نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
نویسنده: 

ALIZADEH A. | MOHAMADIAN M. | EATEMADI N.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2012
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    52
  • صفحه پایان: 

    45
تعامل: 
  • استنادات: 

    212
  • بازدید: 

    5971
  • دانلود: 

    3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5971

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
نویسنده: 

YOUSEFI ABDOLMALEHI E.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2012
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    0
  • صفحه پایان: 

    0
تعامل: 
  • استنادات: 

    424
  • بازدید: 

    3215
  • دانلود: 

    3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3215

دانلود 3992 استناد 424 مرجع 0
نویسنده: 

THOHAMTAN R.A.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2012
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    0
  • صفحه پایان: 

    0
تعامل: 
  • استنادات: 

    424
  • بازدید: 

    7799
  • دانلود: 

    3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7799

دانلود 3992 استناد 424 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    101
  • صفحه پایان: 

    106
تعامل: 
  • استنادات: 

    1056
  • بازدید: 

    140
  • دانلود: 

    79
چکیده: 

سابقه و هدف: یکی از علل عمده مرگ و ناتوانی در جهان بیماری های قلبی و عروقی می باشد. تحلیل داده های بقا یکی از مدل های کاربردی برای تجزیه و تحلیل داده ها در این بخش می باشد. مدل کاکس به دلیل وارد نمودن سایر متغیرها در مدل از ویژگی خاصی برخوردار می باشد و علاوه بر تابع خطر، متغیرهای معنی دار را نیز معرفی می کند.مواد و روش ها: این مطالعه بر روی 128 بیمار که از نیمه دوم سال 1383 لغایت نیمه اول سال 1385 در مرکز قلب مازندران تحت عمل آنژیوپلاستی قرار گرفتند، انجام شد. بیماران تا خرداد سال 1390 تحت پی گیری جهت ثبت عوارض عمده قرار داشتند.یافته ها: مدل رگرسیون کاکس در خصوص متغیرهای حاضر در این مطالعه سه متغیر مدت زمان بستری در بیمارستان پس از آنژیوپلاستی، سابقه فامیلی و دیابت را معنی دار تشخیص داد.استنتاج: با گذشت زمان امکان گرفتگی مجدد عروق در بیماران آنژیوپلاستی افزایش یافته و بقا بیماران پس از 60 ماه به شدت کاهش می یابد. همچنین نرخ مخاطره برای این بیماران از 70 ماه به بعد به شدت افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 79 استناد 1056 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    108
  • صفحه پایان: 

    114
تعامل: 
  • استنادات: 

    704
  • بازدید: 

    168
  • دانلود: 

    79
چکیده: 

سابقه و هدف: از آنجا که وزن کم نوزاد هنگام تولد از عوامل اصلی مرگ و میر نوزادان به حساب می آید و وزن نوزاد هنگام تولد از مهمترین شاخص های بهداشتی است، این مطالعه با هدف شناسایی مهمترین عوامل موثر بر کم وزنی هنگام تولد و تعیین اثرات مستقیم، غیرمسقیم و کل آن ها بر متغیر پاسخ انجام شد.مواد و روش ها: برای انجام این مطالعه مقطعی- تحلیلی، از پرسشنامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و باروری مادر و نوزاد استفاده شد. هر نوزادی که وزن کمتر از 2500 گرم داشت، به عنوان نوزاد کم وزن وارد تحقیق می شد و بلافاصله اطلاعات نوزاد بعد از او که وزن طبیعی داشت نیز ثبت می گردید. در مجموع اطلاعات تعداد 466 مادر و نوزاد ثبت شد. سپس بر مبنای تئوریک، رابطه های علی احتمالی بین متغیر ها، در نمودار مسیری رسم ضرائب مسیری برآورد شدند.یافته ها: آنالیز مسیری نشان داد زایمان زودرس بیشترین نقش را در تغییرات کم وزنی دارد. به طوری که با رخداد زایمان زودرس، شانس کم وزنی نوزاد به شدت افزایش می یابد. دومین متغیر اثر گذار بر کم وزنی سن حاملگی است که ضریب منفی آن نشان می دهد با بالا رفتن سن حاملگی، احتمال کم وزنی نوزاد کاهش می یابد.استنتاج: با کنترل دقیق بارداری و جلوگیری از موارد ختم حاملگی غیر ضروری می توان شانس کم وزنی نوزادان را کنترل کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 79 استناد 704 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    116
  • صفحه پایان: 

    124
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    137
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف: در دهه اخیر، کاربرد گیاهان جهت پاک سازی خاک های آلوده به ترکیبات آلاینده به ویژه فلزات سنگین افزایش چشمگیری داشته است. یکی از چالش های جدی در این روش، کاهش قابلیت دسترسی فلزات سنگین خاک توسط گیاهان می باشد. این پژوهش، جهت بررسی نقش ترکیبات شیمیایی فسفات آمونیوم، سیترات آمونیوم و EDTA بر میزان تحرک و قابلیت دسترسی سرب و کادمیم در خاک توسط گیاهان بومی استان مازندران انجام گرفته است.مواد و روش ها: دراین پژوهش از خاک اطراف بزرگراه و مناطق صنعتی و کشاورزی شهرهای آمل و بابل، به صورت کاملا تصادفی نمونه برداری شد. از 3 گونه بومی گیاهان مناطق شمالی کشور با نام های گاوپنبه (Abutilon theophrasti)، گیاه تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus) و ذرت (Zea maize)، استفاده شد. میزان غلظت سرب و کادمیم در نمونه های خاک و گیاه به کمک دستگاه جذب اتمی مدل Perkin-Elmer مدل 603 آزمایشگاه آنالیز دانشگاه تهران تعیین گردید.یافته ها: بیشینه غلظت سرب (686.5، 538، 264.5) بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم به ترتیب در گیاهان ذرت، تاج خروس وحشی و گاو پنبه و بیشینه میزان کادمیم (66، 43، 36) به ترتیب در گیاهان تاج خروس وحشی، گاو پنبه و ذرت وجود داشته که به تیمارهای حاوی EDTA مربوط می باشد. کمینه سرب، 15 میلی گرم بر کیلوگرم در گیاه گاو پنبه و کمینه کادمیم، 5.5 میلی گرم بر کیلوگرم در گیاه ذرت وجود داشته که به تیمارهای دارای فسفات آمونیوم مربوط می باشد. میانگین سرب در اندام های هوایی گیاهان تاج خروس وحشی و گاو پنبه در تیمارهای EDTA و سیترات آمونیوم بیشتر از اندام های زیرزمینی (بر خلاف گیاه ذرت)، در حالی که غلظت کادمیم در کلیه تیمارها، در ریشه گیاهان بیشتر از ساقه و برگ بوده است. در این مطالعه، گیاهان ذرت و تاج خروس وحشی به ترتیب بیشترین میزان سرب و کادمیم را دارا بوده اند.استنتاج: با توجه به میزان جذب قابل توجه فلزات سنگین سرب و کادمیم موجود در خاک توسط گیاهان غیرخوراکی مناطق شمالی کشور (تاج خروس وحشی و گاو پنبه) و وجود غلظت های پایین فلزات سنگین در خاک های اطراف مناطق صنعتی استان های سرسبز شمال کشور، استفاده از تکنولوژی گیاه پالایی، گامی بسیار اساسی در راستای حفظ محیط زیست و تامین و ارتقای سطح سلامت در جامعه خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    126
  • صفحه پایان: 

    130
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    87
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف: رزیستین، یک هورمون مترشحه از بافت چربی نقش مهمی را در تنظیم هموستاز انرژی و متابولیسم ایفا می کند. در این مطالعه، نقش یک فعالیت ورزشی طولانی مدت (بدون کنترل رژیم غذایی) را روی رزیستین سرم و مقاومت انسولین در مردان چاق میانسال ارزیابی گردید.مواد و روش ها: 32 مرد چاق میانسال به شیوه تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. سطوح ناشتایی گلوکز، انسولین و رزیستین سرم در شرایط قبل و بعد از سه ماه فعالیت ورزشی یا بی تمرینی به ترتیب در گروه های تجربی و کنترل اندازه گیری شدند. مقاومت انسولین با استفاده از مقادیر انسولین و گلوکز ناشتا محاسبه شد. آنالیز آماری با استفاده از روش تی مستقل و زوج انجام گرفت.یافته ها: تفاوت معنی داری در سطوح پایه متغیرهای بیوشیمیایی و آنتروپومتریکی بین دو گروه مشاهده نشد (p³0.05). همه پارامترهای آنتروپومتریکی در گروه تجربی در پی مداخله ورزشی کاهش معنی داری یافتند (p<0.05)، اما مقاومت انسولین و رزیستین سرم در این افراد بدون تغییر ماندند (p³0.05).استنتاج: بر اساس یافته ها این گونه نتیجه گیری می شود که فعالیت ورزشی در غیاب رژیم ورزشی، اثری بر مقدار مقاومت انسولین و رزیستین سرم در افراد چاق ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    132
  • صفحه پایان: 

    141
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    68
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف: کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عامل ایجادکننده سل در انسان و حیوانات می باشد. شناسایی گونه های مایکوباکتریوم بیماری زا به درمان صحیح این بیماری کمک شایانی می کند. از طرفی، امکان ایجاد مقاومت دارویی را به حداقل می رساند.مواد و روش ها: 1345 نمونه از افراد مشکوک به سل ارجاع یافته به مرکز بهداشت استان مازندران از تیر 1389 لغایت خرداد 1390 جمع آوری شد. از همه نمونه ها گسترش تهیه و روی محیط لوین اشتاین جانسون کشت داده شدند. جهت تشخیص کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از پرایمرهای MTUB- f و MTUB-r و جهت شناسایی اعضای کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از پرایمرهای MTUB-756-Gf و MTUB-1450Cr و آنزیم محدودالاثر RsaI استفاده شد.یافته ها: 65 نمونه (4.83 درصد) از 1345 نمونه مشکوک به سل ریوی از نظر کشت و 57 نمونه (4.23 درصد) اسمیر مثبت تشخیص داده شدند که از میان آن ها، 59 نمونه (90.76 درصد) متعلق به کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مابقی غیر توبرکلوزی تلقی شدند. تمامی 59 نمونه مایکوباکتریومی که جزء کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بودند، به گونه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس تعلق داشتند.استنتاج: تکنیک PCR و به دنبال آن آنالیز محصول PCR توسط آنزیم های محدودالاثر (RFLP) روشی ساده و سریع برای شناسایی کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس می باشد و این امر برای درمان سریع بیماران و جلوگیری از مرگ و میر ناشی از بیماری های مایکوباکتریومی مفید است.

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    143
  • صفحه پایان: 

    148
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    136
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف: بیماری کاتاراکت از شایع ترین بیماری های چشمی است. این پژوهش به منظور بررسی اثر جراحی کاتاراکت روی فشار چشم بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینای ساری انجام گرفته است.مواد و روش ها: در این مطالعه بیماران مبتلا به کاتاراکت از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب و 60 بیمار وارد مطالعه شدند. 32 نفر تحت جراحی کاتاراکت به روش اکستراکسپولار و 28 نفر تحت جراحی کاتاراکت به روش فیکو قرار گرفتند. این مطالعه در پنج مرحله 24 ساعت قبل از عمل، 30 دقیقه قبل از عمل، 24 ساعت بعد از عمل، هفته اول بعد از عمل و ماه اول بعد از عمل انجام شد. در این نوبت ها با استفاده از تونومتر گلدمن متصل به اسلیت لمپ فشار چشمی بیماران توسط جراح چشم پزشک اندازه گیری شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار فشار چشمی بیماران در روش اکستراکپسولار در زمان های تعیین شده به ترتیب 14.75±2.11، 14.38±1.91، 14.53±1.65، 14.28±2.58 و 14.72±2.82بود. همچنین میانگین و انحراف معیار فشارچشمی بیماران و روش فیکو در همین زمان ها برابر با 4.14±2.30، 14.43±2.63، 14.57±0.77، 14.04±0.73 و 14.25±0.95 بود. از لحاظ تغییرات در فشار داخل چشمی تفاوت معنادار آماری بین دو روش جراحی و همچنین بین نتایج قبل و یک ماه پس از جراحی در هیچ یک از روش های مورد بررسی وجود نداشته است.استنتاج: با توجه به عدم وجود تفاوت معنادار آماری ممکن است بتوان این دو جراحی را در زمینه تغییرات ایجاد شده در فشار داخل چشم مشابه هم در نظر گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    150
  • صفحه پایان: 

    157
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    119
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف: ارزشیابی آموزشی یکی از مولفه های اساسی جهت ارتقای کیفیت آموزشی در دانشگاه ها به شمار می رود. با توجه به اینکه دانشکده پزشکی ساری هم اکنون در رشته های متفاوتی دارای دستیار می باشد و فراگیران رشته های بالینی در مقاطع متفاوتی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تحصیل اشتغال دارند و از طرفی تاکنون مقایسه ای در مورد همخوانی ارزشیابی فراگیران مقاطع مختلف از اساتید صورت نگرفته است ما بر آن شدیم تا در این مطالعه ارزشیابی دستیاران را با دانشجویان و کارورزان در دانشگاه علوم پزشکی مازندران مورد مقایسه قرار دهیم.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بوده و همه فراگیران آموزش بالینی و همه گروه های بالینی دانشده پزشکی ساری را که همزمان دستیار و کارورز یا دانشجوی بالینی در آن ها به تحصیل اشتغال داشته اند را در بر می گیرد. در این مطالعه 6 رشته کودکان، قلب و عروق، زنان و زایمان، داخلی، اعصاب و روان و جراحی مورد ارزیابی قرار گرفتند و از 183 فراگیر به صورت سرشماری درباره 51 نفر از اساتید بالینی، ارزیابی صورت گرفت.یافته ها:. 60.1 درصد از فراگیران زن و بقیه مرد بودند، 39.4 درصد آن ها دستیار و بقیه کارورز بودند. دربین این 6 گروه آموزشی 2 گروه کودکان و زنان و زایمان با تفاوت معنی داری (p<0.001) از سایر گروه ها در یک زیر مجموعه همگن میانگین نمره بالاتری از فراگیران دریافت کرده اند. بین نمرات ارزیابی 10-0 و نیز نمره 110-22 فراگیران همبستگی 85 درصد وجود داشت (همبستگی پیرسون r=0.85 و p<0.01، بین ارزیابی دستیاران و کارورزان از اساتید تفاوت معنی داری وجود داشت (p<0.001) و با یکدیگر همخوانی نداشت. فراگیران مرد و زن ارزیابی مشابهی از اساتید داشتند (p=0.37).استنتاج: ارزیابی دستیاران تفاوت قابل توجهی نسبت به ارزیابی سایر فراگیران مقاطع مختلف بالینی از اساتید داشته و این عدم همخوانی باید در برنامه ریزی آموزشی در بخش های مختلف مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    159
  • صفحه پایان: 

    166
تعامل: 
  • استنادات: 

    704
  • بازدید: 

    230
  • دانلود: 

    79
چکیده: 

سابقه و هدف: در سال های اخیر با گسترش روان شناسی مثبت نگر، مطالعه شادکامی محور اساسی پژوهش های این حیطه بوده است. نظر به اهمیت شایان شادابی در کلیه ابعاد زندگی، تحقیق حاضر با هدف شناسایی وضعیت شادکامی دانشجویان پیراپزشکی انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی بر روی 320 نفر از دانشجویان پیراپزشکی که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، انجام شد. اطلاعات توسط پرسشنامه شادکامی آکسفورد جمع آوری گردید.یافته ها: به طور کلی رابطه معنی دار بین نمره شادکامی و جنسیت وجود نداشت (p=0.05). گزاره های عامل «حرمت خود» و «رضایت خاطر» تنها برطبق رشته تحصیلی معنی دار بود (p<0.05) و همچنین گزاره های عامل «بهزیستی فاعلی» برحسب مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی معنی دار بود (p<0.05). سایر گزاره های پرسشنامه آکسفورد بر حسب متغیرهای دموگرافیک اختلاف معنی داری داشت (p>0.05).استنتاج: یافته های تحقیق نشان داد که شادکامی دانشجویان به رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی بستگی دارد و متغیرهای سن، جنس، وضعیت تاهل ارتباط معنی داری را با شادکامی نداشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 230

دانلود 79 استناد 704 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    168
  • صفحه پایان: 

    173
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    102
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف: هرچند بعضی از مطالعات کاهش درد بعد از عمل را به دنبال استفاده از سولفات منیزیم نشان داده اند، ولی برخی دیگر اثرات محدود یا بی اثری سولفات منیزیم را گزارش کردند. در این مطالعه به بررسی اثر تزریق سولفات منیزیم قبل و حین عمل جراحی فتق اینگونیال بر میزان درد و مصرف مواد مخدر بعد از عمل جراحی پرداخته می شود.مواد و روش ها: در یک کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی با کنترل دارونما تعداد 32 بیمار با سن 15 تا 74 سال داوطلب عمل جراحی ترمیم فتق اینگونیال بستری در بخش جراحی بیمارستان امام خمینی شهر ساری به صورت غیر احتمالی وارد مطالعه شدند. در گروه هدف داروی سولفات منیزیم به میزانmg/kg/h 50 از پانزده دقیقه قبل از عمل و تا یک ساعت حین عمل داده شد. به گروه دیگر (شاهد) نرمال سالین با دوز 20 سی سی (به صورت انفوزیون با حجم مشابه گروه هدف) 15 دقیقه قبل از عمل و تا یک ساعت حین عمل داده شد.یافته ها: درد به صورت چشمگیری در گروه دریافت کننده سولفات منیزیم نسبت به گروه کنترل کمتر بود. VAS بیماران در زمان های 24، 12، 6، 2، 0 اندازه گیری و در دو گروه دارای تفاوت معنی دار بود. VAS بیماران بعد از ترخیص از ریکاوری در گروه دریافت کننده سولفات منیزیم به ترتیب زمانی معادل 7.06، 6.63، 4.75، 4.06 و 3.63 بود. در مقابل در گروه شاهد (دریافت کننده نرمال سالین تنها) VAS بعد از ترخیص از ریکاوری به ترتیب معادل 8.50، 8.31، 8.06، 7.31 و 6.69 بود.استنتاج: تزریق سولفات منیزیم حین عمل جراحی فتق اینگونیال موجب کاهش چشمگیر درد در 24 ساعت اول پس از عمل می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    175
  • صفحه پایان: 

    180
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    99
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف: در فرد اهداکننده کلیه، نفرکتومی با لاپاراسکوپی یک جایگزین مناسب برای عمل باز می باشد. روش های جراحی باز برای نفرکتومی از 50 سال قبل در بیشتر مراکز مورد استفاده قرار گرفته و ثابت شده است که نفرکتومی یک طرفه (لاپاراتومی) برای فرد دهنده بی خطر می باشد. با توجه به اینکه در چند سال اخیر از روش نوین لاپاراسکوپی جهت نفرکتومی در فرد اهداکننده کلیه نیز استفاده می شود لذا ضرورت مقایسه کارکرد دراز مدت کلیه پیوندی بین دو روش لاپاراسکوپی و لاپاراتومی ضروری می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی 133 مورد پیوند کلیه در بیمارستان هاشمی نژاد تهران مورد بررسی قرار گرفت که در 75 مورد به شیوه لاپاراتومی و در 58 مورد آن به صورت لاپاراسکوپی بود. یک سال پس از پیوند، عملکرد کلیه با شاخص کراتینین در هر دو گروه مقایسه شد.یافته ها: در پیگیری یک ساله بعد از پیوند تفاوت معنی داری در مقدار کراتینین در پایان یک سال اول پس از پیوند بین روش لاپاراسکوپیک (1.24±0.28 mg/dl) و روش لاپاراتومی (1.17±0.29 mg/dl) دیده نشد (p<0.05).استنتاج: با توجه به این که روش لاپاراسکوپیک نسبت به روش لاپاراتومی روش کم عارضه ای می باشد و تاثیر آن بر عملکرد کلیه در فرد دهنده تفاوت معنی داری با روش لاپاراتومی ندارد لذا استفاده از آن در بالین توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    19
  • صفحه پایان: 

    25
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    226
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف: استوماتیت یا موکوزیت دهانی یکی از عوارض شایع در بیماران تحت شیمی درمانی است که موجب درد، ناراحتی، عفونت و بستری شدن طولانی مدت می شود. تنها راه پیشگیری از بروز آن استفاده از دهان شویه مناسب و رعایت بهداشت دهان می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر دهانشویه بابونه در پیشگیری از استوماتیت در کودکان تحت شیمی درمانی است.مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور، 52 کودکی که تحت شیمی درمانی قرار داشتند به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. به بیماران گروه مداخله آموزش داده شد که دهانشویه بابونه را بعد از مسواک زدن، به میزان 30 قطره در 20 سی سی آب حل کرده، یک دقیقه در دهان چرخانده و سپس بیرون ریخته و تا یک ساعت چیزی نخورند. بیماران این کار را روزانه سه مرتبه به مدت 14 روز انجام دادند. در گروه کنترل از آب استریل استفاده شد. دهان بیماران در روزهای 7 و 14 معاینه و استوماتیت آن ها بر طبق معیار سازمان بهداشت جهانی ثبت گردید.یافته ها: دهان شویه گل بابونه توانسته بود به طور معنی داری در پیشگیری از بروز استوماتیت ناشی از شیمی درمانی موثر باشد (P£0.01).استنتاج: بابونه می تواند به عنوان دهان شویه مناسب در اطفال تحت شیمی درمانی جهت پیشگیری از استوماتیت مورد استفاده قرار گیرد و موجب بهبود تغذیه و رضایت اطفال و والدین آنان گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    193
  • صفحه پایان: 

    202
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    483
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف: در طول سالیان اخیر، به دلیل تغییر شیوه های زندگی از حالت سنتی به حالت مدرن و صنعتی شدن جوامع و گذر اپیدمیولوژیک، عوامل خطر بیماری های غیر واگیر از قبیل مصرف دخانیات، اضافه وزن و چاقی، ابتلا به فشارخون بالا، تحرک بدنی ناکافی و مصرف غذاهای نامناسب که همگی ریشه در الگوی نامناسب زندگی دارد، افزایش یافته است. یافته های پژوهشی مبتنی بر مطالعات همه گیرشناسی نشان می دهد که بیماری های شایع در جهان بر اثر وجود برخی عوامل خطر زاست. به همین دلیل پژوهش حاضر به منظور تعیین فراوانی عوامل خطر ساز بیماری های مهم وعمده غیر واگیر در ساکنین استان مازندران انجام گرفته است.مواد و روش ها: این مطالعه بر اساس رویکرد گام به گام پیشنهاد شده از سوی سازمان بهداشت جهانی در جمعیت ایرانی ساکن در شهرها و روستاهای مازندران انجام شده است. در این مطالعه 1000 نفر (500 نفر مرد) در 50 حوزه 20 نفری و در 5 گروه سنی 24-15، 34-25، 44-35، 54-45 و 64-55 سال مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از پرسشنامه، داده های مربوط به مصرف دخانیات، تغذیه، تحرک بدنی، قد، وزن و فشارخون به روش مصاحبه و اندازه گیری جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: میانگین BMI (Kg/m2) افراد مورد بررسی 26.2 بوده است و 23.8 درصد از افراد مورد مطالعه چاق و 16.1 درصد از آن ها، فشارخون بالا داشتند و فراوانی مصرف سیگار 10.3 درصد بوده است. 26 درصد فعالیت فیزیکی پایینی داشتند و 90.3 درصد آن ها کمتر از 5 واحد میوه یا سبزی در روز مصرف می نمودند. همچنین 28 درصد مردان و 24.9 درصد زنان پرخطر بودند.استنتاج: در این بررسی مشخص شد 5 عامل خطر زمینه ساز استقرار و ایجاد بیماری های غیرواگیر در استان مازندران شیوع بالایی دارد. از آن جاکه عوامل خطر بررسی شده اثرات تجمعی بر یکدیگر دارند و تقریبا تمامی آن ها ریشه در رفتارهای نامناسب دارند لذا با اصلاح این رفتارها و تغییر شیوه زندگی می توان از شیوع آن ها کاست و به دنبال کاهش این عوامل خطر، بیماری های قلبی- عروقی، دیابت، بیماری های انسدادی ریه و سرطان ها کاهش خواهد یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 483

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    2
  • صفحه پایان: 

    7
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    119
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف: GPC3 مارکری است که در تروفوبلاست ها و بسیاری از بافت های جنینی بروز می یابد. از آن جا که تومورهای سلول زایای غیر سمینومایی، امبریوژنز را تکرار می کنند امید بر آن است که از GPC3 به عنوان مارکری جهت افتراق انواع زیرگروه های این تومورها استفاده شود. در این مطالعه به ارزیابی بروز آن در زیر گروه های گوناگون تومورهای ژرم سل بیضه به روش ایمونوهیستوشیمی پرداختیم.مواد و روش ها: این مطالعه بر روی 55 مورد از تومورهای سلول زایای بیضه، شامل 23 مورد سمینوما، 10 مورد امبریونال کارسینوما، 8 مورد تراتوکارسینوما، 4 مورد تومور سلول زایای مختلط، 3 مورد تراتوم بالغ، 3 مورد تراتوم نابالغ و 4 مورد تومور کیسه زرده انجام شد و مارکر GPC3 در آن ها به روش ایمونوهیستوشیمی ارزیابی شد.یافته ها: مارکر GPC3 به صورت منتشر در سطح غشایی و سیتوپلاسمیک تمامی تومورهای کیسه زرده و تومورهای مختلط که دارای عناصر کیسه زرده بوده اند، مثبت بود. بروز مارکر در تراتوم نابالغ (33 درصد)، تراتوکارسینوما (25 درصد) وامبریونال کارسینوما (20 درصد) در برخی از نمونه ها مثبت بود. تومورهای سمینوما، تراتوم بالغ و بافت طبیعی بیضه برای این مارکر منفی بودند.استنتاج: به نظرمی رسدکه GPC3 مارکر مناسبی برای شناسایی پاتولوژیک تومور کیسه زرده و یا حضور عناصر کیسه زرده در تومورهای سلول زایای مختلط باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    204
  • صفحه پایان: 

    211
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    138
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه دیالیز مستمر منجر به کاهش مرگ و میر بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی در اثر اورمی و عوارض آن شده است اما بقا طولانی مدت و ارتقاء کیفیت زندگی این بیماران هنوز یک هدف مهم می باشد. شناسایی بیومارکرهای خونی که ارزش پیشگویی کننده برای میزان خطر موربیدیتی و مورتالیتی در بیماران دیالیزی داشته باشد می تواند در بهبود مراقبت این بیماران کمک کننده باشد. در این مطالعه ارتباط شاخص های خونی با موربیدیتی در بیماران تحت دیالیز صفاقی مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: تعداد 57 بیمار مبتلا به نارسایی کلیوی تحت دیالیز صفاقی مستمر که درطی سال های 1380 لغایت 1385 به بخش نفرولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) تهران مراجعه کرده بودند مورد بررسی دوره ای از جهت بیومارکرهای خونی قرار گرفتند. ارتباط موارد غیر طبیعی و میانگین این پارامترها با ابتلا به پریتونیت و موارد بستری بیماران توسط تست های آماری T-Test و Chi-Squaire سنجیده شد. هم چنین متغیرهای فوق در زمان ابتلا به پریتونیت با زمان عدم ابتلا مورد مقایسه قرار گرفتند.یافته ها: از 57 بیمار 41 بیمار دچار پریتونیت شدند. تعداد موارد غیرطبیعی و میانگین ESR و CRP در گروه مبتلایان بطور معنی دار بیشتر بود این افزایش در زمان ابتلا نسبت به دوره عدم ابتلا نیز وجود داشت تعداد موارد غیر طبیعی و میانگین فریتین در گروه مبتلا به پریتونیت افزایش و آلبومین کاهش نشان داد اما در حد معنی دار نبود. در این گروه افزایش فریتین و کاهش هموگلوبین در زمان ابتلا نسبت به دوره عدم ابتلا معنی دار بود. تعداد موارد غیرطبیعی پتاسیم افزایش و سطح سرمی فسفر در گروه مبتلا نسبت به گروه بدون سابقه ابتلا کاهش معنی داری داشت. متغیرهای دیگر از جمله WBC، PMN، SGOT، SGPT نیز در این گروه نسبت به گروه بدون سابقه ابتلا افزایش و HCT و کلسترول کاهش داشتند اما در حد معنی داری نبود. در خصوص سایر پارامترها و نیز به ویژه در رابطه با موارد بستری شدن بیماران ارتباط معنی داری در این مطالعه دیده نشد.استنتاج: در مطالعه حاضر بیماران همراه با موربیدیتی (پریتونیت) مقادیر بالاتری از ESR، CRP و مقادیرکمتری از آلبومین، هموگلوبین و کلسترول در مقایسه با گروه بیماران بدون سابقه پیامد بالینی ناخوشایند داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    213
  • صفحه پایان: 

    221
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    91
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف: متداولترین سرم مصرفی برای رشد بهتر سلول ها در محیط کشت، سرم جنین گاو می باشد.با توجه به قیمت گران این سرم، این مطالعه با هدف ارزیابی مایع کیست هیداتیک به عنوان جایگزین سرم جنین گاو در محیط های کشت سلول فیبروبلاست جدا شده از موش صحرایی انجام شد.مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی از سلول های فیبروبلاست، ناحیه درم پوست ناحیه کشاله ران و شکم موش صحرایی استفاده شد.فیبروبلاست ها توسط آنزیم تریپسین 0.25 درصد از سایر سلول ها جدا شده و در محیط پایه RPMI حاوی 20 درصد سرم جنین گاو (FBS) کشت داده شدند. پس از رشد و تکثیر کافی سلول ها، آن ها را جدا نموده و در چاهک های پلیت 24 خانه ای به صورت سه رقت متوالی به ترتیب حاوی محیط کشت PRMI خالص و محیط کشت PRMI حاوی 10 و 20 درصد سرم جنین گاو به عنوان شاهد و محیط کشت PRMI حاوی 10 و 20 درصد مایع کیست هیداتیک گوسفندی کشت داده شدند. سپس میزان تکثیر و بقا سلول های فیبروبلاست را تا سه روز متوالی به ترتیب با استفاده از میکروسکوپ معکوس (بررسی مورفولوژی) و رنگ حیاتی تریپان بلو 0.4 درصد (ارزیابی کمی) مورد بررسی قرارگرفت.یافته ها: سلول های فیبروبلاست در محیط های کشت RPMI با غلظت های 10 و 20 درصد سرم جنین گاو طی سه روز رشد و تکثیر طبیعی داشتند و میزان بقا 95 درصد بود. در مقابل، سلول های فیبروبلاست در محیط های کشت حاوی مایع کیست هیداتیک با غلظت های 10 و 20 درصد، از حالت دوکی به شکل گرد تبدیل شدند و 80 درصد آن ها طی سه روز متوالی زنده بودند.استنتاج: نتایج نشان داد که می توان تا 72 ساعت از مایع کیست هیداتیک به عنوان جایگزین برای سرم جنین گاو در محیط کشت RPMI و یا به عنوان محیط ترانسپورت (انتقال) و نگهداری کوتاه مدت برای سلول های فیبروبلاست استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    223
  • صفحه پایان: 

    232
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    131
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف: پتانسیل روش مایع به جامد (Liquisolid Comppcrs) جهت افزایش ویژگی های انحلال داروهای نامحلول در آب، در سال های اخیر مورد بررسی و به اثبات رسیده است. به تازگی استفاده از این روش در کنترل سرعت آزادسازی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه تاثیر پلیمرهای اودراجیت (Eudragit) و HPMC (Hydroxy prapyl Methyl Cellulose) بر کنترل رهش تئوفیلین (Theophylline) از فرمولاسیون های مختلف قرص های مایع به جامد این دارو مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: در این پژوهش از پلیمرهای اودراجیت و HPMC (به عنوان حامل) و سیلیکا (به عنوان عامل پوشاننده) با نسبت 2:1 استفاده گردید. بدین منظور پودر دارو با پلی اتیلن گلیکول 200 (PEG 200) (به عنوان حلال) مخلوط و سپس در حین بهم زدن پلیمر و سیلیکا بدان افزوده شد و به مدت 10 دقیقه اختلاط انجام شد. پس از تهیه قرص، روند انحلال دارو مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی تداخل بین تئوفیلین و سایر اجزاء فرمولاسیون از روش های طیف مادون قرمز FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) و DSC (Differential Scanning Calorimetery) استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد در فرمولاسیون های Liquisolid تهیه شده با پلیمر اودراجیت در مقایسه با نمونه های تهیه شده با HPMC و قرص های معمولی شاهد به شکل معنی داری کاهش سرعت آزادسازی را نشان می دهند. همچنین این نتایج نشان داد که نسبت پلیمر به حامل PEG 200 تاثیر مستقیم بر سرعت انحلال دارو دارد. بررسی طیف های FTIR و DSC مربوطه حاکی از عدم تداخل دارو و پلیمر می باشد، به عبارت دیگر این امر موید آن است که این کنترل سرعت آزادسازی ناشی از روش تهیه قرص ها با استفاده از سیستم های مایع به جامد است.استنتاج: تهیه Liquisolid Compacts می تواند به عنوان یک روش برای فرمولاسیون فرآورده های با رهش کنترل شده به کار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    244
  • صفحه پایان: 

    251
تعامل: 
  • استنادات: 

    5
  • بازدید: 

    488
  • دانلود: 

    79
چکیده: 

سابقه و هدف: یکی از مهمترین مشکلات حرفه ای پزشکان مساله نارضایتی و شکایت بیماران به مراجع قضایی و تبعات آن در زندگی شخصی و حرفه ای آنان است. این خطاهای پزشکی ممکن است در هر جایی از نظام مراقبت بهداشتی رخ دهد. هدف از این مطالعه بررسی پرونده های شکایات از قصور پزشکی در رشته های مختلف پزشکی ارجاع شده به سازمان نظام پزشکی و پزشک قانونی استان می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی با بررسی پرونده های شکایت از قصور پزشکی ارجاع شده به پزشکی قانونی و نظام پزشکی شهرستان ساری طی سال های 1385 تا 1389 صورت گرفته است.یافته ها: از مجموع 192 پرونده بررسی شده در 27.1 درصد موارد وقوع قصور پزشکی اثبات گردید و 55.2 درصد منجر به تبرئه پزشک یا کادر درمانی گردید و در 17.7 درصد موارد به علت رضایت شاکی یا عدم پیگیری پرونده مختومه اعلام گردید. بیشترین موارد قصور پزشکی اثبات شده (28.8 درصد) و شکایات (22.4 درصد) مربوط به سال 1388 می باشد. بیشترین موارد قصور پزشکی از نوع بی احتیاطی (36.5 درصد) و بی مبالاتی (34.6درصد) بوده است. بیشترین شکایات ارجاع شده به ترتیب مربوط به رشته ارتوپدی (22.28 درصد)، جراحی عمومی (14.36 درصد)، زنان و زایمان (12.38 درصد)، دندانپزشکی (9.41 درصد) و بیشترین موارد قصور پزشکی اثبات شده به ترتیب مربوط به رشته ارتوپدی (28.84 درصد)، دندانپزشکی (13.46 درصد)، جراحی عمومی (11.54 درصد)، پزشکی عمومی (9.62 درصد) بوده است.استنتاج: نتایج این تحقیق نشان می دهد که بیشترین مورد شکایت از قصور پزشکی از نوع بی احتیاطی بوده، بیشترین شکایات ارجاع شده مربوط به گروهای جراحی و بالاترین آن مربوط به گروه ارتوپدی و سپس جراحی عمومی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 488

دانلود 79 استناد 5 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    253
  • صفحه پایان: 

    260
تعامل: 
  • استنادات: 

    2
  • بازدید: 

    123
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف: ولوواژینیت کاندیدایی یک عفونت مخمری است که به عنوان یک مشکل در بیماری های زنان مطرح می باشد و در حدود 75 درصد زنان در طول حیات خویش حداقل یک بار به آن مبتلا می شوند و بیشتر از 40 درصد زنان سابقه حداقل 2 بار مواجهه با این بیماری را دارند. کاندیدا آلبیکنس عامل علیتی اصلی این بیماری می باشد. در حال حاضر گونه های غیرآلبیکنس به عنوان عامل بیماری در حال افزایش می باشند. این مطالعه با هدف بررسی ولوواژینیت کاندیدایی و فراوانی گونه های عامل آن در زنان مراجعه کننده به مرکز تخصصی زنان کاشان در سال 88-1386 صورت پذیرفت.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی 232 بیمار که پس از معاینه فیزیکی توسط متخصصین زنان مشکوک به ولوواژینیت بودند نمونه برداری از واژن صورت پذیرفت. نمونه ها بر روی محیط کشت کروم آگارکاندیدا و سابورو دکستروز آگار کشت داده شد و پس از انکوباسیون در دمای 35 درجه سانتی گراد، در صورت رشد کلنی مخمری با استفاده از تست های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گونه های مخمری تعیین هویت شدند.یافته ها: 105 بیمار با ولوواژینیت کاندیدایی شناسایی شد که از بین آن ها 13 نفر (12.3 درصد) به ولوواژینیت کاندیدایی عودکننده مبتلا بودند. کاندیدا آلبیکنس و پس از آن کاندیدا گلابراتا دارای بیشترین فراوانی بود. خارش شایع ترین علامت بالینی (82.9 درصد) در زنان با کشت مثبت بود.استنتاج: با وجود شیوع رو به افزایش عوامل غیر آلبیکنس در سایر اشکال کاندیدیازیس، در مطالعه حاضر هنوز کاندیدا آلبیکنس عامل غالب ایجاد بیماری است. به نظر می سد مطالعات وسیع ری برای بررسی علل و منابع عفونت ای عودکننده ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    27
  • صفحه پایان: 

    36
تعامل: 
  • استنادات: 

    3
  • بازدید: 

    173
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف: شیرابه زباله، یکی از آلوده ترین انواع فاضلاب می باشد که حاوی آلاینده های مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی است. مصرف زیاد انرژی، نیاز بالای مواد مغذی، تولید لجن زیاد و هزینه بالا از محدودیت های روش متداول بیولوژیکی برای تصفیه شیرابه است. در این تحقیق کارآیی سیستم بی هوازی بافل دار اصلاح شده با صافی بیهوازی (ABR-AF) در تصفیه شیرابه زباله شهر ساری مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: در این تحقیق از دو راکتور شیشه ای (هرکدام حاوی 6 محفظه) استفاده شد. هر یک از این محفظه ها در قسمت بالا رونده مجهز به یک شیر نمونه برداری بوده اند. حجم مفید هر راکتور5.7 لیتر بود. محفظه اول برای ته نشینی جامدات معلق و محفظه آخر هم به عنوان فیلتر بی هوازی در ABR-AF به کار رفت. راکتور کنترل حاوی کلیه مشخصات رآکتور اول می باشد اما فاقد لجن و مدیای فیلتر است. دمای درون محفظه ها توسط 4 المان حرارتی تنظیم می شد. بعد از رسیدن سیستم به تعادل، شیرابه با بارهای آلی مختلف وارد راکتور گردید و میزان پارامترهای مورد نظر (COD، BOD5، TSS، فسفات، نیترات، آمونیاک، pH و ...) در نقاط مختلف راکتور اندازه گیری شد. کلیه آزمایشات بر اساس دستورالعمل کتاب روش های استاندارد آزمایش آب و فاضلاب صورت گرفت.یافته ها: راندمان سیستم برای حذف COD در محدوده ای از 39 تا 96 درصد متغیر بود. بیشترین راندمان حذف COD سیستم مربوط به زمان ماند 3 روز و با بارگذاری آلی 10.72 (Kg COD/m3.d) بوده است و کمترین راندمان حذف COD سیستم تا قبل از فیلتر مربوط به زمان ماند یک روز با بارگذاری آلی 1.96 (Kg COD/m3.d) به دست آمد. میانگین راندمان حذف BOD5 سیستم در محدوده 39 الی 58 درصد و برای حذف اورتوفسفات در محدوده 4 تا 16 درصد متغیر بود.استنتاج: سیستم ABR-AF به تنهایی قادر به تامین استانداردهای تخلیه پسآب به آب های سطحی و زیرزمینی نیست اما قادر به تامین نیازهای تخلیه پسآب به آبراه های کشاورزی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 173

دانلود 23 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    271
  • صفحه پایان: 

    277
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    226
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف: کریپتوسپوریدیوم، سیکلوسپورا و میکروسپوریدیوم از جمله عوامل عفونی می باشند که بیشترین نگرانی را در فراورده های غذایی در سراسر جهان ایجاد کرده اند. شواهد اپیدمیولوژیک نشان می دهند که این عوامل بیماری زا می توانند خطر بزرگی برای سلامت انسان باشند. به همین جهت مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی پاتوژن های مذکور در افراد مراجعه کننده به آزمایشگاه های تشخیص طبی تبریز طراحی و به اجرا درآمد.مواد و روش ها: تعداد 1825 نمونه مدفوع از مراجعین به بخش انگل شناسی آزمایشگاه های تشخیص طبی تبریز با روشهای مستقیم (گسترش مرطوب)، تغلیظ (فرمالین- اتر) و رنگ آمیزی اسید فست کاینیون سرد و تری کروم اصلاح شده از لحاظ وجود کریپتوسپوریدیوم، سیکلوسپورا و میکروسپوریدیوم بررسی شدند.یافته ها: با روش مشاهده مستقیم (گسترش مرطوب) هیچ موردی از آلودگی به کوکسیدیاهای روده ای تشخیص داده نشد. با روش تغلیظ 18 مورد آلودگی تشخیص داده شد که 15 مورد آن (83 درصد کل موارد مثبت) کریپتوسپوریدیوم و 3 مورد (17 درصد موارد مثبت) میکروسپوریدیوم بودند. با روش اسید فست کاینیون سرد برای تشخیص کریپتوسپوریدیوم تنها در سه نمونه از 15 نمونه ای که با روش تغلیظ آلوده به کریپتوسپوریدیوم تشخیص داده شدند وجود انگل تایید گردید. تنها در یک نمونه غیر اسهالی با روش تری کروم اصلاح شده میکروسپوریدیوم تشخیص داده شد. هیچ موردی از آلودگی به سیکلوسپورا با هر سه روش مشاهده مستقیم، تغلیظ و رنگ آمیزی مشاهده نگردید.استنتاج: با توجه به زئونوز بودن کریپتوسپوریدیوم، فراوانی 0.16 درصدی تایید شده به وسیله رنگ آمیزی این انگل در مراجعه کنندگان به یک آزمایشگاه تشخیص طبی مبین ضرورت توجه بیش از پیش به مقوله هایی همچون بهداشت آب و مواد غذایی، آموزش بهداشت عمومی و کنترل عفونت در دام است.

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    279
  • صفحه پایان: 

    285
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    300
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف: حساسیت جهانی درخصوص سلامت مواد غذایی رو به افزایش است. برنج بدون پوسته به عنوان دانه غذایی اصلی در ایران ممکن است در شرایط نگهداری به انواع قارچ ها آلوده شود. آلودگی قارچی برنج مورد مصرف غذایی انسان به طور مستقیم، در صورت وجود زمینه مناسب برای رشد و گسترش قارچ از مسیر گوارشی و یا غیرمستقیم در اثر امکان تولید مایکوتوکسین ها در دانه ها، حیات و سلامت انسان را به مخاطره می اندازد. این مطالعه با هدف بررسی شیوع آلودگی قارچی در دانه های برنج محصول کشاورزان استان مازندران که مورد مصرف غذایی آن ها قرار می گیرند صورت گرفته است.مواد و روش ها: در خلال ماه های شهریور تا آبان 1388، بر اساس آمار تصادفی در 15 شهر استان مازندران، یکصد نمونه برنج از 100 کشاورز جمع آوری شد. این نمونه ها مورد مصرف غذایی همان کشاورزان بوده است و در منزل نگهداری می شد و علامت مشخصی مبنی بر آلودگی قارچی نداشتند. پس از برطرف کردن آلودگی سطحی با هیپوکلریت 1 درصد و دو نیم کردن، در پلیت حاوی محیط پتیتودکستروزآگار + کلرامفنیکل کشت و درحرارت 27oc و 17oc انکوبه شدند (در هر پلیت 12 دانه در مجموع 2400 دانه). عناصر قارچی رشد یافته با روش های تشخیص قارچ شناسی مورد شناسایی قرار گرفتند.یافته ها: 93 درصد از نمونه ها حداقل در یکی از پلیت ها و یکی از دانه ها آلودگی قارچی نشان دادند. جنس های آسپرژیلوس (43.96 درصد)، کلادوسپوریوم (13.96 درصد)، آلترناریا (10.21 درصد)، رودوترولا (7.50 درصد) و پنی سیلیوم (4.79 درصد) بیشترین عناصر قارچی جدا شده بودند. با وجود اهمیت موضوع آلودگی برنج به عناصر قارچی، مطالعه آلودگی قارچی برنج در کشور بسیار اندک می باشد. جدا سازی و شیوع بالای قارچ های جدا شده در این مطالعه، با نتایج حاصل از تحقیق دیگران در ایران و سایر کشورها همخوانی دارد. افزایش میانگین رطوبت در نواحی غربی استان از عوامل تفاوت در فراوانی انواع قارچ های آلوده کننده در دانه ها بوده است.استنتاج: بسیاری ازعناصر قارچی جدا شده از دانه های برنج مصرفی، می توانند به طور مستقیم در بیماری زایی انسان نقش ایفا نمایند و از سویی برخی از آن ها در صورت عدم دقت در هنگام نگهداری در منازل و بروز شرایط، قادر به تولید مایکوتوکسین می باشند که اثرات نامطلوبی در سلامتی انسان به بار خواهد آورد، لذا شناسایی آلودگی قارچی به عنوان قدم اول تعیین سلامت برنج مورد مصرف توصیه می گردد و بایستی به عنوان یک عامل سلامت دانه ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 300

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    287
  • صفحه پایان: 

    290
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    135
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

آترواسکلروز علت اصلی مرگ در بسیاری از نقاط دنیا می باشد. این بیماری اغلب افراد بالای 40 سال را درگیر می کند. این مقاله گزارش یک مورد بیماری شریانی کرونری در یک دختر 17 ساله است که در آنژیوگرافی انجام شده آترواسکلروز شدید در عروق کرونر داشته است و برای ایشان آنژیوپلاستی کرونر (PCI) در مرکز قلب مازندران انجام شده است. از نظر ریسک فاکتورها و بیومارکرهای مرتبط با CAD بررسی وسیع انجام شد که یافته ها شامل فشارخون بالا در بیمار و وجود سابقه CAD در پدر بیمار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    292
  • صفحه پایان: 

    295
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    95
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

دیستونی حاد مندیبولار یک واکنش دیستونیک است که اغلب در پی مصرف داروهای ضد روان پریشی و در موارد بسیار نادر به دنبال مصرف داروهای مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین رخ می دهد. در این مقاله یک مورد دیستونی حاد مندیبولار در پی تجویز داروی سیتالوپرام گزارش می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 95

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    297
  • صفحه پایان: 

    310
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    389
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

در دهه های اخیر نانوتکنولوژی در زمینه های مختلف از جمله هوا- فضا، صنایع مختلف اعم از نظامی، غذایی، شیمیایی و غیره، داروسازی، پزشکی و حشره کش ها گسترش چشمگیری داشته است. حشره کش های نانو از اهمیت اقتصادی، بهداشتی و پزشکی بسیار بالایی برخوردارند زیرا با اثربخشی بیشتر در مقایسه با انواع معمولی خود در مبارزه با بندپایان آفت محصولات کشاورزی و ناقلین بیماری های مهمی نظیر مالاریا کاربرد دارند. تاکنون نمونه هایی از حشره کش های نانو به روش های مختلف تولید شده است ولی با توجه به نیاز جدی برای گسترش این گروه از حشره کش ها، شناسایی روش های مناسب تهیه نانوذرات حشره کش ها لازم است. موضوع دیگری که سبب ضرورت تحقیق و توسعه در زمینه آفت کش های نانو می شود پدیده مقاومت به آفت کش ها می باشد که این موضوع موجب کاهش جدی تعداد آفت کش های مناسب به خصوص در مصارف بهداشتی شده است. در عین حال معرفی بیشتر موضوع حشره کش های نانو به پژوهشگران موجب رونق تحقیق و توسعه در این زمینه نسبتا جدید می شود. در این مطالعه مروری، موضوع آفت کش های نانو مورد بررسی قرار گرفته، روش های ساخت آن ها بحث می شود. انواع ساخته شده آن ها معرفی و در عین حال ملاحظات زیست محیطی و سمیت آن ها برای پستانداران مورد بحث قرار می گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 389

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

مبینی مریم

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    312
  • صفحه پایان: 

    319
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    189
  • دانلود: 

    79
چکیده: 

استاتین ها با مهار آنزیم هیدروکسی متیل گلوتاریل کوانزیم آ ردوکتاز (HMG Co A r)، از ساخت کلسترول جلوگیری کرده و منجر به کاهش غلظت خونی آن می شوند. شواهدی از خواص دیگر این داروها شامل خواص ضدالتهابی، آنتی اکسیدان و ضد لخته وجود دارد. اخیرا اثرات ضد استوپروز نیز به این خواص اضافه گردیده است. مصرف این داروها با عوارضی همراه می باشند که اختلالات روماتولوژیک مانند لوپوس و میوپاتی را تقلید می کنند. در این مقاله مروری ما به بررسی نقش استاتین ها در بیماری های روماتیسمی می پردازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

کاشی زهرا | بهار عادله

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    321
  • صفحه پایان: 

    330
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    167
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

عوامل فیزیولوژیک وغیرفیزیولوژیک مختلفی با افزایش سطح پرولاکتین سرم همراه هستند. مهمترین علت غیرفیزولوژیک این اختلال، تومور ترشح کننده پرولاکتین یا پرولاکتینوماست. پرولاکتینوما یکی از علل شایع اختلال عملکرد تخمدان و نازایی در خانم ها و یکی از تومورهای شایع هیپوفیز در مردان است که می تواند با ناتوانی جنسی و اختلال بینایی تظاهر کند. درمان پرولاکتینوما با آگونیست های دوپامین حتی در موارد ماکروآدنوم همراه است، در اکثریت موارد می تواند بیماری و عوارض آن را کنترل کند و تنها درصد کمی از بیماران نیاز به جراحی پیدا می کنند. از طرفی تشخیص نادرست پرولاکتینوما سبب درمان های نابجا با داروهای پرهزینه می گردد. لذا ارزیابی دقیق و تشخیص درست بیماری و شناخت موارد مورد نیاز به درمان، مدت درمان و نحوه پیگیری از اهمیت بالایی برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    38
  • صفحه پایان: 

    46
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    173
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف: ارزشیابی استادان یکی از ابزارهای مهم در فرآیندهای آموزشی است که با استفاده از روش های مختلف از جمله نظرخواهی از دانشجویان انجام می گیرد. این امر در حال حاضر یکی از مسائل بحث برانگیز آموزشی است و موضع گیری های مختلفی در مورد آن وجود دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی پایایی نظر دانشجویان در رشته ها یا ترم های مختلف در مورد استادانی که درس یکسانی را برای آن ها تدریس می کردند انجام گرفت.مواد و روش ها: در مطالعه مقطعی- تحلیلی حاضر، ارزشیابی 40 نفر از استادان که به صورت سرشماری انتخاب شده اند، توسط 89 گروه از دانشجویان انجام شد. هر یک از این استادان درس تئوری واحدی را به چند گروه تدریس می کردند. سوالات در چهار حیطه دسته بندی شدند. نتایج کلی ارزشیابی هر استاد به صورت میانگین نمره کلی با استفاده از آمار توصیفی و آزمون همبستگی مورد بررسی قرار گرفتند. پایایی با ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد.یافته ها: پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ 0.96 به دست آمد. بیشترین پایایی مربوط به حیطه مهارت های تدریس (a=0.81). رابطه معنی داری بین امتیاز گزینه های مربوط به یک استاد که توسط چند گروه داده شده بود وجود داشت. ارتباط بین میانگین کل و نمره کل نیز با P<0.001 معنی دار بود.استنتاج: پرشسنامه ارزشیابی استادان دارای پایایی بالایی است. پایایی تمام حیطه های ارزشیابی بالاتر از حد مطلوب می باشد. بنابراین به نظر می رسد که نظرخواهی از دانشجویان در این زمینه با استفاده از پرسشنامه مناسب یکی از روش های مطلوب است.

آمار یکساله:  

بازدید 173

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    55
  • صفحه پایان: 

    61
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    84
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف: هدف انجام این مطالعه بررسی مقایسه ای دو روش باز و بسته جهت درمان جراحی هموروئید، از نظر علائم، نشانه ها، عوارض بعد عمل و نتایج طولانی مدت بود.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی است. جمعیت مورد بررسی 100 مورد بیمار مبتلا به هموروئید درجه 3 و 4 نیازمند هموروئیدکتومی بودند. گروه الف شامل 50 بیمار تحت هموروئیدکتومی باز و گروه ب شامل 50 بیمار تحت هموروئیدکتومی بسته بود. اطلاعات بیماران از قبیل نوع عمل، مدت عمل، عوارض بعد از عمل و مدت زمان بستری در بیمارستان ثبت شد. پیگیری بیماران در فاصله 6 ساعت، 24 ساعت، 14 روز و 28 روز پس از عمل انجام شد و میزان درد پس از عمل در دو گروه مقایسه شد.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین مدت بستری در گروه الف 2.1±0.82 روز در گروه ب 1.2±0.4 روز بود (P<0.05). اما میزان درد، نیاز به مسکن، مدت زمان عمل و دوره زمانی لازم جهت بهبودی کامل زخم جراحی در دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت. هیچ موردی از بی اختیاری، تنگی و نیاز به جراحی و بستری مجدد در دو گروه مشاهده نشد. تفاوت موجود در عوارض بعد عمل از نظر آماری معنی دار نبود (P>0.05)استنتاج: هر دو روش جراحی باز و بسته بدون وجود مشکل خاصی تاثیر مشابه و مناسبی در درمان جراحی هموروئید دارند. با این حال مدت زمان بستری بیماران پس از جراحی در روش جراحی بسته کمتر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    63
  • صفحه پایان: 

    73
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    134
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف: استئوپنی و استئوپورز از عوارض شناخته شده و شایع کم خونی ارثی بتا تالاسمی است. به منظور بررسی فراوانی و عوامل خطر این عارضه و همچنین بررسی مجدد بیمارانی که درمان هایی دریافت کرده بودند این مطالعه در بیماران مراجعه کننده به بخش تالاسمی بیمارستان بوعلی سینا ساری انجام شد.مواد و روش ها: مطالعه به روش مرور پرونده ها انجام گردید. خصوصیات دموگرافیک بیماران، داروهای مصرفی، متوسط هماتوکریت 5 سال قبل و نتیجه تراکم معدنی استخوان استخراج و ثبت شد. برای مقایسه از Z Score تراکم معدنی استخوان با روش DEXA در نواحی مهره های کمری و گردن استخوان ران استفاده شد.یافته ها: از 125 بیماری که سنجش تراکم معدنی استخوان در آنها انجام شده بود 73 نفر (58 درصد) تالاسمی ماژور و بقیه اینرمدیا بودند. بر اساس امتیازZ Score ، 17 درصد طبیعی، 61 درصد استئوپنیک و 17 درصد استئوپروتیک بودند. همبستگی سن با کمبود تراکم معدنی استخوان معنی دار بود (p<0.000) و به ازای هر سال 7 درصد از تراکم استخوان کاسته می شد. تراکم استخوانی مهرهای کمری در مردان پایین تر بود (p<0.001) همبستگی منفی معنی دار بین تراکم معدنی استخوان و متوسط هماتوکریت 5 سال قبل دیده شد (p<0.005). همبستگی معنی دار بین شدت استئوپنی با سن شروع ترانسفوزیون دیده نشد. بیماران اینترمدیا تراکم معدنی استخوان پایین تری داشتند. علی رغم مصرف کلسیم و ویتامین D و کلسیتریول و بیسفوسفونات در بیمارانی که در برسی اول تراکم معدنی استخوان کمتر از -2.5 داشتند، وضعیت تراکم بهتر نشده بود ودر قسمت فمور بیماران ماژور این وضعیت بدتر شده بودند (p<0.001).استنتاج: با توجه به فراوانی بالای استئوپنی و استئوپورز در بیماران مطالعه حاضر، سنجش تراکم معدنی استخوان و باید در بررسی های معمول بیماران قرار داشته باشد. درمان های انجام شده به دلیل کافی نبودن یا عدم تبعیت بیمار موثر نبوده و شاید درمان جدی تر مانند بیسفوسفونات تزریقی یا خوراکی با مقدار بالاتر لازم باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ملکی افشین

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    75
  • صفحه پایان: 

    84
تعامل: 
  • استنادات: 

    2
  • بازدید: 

    147
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف: زئولیت به دلیل خصوصیات جذبی بسیار خوب به طور گسترده ای در تصفیه آب و فاضلاب استفاده می شود. با این وجود ظرفیت جذب کلینوپتیلولایت (معمولترین فرم زئولیت) برای کادمیم نسبتا پایین است. بنابراین به منظور افزایش ظرفیت جذبی کلینوپتیلولایت خام توسط اسید سولفوریک اصلاح و جذب کادمیم با کلینوپتیلولایت اصلاح شده با انجام آزمایشات منقطع بررسی شد.مواد و روش ها: غلظت کادمیم در این بررسی بین 25 تا 100میلی گرم بر لیتر و مقدار جاذب نیز بین 0.2 تا 1.8 گرم در نظر گرفته شد. همچنین تاثیر غلظت اسید، زمان تماس، pH محلول، غلظت اولیه کادمیم و مقدار و اندازه جاذب بر روی فرایند جذب بررسی شد.یافته ها: نتایج نشان داد که کلینوپتیلولایت اصلاح شده تمایل بیشتری به جذب کادمیم در مقایسه با کلینوپتیلولایت اصلاح نشده دارد و در ضمن جذب متاثر از عواملی چون غلظت اولیه کادمیم، مقدار جاذب و pH محیط مایی است. حداکثر جذب کادمیم در pH حدود 6 حاصل شد. ضمنا حداکثر ظرفیت جذب در جاذب اصلاح شده با اسید 1 مولار مشاهده شد. همان طور که انتظار می رفت مقدار کادمیم جذب شده با افزایش مقدار کادمیم، افزایش یافت. در بین سه مدل ایزوترم مورد بررسی شامل مدل لانگمیر، فروندلیچ و دوبینین- رادشکویچ، دو مدل لانگمیر و فروندلیچ جذب کادمیم بر روی جاذب ها را بخوبی توصیف نمودند. متوسط انرژی آزاد جذب (15.8 کیلو ژول بر مول) نشان دهنده مکانیسم جذب شیمیایی کادمیم بر روی جاذب است. ظرفیت جذب کادمیم توسط کلینوپتیلولایت اصلاح شده با کاهش اندازه ذرات کلینوپتیلولایت به حدود 0.5 میلی متر افزایش یافت، با این حال از قطر 1.5 میلی متر کمتر اختلاف قابل توجهی در ظرفیت جذب مشاهده نشد.استنتاج: بهترین نتیجه با توجه به راندمان جذب برای کلینوپتیلولایت اصلاح شده با اسید سولفوریک 1 مولار بدست آمد به طوری که خیلی مطلوب تر از کلینوپتیلولایت خام در جذب کادمیم بود و بنابراین می تواند به عنوان یک جاذب مناسب و گزینه ارزان برای حذف کادمیم در تصفیه فاضلاب مطرح باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 23 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    86
  • صفحه پایان: 

    92
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    284
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف:اوستئوآرتریت شایع ترین علت ناتوانی در سالمندان به شمار می رود. اوستئوآرتریت زانو فرایندی فعال از یک بیماری درگیرکننده غضروف زانو است که با تخریب غضروف و کاهش فاصله مفصلی، ضخیم شدن و اسکلروز استخوان زیر غضروف، کیست های زیر غضروف و شکل گیری استخوان جدید (اوستئوفیت) مشخص می شود. این مطالعه با هدف بررسی رابطه درد و ناتوانی بیماران اسئوآرتریت زانو با ضعف عضلانی، دفرمیتی و تغییرات رادیوگرافیک انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی بر روی 60 بیمار مبتلا به اوستئوآرتریت زانو که 35 نفر آن ها زن و 25 نفر مرد بودند انجام شد. بیماران مبتلا به اوستئوآرتریت زانو بر اساس معیار های درد زانو و وجود تغییرات رادیوگرافیک از بین مراجعه کننده به درمانگاه های اورتوپدی یک بیمارستان ریفرال آموزشی انتخاب شدند. برای بررسی شدت ناتوانی از پرسشنامه (Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index) WOMAC استفاده شد.یافته ها: بین شدت ناتوانی بر اساس معیار WOMAC و درد رابطه معنی دار وجود داشت (p<0.05) و همچنین بین شدت ناتوانی و ضعف عضلات ران و ساق رابطه معنی دار وجود داشت (p<0.05).استنتاج: در این مطالعه ثابت گردید درد و کاهش قدرت عضلات اطراف زانو رابطه مستقیم با شدت ناتوانی بیمار دارد و توصیه می گردد همزمان با اقدامات لازم جهت کاهش درد بیمار توصیه های لازم و اقدامات مورد نیاز جهت بازگشتن قدرت عضلات نیز صورت پذیرد که اقدامات لازم در هر دو زمینه به صورت توام بهترین نتایج را به همراه خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 284

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    9
  • صفحه پایان: 

    17
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    251
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف: از آن جا پیش بینی صحیح وضعیت بیماری افراد از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا برای این پیش بینی بایستی از آن دسته مدل هایی استفاده کرد که دارای حداقل خطا و حداکثر اطمینان باشد. لذا در این مطالعه از روش شبکه عصبی مصنوعی که روش قوی تری نسبت به روش های موجود است جهت ارزیابی بسته بودن یا نبودن عروق کرونری قلب استفاده شد.مواد و روش ها: در این تحقیق از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه با الگوریتم پس انتشار خطا جهت ارزیابی بیماری عروق کرونری قلب در بین 150 نفر از بیماران مرکز فوق تخصصی قلب مازندران استفاده شد. سپس شبکه عصبی مصنوعی با ساختار (1-12-14) NN، تابع انتقال سیگموئید و 1500 سیکل آموزشی بر اساس 80 درصد داده های موجود طراحی و آموزش داده شد. برای طراحی شبکه عصبی مصنوعی از نرم افزارPythia-Neural Network استفاده شد.یافته ها: میانگین مربعات خطای مشاهده شده در مرحله تست به مقدار 0.0238 کاهش یافت و حساسیت و ویژگی به ترتیب 0.96 و 1 به دست آمد. در نهایت مدل بدست آمده، افراد سالمی که نیازی به آنژیوگرافی و درمان های مربوط به عروق کرونری قلب نداشتند را به درستی طبقه بندی کرد.استنتاج: این روش به علت ویژگی بالا می تواند از عوارض و آسیب های احتمالی آنژیوگرافی در بیمارانی که نیاز ب آن ندارند را جلوگیری نماید. از طرف دیگر می تواند به علت حساسیت بالا در بیمارانی که به طور واقعی به این اقدامات تشخیصی و درمانی نیاز دارند را جدا نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 251

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    21
  • شماره: 

    86
  • صفحه شروع: 

    94
  • صفحه پایان: 

    99
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    186
  • دانلود: 

    23
چکیده: 

سابقه و هدف: اختلالات رفتاری در کودکان با والدین مبتلا به اختلالات روانپزشکی بسیار شایع تر از آن هایی است که والدین غیر مبتلا دارند. مطالعه کنونی به منظور بررسی تاثیر اختلال وسواسی- جبری مادران در رفتارهای ناهنجار کودکان انجام شده است.مواد و روش ها: در این مطالعه مورد- شاهدی در کل 100کودک شرکت داشتند، پنجاه کودک 6 تا 11 ساله که مادرانشان به دلیل اختلال وسواسی-جبری به مرکز روانپزشکی بندرعباس مراجعه کرده بودند و با انجام مصاحبه روانپزشکی و نیز آزمون استاندارد ییل- براون اختلال در آن ها تایید شده بود و پنجاه کودک با همان سن و با مادران سالم که سلامت روانی آن ها با مصاحبه روانپزشکی و نیز آزمون های استاندارد شخصیت مینه سوتا و سلامت عمومی تایید شده، بر اساس آزمون رفتاری اکنباخ مورد مقایسه قرار گرفتند.یافته ها: مقیاس های شکایات جسمانی (p=0.045)، اضطراب و افسردگی (p=0.023)، مشکلات اجتماعی (p=0.012)، در کودکان با مادران وسواسی- جبری افزایش معنی داری داشته است و نیز برون گرایی و درون گرایی در این کودکان به طور معنی داری بیشتر بود (p=0.001). انزوا طلبی، اختلال توجه، مشکلات تفکر و بزهکاری در کودکان دو گروه تفاوت مشخصی از نظر آماری نداشته است. نمره کلی اختلالات رفتاری در کودکان با مادران دچار اختلال وسواسی جبری به طور معنی داری بیشتر بود.استنتاج: اختلالات رفتاری درکودکان با مادران وسواسی- جبری شایع تر است و ضمن درمان مادران بایستی به کودکان آن ها نیز توجه درمانی کافی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0