مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

مبانی نظری هنرهای تجسمی | سال:1399 | دوره:- | شماره:9

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  105
 • صفحه پایان: 

  118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7567
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

Machine-made carpet industry is now welcomed throughout the world. Due to their reasonable prices and also the wide range of manufacturers' advertisements, Iranians tend to buy machine-made carpets more and more. In recent years, the efforts of machine-made carpet manufacturers have focused more on upgrading weaving machines and increasing the quality of carpets in terms of weaving technology and the production and supply of 1000, 1200 and 1500 reed carpets with high densities which has made the competitive market more dynamic. However, unfortunately, due to lack of consultation with professional designers and the lack of attention towards research and development particularly in the field the design, many deficiencies in this field. Because of the variety of tastes of consumers and their different needs on one hand, and the existence of a competitive environment among manufacturers, on the other, the design and development of new carpets has always been a challenge for companies. It is now time for customers to choose the right carpets from companies whose products and services are of the same quality, and the customer's better sense of the variables, such as design and color, can greatly influence their choice of selection and purchase. Therefore, in today's competitive environment, consumer-centric carpet design is a necessity. The current paper aims to examine the social behavior of buyers of machine-made carpets and the relationship between the design and color of carpets and the emotional preferences of the consumers of this product. Then, it tries to answer these questions that what is the relationship between the social variables of buyers and the design and color of carpets? What are the desirable visual features of the buyers of machine-made carpets? This study employs descriptive-analytical method of study. Data for the descriptive section have been gathered through the collection of information on the machine-made carpet industry with theoretical orientation of research being Kansei engineering. Kansei engineering method has been used to analyze the data collected using SPSS and Excel software. The correlation test has also been used to study the relation of demographic variables with design and color on one hand and the relation between design and color characteristics of carpets and customers' feelings on the other. Kansei engineering method enjoys a special technology that regulates human emotions in the form of quantitative data. In this area, those products are developed that bring happiness and inner satisfaction for the user. A number of 110 Machine Carpet buyers who had visited "Mr. Carpet" hyper market in the summer of 2018, expressed their feelings regarding the carpets of their choice in the form of Kansei words. Eleven Kansei words related to the feelings of carpet customers were selected by observing the buyers’ behavior and interviewing them as well as consulting with the sellers and experts of this industry, and semantic differential scale and rating of 7 houses was presented to buyers. Also, 27 features related to the design and color of these carpets were considered. Data was analyzed using SPSS software and correlation method. The results indicated that at present, Afshan (all-over pattern) design is more attractive to buyers than others followed by Corner-medallion design. Also, the three features of quality, harmony with the household furniture and price, are more important in the customers’ choice of selection. The results of correlation analysis showed that the customers are more looking for impressive, elegant, vibrant designs for their living rooms, and the effectiveness of the design can be achieved by designing two or more texts, using delicate designs, Khatayi spirals as well as discontinuous and meander borders.

آمار یکساله:  

بازدید 7567

دانلود 3992 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  105
 • صفحه پایان: 

  117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  77
کلیدواژه: 
چکیده: 

در حال حاضر، صنعت فرش ماشینی در جهان از اقبال خوبی برخوردار است. در ایران نیز به دلایل گوناگونی از جمله قیمت مناسب و تبلیغات فروشندگان، مصرف فرش ماشینی رو به افزایش است. با توجه به تنوع بالای فرش های ماشینی و رقابت شدید میان تولیدکنندگان این صنعت، لازم است طراحی فرش ها بر اساس سلیقه و نیاز خود مصرف کنندگان صورت گیرد. این مقاله با هدف بررسی رفتار اجتماعی خریداران فرش ماشینی و روابط طرح و رنگ فرش ها با ترجیحات احساسی خریداران این محصول، می کوشد به این پرسش ها، پاسخ دهد که، چه رابطه ای میان متغیرهای اجتماعی خریداران و طرح و رنگ فرش ها وجود دارد؟ و ویژگی های بصری مطلوب نظر خریداران فرش ماشینی چیست؟ برای یافتن روابط بین این ویژگی ها و احساسات مشتریان، از روش مهندسی کانسی استفاده شده است. 110 خریدار فرش ماشینی، که در تابستان 1397 به هایپر فروشگاه «آقای فرش» مراجعه کردند، احساسات خود را در مورد فرش های انتخابی خود در قالب واژگان کانسی بیان داشتند. 11 واژه کانسی مرتبط با احساسات مشتریان فرش، از طریق مشاهده رفتار خریداران و مصاحبه با آن ها و مشورت با فروشندگان و صاحب نظران این صنعت انتخاب گردید و مقیاس افتراق معنایی و درجه بندی 7 خانه ای به خریداران ارائه شد. داده ها از طریق نرم افزار SPSS به روش همبستگی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که، خریداران برای سالن های پذیرایی منازل خود بیش تر به دنبال طرح های جلوه دار، ظریف و پررنگ و سرزنده هستند و جلوه دار بودن طرح از طریق طراحی دو یا چند متن، استفاده از نقوش ظریف، اسپیرال های ختایی و حاشیه منقطع افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

