نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  85
 • صفحه شروع: 

  2
 • صفحه پایان: 

  8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

سابقه و هدف: رینیت آلرژیک یکی از اختلالات علامت دار بینی است که پس از تماس با آلرژن در افراد آتوپیک، القا شده و سبب ایجاد التهاب وابسته به IgE در غشاهای پوشاننده بینی می گردد. علاوه بر عوامل محیطی، زمینه های ژنتیکی در استعداد ابتلا به این بیماری نقش دارند. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط پلی مورفیسم ژن کدکننده بخش های ایمونوگلوبولینی و موسینی نوع یک سلول T با بیماری رینیت آلرژیک بوده است.مواد و روش ها: در یک مطالعه مورد- شاهدی، 155 بیمار رینیت آلرژیک و 163 فرد سالم انتخاب شدند. استخراجDNA  ژنومیک از خون محیطی به روش Salting out و تعیین ژنوتیپ با روش PCR-RFLP انجام شد. آنالیز وابستگی ژنوتیپ ها و آلل ها با بیماری در مقایسه با گروه کنترل، با استفاده از آزمون مربع کای و رگرسیون لجستیک دو طرفه محاسبه شد.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که آلل C از پلی مرفیسم (G416C) و آلل A از (G1454A) در پروموتر ژن کدکننده بخش های ایمونوگلوبولینی و موسینی نوع یک سلولT ، با استعداد ابتلا به رینیت آلرژیک مرتبط می باشد. به عبارت دیگر، آلل C و آلل A به ترتیب خطر ابتلا به رینیت آلرژیک را در بیماران نسبت به افراد کنترل P=0.041) 1.55) و  1.64(P=0.006) افزایش می دهد. علاوه بر این میزان IgE و ائوزینوفیل خون در افراد دارای ژنوتیپ هموزیگوت -416 CC در مقایسه سایر پلی مورفیسم های بررسی شده از لحاظ آماری افزایش معنی داری داشت (p<0.05).استنتاج: با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد که پلی مورفیسم ناحیه پروموتور بخش های ایمونوگلوبولینی و موسینی نوع یک سلول T در آلل C موقعیت 416- و آلل A در موقعیت 1454- در استعداد ابتلا و ژنوتیپ  -416 CCدر پاتوژنز بیماری رینیت آلرژیک موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 125 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  85
 • صفحه شروع: 

  10
 • صفحه پایان: 

  19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

سابقه و هدف: شناسایی ژنوتیپ های مختلف اکینوکوکوس گرانولوزوس به عنوان عامل کیست هیداتیک در مناطق اندمیک بیماری می تواند بر روی برنامه های کنترل بیماری به ویژه در انسان تاثیر به سزایی داشته باشد. این مطالعه جهت تعیین ژنوتایپ های اکینوکوکوس گرانولوزوس از بافت های پارافینی کیست هیداتید انسانی به روش PCR-RFLP انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی برای تعیین خصوصیات مولکولی اکینوکوکوس گرانولوزوس، DNA ژنومی 30 نمونه پارافینه انسانی کیست هیداتیک که از بیمارستان های سراسر استان گلستان جمع آوری شده بود پس از استخراج DNA با روش مولکولی PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از سه نوع آنزیم محدودالاثر تجزیه کننده اندونوکلئازی استفاده شد.یافته ها: محصول PCR به دست آمده از تکثیر rDNA-ITS1 اکینوکوکوس گرانولوزوس کیست هیداتیک انسانی دو الگوی متفاوت از باندهای DNA را در ایزوله های انسانی نشان داد. از طرفی با وجود تفاوت بین ایزوله های انسانی در اندازه قطعه DNA (1000 جفت باز)، با استفاده از پرایمرهای BD1/4S و EGF1/EGR2 این ایزوله ها تا حدودی در اندازه قطعه (391 جفت باز) با یکدیگر تشابه دارند. محصول PCR به روش RFLP نشان دهنده الگوی متفاوت با آنزیم Taq1 در ایزوله انسانی بود. از طرفی با آنزیم Alu1 و Msp1 تغییری در اندازه قطعات در ایزوله انسانی مشاهده نشد.استنتاج: تفاوت و تشابه ژنوتایپی بین اندازه قطعات باندهای DNA اکینوکوکوس گرانولوزوس ایزوله انسانی با روش PCR-RFLP بیانگر وجود ژنوتایپ های متفاوت انگل در مناطق مختلف استان گلستان است.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  85
 • صفحه شروع: 

  21
 • صفحه پایان: 

