مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  449
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آهک بر روی خاک های باقیمانده محدوده جنوبی روستای فقیره در جنوب شهر همدان است. منطقه مورد مطالعه در دامنه کوه های الوند و کیوارستان در جنوب شهر همدان قرار دارد. توپوگرافی منطقه به صورت تپه ماهوری بوده و از واحدهای سنگی هوازده تشکیل شده است. به منظور بررسی اثر آهک بر خاک های مورد مطالعه، مقادیر وزن واحد حجم خشک حداکثر، رطوبت بهینه، pH خاک و مقاومت فشاری تک محوری خاک های بهسازی شده با درصدهای مختلف آهک تعیین گردیدند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش درصد آهک و دوره عمل آوری، باعث افزایش رطوبت بهینه و کاهش وزن واحد حجم خشک حداکثر شده و همچنین خصوصیات مقاومتی خاک بهسازی شده را افزایش می دهد. با توجه به نتایج حاصل، درصد آهک بهینه 5% و 7% و زمان عمل آوری برای بهسازی خاک های منطقه فقیره همدان 28 روز به دست آمده است. سپس تأثیر چرخه های انجماد – آب شدن به وسیله ی آزمایش های مقاومت فشاری تک محوری، برش مستقیم، افت وزنی ناشی از یخبندان و تعیین تورم نمونه ها بررسی گردید. نتایج به دست آمده نشان دهنده کاهش مقاومت فشاری تک محوری در چرخه های انجماد – آب شدن می باشد. در این راستا چسبندگی نمونه ها کاهش و زاویه اصطکاک داخلی نمونه ها افزایش می یابد و همچنین افت وزنی و تورم ناشی از یخبندان نمونه های بهسازی شده کمتر از نمونه های خاک پایه است.

آمار یکساله:  

بازدید 449

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  283
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

اصلاح و بهسازی خاکهای ضعیف به عنوان امری اجتناب ناپذیر نقش مهمی در پروژههای عمرانی دارد. در پژوهش حاضر تاثیر افزودن متاکائولن بر حدود اتربرگ و مقاومت فشاری تکمحوری خاک رس ماسه دار بررسی شده است. به این منظور، آزمایشهای مقاومت تراکم تک محوری روی نمونههای خاک رسماسه دارتثبیت نشده و تثبیت شده با 5، 10، 15، 20 و 25 درصد متاکائولن در زمان های عمل آوری آنی، 7، 14و 28 روز و هچنین آزمایش حدود اتربرگ در درصدهای 5، 15 و 25 در زمان عملآوری آنی انجام شده است. نتایج نشان می دهد افزایش درصد متاکائولن موجب افزایش حدود روانی و خمیری خاک رس ماسهدار میشود. بطوری که میزان افزایش حدخمیری خاک کمتر از حدروانی بوده و در نتیجه نشانه خمیری خاک افزایش یافته است. نمونه های تثبیت شده با 25 درصد متاکائولن با افزایش33/1 و 4/1 برابری به ترتیب برای حدود روانی و خمیری بیشترین تغییر را در حدود اتربرگ خاک رس ماسه دار باعث شده اند. بررسی خاک تثبیت شده در نمودار خمیری خاک نشان می دهد که موقعیت خاک در این نمودار در اثر افزایش میزان متاکائولن تغییر ناچیزی کرده و خاک در همان ساختار اولیه باقی خواهد ماند. همچنین با افزایش درصد متاکائولن و زمان عمل آوری مقاومت فشاری تک محوری رس ماسه دار افزایش می یابد. بیشترین میزان افزایش مقاومت به ازای 25 درصد متاکائولن و در زمان 28 روز اتفاق افتاده است. همچنین بررسی سطوح گسیختگی و نحوه شکست نمونههای آزمایش شده نشان میدهد که با افزایش متاکائولن شکست نمونهها پس از رسیدن به مقاومت نهایی سریع تر صورت می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 283

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  188
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

ارائه مدل به منظور پیش بینی قابلیت برش سنگهای تزئینی با توجه به ملاحظات برنامه ریزی تولید حائز اهمیت است. محققین مختلف با مرتبط کردن پارامترهای ژئومکانیکی و ماشین برش با نرخ تولید، اقدام به ارائه روابط تخمین نموده اند. به طور عمده این مدل ها مبتنی بر رگرسیون چندمتغیره هستند. در تحقیق حاضر قابلیت برش سنگ تزئینی با اقتباس از نتایج یکی از تحقیقات مرتبط و با اندازه گیری نرخ تولید دستگاه سیم برش الماسه در عملیات برش 14 نوع سنگ کربناته نرم از معادن مختلف ایران تعیین شده است؛ پارامترهای ژئومکانیکی این سنگها شامل: مقاومت فشاری تک محوره سنگ، مقاومت کشش برزیلی، عدد چکش اشمیت و نتیجه آزمایش سایش لس آنجلس به منظور مدل سازی نرخ تولید مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از داده های موجود اقدام به ارائه مدل غیرخطی جدید و مبتنی بر یک الگوریتم فراابتکاری شده است. الگوریتم رقابت استعماری به منظور تخمین ضرایب مدل پیشنهادی به کار گرفته شده و تابع خطای تخمین با به کارگیری این الگوریتم کمینه شده است. ارزیابی مدل های تخمین بررسی شده بر مبنای آزمون های آماری استاندارد، مؤید برتری مدل پیشنهادی است؛ از این رو فرآیند مدل سازی طی شده به منظور کاربرد در مطالعات مرتبط آتی پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 188

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  613
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

رسوب زیستی کربنات کلسیم (MICP) روشی سازگار با محیط زیست و مناسب برای بهسازی خاک است. در این روش، اوره توسط آنزیم اوره آز ترشح شده از باکتری، هیدورلیز شده و کربنات کلسیم در حضور یون کلسیم تشکیل می شود. کربنات-کلسیم مانند پلی ذرات خاک را به یکدیگر متصل می کند و باعث بهبود مشخصه های خاک می شود. در مقاله حاضر تاثیر MICPبر میزان نفوذپذیری ماسه های کربناته در آزمایشگاه مطالعه شده است. عواملی نظیر غلظت محلول سیمانی، میزان تراکم خاک و مدت زمان تیمار بر میزان نفوذپذیری خاک مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد غلظت بالاتر محلول سیمانی باعث کاهش بیشتر در نفوذپذیری نمونه ها می شود. نمونه های با تراکم کمتر، کاهش نفوذپذیری بیشتری را نشان دادند. هم چنین با گذشت زمان از 14 روز به 28 روز، فعالیت باکتریایی بسیار اندک بوده است. بیشترین میزان کاهش نفوذپذیری در نمونه ی سست، با غلظت محلول سیمانی 1 مولار و با مدت زمان عمل آوری 28 روز، برابر با 60 درصد بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 613

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آریا مهدی | حسینی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  391
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

با توجه به نیاز روزافزون کشور به نرخ تولید بیشتر از چاه های نفتی و بازدهی بیشتر مخازن نفت، فعال سازی مجدد چاه های نفت در ایران امری ضروری به نظر می رسد. تولید نفت باگذشت زمان، به دلیل کاهش فشار مخزن و بسته شدن ترک ها و منافذ میکروسکوپی موجود در سنگ مخزن کاهش می یابد. شکست هیدرولیکی به عنوان روشی برای تحریک مخازن نفتی به عوامل مختلفی ازجمله خصوصیات محیطی که شکستگی در آن رشد می کند، بستگی دارد. خصوصیات مکانیکی لایه ها به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای تأثیرگذار بر روند گسترش شکست هیدرولیکی و هندسه ی آن شناخته می شوند. در پژوهش حاضر، سعی بر این است که عوامل مختلف دخیل در شکست هیدرولیکی و تاثیر هر یک از آنها بر شکست هیدرولیکی بررسی شود تا محل مناسب برای انجام عملیات شکست هیدرولیکی انتخاب شود که باعث می شود هم هزینه های عملیاتی پایین بیاید و هم شکست بهتر و موثر تری داشته باشیم. در این تحقیق، توسط نرم افزار ABAQUS مدل سازی های عددی در 10 حالت مختلف انجام شده و سپس اثر هر یک از این پارامترهای ورودی، روی فشار شکست هیدرولیکی با انجام تحلیل حساسیت بررسی شده است. این پارامترهای ورودی که درواقع داده های چاه می باشند شامل مدول الاستیسیته، تنش افقی حداقل و حداکثر، تنش قائم، مقاومت کششی، نسبت پواسون و فشار منفذی می باشند. اطلاعات موردنیاز از چاه های حفرشده در سنگ های کربناته ی ایران گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که تنش افقی حداقل بیشترین تأثیر را بر روی فشار شکست دارد و پارامتر هایی مثل تنش قائم و مدول یانگ در تعیین فشار شکست بی تاثیر هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 391

دانلود 209 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

واگرایی پدیده ای فیزیکی-شیمیایی است که در اثر آن ذرات خاک رس در مجاورت با آب چسبندگی خود را از دست داده و یکدیگر را دفع می نمایند، به طوری که ذرات مذکور به صورت معلق در آب درآمده و به سهولت با انرژی کمی از محیط خارج می شوند. پتانسیل واگرایی در یک خاک بستگی به عوامل متعددی از جمله نوع کانی های رسی، میزان pH، مواد آلی، دما، درصد رطوبت، نوع و غلظت یون های موجود در مایع منفذی خاک و خصوصیات مایع فرسایش دهنده دارد و معمولاً مقدار کاتیون سدیم بالایی دارند. از شواهد واگرایی خاک ایجاد اشکال فرسایشی در مناطق شیب دار و مسطح می باشد. از آنجا که این اشکال فرسایشی در ساختگاه پتروشیمی مسجدسلیمان، با لایه های سازند گچساران مشاهده گردیدند، لذا به منظور ارزیابی علل فرسایش پذیری، از نقاط مختلف ساختگاه نمونه برداری صورت پذیرفت و سپس با انجام آزمایش های فیزیکی، شیمیایی و آزمایش های مشخص کننده واگرایی خاک مشاهده گردید که مقدار کاتیون سدیم نمونه ها پایین بوده و خاک غیر واگرا است. با مشاهده کانی ژیپس، منافذ و فضای خالی موجود در نمونه های دستی و میکروسکوپی، مقدار کانی ژیپس نمونه ها تعیین و با ارتباط آن با مشاهدات صحرایی مشخص گردید که اشکال فرسایشی ناشی از شستگی، انحلال و درنهایت پوک شدن خاک در نتیجه وجود کانی ژیپس می باشد که باعث ایجاد یک نوع فرسایش مکانیکی در منطقه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0