مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (23)
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  426
 • دانلود: 

  428
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 426

دانلود 428 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جورکش سارا | نظری رسول

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

هدف: امروزه با توجه به رشد جمعیت سالمندان و تغییرات هرم جمعیتی کشور؛ آینده نگاری بر روی نیازهای سالمندان به عنوان یک گروه آسیب پذیر جامعه قابل تامل است. بدین جهت در این مقاله به بحث در خصوص تدوین سناریوهای عوامل موثر بر ورزش سالمندی ایران پرداخته است. روش شناسی: نوع تحقیق حاضر، کاربردی و روش بررسی آن با استفاده از روش آینده پژوهی است. در این تحقیق براساس ماهیت آن، اطلاعات لازم به دو شیوه کتابخانه ای و پرسشنامه ای گردآوری شد. با توجه به اینکه از نرم افزار Micmac و Scenario Wisard برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد، نوع پرسشنامه به صورت ماتریس آثار متقابل و به پیمایش نظرات کارشناسان و متخصصان بود. یافته ها برای تدوین سناریو، 6 عامل کلیدی موثر با تعیین حالت های عدم قطعیت در پرسشنامه توسط خبرگان وارد نرم افزار سناریوویزارد گردیده و 2 سناریوی پیش روی آینده ورزش سالمندی ایران، مشخص گردید. نتیجه گیری سناریوی پیش رونده اگرچه امیدهای فراوانی به وقوع شرایط مطلوب در ورزش سالمندی را نشان می دهند، ولی از طرف دیگر وقوع سناریوی بازدارنده را دور از انتظار نمی داند.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  17-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر با هدف تاثیر موقعیت عدم اطمینان برند بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در هواداران باشگاه پرسپولیس به انجام رسید. روش شناسی: روش پژوهش شبه تجربی و شامل یک گروه کنترل و 4 گروه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش 461 دانشجوی دانشکده علوم ورزشی فردوسی مشهد بودند که از این تعداد 100 هوادار تیم پرسپولیس و به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه در دو مرحله توزیع گردید. ابتدا پرسشنامه بین همه هواداران توزیع گردید و در مرحله دوم به 5 گروه 20 نفری تقسیم شدند که گروه کنترل بدون خواندن هیچ سناریویی به پرسشنامه پاسخ داد و 4 گروه آزمایشی بعد از خواندن هر یک از سناریوها به پرسشنامه پاسخ دادند. یافته ها یافته ها نشان داد که تغییری در نمرات گروه کنترل به وجود نیامد اما در تمام گروه های آزمایش سناریوهای مثبت باعث افزایش ارزش ویژه برند باشگاه پرسپولیس و سناریوهای منفی باعث کاهش ارزش ویژه برند آن ها شد. نتیجه گیری یافته ها نشان داد که تغییری در نمرات گروه کنترل به وجود نیامد اما در تمام گروه های آزمایش سناریوهای مثبت باعث افزایش ارزش ویژه برند باشگاه پرسپولیس و سناریوهای منفی باعث کاهش ارزش ویژه برند آن ها شد.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 158 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  35-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  240
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

هدف هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر سیاست گذاری بدمینتون نخبه ایران با تاکید بر موفقیت های بین المللی بود. روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری شامل خانواده بدمینتون (اعضای فدراسیون، هیات های استانی، روسای هیات های شهرستان و مربیان) بودند که نمونه مورد نیاز به صورت تصادفی-طبقه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از بررسی روایی و پایایی و با توجه به طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر استفاده شد. به منظور ارایه مدل معادلات ساختاری در این پژوهش از نرم افزار ایموس استفاده شد. یافته ها بر اساس یافته ها، حمایت مالی، توسعه سیستم استعدادیابی، شرکت در رقابت ها، حمایت همه جانبه از ورزشکاران، امکانات تمرینی مناسب، توسعه مربیان، مشارکت عمومی، دیدگاه یکپارچه و توسعه تحقیقات علمی در کسب موفقیت های بین المللی نقش معنی داری داشتند. نتایج بر اساس یافته ها، توجه به نتایج ضعیف بین المللی و تقابل اهداف بدمینتون نخبه و همگانی، توجه به نقش دولت در ساخت اماکن تخصصی بدمینتون، ایجاد نظام اطلاعاتی در فرآیند مدیریت استعداد به وسیله مراکز پژوهشی و به کارگیری مربیان بین المللی باید در سیاست گذاری آینده فدراسیون بدمینتون استفاده شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 240

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  53-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  304
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

هدف این تحقیق با توجه به چشم انداز پیش روی آن در زمره تحقیقات آینده پژوهی به شمار می رود. هدف آن گشودن باب تعامل و برنامه ریزی هرچه بیشتر برای جوانان کنونی ایران که در سال2050 سالمند هستند، می باشد. با این امید که منجر به خلق و بازنویسی تصاویر مطلوب تر از آنچه در این پژوهش شناسایی شده است، گردد. روش شناسی: به منظور شناسایی این تصاویر از رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. در این راستا با استفاده از مصاحبه عمیق با 20 نفر از خبرگان حوزه های علوم ورزش، آینده پژوهی و جمعیت شناسی با این تاکید که در حوزه سالمندی صاحب نظر بودند، تصاویر اصلی شناسایی شدند. یافته ها: در مرحله اول تحقیق 37 کد از بین 181 کد دریافتی از مصاحبه ها استخراج گردید، در مرحله کدگذاری محوری، کدهای احصا شده در مرحله قبل در قالب 7 کد و در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی ظهور کسب و کارهای جدید و پویا، جسم سالم و پویا، روابط پویا و اقتصاد پویا به عنوان کدهای انتخابی و تصاویر آینده حوزه سالمندی مشخص شدند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد قرار داشتن ورزش در ذهن جوانان ایران2020 و درک و توجه به تصاویر احصا شده برای تصاویر سالمندان2050، آنها را قادر به فهم آینده های پیش روی خود می کند و برای ارایه پاسخ مناسب به این شرایط می توانند با توجه به تصاویر اجتماعی و اقتصادی سالمندان از تصویر سالمندان فعال و پویا بهره گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 304

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  71-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  528
 • دانلود: 

  348
چکیده: 

هدف: هدف اصلی این پژوهش، آینده پژوهی ورزش دانشگاهی ایران می باشد. روش شناسی: در این پژوهش با استفاده از دو روش آینده پژوهی شامل تحلیل ساختاری و سناریونگاری ابتدا عدم قطعیت های کلیدی ورزش دانشگاهی ایران شناسایی شد و سپس سناریوهای آتی پیش روی ورزش دانشگاهی ایران تدوین گردید. داده های اولیه تحقیق با استفاده از مصاحبه با خبرگان ورزش دانشگاهی و مرور مبانی و پیشینه تحقیق جمع آوری شد و در قالب پرسشنامه خبره سنجی و با استفاده از نرم افزار میک مک تجزیه و تحلیل شدند. تعداد خبرگان تحقیق در این پژوهش 45 نفر از اساتید و متخصصین ورزشی بودند. یافته ها از میان هفده عامل موثر، ده عامل با اهمیت شناسایی گردید و با تجزیه و تحلیل نرم افزار میک مک در نهایت دو عامل کلیدی حمایت های مالی و اقتصادی و سبک زندگی مشخص شد. براساس این عوامل و با استفاده از نرم افزار سناریو ویزارد و ماتریس اثرات متقابل چهار سناریو بدست آمد. این سناریوها شامل سناریوی عصر شادی، دنیای بی تفاوتی، دنیای تنبل ها و دنیای افسرده می باشند. نتیجه گیری در سناریوی عصر شادی که بهترین وضعیت را نشان می دهد حمایت مالی زیاد و سبک زندگی مناسب آینده خوبی را برای ورزش دانشگاهی رقم می زند. سناریوی دنیای افسرده هم بدترین وضعیت را نشان می دهد که در آن حمایت مالی کم، زیرساخت های نامناسب و عدم فرهنگ سازی برای سبک زندگی پویا جوانان و دانشجویان را به سمت ورزش سوق نمی دهد. از طریق شناخت بهترین و مطلوب ترین آینده می توان برنامه های فعلی را به سمت تحقق آن سوق داد.