بهمنی پور آزاده

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  119
 • صفحه پایان: 

  133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  267
 • دانلود: 

  127
کلیدواژه: 
چکیده: 

آینه از دیر باز به دلیل خاصیت بازنمایی از دنیای اطراف و قابلیت تغییر در چگونگی این بازنمایی، همواره، در ماهیت خود برای هنرمند جذابیت و رمزآلودگی به جهت انتخاب موضوع اثر هنری خود داشته است. رویکرد و مساله این پژوهش اهمیت نظریه مرگ مولف بارت و استقبال آن توسط دریدا در هنر پست مدرن است. بدین ترتیب، این پژوهش سعی در به چالش کشیدن نظریه مرگ مولف در تعمیم به آثار هنری جدید از یک سو، و تحلیل و بررسی کارکرد آینه بر اساس نظریه ساختار شکنی دریدا از سوی دیگر دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این پرسش ها است: 1) آیا آرا و نظریه های پساساخت گرایانی چون رولان بارت و دریدا بر آثار هنری پست مدرن قابل تعمیم و تطبیق است؟ 2) آیا می توان اثر هنری تجسمی را مانند متن ادبی با مرگ مولف دارای معنا و مفهوم جدیدی کرد؟ بنابراین، برای اثبات این نظریه پژوهش حاضر، نقش آینه را در چهارچوب نظری پساساخت گرایان و با دیدگاه تطبیقی به نظریه مرگ مولف رولان بارت مطرح و بررسی می نماید. درنهایت، قصد برآن است تا با تحلیل و بررسی آن به نتایج تازه و بدیعی از تغییر شکل و نقش مولف و پدید آورنده در ارتباط با مخاطب دست یابد. این رهنمود نشان گر آن است که، مولف نه تنها غایب و حذف نشده، بلکه با نمودی موثرتر ولی غیرمستقیم و نامحسوس با مخاطب خود در تعامل است و نیز بیان گر آن است که، هنرهای تعاملی با کارکرد آینه نمونه تطبیقی موثقی از آثار هنری پست مدرن می توانند باشند که اندیشه ها و عقاید پساساخت گرایانی مانند بارت و دریدا را در آثارشان انعکاس داده و بازگو می کنند. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتاب خانه ای به روش اسنادی و توصیفی و تطبیقی انجام شده است. جامعه آماری شامل شش اثر از مجموعه هنرهای تعاملی آثار هنرمندان دهه های گذشته است. این آثار به گونه ای گزینش گردیده که برای اثبات فرضیه و نیز تعمیم آن بر اساس نظریات مطرح شده، کفایت کند.

آمار یکساله:  

بازدید 267

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

اثنی عشری نفیسه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  134
 • صفحه پایان: 

  143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  142
کلیدواژه: 
چکیده: 

نشانه شناسی یکی از روش های تحلیل متون است که به مطالعه نظام های نشانه ای برای درک دلالت های پنهان و آشکار نشانه ها می-پردازد. به نظر می رسد نظام نشانه ای در دوران سلطنت ناصرالدین شاه موفق شد تا با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی نوین از جمله اسکناس-که محصول ورود مدرنیته به ایران بود-در ساخت هویت مدنظر خویش بهره گیرد؛ ضمن آن که متن تصویری مذکور به دلیل ترکیب نشانه های تصویری و نوشتاری، بستر شکل گیری بُعدی نوین از ابعاد طراحی گرافیک ایران به نام طراحی اسکناس گردید. این پژوهش از نوع کیفی و به روش تحلیلی است. شیوه گردآوری اطلاعات آن مبتنی بر داده های کتابخانه ای و مطالعه اسناد تصویری می باشد. رویکرد پژوهش بر پایه طبقه بندی پیرس از نشانه ها مشتمل بر نمود، تفسیر و موضوع شکل گرفت؛ تا بر اساس آن، بتوان به این پرسش پاسخ داد که، تفسیر حاصل از تحلیل نشانه شناسی چاپ عکس چهره ناصرالدین شاه بر سطح نخستین پول کاغذی ایران چه بود؟ بر مبنای الگوی یاد شده، طراحی و تولید اسکناس با عکس ناصرالدین شاه، به عنوان نمود و جایگاه وی در رأس هرم قدرت، به عنوان موضوع تعیین شد؛ و اما نتایج حاصل از تفسیر آن، دلالت گر استمرار سنت چهره نگاری و پیکرنگاری درباری، ساز و کار برجسته سازی چهره قدرت، ابزاری ایدئولوژیک برای تولید و تثبیت مشروعیت بخشی قدرت حاکمو رسانه تبلیغاتی مصور عمومی شناخته شد. تفسیرهای مذکور بیانگر تحقق هدف مقاله، یعنی دست یابی به دلالت های پنهان یا ضمنی نشانه مذکور است که به مدد نظریه ای ورای تحلیل های فرمالیستی و تاریخی به نام طبقه بندی پیرس از نشانه ها محقق گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 142 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

داوری روشنک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  144
 • صفحه پایان: 

  155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  173
 • دانلود: 

  112
کلیدواژه: 
چکیده: 

شرایط امروز پوشاک و مُد، نشان دهنده این واقعیت است که نسل جدید طبقه متوسط جامعه، بیش از کیفیت و زیبایی و فاکتورهای رایج همیشگی، به مارک و نام تجاری پوشاک خود اهمیت می دهد و از این طریق، خود را به اطرافیانش می شناساند. پرسش پژوهش، کارکرد نشانه ها در مُد پوشاک امروز و کنش مصرف کننده در برابر آن در شرایط امروز است. هدف پژوهش، بررسی ویژگی های کارکردی و نقش نشانه ها در شکل دادن به هویت مصرف کننده پوشاک و حفظ وفاداری وی به نام تجاری(برند)، با هدف تامین اهداف اقتصادی و تاثیر تحولات ایجادشده بر نشانه ها است. با بررسی عملکرد برند، هویت و نشانه و ارتباط آن ها با کارکردهای مُد، تغییرات نشانه ها در این عرصه، رابطه برند پوشاک و مصرف کننده برای تبیین هویت آشکار می شود. در این تحقیق توصیفی، از نظریه متفکران پسامدرن، هم چون رولان بارت و ژان بودریار در زمینه مُد، دلالت های ضمنی برند و کنش نشانه ها؛ و برای تعیین مَرتبت های نشانه در محصول(پوشاک) از نشانه شناسی پیرس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که، تحت تاثیر مولفه های دوران پسامدرن، در تلاش برای گسترش بازار و فروش، برندهای پوشاک استفاده از دلالت های ضمنی و نمادین برای شکل دادن به هویت مصرف کننده را کنار-نهاده و نشانه های مدرن مبتنی بر نمایه و نماد را با دلالت های مستقیم و خودارجاع و القای هویت از طریق تعابیر بلافصل شمایلی جایگزین ساخته اند؛ که به کاهش مقاومت در برابر نام تجاری و افزایش تبادل نشانه ای ساده و صریح می انجامد و می توان آن را یک فرآیند هویت زدا با سرعت دگرگونی بالا نامید.

آمار یکساله:  

بازدید 173

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  156
 • صفحه پایان: 

  168
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  226
کلیدواژه: 
چکیده: 

زیبایی موهبتی الهی است که در تمام ابعاد زندگی ایرانیان جلوه گر و تاثراتی را در همه بخش ها داشته و هر شیِ کاربردی، زیبا نیز بوده و زیبایی را در طول خود داشته است. این زیبایی در هنر ایران در قالب تزیینات متجلی و از ارکان هنر ایرانی برشمرده می شود. در به کارگیری تزیینات نمی توان مرزبندی واضحی را بین هنرها ایجاد کرد. این داد و ستد در تزیینات معماری و نگاره های کتاب فاخری چون شاهنامه فردوسی مشاهده می شود؛ به گونه ای که شکوه بناها در قاب نگاره ها متجلی شده است. بنابراین، هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی تاثیرگذاری تزیینات معماری گنبد سلطانیه، در تزیینات معماری تصویر شده در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی و مقایسه تطبیقی آن ها در دوره ایلخانی است. پرسش اصلی این است که: تزیینات معماری گنبد سلطانیه چگونه بر آرایه های معماری نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی تاثیر گذاشته است؟ برای یافتن پاسخ، تزیینات معماری گنبد سلطانیه و نگاره های شاهنامه مذکور، از نظر شیوه تزیین، نقش و محل قرارگیری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها پس از گردآوری به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته اند؛ و نتایج حاصل از بررسی نمونه ها نشان می دهد که، تزیینات معماری تصویر شده در نگاره های شاهنامه بزرگ ایلخانی، از نظر شیوه تزیینات معماری، مانند انواع آجرکاری، گچ بری و کاشی، نقوش هندسی، گردان، کتیبه ای و محل به کارگیری آن ها با آرایه های معماری گنبد سلطانیه، مطابقت داشته است. این موضوع، نشان دهنده سیالیت نقوش و هم بستگی آن ها در یک بافتار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی یک پارچه و شکوفا است.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1978
 • دانلود: 

  369
کلیدواژه: 
چکیده: 

مفاهیم رمزگونه و نشانه های نمادین، همواره، در هنر برای بیان اندیشه و عقاید آیینی و دینی و مذهبی به کار می رفته اند. با نگاهی به تاریخ هنر درمی یابیم که شیر، یکی از جانورانی بوده که در فرهنگ ها و تمدن های باستانی جنبه نمادین داشته و برای دست یابی به مفاهیم دیگر از ترکیب این نماد با عناصر نمادین دیگر از جمله بال مبادرت ورزیدند. در این پژوهش، سعی بر این است که، شباهت ها و تفاوت-های نقش شیر بال دار در ایران و چین باستان بررسی شود. این پژوهش به روش ﺗ ﺎ ﺭ ﻳ ﺨ ﻲ ، تحلیلی-تطبیقی در جهت بررسی نقش شیر بال دار در این دو تمدن و معرفی برخی مفاهیم نمادین نهفته در آن ها، از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است. هدف از این پژوهش، جست وجوی مفاهیم و کهن الگوهای نقش شیر بال دار در هنر ایران باستان و چین و یافتن وابستگی ها و افتراقات این نماد در هر دو فرهنگ است. به منظور دست یابی به این مهم، نمایه شیر و بال را از نظر مفهوم و کاربرد اسطوره ای آن در هر دو تمدن عنوان کرده و با توجه به آثار باقی مانده از آن دوران، به بررسی آن ها می پردازیم. به نظر می رسد آغازین نمونه های نگاره شیر بال دار با مفهوم نگهبان معابد و مقابر، در تمدن عیلام شکل گرفته است و در تمدن ایران و سپس، در چین رواج پیدا کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1978

دانلود 369 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  38
 • صفحه پایان: 

  52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  137
کلیدواژه: 
چکیده: 

این مقاله با هدف مطالعه چگونگی بازآفرینی ساختار نقاشی های ایرانی در رمان نام من سرخ و شناخت گستره تاثیرگذاری هنر و فرهنگ ایرانی بر هنر و ادبیات کشورهای همجوار ایران، به مطالعه نحوه و میزان تاثیرپذیری ساختار و روایت این رمان از نگارگری ایرانی می پردازد. این رمان-که نوشته اورهان پاموک، نویسنده ترکیه ای برنده نوبل ادبیات است-به شرح روایتی از نقاشان عثمانی می پردازد که در دربار سلطان عثمانی مشغول به کار بر روی نسخه ای مصور هستند. این روایت در بطن خود به چگونگی شکل گیری نسخه های مصور، روابط میان نقاشان و جهان دربرگیرنده این هنر می پردازد. بررسی ساختار رمان، به روشنی، نشان می دهد که، نگارگری ایرانی پایه اصلی روایت این رمان را شکل می دهد؛ به گونه ای که در چارچوب روایتی این رمان ارجاعات متعددی از نام شخصیت ها گرفته تا رجوع به تاریخ و مبانی زیبایی شناسی نگارگری ایرانی دیده می شود. از آن جاکه اغلب پیش متن های مورد استفاده در این رمان بصری هستند، در بهترین شکل، ساختار رمان را می توان از طریق اکفراسیس مورد مطالعه و تطبیق قرار داد. اکفراسیس به رابطه میان کلمه و تصویر دلالت دارد و در واقع، به توصیف ادبی یک اثر هنری می پردازد. در این مقاله، برآنیم تا بدانیم صورت و ساختار نقاشی ایرانی چگونه در رمان نام من سرخ اورهان پاموک بازآفرینی شده است؟ بدین منظور، از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات نیز از شیوه های کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که، پاموک پیش متن های تصویری نقاشی ایرانی را هم از طریق اکفراسیس عینی و هم از راه اکفراسیس ذهنی در کار خود وارد کرده است. در این پژوهش، موارد متعددی از اکفراسیس های عینی را-که نویسنده در رمان خود به توصیف آن ها پرداخته است-بازشناسایی و تبیین می کنیم؛ در این جا، با آوردن تصاویر این مجالس، چگونگی کشیده شدن این تصاویر به ساحت کلمه را از زبان پاموک خواهیم دید. سپس، به سراغ مواردی می رویم که بازآفرینی های ذهنی پاموک از نقاشی های ایرانی در موقعیت های داستانی این رمان را نشان می دهند. ویژگی های محرز مکتب هرات در توصیفات صحنه های متعددی از رمان ارجاعات روشنی به مجالس نقاشی ایرانی دارد. تطبیق بخش هایی از این رمان با تصاویری که به آن ها ارجاع دارد، بر بینامتنیت و درهم تنیدگی صوری و ساختاری رمان نام من سرخ با نقاشی ایرانی صحه می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 137 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  4
 • صفحه پایان: 

  20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  132
کلیدواژه: 
چکیده: 

در قرن 17م. کاراواجیو، نقاش ایتالیایی، ضمن به کارگیری سبک باروک، با نگاهی خاص به نور و سایه خود مبتکر سبکی می گردد که، «تِنِبریسم» خوانده می شود. بدین ترتیب، هنرمندان دیگری نیز تحت تاثیر نور قرار می گیرند و در این ارتباط به کنکاش می پردازند. لذا، هدف از نگارش این مقاله، بررسی زیبایی شناسی نور در قلمرو سبک تِنِبریسم می باشد. پرسش اصلی این پژوهش این است که، اگر نور که در گذشته به عنوان عنصری مقدس ستوده می شد، چگونه در قرون بعدی به پدیده ای زمینی در آثار هنرمندان غربی بدل می گردد؟ سپس، به عنوان یافته های این پژوهش، می توان چنین اظهار نمود که، تِنِبریسم پدیدار شدن نور از درون تاریکی است؛ چرا که گروهی بر این اعتقاد پای می فشارند که همه چیز از دل تاریکی زاده می شود. در اساطیر یونان، آپولون، خدای روشنایی، سوار بر ارابه اش همه جا نور می پراکند، تا بر تاریکی غلبه نماید. یا در قرون وسطی نیز نور با خداوند هم ذات پنداشته می شود. هم چنین، به عنوان نتیجه حاصل شده باید گفت که، در برخی از نقاشی های این هنرمند، نور به روی موضوع اصلی متمرکز می شود و بقیه فضای تصویری در تیرگی قرار می گیرد. در واقع، چنین پنداری تنها از انگیزه های اسطوره ای سرچشمه نمی گیرد، بلکه از تفکرات روشن فکرانه نیز به وجود می آید که در این واکاوی به آن ها اشاره می گردد. روش پژوهش، تحلیلی-تطبیقی است؛ گردآوری منابع مورد نیاز، کتابخانه ای و در برخی موارد استفاده از مآخذ معتبر اینترنتی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  53
 • صفحه پایان: 

  67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  231
کلیدواژه: 
چکیده: 

کاهش حمایت درباری از تولید نسخ خطی مصوّر در عصر صفوی، سبب شد تا نگارگری حامیان جدیدی از طبقه ثروتمند پیدا کند. با ظهور حامیان جدید، نوع و محتوای نقاشی ایران تغییر کرد. در این فضای جدید بود که توجه نقاشان به ترسیم چهره واقعی متکدّیان، لوطیان، کارگران و رامش گران جلب شد و زمینه ای برای ورود نمایش و سرگرمی های عامه مردم به نگارگری مهیا شد. واکاوی نحوه بازنمایی انواع نمایش در نگارگری صفوی اهمیت شایانی در شناسایی مهم ترین و یا رایج ترین انواع نمایش ها و سرگرمی ها در این عصر دارد. این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و شیوه مطالعه کتابخانه ای به بررسی انواع نمایش در دو گروه مذهبی و غیر مذهبی پرداخته و به این پرسش می پردازد که: چه نمایش هایی بیش تر به تصویر کشیده شده اند و کدام نمایش ها در نگارگری صفوی حضور ندارند؟ پاسخ به این پرسش، سوال دیگری را به پیش می کشد و آن این که: چرا اثری از نمایش های آیینی و مذهبی در نگارگری نیست؟ یافته ها نشان می دهد که، اگرچه پادشاهان صفوی مبلغ مذهب تشیع بودند، نگاره های به جا مانده از مراسمی به غیر از آیین ها و نمایش های مذهبی حکایت می کنند. در حقیقت، بیش تر نمایش ها به مفهوم امروزی آن، خاستگاه عامه داشته و در کوچه و بازار و قهوه-خانه ها اجرا می شده؛ در حالی که، اکثر نگارگران در دربار شاهان بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 231 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

رزقی راد مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  68
 • صفحه پایان: 

  77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  233
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش محتوای اخلاق در هنر، میان گروه هنرمندان و مخاطبان عمومی نگاشته شد. پرسش ها بدین صورت مطرح می شوند: 1) هنرمندان در آفرینش آثار هنری تا چه میزان به نقش اخلاق توجه و التزام دارند؟ 2) مواجهه مخاطبان آثار هنری تا چه میزان و به چه نحو تابع یا تحت تاثیر محتوای اخلاقی آثار هنری است؟ نوشتار حاضر توصیفی-تحلیلی، از نوع پیمایشی و جمع آوری اطلاعات به شکل کتابخانه ای و میدانی(از طریق پرسش نامه) بوده است. نظرسنجی از دو دسته مخاطبان هنرمند شامل هنرمندان، فارغ التحصیلان و دانشجویان هنر در مقاطع مختلف از شش دانشگاه مطرح در تهران و مخاطبان عمومی شامل مخاطبان با سابقه هنری، مخاطبان عمومی در مقاطع، رشته ها و دانشگاه های مختلف در تهران صورت گرفت. نتایج با استفاده از فرمول واریانس و تست Fانجام شده و برای سه مولفه تعیین شده، به ترتیب اعداد 59/49، 26/191 و 81/364 به دست آمد. نتایج آماری نشان داد که، میزان به کارگیری اصول اخلاقی در آفرینش آثار هنری توسط هنرمندان، کم تر از سطح متوسط تایید شد. میان مخاطبان عمومی اخلاق گرا و هنرمندان، که هنر را آزاد از هر گونه تفکیک اخلاقی و محدودیت دانسته اند، تفاوت معناداری وجود دارد. انحراف استاندارد در گروه مخاطبان عمومی بیش از هنرمندان و مولفه اخلاق نیز در گروه مخاطبان عمومی بیش تر قابل توجه است. از طرفی مقدار F تجربی نشان دهنده اختلاف معنی دار بین نظرات هنرمندان و مخاطبان عمومی است که به اهمیت بیش تر مخاطبان عمومی نسبت به هنرمندان، به مولفه اخلاق دلالت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 233

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  78
 • صفحه پایان: 

  90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  234
کلیدواژه: 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف پدیدار شناسی چالش های آموزش هنر مبتنی بر هنرهای جوامع محلی در حوزه عروسک های آیینی انجام گرفت. روش تحقیق به صورت کیفی از نوع اکتشافی، با رویکرد پدیدارشناسانه بود. جامعه پژوهش شامل مربیان، متخصصان و هنرمندانی بودند که از عروسک های آیینی در برنامه های آموزش هنر خود بهره بردند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند متجانس صورت گرفت که با توجه به معیارهای ورود به پژوهش با 7 نفر به حد اشباع نظری داده ها رسید. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. اعتبار اطلاعات گردآوری شده از معیار ارزیابی لینکن و گوبا(1985) و روش دنزین(1978) و پاتون(1999) تایید شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه ای استقرایی و با استفاده از روش هفت مرحله ای کولایزی(1978)، انجام گرفت. یافته ها نشان داد، چالش های آموزش هنر مبتنی بر هنرهای کامیونیتی در دو سطح درون و برون نهادی قابل دسته بندی است. در سطح درون نهادی، چالش های فقدان رویکردی جامع در آموزش هنر، مهارت های مربیگری، چالش مخاطب شناسی، تولید دیالوژیک، مهارت دانش چند فرهنگی، مهارت رهبری اجتماعی و چالش های برون نهادی، شامل چالش اقبال اجتماعی، فروکاست منزلت هنر به لذت، فرگشت معنایی، حصر آیینی، تهدید کارکردی، چالش آمیختگی نشانه ها، انتظارات بین نسلی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 234 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  9
 • صفحه شروع: 

  91
 • صفحه پایان: 

  104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  134
کلیدواژه: 
چکیده: 

بافته­ های ایرانی، نقوشی را به نمایش می­ گذارند که سینه به سینه منتقل شده­ اند. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که، نشانه ­ های هندسی شکل یافته بر اساس مربع در خطوط کهن ایلامی چه تفاوت­ ها و چه شباهت­ هایی با نقوش هندسی دست بافته­ های معاصر ایران دارند و چه رابطه بصری میان نشانه ­ های مربع شکل در خطوط کهن ایرانی و نقوش دست بافته ­ های ایرانی می­ توان مطرح کرد. در حقیقت، چگونگی تداوم حیات نشان­ های مربع شکل در خطوط ایلامی بر دست بافته ­ های ایرانی پرسش اصلی تحقیق حاضر است. تحلیل رابطه بینامتنی صریح و ضمنی نقوش مربع شکل میان نقوش بافته­ ها و علایم خطی از اهداف پژوهش حاضراست. مقایسه تطبیقی میان نشانه ­ های خطی مربع ­ شکل پیشاایلامی و مخطط ­ ایلامی با نقوش دست بافته ­ ها از دیگر موارد مورد توجه است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. روش گردآروی مطالب، کتابخانه ­ ای از طریق فیش ­ برداری و تصویرخوانی است. براساس نتایج تحقیق، می­ توان گفت خطوط کتیبه ­ های ایلامی کهن­ ترین پیش­ متن شکل­ گیری نقوش هندسی دست بافته ­ هاست. 21 نشان هندسی برگرفته از نقش هندسی مربع در خطوط کهن ایلامی و دست بافته ­ های ایرانی مشابه ­ اند. برخی از نشانه ­ ها، کاملا منفرد و به صورت نقش تکراری بر متن و حاشیه دست بافته ­ ها تکرار شده­ اند و برخی از نشانه ­ ها ساختار کلی یک بافته را تشکیل می­ دهند که تداعی­ کننده رابطه بینامتنی ضمنی هستند. آنچه مسلم است، 21 نشان خطی، که تاکنون تصور می­ شد به فراموشی سپرده شده، تا عصر حاضر در بافته­ های ایرانی تداوم یافته ­ اند. تفاوت اصلی این دو دسته نقش ­ پردازی نشانه ­ ها، تغییر نظام چیدمان نشانه ­ ها از خط و نگارش تحت قواعد زبان ایلامی به نقش هندسی تکرار شونده بر متن بافته ­ های ایرانی است.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 134 استناد 0 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID