مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  250
 • صفحه پایان: 

  259
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

دسته بندی انواع کمردرد در دسته های تشخیصی همگن روندهای تشخیصی و درمان فیزیوتراپی این عارضه را تسهیل و بهینه سازی می نماید. هدف از ارایه این نوشتار مرور روند چندمرحله ای معرفی شده برای بررسی روایی دسته بندی های پنجگانه پیشنهادی کمردرد در مدل بالینی نقص های سامانه حرکت می باشد. مطالعه حاضر از گونه مطالعات مرور نقلی است که با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی شاملGoogle Scholar، PubMed، MEDLINE، CINAHL، Science Direct وEMBASE و در مقالات انگلیسی از ابتدای 1995 تا انتهای 2018 صورت پذیرفته است. واژگان کلیدی شاملLow Back Pain، Human Movement System، Reliability، Validity وClassification بودند. در این جستجو با توجه به معیارهای ورود، تعداد 14 مقاله ی پژوهشی که روایی دسته بندی های کمردرد را در سه حوزه ی تشخیص بالینی، آزمایشگاهی و درمانی بررسی کردند انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. پنج مورد از این مطالعات مربوط به حوزه روایی بالینی، پنج مورد مربوط به حوزه روایی آزمایشگاهی و چهار مورد مربوط به حوزه روایی اثرات درمان بودند. نتیجه مرور این مطالعات نشان می دهد که روش معاینه و تشخیص نوع کمردرد در مدل بالینی نقص های سامانه حرکت قابل فراگیری برای متخصصین است و با تمرین و تجربه، پایایی این روش برای متخصص زبده بیشتر می گردد، مطالعات دقیق آزمایشگاهی با سامانه ثبت سه بعدی حرکات، ویژگی های قابل تمایز در الگوی حرکات کمری دسته های کمردرد را نشان می دهند و نتایج اولیه درمان های اختصاصی این دسته بندی ها اثرات مثبت این درمان ها را تایید می نمایند. این نتایج تا حد زیادی تایید کننده روایی دسته بندی های ارایه شده برای کمردرد در مدل بالینی نقص های سامانه حرکت است.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  260
 • صفحه پایان: 

  266
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

زمینه و هدف: پوسچروگرافی روشی است که در آن با اندازه گیری نوسان مرکز فشار، ثبات وضعیتی افراد ارزیابی می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی تکرارپذیری اندازه گیری نوسان مرکز فشار در حالت ایستاده با نوسان داخلی در خانم های جوان سالم و مبتلا به افزایش انحنای پشتی می باشد. روش بررسی: 10خانم مبتلا به افزایش انحنای پشتی با 65/2± 5/23 سال و 10 خانم سالم با 3/1± 9/21 سال از مهر تا بهمن 1397 وارد مطالعه شدند. از افراد خواسته شد بالا بردن سریع اندام های فوقانی را در حالت ایستاده روی صفحه نیرو انجام دهند. انحراف معیار آمپلی تود و سرعت نوسان مرکز فشار در محورهای قدامی-خلفی و طرفی و سطح نوسان مرکز فشار برای تحلیل آماری استفاده شدند. اندازه گیری ها توسط یک آزمونگر با فاصله یک روز در آزمایشگاه بیومکانیک دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. تکرارپذیری اندازه گیری ها با استفاده از ضریب همبستگی (ICC)، خطای معیار اندازه گیری (SEM) و حداقل تغییر قابل اندازه گیری (MDC) محاسبه گردید. یافته ها: تکرارپذیری اندازه گیری انحراف معیار سرعت و آمپلی تود مرکز فشار در دو محور در دو گروه بیش از 75/0 بود. تکرارپذیری اندازه گیری سطح نوسان مرکز فشار در گروه سالم و مبتلا به ترتیب 42/0 و 38/0 بود. نتیجه گیری: در مطالعات آینده می توان از متغیرهای انحراف معیار آمپلی تود و سرعت مرکز فشار به عنوان متغیرهای پایا برای ارزیابی تعادل ایستا در زنان جوان با و بدون ابتلا به افزایش انحنای پشتی استفاده کرد. هر چند بی ثباتی سطح جابجایی مرکز فشار نشان می دهد که استفاده از آن برای تمایز بین افراد و ارزیابی نتایج مداخلات بر ثبات وضعیتی بایستی با احتیاط صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  267
 • صفحه پایان: 