آمار یکساله:  

بازدید 528

دانلود 348 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  93-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  360
 • دانلود: 

  290
چکیده: 

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش خانواده و مدرسه در رشد و توسعه استعدادهای ورزشی دانش آموزان بود. روش شناسی: پژوهش حاضر کیفی بوده و با استفاده از رویکرد تحلیل تماتیک (مضمون) انجام شد. نمونه پژوهش شامل 20 نفر از خبرگان حوزه ورزشی و مسیولین درگیر در بحث استعدادیابی بود که به روش نمونه گیری هدفمند آغاز و تا رسیدن به اشباع نظری داده ها ادامه یافت. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده گردید. بعد از جمع آوری داده ها به منظور تجزیه و تحلیل آنها از روش تحلیل تماتیک استفاده شد. یافته ها بر مبنای مصاحبه های انجام شده با استفاده از نظر خبرگان، حمایت های مالی خانواده ها و مدارس، حمایت های عمومی و خیریه ای، عوامل انگیزشی، بهداشتی، تعلق اجتماعی و تایید و همراهی به عنوان عوامل اثر گذار در توسعه استعدادهای ورزشی دانش آموزان شناسایی شد. نتیجه گیری بر مبنای نتایج، نقش حمایتی خانواده ها در قالب حمایت های مالی و انگیزشی و اجتماعی کلیدی می باشد و همچنین همراهی های لازم از جانب مدارس نیز می توان به توسعه استعدادهای ورزشی کمک شایانی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 360

دانلود 290 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  125-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مخارج دولت بر هزینه های ورزشی خانوارهای ایرانی بوده است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی با استفاده از داده کاوی می باشد و به دلیل ماهیت موضوع، جمع آوری اطلاعات آن با استفاده از روش کتابخانه ای صورت گرفته است. اثرات کوتاه مدت و بلندمدت مخارج دولت بر بودجه ورزشی خانوارهای ایرانی با استفاده از آمار و اطلاعات سالانه متغیرهای مربوطه، طی سال های 1372 تا 1392 و از طریق آزمون های خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی، الگوی بلندمدت و الگوی تصحیح خطا بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزارهای اقتصاد سنجی EViews (نسخه 9) و Microfit (نسخه1/4) انجام گرفت. یافته ها نتایج تحقیق نشان از تاثیر مثبت و معنی دار مخارج دولت بر بودجه ورزشی خانوارهای ایران در کوتاه مدت داشتند؛ اما نتایج تحقیق اثرات بلند مدت مخارج دولت بر مصرف ورزشی خصوصی در ایران را تایید نکردند. نتیجه گیری اتخاذ سیاست های مالی مناسب توسط دولت ها می تواند به توسعه مصرف ورزشی خانوارها و متعاقب آن افزایش مشارکت همگانی در امر ورزش کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  139-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مولفه های مبلمان ورزشی پارک های شهر اصفهان بود. روش شناسی: روش تحقیق به صورت کیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه استفاده کنندگان از پارک های ورزشی شهر اصفهان که حداقل 2 سال و هفته ای 3 مرتبه از این پارک ها برای ورزش استفاده می کردند، تشکیل می دادند. از 15 منطقه شهر اصفهان، 6 منطقه (1، 4، 5، 9، 10، 12) با توجه به موقعیت جغرافیایی مناطق، و از هر منطقه 2 پارک (در مجموع 12 پارک) انتخاب شد و از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی با 46 نفر از استفاده کنندگان از پارک ها (با توجه به جنسیت و سن آن ها) مصاحبه صورت گرفت. بعد از سه مرحله کدگذاری باز، محوری، و گزینشی مقوله ها استخراج گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از نرم افزار NVIVO10 استفاده شد. یافته ها مولفه های استخراج شده به 5 عامل فرهنگی-آموزشی، عامل اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی، عامل زیرساختی و مالی، عامل انگیزشی و عامل اجتماعی طبقه بندی گردید. نتیجه گیری متولیان امر ورزش در شهر اصفهان می توانند با بهبود وضعیت اماکن رفاهی، ورزشی در پارک ها، نهادینه سازی ورزش در بین زنان و مردان، آگاه سازی مردم و. . . زمینه حضور تمام اقشار را برای فعالیت ورزشی در پارک ها فراهم کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 180 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  157-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  317
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

هدف هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش فرهنگ در پیش گیری از شرط بندی در ورزش بود. روش شناسی: روش انجام تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی بود که به روش میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق شامل متخصصین مرتبط با حوزه های فرهنگ و ورزش، (اساتید و دانشجویان دکتری در رشته های تحصیلی علوم اجتماعی، تربیتی، فرهنگی، جامعه شناسی، روان شناسی، علوم ورزشی و علوم دینی) بودند که تعداد 217 نفر به عنوان نمونه تحقیق به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوی آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق، پس از نظرخواهی از اساتید و متخصصین تایید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (94/0) محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و روش های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم) استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد مهمترین نقش های فرهنگ در پیش گیری از شرط بندی به ترتیب شامل ارزش های بنیادین (90/0)، جامعه پذیری و کنترل رفتار (89/0)، هویت بخشی (86/0)، ایجاد تغییر (82/0)، عوامل و شیوه های انگیزشی (78/0) و ایجاد ثبات اجتماعی (67/0) بودند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت با داشتن فرهنگ غنی و گسترش آن در تمامی سطوح جامعه، می توان از شرط بندی در ورزش پیش گیری نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 317

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  173-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  260
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

هدف: هدف از این تحقیق تحلیل نقش رنگ تبلیغات و علایم راهنمای محیطی بر رفتار بازیکنان شطرنج در سیمولتانه شطرنج بود. روش شناسی: روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی بود که داده های آن به روش میدانی جمع آوری شد، جامعه تحقیق عبارت بودند از 700 نفر بازیکن شرکت کننده در بزرگترین مسابقه سیمولتانه تاریخ کشور در تبریز بود و حجم نمونه بنابر جدول مورگان-کرجسای برابر با 248 نفر تعیین شد که به دلیل پیشگیری از اثر افت آزمودنی در تحقیق تعداد 300 پرسشنامه توزیع گردید. روایی صوری پرسشنامه محقق ساخته که با اقتباس از پرسشنامه ولز و ویلیامز (1383) تهیه شده بود، توسط اساتید مدیریت ورزشی و شطرنج تایید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در مطالعه مقدماتی 783/0 محاسبه گردید که گویای پایایی مناسب ابزار بود. یافته ها یافته های تحقیق نشان داد تمام رنگ ها اعم از رنگ های سرد و رنگ های گرم بر توجه بازیکنان اثر دارند. نتایج کلی تحقیق حاضر نشانگر اثر رنگ های مختلف بر متغیرهای «توجه و آگاهی»، «ایجاد علاقه»، «ایجاد اشتیاق» و «اقدام و عمل» بود. نتیجه گیری برای امکان جلب توجه، علاقه، اشتیاق و نهایتا اقدام به تصمیم به خرید کالای تبلیغ شده، شایسته است بازاریابان از نقش رنگ های سرد و گرم آگاهی کافی داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 260

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  183-197
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

هدف: ورزش به عنوان یکی از مفاهیم اجتماعی و با توجه به کارکردهای خاص خود در زمینه های مختلف موردتوجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از مهم ترین کارکردهای این پدیده اجتماعی، نقش مهم آن در ایجاد سلامت جوامع است. این موضوع را می توان از طریق درک تجربه مشارکت ورزشی و برساخت سلامت از آن مورد بررسی قرار داد. ازاین رو هدف از اجرای این تحقیق ارایه درک تجربه زیسته زنان سرپرست خانوار در خصوص کارکردهای سلامتی ناشی از مشارکت ورزشی بود. روش شناسی: این تحقیق: به صورت کیفی و با استراتژی پدیدارشناسی انجام شد. با استفاده از نمونه گیری هدفمند 15 مشارکت کننده انتخاب شدند و از طریق مصاحبه های عمیق و پدیدارشناسانه داده ها جمع آوری شدند. با استفاده از رویکرد هفت مرحله ای کلایزی داده ها تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها به صورت کلی نتایج نشان داد که درک تجربه سلامت ناشی از مشارکت ورزشی برای زنان سرپرست خانوار عبارت اند از کارکردهای سلامت روحی-روانی، جسمانی، اجتماعی و اخلاقی. نتیجه گیری این کارکردهای سلامتی دارای مفاهیم و مقوله هایی بوده که تبیین گر این امر هستند که مشارکت ورزشی برای زنان سرپرست خانوار تجربه سلامت با اشکال مختلف را ایجاد می کند که در صورت استمرار مشارکت این کارکردها معانی و عرصه های دیگر زندگی زنان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0