مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) | سال:1387 | دوره:18 | شماره:68

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  68
 • صفحه شروع: 

  0
 • صفحه پایان: 

  0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

سابقه و هدف: در ایران آفت کش هایی از نوع ارگانوفسفوره از قبیل کلروپیریفوز و دیازینون در کشاورزی استفاده وسیعی دارد. این ترکیبات موجب غیر فعال شدن آنزیم کولین استراز شده و مانع انتقال پیام عصبی می شود. این مسمومیت در انسان موجب بیماری و حتی مرگ می شود. بنابراین در این مطالعه از مناطق مختلف آلوده به ارگانوفسفره سویه های مختلف باکتریایی جداسازی شد و سویه ای با بیشترین توانایی در هیدرولیز این ترکیبات انتخاب گردید تا با هدف رفع آلودگی های محیط ازاین ترکیبات مضر، مورد استفاده قرار گیرد.مواد و روش ها: در این مطالعه از پساب کارخانجات شیمیایی و خاک های کشاورزی آلوده نمونه برداری شد و نمونه ها به وسیله محیط کشت نمکی معدنی غنی شده با کلروپیریفوز و دیازینون، چندین سویه باکتریایی جداسازی شدند. این سویه ها دارای آنزیم ارگانوفسفره انهیدراز بوده و می توانستند از دیازینون و کلروپیریفوز به عنوان منبع کربن و فسفر استفاده نمایند. یکی از این سویه ها انتخاب شد و قدرت تجزیه کنندگی آن از طریق کروماتوگرافی مایع با کارای بالا (HPLC) مورد بررسی قرار گرفت. سپس این سویه به روش برگی مورد شناسایی بیشتر قرار گرفت.یافته ها: ازپساب و خاک کشاورزی، ده سویه باکتریایی جداسازی شدند که این سویه ها از دیازینون و کلروپیریفوز به عنوان منبع کربن و فسفر استفاده می نمودند. یکی از این سویه ها که سریعتر و بهتر از بقیه می توانست رشد کند و توانایی تجزیه بالایی داشت  IHU (Imam Hossein University 4)نامگذاری گردید و بر اساس ویژگی های بیوشیمیایی و میکروسکوپی این سویه به عنوان سویه ای از پسودوموناس ها معرفی شد.استنتاج: با توجه به این یافته ها سویه باکتریایی جداسازی شده آفت کش های ارگانوفسفوره را به عنوان منبع کربن و فسفر مصرف می کند. مصرف این ترکیبات از طریق میکروارگانیسم ها پدیده مهمی است زیرا از این طریق، ترکیبات سمی حذف شده و آلودگی محیط برطرف می شود. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که این سویه می تواند جهت رفع آلودگی ناشی از آفت کش های ارگانوفسفوره مورد استفاده قرار بگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  68
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

سابقه و هدف: مطالعات اولیه اثرات سودمند قلبی عصاره بهارنارنج را با مکانیسم های متفاوت نشان داده است. نقش محافظتی کارکردی این گیاه در مقابل آریتمی های فوق بطنی هنوز مشخص نشده است. مطالعه حاضرجهت بررسی نقش عصاره هیدروالکلی بهارنارنج در تغییر خواص الکتروفیزیولوژیک گره دهلیزی-بطنی در طول فیبریلاسیون دهلیزی شبیه سازی شده در خرگوش آزمایشگاهی و تعیین نقش رسپتورهای آدرنرژیک در اثر بهارنارنج روی گره دهلیزی-بطنی طراحی شده است.مواد و روش ها: در این مطالعه از خرگوش های نر نیوزلندی (1.5-2kg) استفاده شد. پروتکل های تحریکی (ریکاوری، ونکباخ، فیبریلاسیون دهلیزی و ناحیه پنهان) برای بررسی خواص الکترو فیزیولوژیک گره دهلیزی-بطنی ایزوله خرگوش، در 2 گروه استفاده شدند (23=N). در گروه اول (10=N) غلظت های مختلف عصاره هیدروالکلی بهارنارنج جهت تعیین خصوصیات هدایت پنهان به تیرود اضافه شدند. در گروه دوم (13=N) اثرات غلظت های عصاره گیاه (108،54 میلی گرم در لیتر) در حضور آنتاگونیست رسپتوβ ، (نادولول 2 میکرومولار در لیتر) آنالیز شدند. تمام نتایج به صورت میانگین ± خطای استاندارد گزارش شده است.یافته ها: عصاره هیدروالکلی بهارنارنج یک الگوی وابسته به غلظت دو فازی داشت به صورتیکه در غلظت های کم و متوسط (2/3- 8/0 میلی گرم در لیتر) تحریک ناپذیری گره ای و ونکباخ را کوتاه کرد. کاهش غیر معنی دار در میانگین فاصله دو ثبت متوالی از دسته هیس و مقدار ضربانات پنهان در تمامی غلظت های بهارنارنج دیده شد. ناحیه پنهان توسط این گیاه کوتاه گردید. نادولول (2 میکرومولار در لیتر) از تمامی اثرات بهارنارنج روی هدایت پنهان، تحریک ناپذیری و هدایت پنهان جلوگیری کرد.استنتاج: تمامی این نتایج نشان دهنده پتانسیل اثرات آریتمی زای بهارنارنج در تشدید تاکی آریتمی های فوق بطنی است. ممکن است مکانیزم عمده این گیاه کاهش تحریک ناپذیری گره ای و ناحیه پنهان باشد. حداقل قسمتی از اثرات بهارنارنج از طریق رسپتور β واسطه می شود. 

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  68
 • صفحه شروع: 

  11
 • صفحه پایان: 

  18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

سابقه و هدف: عفونت نهفته هپاتیتB ، یک فرم بالینی از بیماری هپاتیت B است که در آن فرد علی رغم منفی بودن از نظر HBsAg اما دارای HBV-DNA در خون محیطی می باشد. به نظر می رسد که تفاوت های ژنتیکی و ایمونولوژیکی، در ایجاد این شکل از عفونت نقش عمده ای ایفا می کند. بنابراین ما در این مطالعه به بررسی بیان CCR5 به عنوان یک گیرنده کموکین بر سطح لنفوسیت های T CD8+ پرداختیم.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، ابتدا تعداد 3700 عدد پلاسما که از نظر HBsAg منفی بودند، جمع آوری شدند. سپس از نظر anti-HBc مورد آزمایش قرار گرفتند و پس از آن نمونه های HBsAg-/anti-HBc+ از نظر وجود HBV-DNA با روش PCR بررسی شدند. نمونه های HBV-DNA مثبت به عنوان موارد عفونت نهفته هپاتیت B ، از نظر میزان بیان CCR5 بر سطح لنفوسیت های T CD8+ با روش فلوسیتومتری بررسی شدند.یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که 352 نمونه (51/9 درصد) از این نمونه ها anti-HBc مثبت بودند. با بررسی نمونه های HBsAg-/anti-HBc+ مشخص شد که 57 نمونه (1/16 درصد) HBV-DNA مثبت بودند. بررسی های فلوسیتومتری نشان داد که این افراد دچار لنفوسبتوز هستند اما تعداد لنفوسیت های T CD8+ و همچنین جمعیت بیان کننده CCR5 این سلول ها ، نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کاهش دارد. شدت بیان این گیرنده نیز بر سطح این سلول ها و همچنین بر سطح تمامی لنفوسیت های خون محیطی کاهش معنی داری را نشان داد.استنتاج: با توجه به این که یکی از گیرنده هایی که لنفوسیت هایT CD8+ ، جهت ارتشاح به کبد آلوده از آن استفاده می کند، CCR5 می باشد بنابراین بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق می توان اینگونه نتیجه گرفت که این سلول ها احتمالا به علت کاهش بیان این گیرنده، در ارتشاح به کبد و ریشه کنی کامل ویروس دچار مشکل می باشند و از طرف دیگر می توان نتیجه گرفت که عملکرد این گیرنده اهمیت ویژه ای در ریشه کنی ویروس هپاتیت B از سلول های کبدی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  68
 • صفحه شروع: 

  27
 • صفحه پایان: 

  39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  190
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

سابقه و هدف: مطالعات متعدد نشان داده اند که اپیزیاتومی انتخابی با پیامدهای مطلوبی همراه است. با این وجود هنوز در بسیاری از بیمارستان ها عملکرد بالینی مطابق این یافته نیست. برای یافتن علت این امر به بررسی دیدگاه عوامل زایمانی در مورد اپیزیاتومی روتین پرداخته شد.مواد و روش ها: این تحقیق به روش کیفی و تجزیه و تحلیل آن با رویکرد آنالیز محتوا انجام شد. به این منظور با متخصصین زنان و مامایی، ماماها و مربیان مامایی مصاحبه نیمه ساختار عمیق انجام گرفت. تعداد شرکت کنندگان بر اساس اشباع اطلاعاتی تعیین شد. با تحلیل محتوای مصاحبه ها، نکات مشترک شناسایی، کدگذاری و طبقه بندی شد. مقایسه مداوم سبب اطمینان از ثبات داخلی در روند کدگذاری گردید. به منظور روایی و پایایی سه نفر از اعضای گروه به طور مستقل متون را کدگذاری و سپس با همکاری یکدیگر محورهای نهایی را مشخص کردند و با باز گرداندن درون مایه ها به شرکت کنندگان از صحت آنها اطمینان حاصل شد.یافته ها: در مجموع 24 نفر در مطالعه شرکت نمودند. عوامل تاثیرگذار بر استفاده روتین از اپیزیاتومی شامل 5 مفهوم کلی گردید. همچنین مفاهیم جزیی به عنوان زیر طبقه مفاهیم کلی پدیدار شدند. این مفاهیم عبارت بودند از: 1- عامل زایمان (شامل: تجربه شخصی، سطح مهارت، کمبود نیروی انسانی، خستگی و بی حوصلگی، پایین بودن سطح آگاهی، قدرت برقراری ارتباط با مادر، نقش عامل زایمان)، 2- عامل مادری (شامل: جلوگیری و کاهش آسیب های مادری، تفاوتهای آناتومیکی، فرهنگ، عدم همکاری، بیماریها)، 3- عامل جنینی (شامل: جلوگیری و کاهش آسیبهای جنینی و شرایط جنین)، 4- مشکلات قانونی و اجتناب از مواخذه شدن (شامل: شکایت بیمار از عامل زایمان و مواخذه شدن عامل زایمان توسط مقام ارشد و 5- نحوه اداره کردن زایمان (شامل: عدم دسترسی به تکنولوژی پیشرفته، عدم بکارگیری روشهای جدید زایمان و عدم آماده سازی مادران.(استنتاج: تغییر در عملکردهای بالینی مثل اپیزیاتومی روتین که طولانی مدت وجود داشته، مشکل است. از آنجا که مطالعات، استفاده محدود از اپیزیاتومی را توصیه می کنند، بر اساس مفاهیم استخراج شده در این مطالعه مداخلاتی در جهت تغییر نگرش و عملکرد عوامل زایمانی در رابطه با استفاده از اپیزیاتومی لازم می باشد. آموزش به عوامل زایمان، دانشجویان و مادران باردار از راهکارهای اساسی است.

آمار یکساله:  

بازدید 190

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  68
 • صفحه شروع: 

  40
 • صفحه پایان: 

  47
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  333
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

سابقه و هدف: سرعت جذب کربوهیدرات بعد از وعده غذایی، با نمایه گلایسمی تعیین می شود و این سرعت در پاسخ های متابولیک و هورمونی تاثیرگذار است. مطالعه کنونی به منظور بررسی تاثیر دو رژیم غذایی ایزوکالریک کم چرب و نمایه گلایسمی پایین در کاهش وزن، شاخص توده بدن و مقادیر فاکتورهای چربی خون می باشد.مواد و روش ها: در این کار آزمایی بالینی 46 زن چاق با (27≤BMI)، در محدوده سنی 55-18 سال مراجعه کننده به درمانگاه مطهری شیراز به طور تصادفی به دو گروه رژیمی (کم چرب و نمایه گلایسمی پایین) تقسیم شده و به مدت 6 هفته رژیم خاص گروه خود را دریافت کردند. پارامترهای وزن، شاخص توده بدن، نسبت دور کمر به باسن و فاکتورهای چربی خون در ابتدا و انتهای 6 هفته اندازه گیری شد.یافته ها: مقایسه وزن بدن، شاخص توده بدنی، نسبت دور کمر به باسن و فاکتورهای چربی خون در هر گروه قابل ملاحظه بود (000/p<0) اما بین دو گروه رژیمی کم چرب و نمایه گلایسمی پایین اختلاف معنی داری مشاهده نشد؛ بجز فاکتور HDL-C بعد از غذا که بین دو گروه اختلاف قابل ملاحظه ای داشت.استنتاج: هر دو رژیم غذایی در کاهش وزن و فاکتورهای لیپیدی خون به یک نسبت موثر هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 333

دانلود 98 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  68
 • صفحه شروع: 

  48
 • صفحه پایان: 

  57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  305
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

سابقه و هدف: سوابق مطالعاتی نشان می دهند مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری ها ممکن است با پایداری آن ها دربرابر ایمنی طبیعی مرتبط باشد. در مطالعه قبلی ما، حساسیت آنتی بیوتیکی مننگوکوک های جدا شده از نمونه بیماران کمتر از ایزوله های مربوط به حاملین سالم بود. به منظور ارزیابی رابطه فوق الذکر در نایسریا مننجایتیدیس (مننگوکوک)، در یک مطالعه مورد-شاهدی مقاومت این باکتری در برابر عوامل ایمنی طبیعی در شرایط برون-تنی بررسی شد.مواد و روش ها: مجموعا 18 ایزوله مننگوکوک، 6 ایزوله مقاوم به آنتی بیوتیک در گروه مورد و 12 ایزوله مربوط به ترشحات حلق حاملین سالم در گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. پایداری دو گروه در رقت های سریالی سرم های انتخابی و غیر انتخابی با آزمایش های) SIC غلظت سرمی مهار کننده) و SBC  (غلظت سرمی کشنده،SBA  (کشندگی سرم رقیق نشده) انجام شد. در آزمایش WBA، تداوم گروه مورد و شاهد در فواصل زمانی مشخص در خونِ کامل تازه آزمایش شد. به منظور مقایسه، از سویه استاندارد مننگوکوک و دو باکتری دیگر (استافیلوکوک و اشریشیا کلای) در مقاطع مختلف استفاده گردید.یافته ها: مقاومت هر دو گروه در برابر سرم های انتخابی در آزمایش های SIC و SBC یکسان بود. میانگین عیار به دست آمده معادل یک دوم بود. رشد گروه مورد در رقت 512/1 و گروه شاهد در رقت 1024/1 در برابر سرم های غیر انتخابی متوقف شد. درWBA ، کاهش جمعیت گروه مورد در مقایسه با گروه شاهد سیر کندتری داشت.استنتاج: نتایج به دست آمده از بررسی های مربوط به رابطه مقاومت آنتی بیوتیکی و مقاومت در برابر ایمنی طبیعی در باکتر ی ها، یکسان نبوده است. از میان آزمایش های مورد استفاده در این پژوهش، WBA توانست رابطه فوق را بهتر به نمایش بگذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 305

دانلود 89 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  68
 • صفحه شروع: 

  58
 • صفحه پایان: 

  63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

سابقه و هدف: همودیالیز شایعترین روش درمانی مورد استفاده در بیماران کلیوی در مرحله نهایی می باشد که اگر چه این روش سبب افزایش طول عمر بیماران می شود اما به دلیل داشتن عوارضی از جمله تهوع و استفراغ برای بیماران ناخوشایند است. وضعیت بدن می تواند بر تهوع و استفراغ ضمن همودیالیز موثر باشد. در وضعیت نیمه نشسته بیمار به راحتی با محیط اطراف ارتباط برقرار نموده و با حالتی که اندامهای داخل شکمی به خود می گیرند، تخلیه معده سریعتر صورت می گیرد. در مطالعه حاضر تهوع و استفراغ بیماران همودیالیزی در دو وضعیت خوابیده به پشت و نیمه نشسته بررسی می شود.مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی یک گروهی (قبل و بعد)، 45 بیمار همودیالیزی در بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان زابل در دو وضعیت و در هر وضعیت دو مرتبه از شروع دیالیز هر نیم ساعت یکبار و در صورت تغییرات لحظه ای در همان زمان مدت و شدت تهوع و استفراغ مورد بررسی قرار می گرفتند.یافته ها: بروز تهوع در دو وضعیت فوق تفاوت معنی داری نداشت. اما آزمون آماری ویلکاکسون تفاوت معنی داری در دفعات، مدت و شدت تهوع در دو وضعیت فوق نشان داد (05/0>P) به طوریکه این شاخص ها در وضعیت نیمه نشسته کاهش یافته بود و بر طبق آزمون آماری مک نمار و ویلکاکسون بروز، دفعات و شدت استفراغ در دو وضعیت نیز تفاوت معنی داری نداشت.استنتاج: با توجه به آنکه بیشتر شاخص های تهوع و استفراغ در دو وضعیت یکسان بودند و سایر شاخص ها نیز در وضعیت نیمه نشسته نسبت به وضعیت خوابیده به پشت کاهش پیدا کرده بود. می توان پیشنهاد نمود که بیماران در طی همودیالیز در وضعیت نیمه نشسته قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  68
 • صفحه شروع: 

  64
 • صفحه پایان: 

  69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  287
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

سابقه و هدف: شیوع افزایش وزن و چاقی به میزان قابل ملاحظه ای در جهان در حال افزایش است. افرادی که اضافه وزن دارند، بیشتر از سایر افراد در معرض ابتلا به بیماری های قلبی عروقی قرار دارند. برخی از مطالعات نشان می دهد که الگوی توزیع چربی در بدن نقش تعیین کننده ای در شناسایی عوامل خطر بیماری ها دارد. از طرفی رابطه بین شاخص توده بدنی  (BMI)و دردهای ایسکمیک قلبی و هم چنین وضعیت تست ورزش در این بیماران نکته ای است که نیاز به بررسی دقیق تر دارد. مطالعه اخیر با هدف ارتباط شاخص توده بدنی با تست تحمل ورزش مختل (مثبت) در افراد با دردهای ایسکمیک قلبی مراجعه کننده به مرکز قلب مازندران انجام گرفته است.مواد و روش ها: مطالعه از نوع تحلیلی است که به روش مورد-شاهدی انجام شده است. در این مطالعه با توجه به میزان BMI در بیماران ایسکمیک، تعداد 65 نفر به عنوان گروه مورد و تعداد 65 نفر هم به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. با استفاده از نوار متحرک (Tread mill) و طبق پروتکل بروس (Bruce protocol) نتایج و مدت زمان تحمل تست ثبت گردید. برای مقایسه میانگین شاخص های کمی از آزمون t مستقل و جهت مقایسه نسبت افراد با ویژگی های کیفی از آزمون کای دو و نرم افزار SPSS استفاده شده است.یافته ها: نتایج تحقیق نشان دادکه میانگین وزن در گروه مورد 1/57 کیلوگرم و میانگین قد 64/1 متر بوده است. 5/58 درصد از گروه مورد سابقه هیپرلیپیدمی (کلسترول بالاتر از 200 میلی گرم در دسی لیتر) و 8/78 درصد دارای سابقه افزایش قند خون (بالاتر از 120 میلی گرم در دسی لیتر) داشتند (001/ 6/63 .(p<0درصد از گروه مورد سابقه پرفشاری خون (بالای 90/140 میلی متر جیوه داشتند. یافته ها نشان داد BMI در گروه مورد و شاهد به ترتیب (94/3 ± 95/26) و (49/3 ± 95/25) بوده است و رابطه معنی داری بین  BMIبالا و دردهای ایسکمیک قلبی و همجنین نتیجه تست تحمل ورزش وجود داشته است (001/0>p).استنتاج: دردهای ایسکمیک قلبی در میان افراد با میانگین بالای (BMI) شایع است. تست تحمل ورزش مختل به عنوان یکی از روشهای غیر تهاجمی و کم هزینه می تواند در تشخیص بیماری ایسکمیک قلب مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 287

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  68
 • صفحه شروع: 

  70
 • صفحه پایان: 

  73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  322
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

سابقه و هدف: شایع ترین علت ناتوانی ناشی از بیماری های نورولوژیک، ام.اس است که با کاهش سرعت انتقال پیام عصبی، مشکلات متعدد جسمانی، روانی، اختلال در عملکرد اجتماعی و خانوادگی همراه است. لذا این مطالعه با هدف تعیین سلامت روانی بیماران مبتلا به ام.اس در استان مازندران انجام شد.مواد و روش ها: مطالعه از نوع توصیفی است. جامعه پژوهش بیماران مبتلا به ام.اس استان مازندران بودند و روش نمونه گیری تصادفی بود. نمونه پژوهش 134 نفر از بیماران مبتلا به ام.اس بودند که از بین 700 بیمار تحت پوشش انجمن ام.اس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات زمینه ای و پرسشنامه استاندارد 28 سوالی GHQ بود که توسط مددجویان تکمیل گردید.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که 9/17 درصد بیماران ام اس مشکلات جسمانی شدید و 8/38 درصد مشکل شدید اجتماعی داشتند. همچنین افسردگی و اضطراب شدید به ترتیب در 2/11 درصد و 9/14 درصد بیماران مشاهده شد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، آزمون آماری شفه ارتباط بین سلامت روان و سطح تحصیلات را معنی دار نشان داد. هم چنین که آزمون آماری t تک نمونه ارتباط بین سلامت روانی در 4 بعد را با بیماری ام.اس معنی دار نشان داده است.استنتاج: با توجه به اختلال در سلامت روانی بیماران مبتلا به ام.اس و وجود مشکلات جسمانی، اجتماعی، اضطراب و افسردگی در گروهی از این بیماران، پیشنهاد می شود از آموزش، مشاوره و حمایت های روانی جهت کمک به این بیماران استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 322

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  68
 • صفحه شروع: 

  74
 • صفحه پایان: 

  78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

سابقه و هدف: تب مالت بیماری مشترک انسان و دام با انتشار جهانی است که در کشور ما آندمیک می باشد. این بیماری در تمام دنیا علت عمده ناتوانی در انسان و حیوانات اهلی است. تظاهرات بالینی بیماری متنوع است و ارگان های مختلف بدن را گرفتار می نماید. این مطالعه جهت بررسی حساسیت ضد میکروبی مبتلایان به تب مالت تشخیص داده شده به روش سرولوژی پس ازکشت خون مثبت انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی 30 بیمارکه تست رایت بیشتر مساوی 160/1 و تست دو-مرکاپتواتانول بیشتر مساوی 40/1 همراه با علایم بالینی منطبق با تب مالت داشتند، در شهرستان رامسر در سال های 87-86 مورد بررسی قرار گرفتند. کشت خون به روش لیزسانتریفوژ و تست حساسیت ضدمیکروبی علیه 9 داروی ضد تب مالت به روش دیسک انجام شد.یافته ها: در پایان مطالعه میزان کشت مثبت 3/23 درصد (7 مورد) از کل 30 مورد بود که در تمامی موارد بروسلا ملی تنسیس رشد نمود. حساسیت ضد میکروبی نسبت به افلوکساسین، سیپروفلوکساسین و داکسی سیکلین در حد مطلوب بود ولی نسبت به کوتریموکسازول و استرپتومایسین حساسیت مطلوبی وجود نداشت.استنتاج: نتیجه اینکه تب مالت که بیماری شایعی در کشور ماست، عمدتا در اثر نوع ملی تنسیس ایجاد می شود. بجز کوتریموکسازول و استرپتومایسین، حساسیت نسبت به بقیه داروهای ضد تب مالت به خصوص افلوکساسین، سیپروفلوکساسین و داکسی سیکلین در حد مطلوب بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  68
 • صفحه شروع: 

  79
 • صفحه پایان: 

  83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

ترومبوز stent به عنوان یک عارضه آنژیوپلاستی عروق کرونر اغلب با حوادث کشنده ای مانند انفارکتوس قلبی و مرگ ناگهانی همراه است. تعاریف ترومبوز stent در مطالعات بالینی مختلف همسان نبوده است. در بیماری که معرفی می شود 2 حمله انفارکتوس قلبی همراه با بالا رفتن قطعه (STEMI) ST elevation Myocardial infarction ST تقریبا 2 سال بعد از گذاشتن یک stent دارویی (DES) drug eluting stent  رخ داده است و وجود ترومبوز در stent با آنژیوگرافی کرونر تایید گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  68
 • صفحه شروع: 

  84
 • صفحه پایان: 

  88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

کیمورا بیماری نادری است که منشا آن بخوبی مشخص نیست. پاسخ آلرژیک و ایمونولوژیک مسوول احتمالی بروز پدیده فوق است. بیماری اغلب در آسیایی ها و مردان گزارش شده است. بیماری با ندول یا ندول های متعدد زیر جلدی در ناحیه سر و گردن تظاهر می نماید و خوش خیم است. موارد گزارش شده این بیماری اندک بوده و تا سال 1994، 120 مورد بوده است. در بررسی انجام شده توسط ما فقط یک مورد ثبت شده از بیماری، در کشور ایران گزارش شده است. درمان بیماری شامل استفاده از کورتون، جراحی، سیکلوسپورین می باشد. عود بیماری وجود دارد. بیمار معرفی شده، مرد 36 ساله با تورم پاروتید راست و لنف نودهای گردنی همان سمت می باشد که مورد جراحی قرار گرفت و در بررسی پاتولوژی، بیماری کیمورا مطرح شد. بیمار پس از جراحی چند دوره عود داشت که توسط سیکلوسپورین، پردنیزولون، سترزین به طور متناوب تحت درمان قرار گرفت.بیماری کیمورا فوق العاده نادر است و گاهی با بیماری های بدخیم اشتباه می شود. درمان عمدتا شامل برداشتن توده بوده و نیاز به جراحی رادیکال ندارد. با توجه به گزارش یک مورد ثبت شده در کشور و نادر بودن بیماری، تشخیص نیاز به شک بالینی بالا و دقت دارد تا احیانا از جراحی های رادیکال جلوگیری شود. 

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID