مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  822
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

مقدمه و هدف : گلو درد و خشونت صدا یکی از عوارض نسبتا شایع پس از لوله گذاری تراشه می باشد که شیوع آن را 90-24  درصد بیان نموده اند و اغلب 24-12 ساعت پس از خارج کردن لوله تراشه رخ می دهد . افزایش دمای پوست در ناحیه گردن به میزان 45- 40 درجه سانتی گراد می تواند سبب افزایش جریان خون موضع شده و در نتیجه فشار اکسیژن درون مویرگها بالا رفته و سبب اکسیژن رسانی بهتر به بافتهای اطراف و تراشه گردد . در همین راستا ‏، پژوهش فوق با هدف تعیین تاثیر گرمای موضعی در ناحیه تراشه بر روی شیوع گلو درد و خشونت صدا پس ازلوله گذاری تراشه انجام گردیده است . مواد و روش کار: پژوهش فوق یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور بوده که بر روی 160 نفر بیمار 50-15 ساله کاندید اعمال جراحی عمومی انتخابی با ریسک یک بیهوشی که عمل جراحی در ناحیه غیر از سر و گردن داشته اند ، در شهر یاسوج در سال 1383 ـ 1382  انجام پذیرفته است . افراد مورد مطالعه با استفاده از جدول اعداد تصادفی به دو گروه 80 نفری مورد و شاهد تقسیم گردیده اند . کلیه بیماران نبایستی در چهار هفته اخیر دچار سرما خوردگی و گلو درد شده باشند. شرایط بیهوشی برای کلیه افراد یکسان بوده و برای همگی لوله تراشه پر حجم و کم فشار و برای مردان لوله شماره 8 و زنان لوله شماره 5/7 بکار برده شد. پس از لوله گذاری تراشه در افراد گروه مورد جهت ایجاد گرمای موضعی در ناحیه خارجی تراشه ، از پتوی الکتریکی کوچک که درجه حرارت حدود 40 درجه سانتی گراد را در محل ایجاد می کرد استفاده گردیده که تا لحظه خارج کردن لوله تراشه ، در موضع قرار داشته و بیماران  24 ساعت پس از پایان جراحی از نظر بروز خشونت صدا و گلو درد ،  مصاحبه  و  معاینه شدند. داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار SPSS و روشهای آماری توصیفی و آزمون کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها : نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که 52 نفر(65درصد) از بیماران گروه شاهد  دچار گلو درد شده و 53 نفر (2/66درصد ) نیز دچار خشونت صدا گردیده اند، در صورتی که فقط 24 نفر (40درصد) از گروه مورد دچار گلو درد و 8 نفر (10درصد) از آنان دچار خشونت صدا گردیده اند که این اختلافات از نظر آماری معنی دار بوده است (05/0 p<). نتایج همچنین نشان داد که جنسیت افراد در میزان بروز گلو درد و خشونت صدا تاثیری نداشته است که آزمون آماری نیز در این خصوص اختلاف معنی داری را نشان نمی دهد . نتیجه گیری : بر اساس یافته های حاصله در بیماران گروه مورد که در هنگام  لوله گذاری تراشه از پتوی الکتریکی استفاده گردیده بود به طور معنی داری گلو درد و خشونت صدای کمتری نسبت به گروه شاهد داشتند . بنابراین پتوی الکتریکی می تواند در کاهش گلو درد و خشونت صدا پس از لوله گذاری تراشه موثر باشد. 

آمار یکساله:  

بازدید 822

دانلود 122 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  25-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1218
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

زمینه و هدف: الکتروکاردیوگرافی از تستهایی است که جهت تشخیص و یا تایید بیماریهای قلبی در بیماران کاندیدای جراحی های مختلف انجام می گیرد.مطالعات مختلفی جهت بررسی ارزش این تست در سنین مختلف، انجام گرفته و نتایج متفاوتی به دست آمده است . هدف از این مطالعه بررسی نقش نوار قلبی روتین قبل از عمل در تغییر طرح بیهوشی بیماران مسن است. مواد و روش کار: در این بررسی توصیفی شرح حال ومعاینات بالینی یکصد بیمار بستری در بیمارستان نیکوکاری تبریز که سن آنها بیشتر از چهل سال بود و کاندیدای جراحی چشم  در سال 1380 بودند مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه گیری به صورت آسان و در دسترس بود. پس از اطلاع از شرح حال، سابقه و معاینه بیمار، الکتروکاردیوگرافی بیماران به وسیله سایر اساتید بیهوشی تفسیر گردید وسپس با علایم بالینی بیماران مقایسه شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در هیچ یک از این بیماران روش بیهوشی یا روش جراحی دچار تغییر نگردید و بیماران با روشهای معمول بیهوشی تحت عمل جراحی قرار گرفته و هیچ مشکلی درآغاز و اداره بیهوشی و کنترل بیماران در بخش جراحی در مدت بستری در بیمارستان ایجاد نشد.به طورکلی 4 درصد از بیماران بدون علایم بالینی یا شرح حال یا معاینه مثبت دارای اختلال در الکتروکاردیو گرام  بودند که در 3 درصد موارد اختلال جزئی به صورت بلوک شاخه ای سمت راست و انحراف محور به چپ (کم اهمیت از نظر بیهوشی) و در یک بیمار با وجود علایم الکتروکاردیو گرام  به صورت T معکوس در لیدهای پره کوردیال ، هیچ گونه علایم بالینی مثبت وجود نداشت. نتیجه گیری: با توجه به مطالعه صورت گرفته، به نظر می رسد عاقلانه باشد که اندیکاسیون استفاده از الکتروکاردیوگرافی روتین قبل از عمل با دقت بیشتری صورت پذیرد و به آن دسته از بیماران که در معاینه بالینی یافته مثبتی دارند اختصاص یابد.  

آمار یکساله:  

بازدید 1218

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  57-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  493
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

مقدمه و هدف : کبالت  به صورت اتم سه ظرفیتی در ساختمان ویتامین کوبال آمین نقش دارد. میزان کبالت مورد نیاز حدود3-1میکروگرم در روز برای انسان است. کمبود کبالت جذب روده ای آهن را دچار اختلال می نماید و در بیوسنتز هموگلوبین و گلبول قرمز به صورت شرکت در ساختمان اریتروپوییتین نقش دارد. کبالت میزان هموگلوبین را در کم خونیهای ناشی از نارسایی مزمن کلیوی افزایش می دهد. ویتامین کوبال آمین نقش مهمی را در بیوسنتز نوکلئوتایدها و همچنین در متیلاسیون هموسیستین و حتی به عنوان کوانزیم در تبدیل مالونیل به سوکسنیل ایفا می نماید . کمبود ویتامین  کوبال آمین ، کم خونی از نوع پرنیشیوز و مگالوبلاستیک را به دنبال دارد که  از عوارض کمبود کبالت به شمار می رود. هدف  از انجام این تحقیق تعیین مقادیر کبالت در سبزیجات خام مصرفی روزمره و همچنین آب آشامیدنی بود که برای اولین بار در یزد صورت می گرفت. مواد و روش کار : این مطالعه یک پژوهش توصیفی ـ تحلیلی  و روش نمونه گیری به طور تصادفی ساده از چهار مرکز توزیع و عرضه سبزیجات در سطح شهر یزد و نمونه آب از چهار نقطه مختلف شهر یزد در سال 1382 بود که اندازه گیری به روش سینتیکی اسپکتروفتومتر با طول موج 540 نانومتر صورت گرفت که با بهره گیری از اثر کاتالیتیکی کبالت بر واکنش پیروگالن قرمز ــ آب اکسیژنه در محیط دارای 7 = Ph به عمل آمد که از مزیت این روش حساسیت نسبتاً بالا در مقادیر اندک کبالت در نمونه ها بود، در حالی که روش ساده ای هم به شمار می رود. به طور همزمان اندازه گیری میزان کبالت در همین نمونه ها با استفاده از روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی نیز به همین منظور صورت گرفت تا صحت نتایج آزمایش ها با روش جذب اتمی نیز مقایسه شود .داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار آماری SPSS  و استفاده از شاخصهای توصیفی و آزمون تی دانشجویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافته ها : میزان کبالت در نمونه کلم برگ p.p.m 2- 10 × 49/3  و در آب آشامیدنی   p.p.m 0.0123 و در اسفناج p.p.m 2- 10 × 12/4 به دست آمد.  نتیجه گیری : مقادیر کبالت موجود در سبزیجات مصرفی و آب آشامیدنی مورد مطالعه  بسیار کمتر از حد مجاز تعیین شده در آمریکا یعنی 0.5p.p.m  بود که با دوزهای بالا یعنی 500 میکرو مول در لیتر که عوارض سمی خطرناک برای انسان در بر دارد و عوارضی چون هیپوتیروئیدیسم و نارسایی قلبی را سبب می شود ، فاصله فاحشی دارد و قابل قبول است .   

آمار یکساله:  

بازدید 493

دانلود 124 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

یزدان پناه پرویز

نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  75-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  468
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

مقدمه و هدف: سندرم خروجی قفسه صدری در اثر گرفتاری عروق خونی و یا اعصاب شبکه بازویی در هر نقطه ای بین قاعده گردن و زیر بغل به وجود می آید.گرفتاری اعصاب شبکه بازویی باعث به وجود آمدن نوع حقیقی (کلاسیک) این سندرم می شود که بسیار نادر می باشد. در این گزارش به بررسی یک مورد سندرم خروجی نوروژنیک قفسه صدری پرداخته شده است . معرفی بیمار : بیمار مردی 52 ساله بود که با درد، ضعف و مورمور شدن ساعد و دست چپ بــه کلینیک شهید مفتح یاسوج در بهار سال 1383 مراجعه کرده بود.  در معاینه آتروفی شدید عضلات تنار و متوسط تا شدید بقیه عضلات داخلی دست، کاهش حس در طرف داخلی ساعد و دست وجود داشت. پرتونگاری گردنی،مهره گردنی در زیر مهره هفتم را نشان داد. در معاینه الکترودیاگنوستیک اندام فوقانی چپ، پتانسیل عمل تحریکی ماهیچه ای عصب میانی و پتانسیل عمل تحریکی حسی عصب پوستی داخلی ساعد وجود نداشت. همچنین موج F در عضلات هیپوتنار طولانی و در الکترومیوگرافی سوزنی، چندفازی و کاهش فراخوانی در عضلات مربوط به ریشه های C8 و T1 وجود داشت. نتیجه گیری: عمل جراحی برای جلوگیری از پیشرفت آتروفی ماهیچه ای و کاهش درد و مورمور به بیمار توصیه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 468

دانلود 91 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  9-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  712
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

مقدمه و هدف :آرام سازی یکی از روشهای موثر در کاهش بروز آریتمی های بطنی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر روش آرام سازی در بروز آریتمی های بطنی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد می باشد.         مواد و روش کار:این پژوهش یک کارآزمایی بالینی است که حجم نمونه در آن 60 بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1382 بوده که به طور  تصادفی به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش برگه مربوط به مشخصات دموگرافیک و برگه ثبت آریتمی های بطنی بوده است.پژوهشگر اقدام به اجرای روش آرام سازی در بیماران گروه تجربی نموده و تاثیر آن را از طریق مقایسه میزان بروز آریتمی قبل و بعد از اجرای روش آرام سازی در گروه تجربی و شاهد مورد بررسی قرار داده است. داده های جمع آوری شده با آزمون تی و مجذور کای و  نرم افزار SPSS  تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها:نتایج نشانگر آن بود که اکثریت واحد های مورد پژوهش  مرد بوده و در سنین بین  69-60 قرار داشتند.همچنین قریب به اتفاق درآمد ماهیانه آنان بیش از 200 هزار تومان بود. اکثریت متاهل بودند و تحصیلاتی در حد ابتدایی داشتند.یافته ها نشان داد گروه تجربی که تحت روش آرام سازی قرار گرفته بودند، نسبت به گروه کنترل به مراتب آریتمی  کمتری داشتند, به طوری که آزمون آماری تی اختلاف معنی داری بین بروز آریتمی در دو گروه تجربی و شاهد نشان داد. نتیجه گیری : به کارگیری روش آرام سازی می تواند یکی از عوامل موثر در کاهش بروز آریتمی بطنی در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد باشد.  

آمار یکساله:  

بازدید 712

دانلود 139 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

ARMAGHAN DANESH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  9-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40757
 • دانلود: 

  19233
چکیده: 

Introduction & Objective: Sore-throat and hoarseness are the most common complication after endotracheal intubation which take place 12-24 hr after operation. Different studies have reported the incidence of these complications between 24-90%. Increase of heat on the trachea will raise the blood pressure in the local capillaries and therefore induce better blood supplementation to the local tissues. This study aimed to evaluate the effect of local heat on the incidence of sore- throat and hoarseness after endotracheal intubations. Materials & Methods: One hundred and sixty patients aging 15 -50 years old, candidate for elective surgeries under general anesthesia, were randomly divided into two groups. Patients for head and neck surgeries were excluded from the study. Methods of intubation, type, size, cuff pressure of ETT, method of anesthesia and time of operation were the same for all patients. During the operation time, local heat was applied on the external surface of trachea (up to 40 0C) by using electrical blanket for the patients in the study group. 24 hr after operation all the patients were visited by anesthesiologist for evaluating the sore- throat and hoarseness. Results: The incidence of sore-throat in the control group was 65% versus 40% in the study group (p<0.05). Moreover the incidence of hoarseness was 66.2% in the control group versus 10% in the case group. Conclusion: Application of local heat (40 0C) on the external surface of trachea can effectively decreases the incidence of postoperative sore - throat and hoarseness.

آمار یکساله:  

بازدید 40757

دانلود 19233 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SALAVATI M. | BORZOU S.R. | FELEGARI G.H. | RAHIMI M.H.

نشریه: 

ARMAGHAN DANESH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  15-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30448
 • دانلود: 

  19233
چکیده: 

Introduction & Objective: Relaxation is one of the efficient methods in decreasing the occurance of ventricular arrhythmia. The aim of this study was to assess the effect of relaxation methods on the rate of ventricular arrhythmia in patients swith myocardial infarction. Materials & Methods: This study is a clinical trial in which 60 patients with myocardial infarction have been randomly divided into two, experimental and control groups. Data collecting tools were a demographic characteristics form and also a ventricular arrhythmia checklist. In order to assess the effect of relaxation, relaxation method was performed on experimental and control groups and the rate of occurance of ventricular arrhythmia was compared before and after relaxation in both groups. Results: Most of the studied cases were married with primery education level and their monthly income was more than 2000000 Rials. The findings of this study showed that the rate of ventricular arrhythmia in the experimental group was lower in comparison with the control group and this difference was statisticaly significant. Conclusion: Relaxation can be used as an efficient element in decreasing ventricular arrhythmia in patients with myocardial infarction.

آمار یکساله:  

بازدید 30448

دانلود 19233 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  17-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1597
 • دانلود: 

  319
چکیده: 

مقدمه و هدف: در ایران اطلاعات جامعی که بیانگر شیوع اختلالات شایع بینایی در کودکان باشد به راحتی در دسترس نمی باشد. هدف از این مطالعه تعیین اختلالات شایع بینایی در کودکان دبستانی شهرستان فسا می باشد.مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی 10 درصد (1224 نفر ) کودکان دبستانی شهرستان فسا در سال تحصیلی 79- 1378, به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شده و به وسیله  تابلوی  اسنلن خطی از فاصله 6 متری در دبستان های مربوط مورد معاینه قرار گرفتند. افراد غیرطبیعی جهت تشخیص علت کاهش دید به مرکز تخصصی چشم پزشکی ارجاع داده شده و  به وسیله  یک چشم پزشک مورد معاینه کامل بالینی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و روشهای آمار توصیفی و آزمون مجذور کای انجام گردید.یافته ها: از 1224 نفر افراد مورد معاینه 196 نفر (16 درصد) در غربال گری اولیه غیر طبیعی شناخته شدند (پایه دید 8/0) و برای معاینه تخصصی به چشم پزشک مراجعه کردند. در معاینه تخصصی  131نفر (7/10درصد) دارای اختلالات بینایی بودند (پایه دید 7/0) که مهمترین آنها عیوب انکساری  04/10 درصد , تنبلی چشم  28/2 درصد و انحرافات چشم  4/0 درصد می باشد. در  7/ 85 درصد موارد علت تنبلی چشم , عیوب انکساری بود. نتیجه گیری: عیوب انکساری, شایع ترین علت اختلال بینایی و تنبلی چشم در گروه مورد مطالعه  شناخته شد. با توجه به سادگی تشخیص و درمان عیوب انکساری , با ایجاد برنامه منظم غربال گری حدت بینایی در سنین قبل از مدرسه می توان شیوع تنبلی چشم را به طور چشمگیر کاهش داد. 

آمار یکساله:  

بازدید 1597

دانلود 319 استناد 1 مرجع 3
نشریه: 

ARMAGHAN DANESH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  31-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31315
 • دانلود: 

  19233
چکیده: 

Introduction & Objective: ECG is a test which is used for diagnosis and confirmation of cardiovascular diseases. Many studies regarding the validity of this test in different age groups have been performed and different results were obtained. This study was performed to assess the role of ECG on anesthesia planning in elderly patients. Material & Methods: One hundred elderly patients who referred to Nikocari hospital in Tabriz for eye surgery were enrolled in this study. Findings of clinical examination and medical history were compared with those obtained from the interpretation of ECG by anesthetists. Results: The data were analyzed using descriptive statistical methods. Results showed that only 4% of the patients without positive findings in clinical examination had ECG abnormalities; 3% had RBBB; and 1% had T inversion in pre-cordial leads. It is noticeable that reported abnormalities are not so important on the basis of anesthesia care planning. Conclusion: According to the results obtained, it seems logical to pay more attention to selection of patients for ECG and ordering ECG test only for patients with positive clinical findings.

آمار یکساله:  

بازدید 31315

دانلود 19233 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  33-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25300
 • دانلود: 

  437
چکیده: 

مقدمه و هدف : سردرد از عوارض بی حسی نخاعی و از عوامل ترس در بیمارانی است که برای  این روش در نظر گرفته می شوند. ایــــن سردرد می تواند زندگی بیمار را مختل نموده و از روزها تا  ماه ها طول بکشد. مراقبتهای مختلف برای پیشگیری از جمله استفاده از سوزن با اندازه کوچک، تاخیر در بلند شدن از بستر، مایع درمانی و ... می باشد . لذا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر پروپرانولول بر درمان سردرد پس از بی حسی نخاعی انجام گرفت . مواد و روش کار: این یک پژوهش  کارآزمایی بالینی دوسوکور است . تعداد 60 بیمار ریسک 1 و 2 بیهوشی که برای جراحی های انتخابی اورولوژی و زنان به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1383 ـ 1382 مراجعه کرده بودند و تحت بی حسی نخاعی با لیدوکائین 5 درصد با دوز 5/1 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن قرار گرفته بودند و تا 72 ساعت پس از پایان عمل جراحی مبتلا به سردرد شده بودند، به طور تصادفی در دو گروه مشابه 30 نفری قرار گرفتند و برای گروه مورد قرص پروپرانولول با دوز20 میلی گرم دو بار در روز و گروه شاهـــد قرص استامینوفن با دوز 325 میلی گرم دو بار در روز استفاده گردید.  شـدت درد بـــا مقیاس درد مانکاسکی قبل و 24 ساعت پس از مصرف دارو اندازه گیری شد . اطلاعات جمـع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS و آزمون آماری تی دانشجویی تجزیه و تحلیل گردید یافته ها : بر طبق نتایج به دست آمده از این پژوهش ، میانگین شدت سردرد در گروه مورد قبل از درمان 77/1 ± 33/6  و بعد از درمان 95/1± 60/4  ، در گروه شاهد قبل از درمان 67/1 ± 36/6 و بعد از درمان  94/1 ± 56/5 می باشد که این نتایج از نظر آماری معنی دار بودند (05/0 p< ).  نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که پروپرانولول نسبت به استامینوفن اثر بیشتری در کنترل ســـــردرد پس از بــــی حسی نخاعی دارد. بنابراین در افرادی که منع مصرف ندارند، پروپرانولول  می تواند به عنوان درمان سردرد پس از بی حسی نخاعی  مورد استفاده قرار گیرد.  

آمار یکساله:  

بازدید 25300

دانلود 437 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  41-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1274
 • دانلود: 

  391
چکیده: 

مقدمه و هدف: بازتوانی قلبی موجب کاهش مرگ و میر و بهبود وضعیت روحی ـ روانی و قلبی ـ عروقی در بیماران قلبی می شود. بررسی اثرات بازتوانی در گروههای مختلف بیماران قلبی از نظر جنس ، سن و علت مراجعه می تواند در تدوین برنامه بازتوانی اختصاصی تر برای آنها و کاهش هزینه های درمانی تاثیرگذار باشد. در این مطالعه بازده بازتوانی قلبی در بیماران پس از آنژیوپلاستی، جراحی بای پاس و سکته قلبی مورد مقایسه قرار گرفته است . مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی به صورت  گذشته نگر پرونده 310 بیمار قلبی که تحت عمل جراحی آنژیوپلاستی یا بای پاس قرار گرفته اند و یا به علل طبی مثل آنژین صدری یا سکته قلبی برای بازتوانی قلبی به مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سالهای 1382- 1378 ارجاع داده شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. برنامه بازتوانی به مدت 2 ماه (3 جلسه در هفته) شامل؛ ورزش هوازی، آموزش بیمار و اصلاح رژیم غذایی برای آنها انجام شد و متغیرهای ظرفیت ورزشی، کسر تخلیه، لیپیدپروفایل و شاخص توده بدنی قبل و بعد از بازتوانی اندازه گیری شد . داده های جمع آوری شده  با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون مجذور کای و تی  تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: بیماران در 3 گروه جراحی بای پاس (156 نفر)، آنژیوپلاستی (44 نفر) و طبی(110 نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. در هر سه گروه به دنبال بازتوانی لیپیدپروفایل، ظرفیت عملی، کسر تخلیه و شاخص توده بدنی بهبود معنی داری یافته بود. مقایسه درصد تغییرات این متغیرها در سه گروه تفاوت معنی داری را نشان نداد و همة گروهها به یک میزان از بازتوانی قلبی سود بردند. نتیجه گیری: بیماران با علل مراجعه متفاوت به یک میزان از بازتوانی قلبی سود می بردند و این نتایج در دو جنس مشابه بود. در این مطالعه بیماران مبتلا به سکته قلبی به طور قابل توجهی مانند بیمارانی که برای آنها مداخلات ریواسکولاریزاسیون انجام شده بود سود بردند. لذا ارجاع این بیماران به بازتوانی قبل از انجام این گونه مداخلات تهاجمی، در به تاخیر انداختن عمل جراحی و کاهش هزینه های درمانی ناشی از آنها توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1274

دانلود 391 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  49-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3116
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

مقدمه و هدف: تنگی هیپرتروفیک پیلور شایع ترین بیماری معده و اثنی عشر که نیاز به جراحی در شیرخواران و کودکان دارد می باشد. این بیماری علایم خود را در هفته ها و ماههای اول بعد از تولد به صورت استفراغ های مکرر ظاهر می کند و در صورت تاخیر در تشخیص و درمان، همراه با عوارض قابل توجه و مرگ و میر بالا می باشد. هدف از این تحقیق شناخت بیشتر علایم  بالینی و نشانه های آزمایشگاهی این بیماران و نیز شناخت مشکلات موجود در تشخیص و درمان آنها، به منظور افزایش آگاهی پزشکان و کاهش عوارض ناشی ازتاخیر در تشخیص و درمان آنها می باشد. مواد و روش کار: این یک مطالعه توصیفی به صورت گذشته نگر می باشد و در آن پرونده 231 بیمار مبتلا به این بیماری را که در فاصله سالهای 1358 تا 1382 در  بخشهای اطفال بیمارستانهای دانشگاهی علوم پزشکی شیراز بستری و درمان شده بودند در سال 1383مورد بررسی قرار گرفته است. پس از ثبت خصوصیات دموگرافیک در فرم مخصوص، علایم بالینی، نشانه های آزمایشگاهی، روش تشخیص و درمان ثبت شد.  منبع اطلاعات ، یاداشت های دستیاران کودکان و جراحی و آزمایش های مندرج در پرونده ها بود . داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS و آزمون آماری مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند .یافته ها: شیوع این بیماری در پسرها 8 برابر دخترها بود. در 15 درصد (35 نفر) از بیماران اولین فرزند خانواده پسر بود. 3/4  درصد (10 نفر) از بیماران نیز سابقه فامیلی مثبت داشتند. اکثر بیماران (75 درصد،173 نفر) علایم خود را بین هفته های دوم تا پنجم نشان داده بودند. در51  درصد موارد (116 نفر) توده زیتونی در معاینه شکم، لمس شد. 36/9 درصد (85 نفر) از بیماران سابقه یبوست و 9 درصد (24 نفر) از آنها زردی داشتند. در 2درصد (5 نفر) از بیماران استفراغ خونی گزارش شده بود. علایم رادیولوژیک بیماری در 93 درصد (52 نفر از56 مورد) از بیمارانی که مطالعه با باریم  برای آنها انجام شده بود مشاهده شد، در حالی که در 88 درصد (137مورد از 156 نفر) از مواردی که فقط سونوگرافی شده بودند، علایم سونوگرافیک به نفع بیماری گزارش شده بود و در23 درصد (52 نفر) فقط به دلیل لمس توده زیتونی، جراحی انجام شد و بیماری مورد تائید قرار گرفته بود. 4/2 درصد از زخم ها ی جراحی عفونی شده و 4/2 درصد از بیماران بعد از عمل فوت شده بودند.نتیجه گیری : افزایش مهارت سونوگرافیست ها برای کاهش لزوم استفاده از پرتونگاری و دقت زیادتر پزشکانی که نوزادان و شیرخواران با استفراغ مکرر را معاینه می کنند، برای تشخیص سریعتر و کاهش میزان مرگ و میر بسیار ضروری می باشد.  

آمار یکساله:  

بازدید 3116

دانلود 257 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ARMAGHAN DANESH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  63-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41709
 • دانلود: 

  19233
چکیده: 

Introduction & Objective: Cobalt element contributes in the structure of vitamin B12 and can interfere with Fe+3 ions absorption. It is also important for the synthesis of hemoglobin and red blood cells. The aim of this study was to determine the level of cobalt in drinking water and crude vegetables in Yazd city. Materials & Methods: A cross-sectional descriptive study was designed for this study. The types of vegetables which were tested in this study were spinach and cabbage. Samples from drinking water were taken as well. For determination of cobalt, synthetic spectrometric method was used based on the catalytical effect of cobalt on red-Pirogallol hydrogen peroxides (at pH=7) reaction. Results: Results of this study showed that the amount of cobalt was 3.49x10-2 p. p. m for cabbage, 0.041x10-2 for spinach and 0.0121p. p. m for drinking water. Conclusion: Findings of this study revealed that at present the amount of cobalt in these vegetables is less than the minimum allowed.

آمار یکساله:  

بازدید 41709

دانلود 19233 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  65-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1239
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

مقدمه و هدف:  مطالعه شخصیت افراد به منظور پیش بینی رفتار در روانشناسی جایگاهی ویژه دارد. هدف از این تحقیق شناسایی الگوهای شخصیتی نوجوانان و تعیین میزان همخوانی در نگرش آنها با نگرش اولیاء ایشان می باشد. مواد و روش کار : در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی  الگوهای شخصیتی 400 نوجوان دختر و پسر   12 تا 18 ساله شهر یاسوج به وسیله پرسشنامه شخصیتی آیزنک  در سال 1382 مورد ارزیابی قرار گرفت . سپس این پرسشنامه به وسیله  400 تن از والدین این دانش آموزان  از طریق تکمیل پرسشنامه به وسیله آزمودنی و مصاحبه انجام شد. انتخاب نمونه به صورت خوشه ای و تصادفی ساده در مناطق سه گانه شهر یاسوج می باشد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری غیر پارامتری مانند ویلکاکسون و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها : میزان همخوانی نگرش نوجوانان و والدین آنها در مورد الگوهای شخصیتی در کل ضعیف تا متوسط برآورد شد . در حیطه مشکل در برقراری ارتباط با دیگران بیشترین درصد در دختران دوره راهنمایی (6/70 درصد)،  در حیطه تمایل به پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره راهنمایی (8/45 درصد) ، در حیطه تمایل به کارهای ماجراجویانه پسران دوره دبیرستانی(4/71 درصد)، در حیطه رعایت نظم و انضباط در دختران دوره راهنمایی ( 3/68 درصد) ، در زمینه رعایت حقوق دیگران دختران دوره راهنمایی (3/58 درصد) و در زمینه اضطراب و نگرانی  در دختران دوره دبیرستان (1/83 درصد) بود . بحث و نتیجه گیری : متوسط میزان برون گرایی دانش آموزان  کمتر از میانگین مطالعات پیشین بود، ولی در زمینه مقیاس های دیگر مانند ؛ روان پریشی ، روان رنجوری و دروغ سنجی بالاتر از میانگین  تحقیقات دیگر بود . از متغیرهای مورد بررسی فقط بی سوادی مادر تاثیر معنی داری بر مقیاس های برون گرایی داشت  یعنی کودکان مادران بی سواد کمتر برون گرا بودند . بنابراین پیشنهاد می گردد مطالعات بیشتری در این زمینه  صورت گیرد تا به عنوان راهنمایی کوچک برای اولیاء و مربیان مدارس مورد استفاده قرار گیرد .  

آمار یکساله:  

بازدید 1239

دانلود 259 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YAZDAN PANAH P.

نشریه: 

ARMAGHAN DANESH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  79-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41018
 • دانلود: 

  19233
چکیده: 

Introduction & Objective: Thoracic outlet syndrome (TOS) describes a number of disorders attributed to compromise of blood vessels and/or nerves at any of several points between the base of the neck and the axillla. Compromise of brachial plexus causes true (classic) TOS that is very rare. Case: The patient was a 52-year-old man, who came with pain, weakness and numbness of left forearm and hand. In physical examination there was severe atrophy of thenar, moderate to severe atrophy of other interossei, decreased sensation of medial of forearm and hand. Cervical spine radiographs revealed cervical rib below seventh vertebra. In electrodiagnostic study of left upper limb there were absent compound muscle action potential of median nerve and sensory action potential of medial antebrachial cutaneous nerve and prolonged latency of F wave of hypothenar. In EMG there were polyphasicity, decreased recruitment of C8 and T1 roots innervated muscles. Conclusion: Surgery was recommended for progression of muscle atrophy and reduction of pain and numbness.

آمار یکساله:  

بازدید 41018

دانلود 19233 استناد 0 مرجع 0