه کردن ساختار نانوفیبر تهیه شده از PLGA استفاده شد. پس از ساخت نانوفیبرها، با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM)، تصاویری از آنها تهیه گردید. رشد سلول های فیبروبلاستی بر روی این داربست ها با میکروسکوپ معکوس و الکترونی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها: تصاویر میکروسکوپی در 24 ساعت پس از کشت، رفتار سلولی تقریبا یکسانی را بر روی هر دو داربست نشان داد، اما با ادامه کشت تا 72 ساعت، نانوفیبرهای ژلاتین PLGA/ توانستند بستر مناسب تری جهت تکثیر سلولی فراهم کنند. نانوفیبرهای GT، در 72 ساعت کمترین میزان رشد سلول را نشان دادند. این یافته ها نیز، با میکروسکوپ الکترونی، مورد تایید واقع شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که نانوفیبرهای تهیه شده از ژلاتین/ PLGA بدلیل برانگیختن مسیرهای پیام رسانی دخیل در حیات و رشد سلول عملکرد بهتری را نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  5
 • صفحه شروع: 

  88
 • صفحه پایان: 

  91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  496
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

استرونژیلوئیدس استرکورالیس یک نماتود روده ای انسان با گسترش جهانی است. آلودگی به این انگل در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری معمول است. بیمار پسر 11 ساله اهل و ساکن میاندوآب با شکایت تب 39 درجه سانتی گراد با درد کرامپی شکم و اسهال شدید همراه با لنفادنوپاتی گردنی و آبسه گردن به درمانگاه انکولوژی مرکز آموزشی- درمانی کودکان تبریز مراجعه نموده و با تشخیص لوسمی لنفوئیدی حاد از نوع Tcell بستری گردید. بیمار تحت اینداکشن با داروهای پردنیزولون، ونکریستین، داناروبیسین و L- آسپارژیناز قرار گرفت. به دلیل اسهال شدید و دهیدراتاسیون ناشی از آن آزمایش مدفوع انجام شد و لاروهای رابدیتی فرم استرونژیلوئیدس استرکورالیس مشاهده گردید. بیمار با تشخیص قطعی استرونژیلوئیدیازیس تحت سرم تراپی و درمان با آلبندازول قرار گرفت که علایم گوارشی کاهش و حال عمومی بیمار بهبود یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 496

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0