  273
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از ساده ترین دلایل افزایش غیرضروری مقدار پرتوگیری بیماران، تکرار تصویربرداری به دلیل کیفیت نامناسب تصویر می باشد. در این مطالعه دلایل کاهش کیفیت تصاویر سی تی آنژیوگرافی ریه بررسی شد. روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی طی یک دوره شش ماهه، از خرداد 1397 تا آذر 1397 در بیمارستان نمازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. اطلاعات 75 بیمار مشکوک به آمبولی ریه که برای تصویربرداری سی تی آنژیوگرافی مراجع کرده بودند، گردآوری شد. جهت بررسی کفایت تقویت دانسیته شریان ریوی، عدد هانسفیلد شریان ریوی اصلی در مقطع قوس آیورت و شریان های نیمه فوقانی و تحتانی اندازه گیری شد، همچنین هشت فاکتور تاثیرگذار بر کیفیت تصاویر بررسی شدند. یافته ها: میانگین عدد هانسفیلد شریان ریوی اصلی 312 در محدوده 124 تا 677 بود. میانگین عدد هانسفیلد در بیماران با و بدون تشخیص آمبولی ریوی به ترتیب 358 و 302 بود. اغلب سی تی ها (61%) دارای کیفیت نامناسب جهت تشخیص آمبولی ریوی بودند. در مقایسه با تصاویر و پروتکل های استاندارد تنها 2% قابل قبول بود. تصویربرداری دیرتر از موعد شایعترین فاکتور مخدوش کننده کیفیت در این مطالعه بود. نتیجه گیری: کیفیت نامطلوب سبب کاهش دقت تشخیص پزشک و در نتیجه تشخیص اشتباه به علت کیفیت پایین تصاویر می شود. به علاوه گاهی کیفیت ضعیف تصاویر منجر به تکرار تصویربرداری می شود که نتیجه آن افزایش پرتوگیری بیمار و از این رو افزایش خطرات ناشی از پرتو است. از این رو می بایست فاکتورهای مخدوش کننده قابل اصلاح شناسایی و تصحیح شوند. یکی از مهمترین این فاکتورها پروتکل زمانبندی تصویربرداری ناصحیح پس از تزریق کنتراست است.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  274
 • صفحه پایان: 

  280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

زمینه و هدف: پروتیین SLC39A6 (solute carrier family 39) یا LIV-1 یک پروتیین انتقال دهنده روی می باشد که در سرطان های استروژن مثبت مانند سرطان سینه بیان بیش ازحد دارد. افزایش بیش از حد غلظت روی می تواند محرک تقسیم سلولی نامنظم و سرطان و متاستاز شود. بنابراین مهار پروتیین های انتقالی روی می تواند در درمان سرطان موثر باشد. پروتیین LIV-1 می تواند به عنوان یک نشانگر تشخیصی مناسب سرطان نیز در روش های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گیرد. مطالعه حاضر جهت تهیه پلی کلونال آنتی بادی شتری برای شناسایی پروتیین LIV-1 در سطح سلول صورت گرفته است. روش بررسی: مطالعه پژوهشی حاضر در انستیتو پاستور ایران، از مهر 1397 تا اسفند 1398 انجام شد. در ابتدا سازه ژنی بیانی حاوی LIV-1 انسانی تهیه و به باکتری E. coli BL21 انتقال داده شد و بیان این پروتیین با IPTG القا شد و سپس به وسیله ستون کروماتوگرافی تمایلی، پروتیین نوترکیب تخلیص گردید. سپس حیوان شتر یا استفاده از این پروتیین ایمن سازی شد. سرم حیوان ایمن شده جدا گردید و عملکرد پلی کلونال آنتی بادی در تست های تشخیصی الایزا وسترن بلات و فلوسیتومتری در شناسایی پروتیین LIV-1 مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان دادند که پروتیین LIV-1 به خوبی تخلیص شده است و شتر علیه این پروتیین ایمن شده است. با توجه به نتایج، وسترن بلات، الایزا و فلوسایتومتری نشان داده شد این سرم قابلیت اتصال و شناسایی پروتیین LIV-1 را دارا می باشد. نتیجه گیری: در این پژوهش نشان داده شد که آنتی بادی پلی کلونال شتری قابلیت استفاده در روش های آزمایشگاهی را دارد و می تواند برای تست های ایمونولوژی و کاربردهای درمانی مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  281
 • صفحه پایان: 

  289
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

زمینه و هدف: هپارین با وزن مولکولی کم به عنوان درمان اول در بیماران مبتلا به سرطان و ترومبوامبولیسم وریدی توصیه می شود، اما بسیاری از بیماران ترجیح می دهند آنتی کوآگولاسیون های خوراکی و غیرتزریقی مقرون به صرفه را استفاده کنند. ترومبوآمبولی وریدی یک بیماری بسیار شایع در بیماران مبتلا به سرطان است. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثربخشی و ایمنی ریواروکسابان در مقایسه با انوکساپارین در بیماران مبتلا به سرطان و ترومبوامبولیسم وریدی می باشد. روش بررسی: این کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 50 بیمار مبتلا به سرطان های غیرهماتولوژیک و DVT یا VTE در بیمارستان امام خمینی اهواز از آبان 1398 تا فروردین 1399 صورت گرفت. افراد به طور تصادفی در دو گروه 25 نفره تحت درمان با ریواروکسابان (دوز mg 15 هر 12 ساعت در سه هفته ابتدایی و در ادامه دوز mg 20 روزانه خوراکی) یا انوکساپارین (دوز mg/kg 1 به صورت تزریق زیرجلدی هر 12 ساعت) قرار گرفتند و جهت بررسی ایمنی، عوارض و اثربخشی درمان به مدت شش ماه فالوآپ شدند. یافته ها: سه سرطان شایع شامل سینه (11 نفر، 22%)، کولون (10 نفر، 20%) و ریه (هفت نفر، 14%) بود. هیچ موردی از رخداد ترومبوآمبولی عودکننده مشاهده نشد. خونریزی زیاد تنها در یک بیمار (4%) از گروه انوکساپارین (05/0

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  290
 • صفحه پایان: 

  298
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

زمینه و هدف: ترمیم زخم یکی از فرآیندهای پیچیده است که شامل تکثیر سلول های اپی تلیال و به کارگیری سلول های التهابی می باشد و از موضوعات تحقیق در مورد مطالعات تروما، ارتوپدی و جراحی است که اشکال مختلفی از سلول ها در آن دخیل هستند. هدف از پژوهش حاضر طراحی زخم پوش مهندسی بافت شده متشکل از الیاف کیتوزان حاوی نانوذرات شیشه زیستی دارای یون نقره به منظور کاربرد در ترمیم زخم می باشد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تجربی می باشد که در آزمایشگاه تحقیقاتی گروه زیست شناسی دانشگاه محقق اردبیلی از از اردیبهشت تا آذر 1398 با رعایت اصول اخلاقی انجام شد. تهیه زخم پوش نانوالیاف به روش سل-ژل تهیه گردید. سمیت سلولی به روش MTT بررسی شد. سپس خواص ضدمیکروبی نانوالیاف به روش انتشار دیسک تعیین گردید. عکس SEM و AFM از نانوالیاف تهیه گردید. در نهایت نانوالیاف به روش FTRI آنالیز گردیدند. یافته ها: زخم پوش متشکل از الیاف کیتوزان حاوی نانوذرات شیشه زیستی دوپ شده با نقره از نظر سمیت سلولی در حد مناسبی قرار داشت. نانوالیاف تهیه شده با 2% نانوذرات نقره، mm 10 هاله عدم رشد علیه استافیلوکوکوس اوریوس و mm 9 هاله عدم رشد علیه اشریشیا کلی ایجاد کردند. بنابراین بهترین درصد در داربست مطالعه ی حاضر 2% بوده است. آنالیز SEM، AFM و FTIR نشان داد که نانوالیاف دارای زبری و ساختار مناسب می باشند. نتیجه گیری: داربست حاصله دارای خاصیت ضدمیکروبی می باشد. نتایج نشان داد که سمیت چندانی بر روی سلول های کشت شده نداشته و می تواند به عنوان زخم پوش در درمان مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 255 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  299
 • صفحه پایان: 

  305
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

زمینه و هدف: مالتیپل اسکلروزیس Multiple sclerosis, MS)) جزو ناتوان کننده ترین بیماری در بالغین جوان است. آگاهی از نمره ناتوانی این بیماران (Expanded disability status scale, EDSS)، در انتخاب روند درمانی آنان مفید است. محاسبه EDSS وقت زیادی از پزشک متخصص می گیرد. هدف از این مطالعه برآورد نمره EDSS بیماران MS با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و درخت تصمیم (DT) بود. روش بررسی: این مطالعه مقطعی بر روی داده های مطالعه رجیستری MS استان کرمانشاه از اردیبهشت 1396 تا آذر 1397 انجام شد. 12 متغیر شامل اطلاعات دموگرافیک، اطلاعاتی در مورد بیماری MS افراد و نمره EDSS آنان از مجموعه داده ها استخراج گردید. نمره EDSS افراد توسط مدل های ANN و DT نیز برآورد شد. عملکرد مدل ها از نظر خطای برآورد، همبستگی و میانگین نمره برآورد شده، مورد مقایسه قرار گرفت. از (Waikato Environment for Knowledge Analysis (Weka), University of Waikato, New Zealand) و SPSS software, version 25 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA) استفاده شد. یافته ها: 353 نفر با میانگین های سن 47/36± 1/9 سال، سن شروع بیماری 34/30± 2/9 سال، طول دوره بیماری 20/6± 7/5 سال و نمره 8/1± 46/2 EDSS بررسی شدند. خطاهای برآورد در مدل DT کمتر از مدل ANN بود. نمره EDSS واقعی همبستگی معنی داری با نمره برآورد شده توسط (571/0DT (r= و (623/0ANN (r= داشت. میانگین EDSS برآورد شده توسط DT (46/2± 1/1) تفاوت معناداری با میانگین EDSS واقعی نداشت (621/0P=). میانگین EDSS برآورد شده توسط ANN (87/2± 3/1) به طور معناداری بیشتر از میانگین EDSS واقعی بود (05/0P<). نتیجه گیری: مدل DT نسبت به مدل ANN، نمره EDSS را بهتر برآورد کرد و به نمرات واقعی EDSS نزدیکتر بود. با مدل DT می توان EDSS بیماران MS را با دقت مناسبی تخمین زد.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  306
 • صفحه پایان: 

  313
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

زمینه و هدف: دژنراسیون دیسک کمر یک بیماری تخریبی و پیش رونده ستون فقرات است که تحت تاثیر فاکتورهای ژنتیک و محیطی قرار می گیرد. قسمت عمده دیسک کمر از ماتریکس خارج سلولی و بافت غضروفی تشکیل شده است که کلاژن نوع XI در ساخت آن شرکت دارد. Rs1676486 یک Single-nucleotide polymorphism (SNP) است که منجر به تبدیل C-T شده در نتیجه تغییر در بیان زنجیره آلفا 1 کلاژن 11رخ می دهد. الل T منجر به کاهش رونوشت زنجیره آلفا 1 کلاژن 11 شده و در نهایت منجر به عدم تعادل در بیان ژن می شود. روش بررسی: در این مطالعه شاهد-کنترل 100بیمار که در فاصله زمانی فروردین 1395 تا شهریور 1396به بیمارستان الزهرا اصفهان مراجعه کردند، به همراه 100 فرد سالم وارد مطالعه شدند. جهت تعیین ژنوتیپ افراد از تکنیک High resolution melting (HRM) استفاده شد. سپس به منظور بررسی شناسایی تفاوت ژنوتیپ و توزیع آلل بین دو جمعیت بیمار و کنترل از Fisher’ s exact test و Chi-square test استفاده و برای مقایسه بین ژنوتیپ و ویژگی های کلینیکی بیماران از Mann Whitney U test استفاده شد. یافته ها: نتایج مطالعات نشان دهنده این می باشد که Rs1676486 در ژن زنجیره آلفا 1 کلاژن 11منجر به تغییر بیان ژن در سن کمتر از 50 سال شده و باعث افزایش ریسک ابتلا به دژنراسیون دیسک کمر در بیماران با سن بیش از 50 سال می شود. بیماران با فراوانی ژنوتیپ AA بیش تر از کنترل بوده و Rs1676486 منجر به افزایش ابتلا به دژنراسیون دیسک کمر می شود. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که بیان کلاژن XI با سن و فاکتور ژنتیک در بیماران دژنراسیون دیسک کمر ارتباط دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  314
 • صفحه پایان: 

  318
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

زمینه و هدف: تمرینات شدید و طولانی مدت منجر به تغییر در عملکرد سلول های سیستم ایمنی در ورزشکاران می شوند و آنها را مستعد ابتلا به عفونت های ویروسی مانند بیماری کووید-19 می نمایند. هدف از این گزارش کوتاه ارایه پروتکل های مرتبط با ورزشکاران برای پیشگیری از ابتلا به بیماری های عفونی بوده است. روش بررسی: برای بررسی پاسخ های سیستم ایمنی به دنبال فعالیت های ورزشی، مقالات از تمام پایگاه های اطلاعاتی Science Direct، PubMed، Scopus، Web of Science، Springer، Google Scholar، SID در اردیبهشت 1400 جمع آوری شدند و جدیدترین مقالات انتخاب شدند. یافته ها: انجام فعالیت ورزشی با شدت بالا می تواند در سرکوب سیستم ایمنی موثر باشد. در نظر گرفتن اصول تمرین می تواند به ورزشکاران در بهبود پاسخ های سیستم ایمنی کمک کند. نتیجه گیری: با توجه به پاندمی بیماری کرونا و ناشناخته بودن آن، ارایه برخی از رهنمودهای بهداشتی و تغذیه ای برای شروع تمرینات و مسابقات ورزشی به منظور پیشگیری از انتقال این بیماری در دستور کار مقاله حاضر قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 209 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  319
 • صفحه پایان: 

  323
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

زمینه و هدف: عصب مدین یکی از مهمترین شاخه های شبکه بازویی است. با توجه به نقش آن در عصب دهی حرکتی و حسی در ساعد و دست، الگوی خونرسانی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. آگاهی از واریاسیون های شریان تغذیه کننده این عصب سبب کاهش بروز نکروز و ایسکمی عصب طی پروسیجرهای جراحی و تشخیصی می شود. معرفی بیمار: در طی تشریح روتین جسد مردی در حدود 65 سال فیکس شده در فرمالین، مشاهده کردیم که یک شاخه قطور منشا گرفته از شریان رادیال، با عبور از سطح قدامی عضله فلکسور کارپی رادیالیس عصب مدین را در انتهای دیستال ساعد سمت چپ خونرسانی می کند، درحالی که هیچ شاخه اصلی دیگری عصب را در ساعد تغذیه نمی کرد. نتیجه گیری: با توجه به موقعیت سطحی عصب مدین در انتهای دیستال ساعد آسیب های فیزیکی به عصب و شریان تغذیه کننده آن منجر به نکروز و ایسکمی عصب شده و در نهایت انتقال پیام های حسی و حرکتی مختل می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  324
 • صفحه پایان: 

  325
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  68
کلیدواژه: 
چکیده: 

سردبیر محترم: محدود بودن بیشتر منابع موجود مادی و غیرمادی و در مقابل وجود نیازهای نامحدود در جامعه منجر به شکل گیری علم اقتصاد شده است. علم اقتصاد سلامت نیز به دنبال این است که بودجه و منابع محدود نظام سلامت با چه شیوه و چه ترکیبی به کار گرفته شوند تا بهترین خروجی ممکن میسر گردد. 1و2 در راستای حفظ و ارتقای گروه های مختلف جمعیتی، سیاست گذاری های مختلفی انجام گرفته که این اقدامات مستلزم صرف هزینه هایی است که گاها مخارج سلامت بزرگ ترین بخش از مخارج عمومی دولت ها را به خود اختصاص می دهد. دولت ها همواره به دنبال راهی هستند تا علاوه بر تامین جامع نیازهای سلامت، هزینه های این بخش را نیز کنترل نمایند، اما در اکثر موارد هزینه های سلامت کشورهای مختلف با سیر یکنواختی افزایش یافته است. 3و4 در نظام سلامت ایران نیز سرانه هزینه های سلامت از 759 هزار ریال در سال 1381 به 10355 هزار ریال در سال 1393 رسیده که با 14 برابر شدن سالیانه 800 هزار ریال افزایش پیدا کرده است. . .

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 68 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID