نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  121
 • صفحه پایان: 

  128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

مقدمه: یکی از مسائل مهم در جراحی ژنژیوکتومی، کاهش دوره ی ترمیم زخم ها و درد بیماران طی این دوره است. یکی از راه های جدید، استفاده از لیزر کم توان بوده که به خاطر عدم وجود عوارض جانبی، تجهیزات قابل قبول و هزینه ی کم مورد توجه است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر تابش لیزر کم توان بر تسریع بهبود زخم ناشی از جراحی ژنژیوکتومی بود. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی کنترل شده بود. در این پژوهش، 22 نمونه در 12 بیمار با هایپرپلازی لثه در نواحی قرینه که کاندید جراحی ژنژیوکتومی بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. بعد از انجام ژنژیوکتومی، به طور تصادفی یک ناحیه در هر بیمار تحت تابش لیزر کم توان دیود 660 نانومتری برای مدت 5 روز قرار گرفت و ناحیه ی دیگر به عنوان گروه شاهد بدون تابش لیزر باقی ماند. برای مشاهده ی لایه ی اپی تلیالی در نواحی جراحی، از محلول افشای پلاک (Mira-2-tone) استفاده شد، سپس فوتوگرافی تهیه و با استفاده از نرم افزار فوتوشاپ Adobe photoshop CS 6 2015، مقایسه ی مساحت زخم در نواحی تحت تابش و بدون تابش لیزر انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل، تی زوجی، آنالیز واریانس و نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 23 با سطح معنی داری (p value < 0/05) صورت گرفت. یافته ها: مساحت زخم رنگی شده در روز جراحی و سه روز پس از آن، بین دو ناحیه ی تحت تابش و بدون تابش لیزر، تفاوت معنی داری نداشت، اما مساحت زخم رنگی شده در محل تحت تابش لیزر در روز هفتم و پانزدهم پس از جراحی، نسبت به گروه شاهد کم تر بود (0/001 > p value). نتیجه گیری: کاربرد لیزر کم توان، باعث افزایش اپیتلیزاسیون و بهبود زخم در روز 7 و 15 پس از جراحی ژنژیوکتومی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 80 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  129
 • صفحه پایان: 

  136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

مقدمه: در عصر حاضر، اصول اخلاقی در پژوهش های حوزه ی سلامت، در کانون توجه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین این اصول، حفظ و رعایت شان بیمار به عنوان یک انسان است. هدف از این مطالعه، بررسی رعایت شان بیماران توسط دانشجویان و دستیاران دندان پزشکی بود. مواد و روش ها: ادر این مطالعه ی توصیفی-تحلیلی، 200 بیمار به صورت تصادفی انتخاب شده و به 4 گروه مراجعه کننده به بخش های عمومی و تخصصی دندان پزشکی دانشگاه آزاد خوراسگان و بخش های عمومی و تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تقسیم شدند. پرسش نامه شامل متغیرهای دموگرافیک، تحصیلات و وضعیت تاهل بیماران و سوالات مربوط به میزان رعایت شان بیمار توسط دندان پزشک بود. داده ها با آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تی در نرم افزار SPSS نسخه ی 23 تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α ). یافته ها: میانگین نمره ی رعایت شان بیمار توسط دندان پزشک در حیطه ی «نحوه ی صدا زدن و مورد خطاب قرار دادن بیمار»، اختلاف آماری معنی داری را بین 4 گروه منتخب نشان داد (0/02 = p value). اما به طور کلی، اختلاف آماری معنی داری در میزان رعایت شان بیماران توسط دانشجویان و دستیاران تخصصی دندان پزشک، بین گروه های مورد مطالعه وجود نداشت (0/77 = p value). نتیجه گیری: شان بیمار، دارای اجزای مختلفی می باشد که برخی عوامل باعث ارتقاء و برخی باعث کاهش آن می شوند. افزایش تعداد واحد درسی «اخلاق پزشکی» در دانشکده های دندان پزشکی، می تواند در بالا رفتن کیفیت رعایت شان و تامین حقوق بیمار موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 95 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  137
 • صفحه پایان: 

  146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  218
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

مقدمه: قبل از درمان دندان از طریق جراحی، جهت افزایش طول تاج کلینیکی و یا درمان های رستوریتیو و پروتزی، آگاهی از ابعاد عرض بیولوژیک دندان ضروری است. در مطالعات مختلف، میزان عرض بیولوژیک در نواحی و دندان های مختلف با پریودنشیوم سالم اندازه گیری شده است. در این مطالعه، میزان عرض بیولوژیک، در دندان های مختلف و در دو قوس فکی ماگزیلا و مندیبل اندازه گیری شد و تاثیر بیوتایپ لثه بر روی این میزان، مورد ارزیابی قرار گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه ی تحلیلی از نوع مقطعی، بر روی 163 دندان در 12 فرد (5 مرد و 7 زن) با میانگین سنی 4 ± 28 سال صورت گرفته است. پس از تزریق ماده ی بی حسی، ابعاد عرض بیولوژیک با استفاده از پروب پریودنتال در 6 نقطه از هر دندان به جز مولر سوم اندازه گیری شد. بیوتایپ لثه به روش مشاهده ی سایه ی پروب در دو وضعیت Thick و Thin بررسی گردید و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 19 و آزمون های ANOVA و تی و با در نظر گرفتن 0/05 > p value مورد قضاوت آماری قرار گرفت. یافته ها: متوسط عرض بیولوژیک در دندان های مولر، پرمولر، کانین و اینسایزور به ترتیب 0/80 ± 1/90، 0/69 ± 1/77، 0/72 ± 1/55 و 0/64 ± 1/49 به دست آمد. میزان عرض بیولوژیک با نوع دندان، ارتباط معنی داری دارد (0/001 = p value)، اما بین عرض بیولوژیک و بیوتایپ لثه در نقاط 6گانه و نواحی مختلف دهان، تفاوت معنی داری وجود ندارد (0/08 < p value). نتیجه گیری: میزان عرض بیولوژیک در دندان های مختلف، متفاوت بود. بیوتایپ لثه، تاثیری بر روی میزان عرض بیولوژیک نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 218

دانلود 102 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  147
 • صفحه پایان: 

  152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

مقدمه: یکی از مهم ترین اهداف یک مورفولوژیست، تعیین صفات نان متریک دندانی می باشد که برای بهتر شدن این هدف، روش های مختلفی به کار می رود. با توجه به این که تاکنون، تشخیص های مورفولوژیک غالبا بر اساس یافته های بصری کلینیکی صورت می گرفته است، هدف از این مطالعه، بررسی همبستگی فوتوگرافی داخل دهانی با مشاهده ی کلینیکی در تشخیص صفات نان متریک دندانی بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی توصیفی-مقطعی، تعداد 80 نفر از دانشجویانی که به هر دلیلی به بخش مورفولوژی دانشکده ی دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1396 مراجعه و پس از توجیه طرح، موافقت خود را اعلام نمودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش، صفاتی مانند برجستگی کارابلی، ماریجینال ریج های ضخیم و شیار جینجیوپالاتال بررسی شدند. برای تهیه ی تصاویر فوتوگرافی داخل دهانی، از دوربین Canon EOS استفاده شد. وجود یا عدم وجود صفت در دو روش، با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و میزان همخوانی (2R) تعیین و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (0/05 ≥ p value). یافته ها: میزان همبستگی روش فوتوگرافی داخل دهانی با مشاهده ی کلینیکی از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن برابر با 77 درصد بود که قابل قبول بوده و میزان همخوانی آن ها در 69 درصد موارد بود. ضریب کاپا (Kappa) بین دو روش ارایه شد و نشان داد که میزان همخوانی آن ها، 75/78 درصد و عالی بوده است. نتیجه گیری: با توجه به این که فوتوگرافی داخل دهانی، همبستگی و همخوانی قابل قبولی با مشاهده ی کلینیکی داشت، این روش می تواند اطلاعات با ارزشی را در زمینه ی تشخیص صفات نان متریک مورفولوژی ارایه دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  153
 • صفحه پایان: 

  161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  230
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

مقدمه: ضایعات واکنشی غدد بزاقی، ضایعاتی اکتسابی، غیرعفونی و غیرنیوپلاستیک می باشند. اغلب ترومای مستقیم و انسداد جریان بزاق را به عنوان علل بروز این ضایعات بیان می کنند. هدف این پژوهش، تعیین فراوانی این ضایعات در نمونه های ثبت شده در بیمارستان های آیت الله کاشانی و الزهرا و دانشکده ی دندان پزشکی اصفهان در دوره ی ده ساله (1386-1395) بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی توصیفی از نوع مقطعی، اطلاعات ثبت شده مربوط به ضایعات واکنشی (موکوسل، رانولا، آدنوماتویید هایپرپلازی، سیالومتاپلازی نکروزان، آدنوزیس پلی سیستیک اسکلروزان، سیال آدنیت انسدادی، کیست احتباسی موکوسی، کیلیت گلاندولاریس) به تعداد 435 مورد در مراکز درمانی اصفهان از سال 1386 تا 1395 بررسی شد. آنالیز آماری داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 22 و آزمون های آماری ANOVA و کای اسکویر انجام گردید (0/05 > p value). یافته ها: در کل 435 نمونه، ضایعه ی واکنشی غدد بزاقی دیده شد که این ضایعات، 4/74 درصد از کل بیوپسی های دهان، 28/5 درصد از کل ضایعات واکنشی دهان و 29/45 درصد از کل ضایعات بزاقی را به خود اختصاص دادند. موکوسل (60/7 درصد)، بیشترین فراوانی را در بین ضایعات واکنشی بزاقی داشت. مبتلایان به موکوسل و رانولا به طور معنی داری نسبت به مبتلایان به دیگر ضایعات واکنشی غدد بزاقی در سنین پایین تری قرار داشتند (0/001 > p value). بیشترین فراوانی ضایعات واکنشی بزاقی در لب پایین (56/6 درصد) مشاهده گردید. نتیجه گیری: با توجه به فراوانی ضایعات واکنشی غدد بزاقی در بین کلیه ی بیوپسی های دهانی و بزاقی، شناخت خصوصیات اپیدمیولوژیک این ضایعات موجب افتراق بهتر آن ها از سایر ضایعات دهانی و بزاقی مانند تومورهای غدد بزاقی و نیز درمان مناسب تر می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 230

دانلود 83 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  162
 • صفحه پایان: 

  174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

مقدمه: موفقیت طولانی مدت ترمیم های غیرمستقیم، به رفتارهای کلینیکی سمان های لوتینگ بستگی دارد. در محیط دهان، افت خصوصیات مکانیکی، با گذشت زمان، اثرات منفی بر روی کارآیی کلینیکی سمان ها و بقای ترمیم می گذارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی و مقایسه ی میزان جذب آب، انحلال، انبساط و تغییرات هاردنس پس از جذب آب یک سمان رزینی خودچسبنده با سمان های رزینی مرسوم و گلاس آینومری بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی تجربی-آزمایشگاهی، 15 دیسک (mm2×6) از هر ماده یک سمان رزینی خودچسبنده (Bifix SE) و یک سمان رزینی مرسوم (Bifix QM) یک سمان گلاس آینومری (Meron)، یک سمان گلاس آینومری اصلاح شده با رزین (Meron plus) با استفاده از قالب سیلیکونی ساخته شد. نمونه ها در یک محفظه ی سیل شده بر روی محلول سولفات سدیم اشباع، قرار گرفتند و جذب آب در مدت 3 هفته ارزیابی شد. به دنبال آن، میزان انحلال با استفاده از فرمول (m1-m3/v) محاسبه شد و میزان انبساط مواد از فرمول (He = v1-v2) به دست آمد که v1 و v2 با روش پیکنومتری محاسبه شدند و سپس از تست ویکرز برای محاسبه ی سختی نمونه ها قبل و بعد از جذب آب استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 22 و آزمون های آماری ANOVA و توکی تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α ). یافته ها: جذب آب بین چهار ماده و در زمان های مختلف، تفاوت معنی دار داشت (0/001 > p value). در بررسی انحلال و انبساط ناشی از جذب آب، بین 4 گروه، تفاوت معنی دار بود (0/001 > p value) و تغییرات هاردنس بین چهار ماده، نشان داد که بین گروه ها تفاوت معنی دار نیست (0/099 = p value). نتیجه گیری: هر دو گروه سمان گلاس آینومری در مقایسه با سمان های رزینی، به جذب آب و انحلال مستعدتر بودند و سمان رزینی سلف ادهزیو Bifix SE، انحلال نداشت، ولی بیشترین میزان انبساط را داشت. از بین این چهار سمان، Bifix QM بهترین رفتار را از نظر کم ترین میزان جذب آب و انحلال و انبساط ناشی از جذب آب نشان داد. سختی بعد از جذب آب مواد در مقایسه با قبل جذب آب، از نظر آماری تفاوت قابل ملاحظه ای نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  175
 • صفحه پایان: 

  182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

مقدمه: از آن جایی که تیوری فانکشنال ماتریکس، در بیان رشد و تکامل کرانیوفاشیال اهمیت بسزایی دارد، بررسی رابطه ی فانکشن عضلات جونده از جمله ماستر با رشد و تکامل فکین به خصوص در بعد ورتیکالی لازم می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه ی میان ابعاد عضله ی ماستر و ابعاد ورتیکالی صورت و مندیبل توسط تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی توصیفی– تحلیلی، تصاویر سی تی اسکن سه بعدی صورت 190 بیمار (مرد و زن) مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری های انجام شده از هر دو سمت (چپ و راست)، توسط نرم افزار Workstation انجام شد. عرض عضله ی ماستر، در نمای آگزیال و طول و ضخامت عضله ی ماستر در نمای کرونال محاسبه گردید. ارتفاع استخوان راموس در هر دو سمت، اندازه گیری شد و همچنین اندازه گیری بعد ورتیکالی صورت در قدام و خلف انجام گرفت. پس از اندازه گیری های انجام شده، مشاهده گردید که اختلاف چشمگیری بین دو سمت صورت وجود نداشت، پس اندازه گیری ابعاد در هر دو سمت (چپ و راست) صورت گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های آماری پیرسون و تی در نرم افزار SPSS نسخه ی 22 تجزیه و تحلیل شدند (0/05 > p value). یافته ها: طول راموس مندیبل در هر دو جنس، تفاوت آماری معنی داری داشت (0/0001 = p value) و مردان، طول راموس بلندتری نسبت به زنان داشتند. در بررسی همبستگی طول راموس مندیبل با عرض، طول و ضخامت عضله ی ماستر در تمام بیماران، یک رابطه ی مستقیم و معنی دار وجود داشت (0/0001 = p value). بررسی همبستگی ابعاد ورتیکالی صورت با ابعاد عضله ی ماستر در اکثر بیماران با زاویه ی پلن پالاتال-پلن مندیبولار (0/676 = p value) و شیب پلن مندیبل، رابطه ی مستقیم داشت ولی از نظر آماری معنی دار نبود (0/993 = p value). نتیجه گیری: با تغییر ابعاد عضله ی ماستر، ابعاد اسکلتی و مورفولوژی کرانیوفاشیان و زوایای اسکلتی، تحت تاثیر قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 76 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  183
 • صفحه پایان: 

  193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقدمه: استخوان هایویید، استخوانی منفرد و از یک تنه و دو جفت شاخ (بزرگ و کوچک) تشکیل شده است. این استخوان، عملکردهای مهمی مانند تنفس، بلع و تکلم را حمایت می کند. هدف از این مطالعه، تعیین مورفولوژی و میزان اتصال استخوان هایویید و رابطه ی آن با سن و جنس بر روی تصاویر (Cone-beam computed tomography) CBCT بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی، تصاویر CBCT تهیه شده از 163 بیمار شامل 92 زن و 71 مرد، توسط نرم افزار On demand 3D نوع 1 مورد ارزیابی قرار گرفت. در مقطع اگزیال، ضخامت و طول تنه ی هایویید در نمای کرونال ارتفاع هایویید و در نمای اگزیال ضخیم شده، زاویه ی شاخ بزرگ و خطی که از وسط تنه می گذرد، اندازه گیری شد. تنه و شاخ های بزرگ از لحاظ اتصال به 4 دسته: 1) فاصله ی بیش از 2/5 میلی متر، 2) فاصله ی کم تر از 2/5 میلی متر، 3) اتصال نسبی و 4) اتصال کامل، تقسیم شدند. داده ها از طریق آزمون های کولموگروف-اسمیرنف، کای اسکویر، فیشر، تی زوجی و آزمون ناپارامتری کروسکال والیس با نرم افزار SPSS نسخه ی 25 بررسی شدند. سطح معنی داری برای آزمون های آماری، 0/05 در نظر گرفته شد. نتایج: در 7/79 درصد افراد، نوع اتصال سمت راست و چپ مشابه بود (0/806 = p value). تفاوت معنی داری در اشکال مختلف اتصال استخوان هایویید بین دو جنس و دو طرف وجود نداشت (0/977 = p value). بیشترین نوع اتصال، نوع دوم (بدون اتصال با فضای کمتر از 2/5 میلی متر) و کم ترین نوع اتصال، نوع سوم (اتصال نسبی) بود. در تمام گروه های سنی به غیر از 10 تا 19 سال، درصد فراوانی نوع دوم بیشتر و در گروه سنی 10 تا 19 سال نوع 1 بدون اتصال با فاصله ی بیش از 2/5 میلی متر بیشتر بود. اشکال مختلف اتصال هایویید بین گروه های سنی مختلف تفاوت معنی داری نشان می دهد (0/05 > p value). اندازه های هایویید (طول، ارتفاع و ضخامت) در مردان بزرگ تر از زنان بود (0/05 > p value)، به جز زاویه که اختلاف معنی داری بین دو جنس نداشت (0/591 = p value). از میان این اندازه ها، تنها طول تنه در میان گروه های سنی مختلف، تفاوت معنی داری داشت (0/05 > p value). نتیجه گیری: با افزایش سن، فاصله ی بین تنه و شاخ بزرگ، کاهش یافته و اتصال افزایش می یابد. تنها طول تنه در میان سنین مختلف تفاوت داشته و بقیه ی اندازه ها یکسان هستند. در میان زن و مرد، همه ی اندازه ها به جز زاویه در مردان بزرگ تر است، امکان پیش بینی جنس با اندازه های بالا می تواند وجود داشته باشد. تصویربرداری CBCT به علت توانایی بازسازی مولتی پلنار و دوز تابشی کم تر، می تواند کمک کننده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  194
 • صفحه پایان: 

  202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

مقدمه: سردرد تنشی، شایع ترین نوع سردرد در سراسر جهان با بیشترین تاثیر اجتماعی و اقتصادی در زندگی بیمار در مقایسه با سایر سردردهای اولیه است. آلفا آمیلاز بزاقی می تواند تغییرات مرتبط با استرس را منعکس کند. هدف از بررسی حاضر، رابطه ی استرس با سردرد تنشی اپیزودیک متناوب با اندازه گیری سطح آلفا آمیلاز بزاق بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی مورد-شاهدی، بر روی 90 نفر (45 زن مبتلا به سردرد تنشی اپیزودیک متناوب) و گروه شاهد (45 زن سالم داوطلب) انجام شد. پرسش نامه ی اضطراب همیلتون برای بررسی سطح استرس، در دو گروه تکمیل شد و سپس سطح آلفا آمیلاز بزاق اندازه گیری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی و من ویتنی در نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 18 تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α ). یافته ها: میانگین سطح فعالیت آلفا آمیلاز بزاق و میانگین نمره ی همیلتون در گروه بیماران، به طور معنی داری بیشتر از این متغیرها در گروه شاهد بود (0/001 = p value). همچنین همبستگی معنی داری بین فعالیت آلفا آمیلاز بزاق و نمره ی اضطراب پرسش نامه ی همیلتون در هر دو گروه مورد (0/002 = p value) و شاهد (0/001 = p value) مشاهده شد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، آلفا آمیلاز بزاقی می تواند یک نشانگر مناسب برای ارزیابی اضطراب در بیمار مبتلا به سردرد تنشی اپیزودیک متناوب باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 99 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  203
 • صفحه پایان: 

  209
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقدمه: ابعاد اباتمنت، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر گیر رستوریشن های متکی بر ایمپلنت به شمار می رود. اباتمنت های قطورتر، دارای مزایای فراهم کردن دیواره ی ضخیم تر در بدنه ی خارجی و سطح بیشتر به منظور تأمین گیر رستوریشن است. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر ابعاد اباتمنت بر گیر رستوریشن های متکی بر ایمپلنت بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی تجربی از نوع آزمایشگاهی، 40 عدد آنالوگ ایمپلنت با استفاده از سرویور درون بلوک های تهیه شده از آکریل خودسخت شونده قرار داده شدند. 40 عدد اباتمنت تیتانیومی با طول های 5/5 و 7 میلی متر و قطرهای 3/5 و 4/3 میلی متر به آنالوگ های ایمپلنت با تورک 35 نیوتن سانتی متر متصل گردید. روکش ها با استفاده از سمان موقت تمپ باند، سمان شدند. نمونه ها قبل از آزمایش در رطوبت 100 درصد و دمای 37 درجه ی سانتی گراد به مدت 48 ساعت نگهداری شدند. رستوریشن ها با استفاده از دستگاه یونیورسال تستینگ ماشین با افزایش تدریجی نیرو و با سرعت 0/5 سانتی متر در دقیقه تحت نیروی کششی قرار گرفتند و استحکام کششی به نیوتن ثبت گردید. داده ها با استفاده از آزمون آماری واریانس دوطرفه تحلیل گردید و آنالیز داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 23 انجام شد (0/05 = α ). یافته ها: افزایش ارتفاع اباتمنت، به طور معنی داری سبب افزایش گیر رستوریشن شد (0/03 = p value). افزایش قطر اباتمنت سبب کاهش گیر رستوریشن شد که این کاهش معنی دار نبود (0/41 = p value). بین نسبت ارتفاع به قطر اباتمنت و گیر رستوریشن، رابطه ی مستقیم و معنی داری وجود داشت (p value = 0/01, r = 0/343). بین سطح اباتمنت (حاصل ضرب ارتفاع در قطر اباتمنت) و گیر رستوریشن رابطه ی مستقیم و ضعیفی وجود داشت که معنی دار نبود (p value = 0/185, r = 0/127). نتیجه گیری: افزایش ارتفاع و نسبت ارتفاع به قطر اباتمنت در مقایسه با افزایش سطح اباتمنت در رابطه با افزایش قطر اباتمنت، تأثیر بیشتری در گیر رستوریشن خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  210
 • صفحه پایان: 

  217
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

مقدمه: دندان پزشکان در ایجاد انگیزش و کمک به بیماران جهت ترک سیگار مؤثر هستند. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، بررسی نگرش و عملکرد دندان پزشکان شهر اصفهان در رابطه با مداخلات ترک سیگار بیماران در سال 1396 می باشد. مواد و روش ها: روش پژوهش، پیمایشی و نوع مطالعه کاربردی بود. جامعه ی آماری مطالعه، دندان پزشکان شهر اصفهان (100 نفر) بوده و از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ی استاندارد پاتل و همکاران بود. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعاتی در خارج کشور تأیید شده است. تأیید روایی صوری ترجمه توسط اعضای هیأت علمی و تعیین پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 0/87 انجام شد. از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و آمار استنباطی (اسپیرمن، تی تک نمونه ای و تی دو نمونه ای مستقل) و نرم افزار SPSS نسخه ی 22 جهت تحلیل داده ها استفاده شد. سطح معنی داری در این مطالعه (0/05 = p value) در نظر گرفته شد. یافته ها: ببیشتر دندان پزشکان یعنی 72 درصد آن ها مرد و بقیه زن بودند. 52 درصد از آن ها کم تر از 35 سال سن داشتند. عدم پذیرش بیماران، عدم علاقه و نداشتن اطلاعات و آموزش کافی (به ترتیب با میانگین های 2/97، 2/86 و 2/72) مهم ترین عوامل بازدارنده بودند. میانگین نمره ی نگرش و عملکرد دندان پزشکان متوسط رو به ضعیف بود. جنس و سن در نگرش و عملکرد تأثیر داشتند. نتیجه گیری: در این مطالعه نگرش و عملکرد دندان پزشکان متوسط رو به ضعیف بود. برگزاری دوره های آموزشی انجام مشاوره ی ترک سیگار برای تغییر نگرش و ارتقای مهارت های عملی دندان پزشکان ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 85 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  218
 • صفحه پایان: 

  225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

مقدمه: خشکی دهان، وضعیتی است که بزاق در آن به میزان کافی ترشح نمی شود و شیوع آن بین 25-40 درصد متغیر است. پوکی استخوان، یک بیماری شایع و در عین حال خاموش است، که تشخیص به موقع آن، حائز اهمیت می باشد. این مطالعه با هدف بررسی رابطه ی پوکی استخوان با خشکی دهان و تعداد دندان باقی مانده در زنان یائسه در شهر اصفهان صورت گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه ی مقطعی، بر روی 129 زن یائسه با سن بیش از 50 سال مراجعه کننده به مرکز پوکی استخوان در سال 1397 در شهر اصفهان انجام شد. این افراد در سه گروه، بر اساس وضعیت دانسیته ی استخوان فمور که گروه اول شامل 38 نفر سالم، گروه دوم شامل 56 نفر با استئوپنی و گروه سوم شامل 35 نفر با استئوپروز، جای گرفتند. خشکی دهان، توسط پرسش نامه ی استاندارد تعیین گردید و تعداد دندان با معاینه ی کلینیکی به دست آمد. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS نسخه ی 24 توسط آنالیزهای تی، من ویتنی، پیرسون و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. عنوان سطح معنی داری 0/05 > p value در نظر گرفته شد. . یافته ها: بر طبق نتایج، بین پوکی استخوان و خشکی دهان ارتباط آماری معنی داری وجود ندارد (0/372 = p value) اما بین پوکی استخوان با تعداد دندان باقی مانده و بین خشکی دهان با تعداد دندان باقی مانده رابطه مشاهده گردید (0/01 > p value). نتیجه گیری: در زنان یائسه با سن بیش از 50 سال مبتلا به استئوپروز، رابطه ای با خشکی دهان مشاهده نشد، ولی استئوپروز با تعداد دندان کشیده شده، ارتباط معنی داری به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 102 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  231
 • صفحه پایان: 

  232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

کووید-19 (COVID-19) یک سندرم حاد تنفسی (Severe acute respiratory syndrome) در اورژانس بهداشت عمومی است. این بیماری برای اولین بار در ووهان چین و سپس در سراسر جهان شیوع یافت. علائم شایع آن، پنومونی، تب، سرفه خشک، دردهای عضلانی و خستگی است....

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 28 استناد 0 مرجع 2