  26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

سابقه و هدف: شایع ترین کمبود تغذیه ای در جوامع در حال توسعه و توسعه یافته، فقر آهن است. در میان نشانه های بیماری، پیکا ‏از علائم شایع است که به اشکال مختلف حتی قبل از بروز آنمی ظاهر می شود. پیکا باعث مشکلاتی از قبیل مسمومیت، مشکلات روده ای، صدمه به دندان، عفونت انگلی، قارچی و باکتریایی و غیره می شود. هدف این مطالعه بررسی اپیدمیولوژی عارضه پیکا در خانم های دارای فقر آهن و عوامل مرتبط با آن بوده است.مواد و روش ها: در این پژوهش مقطعی 260 خانم دارای آنمی فقر آهن، بر اساس هموگلوبین، درصد اشباع و فریتین پایین، در طول یک سال انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز بر اساس پرسشنامه شامل سن، مصرف قرص آهن، سابقه فامیلی، نوع پیکا و سایر موارد جمع آوری گردید.یافته ها: 177 نفر (68.1 درصد) دارای نوعی یا انواعی از پیکا بودند، 83 نفر (31.9 درصد) پیکا نداشتند. 44 نفر (17 درصد) سابقه مثبت فامیلی پیکا داشتند. نوع پیکا‏ به ترتیب شیوع از زیاد به کم شامل: مواد قندی و نشاسته ای، یخ، کشک، گچ، مهر، خاک و سایر موارد بود.استنتاج: با توجه به تنوع و شیوع نسبتا بالای پیکا و نیز با توجه به عوارض جدی و خطرناکی که پیکا ممکن است در فرد ایجاد کند، درمان زودرس آنمی و همچنین افزایش آگاهی های عمومی ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 139 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  85
 • صفحه شروع: 

  28
 • صفحه پایان: 

  36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  480
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

سابقه و هدف: به دلیل دشواری تشخیص، بیماری سرطان های مری و معده موقعیت ویژه ای دارند. در استان مازندران سرطان معده از مهمترین عوامل مرگ و میر محسوب می شود، بنابراین مطالعه حاضر برای بررسی بقا بیماران مبتلا به سرطان معده در استان مازندران انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه یک کهورت تاریخی می باشد. جامعه آماری، بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به یک مرکز دانشگاهی در فاصله زمانی 1386 تا 1389 می باشند. یک مدل پارامتری بر داده ها برازش داده شد. از روش Kaplan-Meier و Life tables برای برآورد احتمالات بقا و بررسی اثر متغیرهای مختلف استفاده شده است. با استفاده از مدل Cox اثر متغیرهای کمکی بر مدت زمان بقا بیماران بررسی شده است.یافته ها: میانگین سنی بیماران 64 سال و 68.3 درصد از بیماران مورد مطالعه مرد بودند. 48.2 درصد بیماران در مرحله چهارم که پیشرفته ترین مرحله بیماری می باشد قرار داشته اند. احتمال بقا بیشتر از 2 سال با روش کاپلان- مایر در بیماران مورد بررسی برابر 27.7 درصد بدست آمد. با استفاده از مدل مخاطرات متناسب کاکس ملاحظه شد که متغیرهای مرحله بیماری، وضعیت متاستاز، وضعیت جراحی و سن بر شانس زنده ماندن بیماران تاثیرگذار بوده اند.استنتاج: طول عمر پایین بیماران مطالعه حاضر می تواند به علت تاخیر در تشخیص و کمبود امکانات درمانی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 480

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  85
 • صفحه شروع: 

  38
 • صفحه پایان: 

  46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  266
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

سابقه و هدف: گردن درد مزمن یکی از شایع ترین مشکلات عضلانی اسکلتی است. در جمعیت عمومی، تقریبا 67 درصد افراد بزرگسال، گردن درد را در دوره ای از زندگیشان تجربه خواهند کرد. هدف این مطالعه بررسی تغییرات فعالیت الکتریکی عضلات گردن در افراد گردن درد مزمن، در حین حرکات فلکشن- اکستنشن می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مورد- شاهدی بوده است که 22 بیمار دارای سابقه گردن درد مزمن (1.8± 23سال) و 21 فرد سالم (2.6±23 سال) که با بیماران همسان سازی شده بودند، در آن شرکت داشتند. افراد از وضعیت نشسته 5 بار حرکت فلکشن و اکستنشن کامل گردن را انجام می دادند. فعالیت میوالکتریک عضلات ارکتوراسپاین گردن و تراپزیوس فوقانی به صورت دوطرفه توسط دستگاه الکترومیوگرافی ثبت گردید. همچنین جهت بررسی تفاوت قدرت عضلانی و دامنه حرکتی در دو گروه، حداکثر قدرت ایزومتریک و دامنه حرکتی فلکشن کامل گردن ثبت گردید.یافته ها: مقدار دامنه فعالیت الکتریکی عضلات ارکتوراسپاین در فاز استاتیک اولیه و فاز فلکشن کامل در افراد گردن درد مزمن بالاتر از گروه سالم بود (p<0.05) اما تفاوت معنی داری در فعالیت عضلانی در مرحله فلکشن و اکستنشن وجود نداشت (p>0.05) هم چنین هیچ تفاوت معنی داری در فعالیت عضله تراپزیوس فوقانی بین دو گروه در حین این حرکات دیده نشد (p>0.05) حداکثر قدرت ایزومتریک عضلات ارکتوراسپاین در افراد سالم به طور معنی داری از افراد گردن درد مزمن بیشتر بوده است (p<0.05) اما دامنه حرکتی فلکشن کامل در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (p>0.05).استنتاج: بر طبق نتایج حاصل شده در این مطالعه، احتمالا درد موجب تغییر فعالیت میوالکتریک عضلات ستون فقرات گردن شده است. به طوری که ظاهرا عضلات اکستانسور گردن در افراد گردن درد برای حفظ کنترل بهتر مجبور هستند که با شدت بیشتری فعالیت نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 266

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  85
 • صفحه شروع: 

  48
 • صفحه پایان: 

  53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به ناکافی بودن اطلاعات در زمینه شیوع هیپرتانسیون پولمونر در بیماران همودیالیزی و مکانیسم های مربوط به آن، این مطالعه با هدف تعیین شیوع هیپرتانسیون پولمونر در بیماران همودیالیزی و بررسی بعضی از فاکتورهای اتیولوژیک احتمالی با آن انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، شیوع هیپرتانسیون پولمونر به وسیله اکوکاردیوگرافی داپلر در 100 بیمار همودیالیزی که حداقل 6 ماه از طریق فیستول شریانی- وریدی همودیالیز می شدند، تعیین شد. از تمام بیماران ارزیابی کامل بالینی به عمل آمد. نتایج آزمایشگاهی شامل میانگین 3 ماهه هموگلوبین و سطح سرمی کلسیم، فسفر، آلبومین، آلکالن فسفاتاز، پاراتورمون، تری گلیسیرید و کلسترول ثبت گردید. هیپرتانسیون پولمونر به فشار سیستولیک شریان پولمونر بالاتر از 35 میلی متر جیوه اطلاق گردید.یافته ها: هیپرتانسیون پولمونر در 44 درصد از بیماران همودیالیزی وجود داشت که میانگین فشار سیستولیک شریان پولمونر در این بیماران 7.33±52.09 میلی متر جیوه بود. هیچ گونه اختلاف معنی داری بین 2 گروه از بیماران با و بدون هیپرتانسیون پولمونر از نظر سن، جنس، مدت دیالیز و همه نتایج آزمایشگاهی یافت نشد.استنتاج: مطالعه ما نشان می دهد که هیپرتانسیون پولمونر در بیماران همودیالیزی مزمن که از طریق فیستول شریانی- وریدی همودیالیز می شوند، شیوع بالایی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  85
 • صفحه شروع: 

  55
 • صفحه پایان: 

  60
تعامل: 
 • استنادات: 

  416
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

سابقه و هدف: سندرم تخمدان پلی کیستیک یک اختلال شایع آندوکرین همراه با اختلالات لیپید می باشد که با افزایش ریسک بیماری های قلبی- عروقی و چاقی مرکزی همراه می باشد. این مطالعه با هدف تعیین رابطه لیپید پس از غذا با نسبت دور کمر به باسن و انسولین در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و مقایسه آن با گروه کنترل انجام شده است.مواد و روش ها: این مطالعه مورد- شاهدی بر روی 20 خانم مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و 20 نفر کنترل سالم که از نظر سن یکسان و از نظر شاخص توده بدنی بین 20 kg¤m2 تا  23 kg¤m2بودند، در مرکز ناباروری فاطمه الزهرا بابل انجام شده است. نسبت دور کمر به دور باسن محاسبه شد و سطح تری گلیسرید، کلسترول، HDL ناشتا و پس از غذا، انسولین و تست تحمل گلوکز اندازه گیری شد و در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. یافته ها: زنان مبتلا به تخمدان پلی کیستیک سطوح بالاتری از تری گلیسرید پس از غذا ( 203.6±121.5 mg¤dlدر مقابل117.7±41.5 mg¤dl ، p=0.018)، کلسترول پس از غذا ( 210.1±36.9 mg¤dlدر مقابل169.9±29mg/dl ،p=0.001 )، قند خون ناشتا ( 91.6±11.7 mg¤dlدر مقابل 81.8±14.2 mg¤dl،p=0.023)، انسولین (131.7±25.2 IU¤ml در مقابل75.2±18 IU¤ml ،p=0.033 )، و نسبت دور کمر به دور باسن ( 0.87±0.06در مقابل0.74±0.14 ، p=0.001) در مقایسه با گروه کنترل داشتند. در حالت ناشتا نیز تری گلیسرید ( 158.1±68.9 mg¤dlدر مقابل118±35.9 mg¤dl ، p=0.029) و کلسترول (189.9±32.6 mg¤dlدر مقابل154±25 mg¤dl ، p=0.000) در بیماران بیشتر از گروه کنترل بود. بین سطح لیپیدهای اندازه گیری شده با سطح انسولین و نسبت دور کمر به باسن همبستگی معنی دار وجود نداشت.استنتاج: سطوح تری گلیسرید و کلسترول ناشتا و پس از غذا و انسولین در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بیشتر از زنان نرمال بود و به نظر می رسد نسبت دور کمر به باسن و سطح انسولین بر این ارتباط تاثیرگذار نبوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 131 استناد 416 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  85
 • صفحه شروع: 

  62
 • صفحه پایان: 

  67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  167
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

سابقه و هدف: آرتریت روماتوئید یک بیماری التهابی مزمن است که منجر به تخریب مفصلی و عوارض سیستمیک می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر بروموکریپتین بر علایم بالینی و آزمایشگاهی آرتریت روماتوئید بود.مواد و روش ها: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی متقاطع دو سوکور با کنترل پلاسبو بر روی 10 بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید انجام شد. بیماران شامل افرادی بودند که علی رغم دریافت پردنیزولون و داروهای تعدیل کننده سیر بیماری پاسخ درمانی مناسبی نداشتند. بیماران به صورت تصادفی ابتدا بروموکریپتین و یا پلاسبو دریافت می کردند و بعد از یک دوره درمان 3 ماهه، یک دوره 2 هفته ای را بدون بروموکریپتین یا پلاسبو و به عنوان دوره پاکسازی سپری می کردند و سپس دوره سه ماهه بعدی با درمان دیگر شروع می گردید. سطح سرمی پرولاکتین، سرعت سدیمان گلبول قرمز و معیارهای بالینی شدت بیماری شامل تعداد مفاصل متورم و دردناک و خشکی صبحگاهی و نیز میزان مصرف مسکن در شروع و پایان هر مرحله درمانی ثبت می گردید.یافته ها: از 10 بیمار مورد بررسی، 2 بیمار به علت عوارض بروموکریپتین مطالعه را ترک کردند. بروموکرپتین در مقایسه با پلاسبو در کاهش شدت بیماری موثر بود ( (p<0.05و نیاز به استفاده از مسکن را کاهش داد (p<0.05) .سطح پرولاکتین سرمی و سایر پارامترهای بالینی کاهش واضحی نداشت.استنتاج: در این مطالعه بهبودی نسبی در علایم بالینی و آزمایشگاهی آرتریت روماتوئید با مصرف بروموکریپتین دیده شد. لذا پیشنهاد می شود مطالعات گسترده تری در این خصوص و سایر مهارکننده های پرولاکتین انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 167

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  85
 • صفحه شروع: 

  69
 • صفحه پایان: 

  74
تعامل: 
 • استنادات: 

  416
 • بازدید: 

  595
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

سابقه و هدف: لپتوسپیروز یک بیماری مشترک انسان و حیوان است که توسط گونه های لپتوسپیرا از خانواده اسپیروکت ها ایجاد می شود. درگیری ریوی در این بیماران شایع بوده ولی اغلب نشانه های بالینی کمی دارد. با این وجود در مواردی لپتوسپیرز درگیری شدید تنفسی با مورتالیتی بالا ایجاد می کند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی درگیری ریوی بیماران مبتلا به لپتوسپیروز است. مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی، پرونده بیماران مبتلا به لپتوسپیروزیس که از اردیبهشت 1388 تا اردیبهشت 1389 در یک بیمارستان سطح سه بستری بودند، بررسی گردید. تشخیص لپتوسپیروز بر اساس علائم بالینی و سرولوژی مثبت (IFA>1¤180) بود.یافته ها: 107 بیمار مبتلا به لپتوسپیروز با تشخیص قطعی وارد مطالعه شدند. 64.7 درصد مرد و 82.4 درصد کشاورز بودند. شکایت اصلی در 105 بیمار تب و در 2 بیمار زردی بود. 15.9 درصد گرافی قفسه سینه غیرطبیعی داشتند. شایع ترین نمای رادیوگرافیک، انفیلتراسیون رتیکولر دو طرفه بود. میانگین سنی بیماران با درگیری ریوی بالاتر از افراد مبتلا به لپتوسپیروز گرافی نرمال بود (p<0.05) ولی از نظر جنسیت، شغل، یافته های آزمایشگاهی (بجز CPK) اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود نداشت (p>0.05) سطح CPK در افراد با درگیری ریوی به طور معنی داری بیشتر از بیماران با گرافی نرمال بود (p<0.05).استنتاج: در بیماران لپتوسپیروز، درگیری ریوی به طور ناشایعی می تواند با علائم تنفسی شدید همراه باشد، که این درگیری در سنین بالاتر بیشتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 595

دانلود 138 استناد 416 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  85
 • صفحه شروع: 

  76
 • صفحه پایان: 

  83
تعامل: 
 • استنادات: 

  416
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  145
چکیده: 

سابقه و هدف: ویروس هپاتیت Hepatitis C Virus (HCV) C یک عامل عمده برای ایجاد بیماری مزمن کبدی بوده که بر اساس تنوع در توالی ژنوم حداقل به شش ژنوتایپ اصلی طبقه بندی می شود. ژنوتایپ های مختلف این ویروس با شدت تغییرات بافت کبدی در بیماران هپاتیت C مثبت مرتبط می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه ژنوتیپ های ویروس هپاتیت C با آسیب های کبدی انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی 86 بیمار HCV مثبت مراجعه کننده به بخش عفونی مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر در طی سال های 1386 تا 1389 انجام شد. جهت تشخیص ژنوتایپ ویروس هپاتیت C از تست Real Time PCR استفاده شد و همچنین شاخص فعالیت بافت شناختی نمونه بیوپسی (نمره (Knodell با استفاده رنگ آمیزی محاسبه و مقادیر سرمی AST و ALT نیز اندازه گیری گردید.یافته ها: در نمونه های بیماران مورد بررسی، ژنوتیپ 3a در 58.2 درصد و 1a/b در 41.8 درصد وجود داشت. میانگین AST و ALT در بیماران به ترتیب 60.8±89.5 و 79.4±103.7 واحد در لیتر بوده است. نمرات شاخص فعالیت بافت شناختی در 13.1 درصد در محدوده پایین، در 41 درصد در محدوده متوسط و در 45.9 درصد در محدوده بالا قرار داشت. میانگین نمره Knodell نیز در ژنوتیپ های مختلف HCV تفاوت معنی دار نداشته است (p>0.05) ولی با میزان AST و ALT سرمی بیماران همبستگی مثبت معنی دار (p<0.05) داشت.استنتاج: یافته های مطالعه ما نشان دادکه میان شاخص فعالیت بافت شناختی بیماران و نوع ژنوتیپ ویروس هپاتیت C ارتباط آماری معنی داری وجود ندارد ولی با افزایش امتیاز شاخص فعالیت بافت شناختی سطح سرمی AST و ALT بالاتر می رفت.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 145 استناد 416 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  85
 • صفحه شروع: 

  85
 • صفحه پایان: 

  90
تعامل: 
 • استنادات: 

  832
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

سابقه و هدف: از آن جایی که در حال حاضر در زمینه رسیدن فرآیند کمپوست لجن تصفیه خانه فاضلاب در کشور استاندارد خاصی وجود ندارد در این تحقیق سعی شده تا از روش های مختلف شیمیایی و بیولوژیک در ارزیابی فرآیند رسیدن کمپوست استفاده شود.مواد و روش ها: لجن مورد استفاده در این تحقیق از بسترهای لجن خشک کن تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان تامین گردید و با خاک اره به عنوان ماده حجیم کننده مخلوط و فرآیند کمپوست به صورت ویندرو انجام شد. کمپوست هوازی به صورت ویندرو با ابعاد 2.5 متر طول، 1.5 متر عرض و 1.2 متر ارتفاع تشکیل و توده کمپوست در فاصله زمانی 7 تا 10 روز توسط کارگر زیرورو شد.یافته ها: پس از گذشت زمان 100 روز از شروع فرآیند کمپوست نسبت کربن به ازت به 15.1 رسید. با افزایش زمان ماند فرآیند کمپوست، از نسبت آمونیوم به نیترات کاسته شد و پس از گذشت این مدت زمان مقدار جامدات فرار 28.8 درصد کاهش یافت و تعداد کلی فرم های مدفوعی نیز به 898 MPN در هر گرم وزن کمپوست رسید.استنتاج: بعد از گذشت 100 روز از فرآیندکمپوست لجن فاضلاب، با اطمینان می توان کود حاصله را در کشاورزی بکار برد.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 136 استناد 832 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  85
 • صفحه شروع: 

  92
 • صفحه پایان: 

  98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  172
 • دانلود: 

  142
چکیده: 

سابقه و هدف: مطالعات نشان می دهند فیتواستروژن های موجود در سویا می توانند بر سیستم تولید مثلی تاثیرگذار باشند. هدف از این تحقیق بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی سویا بر بافت بیضه موش صحرایی نر و محور هیپوفیز-گناد بوده است.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی نر بالغ به صورت تصادفی به 5 گروه کنترل، گروه شم و گروه های تجربی 1، 2 و 3 تقسیم شدند. حیوانات گروه های تجربی به مدت 48 روز عصاره سویا را با دوزهای 30، 60 و 120 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت گاواژ دریافت کردند. گروه شم نیز حلال عصاره یعنی آب را در این مدت به صورت گاواژ دریافت نمود. گروه کنترل هیچ تیماری دریافت نکردند. قبل و بعد از آزمایش حیوانات وزن شدند. بعد از پایان دوره، حیوانات با اتر بیهوش شده و با خونگیری از قلب غلظت هورمون های FSH، LH و تستوسترون اندازه گیری شد. بیضه های چپ و راست خارج شده و وزن آن ها اندازه گیری شد. سپس بیضه چپ هر حیوان جهت مطالعات هیستولوژیک و هیستومتریک مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: تجویز عصاره هیدروالکلی سویا با دوزهای 30، 60 و 120 میلی گرم بر کیلوگرم اثر سوئی بر وزن بدن، ساختارگنادها و پارامترهای عملکردی بیضه و پارامترهای هیستومتریک نداشته است. تجویز عصاره با دوز120 mg/kg  باعث کاهش معنی دار سطح LH پلاسما و کاهش طول اپی تلیوم ژرمینال و کاهش ضریب بازسازی شد (p<0.05). همچنین در بررسی های هیستولوژیک تاثیر سوئی بر بافت بیضه مشاهده نشد.استنتاج: نتایج این تحقیق نشان می دهد استفاده از سویا در دوزهای متداول به کار رفته شده، اثر سوء قابل ملاحظه ای بر بافت بیضه و ترشح هورمون ها در موش صحرائی نر ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 172

دانلود 142 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  85
 • صفحه شروع: 

  100
 • صفحه پایان: 

  106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

سابقه و هدف: قرار گرفتن در معرض دود سیگار یکی از مهمترین مشکلات عمومی بهداشتی به ویژه در شیرخواران است. اعمال ممنوعیت مصرف سیگار در مکان های سر پوشیده راهی ساده برای کاهش مواجهه و نیز اثرات زیان بار دود سیگار است. لذا این مطالعه با هدف تعیین شیوع مصرف سیگار، ممنوعیت مصرف آن در ماشین در خانواده های شیرخواران شهر تهران و عوامل مرتبط با اعمال این ممنوعیت انجام شده است.مواد و روش ها: این پژوهش مقطعی بر روی خانواده 1112 شیرخوار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران درسال 1389 انجام شد. این خانواده ها به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. در این مطالعه پرسش نامه شامل عوامل جمعیتی- اجتماعی، وضعیت مصرف سیگار و ممنوعیت مصرف سیگار در ماشین از طریق مصاحبه با والدین تکمیل شد. یافته ها: مطالعه حاضر نشان داد که 0.4 درصد مادران، 19.5 درصد پدران و 9.7 درصد سایر افراد خانواده در خانواده های مورد پژوهش سیگاری بودند و در 1.7 درصد خانواده ها مادر و پدر هر دو سیگار مصرف می کردند. در خانواده های مورد پژوهش در 77 درصد موارد ممنوعیت مصرف سیگار در ماشین به صورت کامل رعایت شد. شیوع ممنوعیت کامل مصرف سیگار در ماشین در خانواده های سیگاری 42.3 درصد و در خانواده های غیر سیگاری 84.5 درصد بود. در آنالیز Logestic Regression چندمتغیره نسبت شانس اعمال ممنوعیت کامل مصرف سیگار در ماشین با افزایش سطح تحصیلات پدر در مقایسه با کاهش سطح تحصیلات پدر (CI%95:1.2-8.7،OR=3.3 ) و کاهش تعداد نخ سیگار مصرفی افراد خانواده در مقایسه با افزایش آن (CI%95:1.2-8.7،OR=3.3 ) افزایش نشان داد.استنتاج: این مطالعه نشان می دهد ممنوعیت کامل مصرف سیگار در ماشین در بسیاری از خانواده های سیگاری رعایت نمی شود. برای کاهش مواجهه شیرخواران با دود سیگار مداخلات بهداشتی با توجه به عوامل مرتبط با ممنوعیت مصرف سیگار ضروری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  85
 • صفحه شروع: 

  108
 • صفحه پایان: 

  125
تعامل: 
 • استنادات: 

  2080
 • بازدید: 

  449
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

سابقه و هدف: پرستاری حرفه ای است که در متن محیط کار، ارتباطات گوناگونی را در طیف وسیعی از تفاوت های فرهنگی و اجتماعی برقرار می سازد. هدف از این مطالعه توصیف و درک پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی از تجریبات ارتباط حرفه ای در این حرفه می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه با استفاده از روش تحقیق کیفی پدیدارشناسی انجام گرفت. به این منظور 13 مصاحبه نیم ساختاری با 11 پرستار زن و 2 پرستار مرد صورت گرفت. پرستاران تجربیات خود را در خصوص ارتباط در حرفه پرستاری بیان و توصیف نمودند. مصاحبه ها ضبط شده و داده های بدست آمده از آن به صورت مکتوب درآمد و سپس با آنالیز کولایزی تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: هفت مضمون از یافته ها استخراج شد که عبارت است از درک و توصیف پرستاران از تجربه ارتباط حرفه ای با بیماران، پرستاران همرده و مافوق و پزشکان بوده است. طرح های ارتباط تجربه شده پرستاران بر اساس مضامین زیر تبیین شد که شامل: ویژه بودن، بشردوستی، حمایت روانی- اجتماعی، دانش و مهارت های به روز جهت مدیریت تعاملات، واکنش به کنش ناشی از عوامل گوناگون، مکمل نقصان رابطه پزشک- بیمار، و اساس هویت و اجتماعی شدن حرفه ای بوده است.استنتاج: یافته های این مطالعه تصویر واضحی از تجربیات پرستاران مشارکت کننده از ارتباطات موجود در حرفه پرستاری را ارائه می نماید. شناخت توصیف و درک پرستاران از ارتباط آن ها در ابعاد گوناگون می تواند داده های ارزشمندی در کاهش و رفع مشکلات موجود و برنامه ریزی در این حرفه را بیان دارد، به طوری که با بهبود و اصلاح ارتباطات حرفه ای بتوان کیفیت ارایه خدمات حرفه ای به بیماران را تضمین نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 449

دانلود 194 استناد 2080 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  85
 • صفحه شروع: 

  127
 • صفحه پایان: 

  137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  145
چکیده: 

سابقه و هدف: انتقال از دوره متوسطه به دانشگاه برای بیشتر افراد رخدادی تنش زا محسوب می شود و لازم است دانشجویان مهارت های مختلفی برای سازگاری با آن داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی مدیریت تنیدگی، خودآگاهی و ارتباط موثر بر سلامت عمومی دانشجویان سال اول است.مواد و روش ها: روش مطالعه حاضر نیمه تجربی با گروه شاهد بود. از بین دانشجویان سال اول مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد ارومیه، 100 نفر با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در 4 گروه 25 نفری (سه گروه آزمایش و یک گروه شاهد) قرار گرفتند و سپس سه نوع آموزش با محتوای مدیریت تنیدگی، خودآگاهی و ارتباط موثر، طی 6 جلسه یک و نیم ساعته ارائه گردید و نمره پرسشنامه سلامت عمومی قبل و بعد از آموزش با هم مقایسه گردید.یافته ها: تفاوت بین تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه های آزمایش و شاهد، در تمام مولفه های سلامت عمومی به نفع گروه آزمایش معنی دار بود (P<0.05). در گروه های آموزش مدیریت تنیدگی و خودآگاهی، مولفه اضطراب و بی خوابی و در گروه برقراری ارتباط موثر، مولفه نشانه های بدنی در قیاس با سایر مولفه ها بیشتر بهبود یافته بود. بررسی نتایج حاصل از مقایسه دو به دو میانگین ها نشان داد آموزش مهارت های برقراری ارتباط موثر در تمام مولفه های سلامت عمومی و نمره کلی آموزش، اثربخش بود که در قیاس با سایر مهارت ها، تغییر و بهبود بیشتری را به دنبال داشت.استنتاج: مجموع یافته ها حاکی از تاثیر مثبت آموزش ها بر بهبود سلامت عمومی بود. لذا پیشنهاد می شود این نوع آموزش ها، خصوصا آموزش مهارت های ارتباطی، به عنوان بخشی از برنامه های بهداشت روانی دانشگاه ها قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 145 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  85
 • صفحه شروع: 

  139
 • صفحه پایان: 

  146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  355
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

سابقه و هدف: در حال حاضر درمان استاندارد جهت شکستگی های باز تیبیا، اکسترنال فیکساتور می باشد اما با توجه به مدت طولانی بستری شدن و برخی عوارض همراه، برخی از محققین روش مدولاری نیلینگ را به عنوان درمان جراحی جایگزین پیشنهاد کرده اند. هدف از این مطالعه مقایسه دو روش اکسترنال فیکساتور و اینترامدولاری نیلینگ در درمان شکستگی های باز تیبیا بوده است.مواد و روش ها: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی، بر روی 113 بیمار که به علت شکستگی باز تیبیای نوع I و II طبقه بندی گاستیلو در طی یک دوره دو ساله انجام شد. 54 بیمار با روش اینترامدولاری نیلینگ و 59 بیمار با روش اکسترنال فیکساتور جراحی شدند. بیماران دو گروه از نظر مدت زمان جوش خوردن و عوارضی چون تاخیر در جوش خوردن، جوش نخوردن و عفونت با هم مقایسه شدند.یافته ها: در این مطالعه 113 بیمار که 95 بیمار مذکر و 18 نفر مونث بودند وارد مطالعه گردیدند. سن بیماران 18 الی 50 سال (متوسط 34.3 سال) بود. از 59 بیمار که با اکسترنال فیکساتور عمل شدند، 8 بیمار دچار تاخیر در جوش خوردن شدند، که از این تعداد، 3 بیمار عارضه جوش نخوردن را تجربه کردند که تا 6 ماه بعد از عمل هیچ گونه پیشرفتی در ساخت کالوس نداشتند. از 54 بیمار که با مدولاری نیلینگ درمان شدند، 2 بیمار دچار تاخیر در جوش خوردن و 1 بیمار دچار جوش نخوردن شدند. وضعیت جوش نخوردن و تاخیر در جوش خوردن در دو روش اختلاف معنی داری نداشت (p>0.05).استنتاج: با توجه به کاهش مدت بستری در روش نیل مدولاری و انجام جراحی مجدد و کاربرد نیل مدولاری در بعضی از بیماران که به روش اکسترنال فیکساتور به خوبی درمان نمی شوند توصیه می شود از همان ابتدا نیل مدولاری انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 355

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  85
 • صفحه شروع: 

  148
 • صفحه پایان: 

  157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  261
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

سابقه و هدف: ذخیره شناختی، یک ساختار فرضی است که به طور وسیع مورد استفاده قرار گرفته تا توضیح دهد که چگونه با وجود تغییرات نورودژنراتیو مشابه (از نظر ماهیت و میزان)، افراد از نظر شدت پیر شدن شناختی و دمانس بالینی به طور قابل توجه ای با هم فرق دارند. این پژوهش با هدف بررسی هوشبهر جاری و هوشبهر قبل از بیماری در سالمندان دارای مشکل دمانس در مقایسه با سالمندان بدون مشکل دمانس انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی 70 نفر سالمند در دو گروه (35 نفر بیمار و 35 نفر سالم) که در محدوده سنی 65 تا 90 سال قرار داشتند به روش نمونه گیری در دسترس از آسایشگاه های سالمندان و درمانگاه اعصاب و روان بیمارستان حافظ در شهر شیراز مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده های پژوهش، آزمون های مهک، چهار خرده آزمون WAIS-R (واژگان، حساب، طراحی مکعب ها و تکمیل تصاویر) و معاینه مختصر وضعیت شناختی بودند.یافته ها: نتایج حاصل از اجرای آزمون t مستقل نشان داد که هوشبهر پیش مرضی و هوشبهر جاری (هوش کلامی و عملی) در سالمندان دارای مشکل دمانس نسبت به سالمندان بدون مشکل دمانس به طور معنی داری کمتر است. همچنین در سالمندان دارای مشکل دمانس نتایج حاصل از t وابسته نشانگر پایین تر بودن هوشبهر جاری نسبت به هوشبهر قبل از بیماری می باشد.استنتاج: به نظر می رسد که هوشبهر قبل از بیماری به عنوان یک مولفه مهم ذخیره شناختی، معیار و پایه ای برای ارزیابی شدت افت شناختی است و از طریق آن می توان خطر ابتلا به دمانس را تا حدی پیش بینی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 261

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  85
 • صفحه شروع: 

  159
 • صفحه پایان: 

  164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  267
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

سابقه و هدف: نقص بین بطنی یکی از شایع ترین بیماری های مادرزادی قلب است. هدف از این مطالعه بررسی سیر طبیعی و بالینی نقص بین بطنی در کودکان بود.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در طی یک دوره سه ساله بر روی 218 شیرخوار و کودک مبتلا به نقص بین بطنی ایزوله که به کلینیک قلب یک بیمارستان آموزشی مراجعه کرده بودند، انجام شد. بیمارانی که اختلالات دیگر قلبی همراه داشتند از مطالعه حذف شدند. بیماران در طی پیگیری به وسیله اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: از 218 نفر بیمار مورد مطالعه، 125 نفر دختر و 93 نفر پسر بودند. مدت متوسط پیگیری 55.7 ماه (محدوده 13 تا 17 ماه) بود. بدون در نظر گرفتن نوع VSD، بسته شدن خود به خودی در 39.5 درصد مورد مشاهده شد. بدون در نظر گرفتن نوع VSD، 52.6 درصد از نقص های کوچک و 25 درصد از نقص های متوسط به طور خود به خودی بسته شدند. 24.3 درصد به عمل جراحی نیاز پیدا کردند. نارسائی آئورت در 5 درصد، آندوکاردیت در 1.7 درصد، هیپرتانسیون ریوی در 17.9 درصد، نارسائی احتقانی قلب در 5.5 درصد و تنگی زیر دریچه ریوی در 7.3 درصد، نارسائی دریچه میترال در 2.8 درصد و غشای زیر دریچه آئورت در 3.2 درصد مورد از کل بیماران اتفاق افتاد.استنتاج: بیماران مبتلا به VSD بایستی در طی زندگی تحت نظر باشند چرا که عوارض متعددی نظیر هیپرتانسیون ریوی، آیزنمنگر، آندوکاردیت عفونی، نارسائی دریچه آئورت، تنگی زیر دریچه آئورت و زیر دریچه پولمونر ممکن است اتفاق بیفتد. اگرچه بسته شدن خود به خودی در بسیاری از بیماران انتظار می رود لکن درصد عمده ای از بیماران ممکن است نیاز به ترمیم جراحی داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 267

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  85
 • صفحه شروع: 

  166
 • صفحه پایان: 

  172
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

بیماری کاوازاکی یک واسکولیت حاد تب دار دوره کودکی است. که به دو فرم معمول و غیرمعمول بروز می نماید. جدی ترین عارضه کاوازاکی درگیری عروق کرونر قلب می باشد که در صورت عدم درمان به هنگام و مناسب تا 25 درصد بیماران عارضه دار می شوند. بروز این عارضه در موارد تظاهر غیرمعمول بیشتر می شود. درمان به هنگام و مناسب سبب کاهش موارد عارضه به حدود 2 تا 4 درصد خواهد شد. هدف مقاله حاضر گزارش چهار بیمار که تظاهر نادر این بیماری را نشان دادند، می باشد که شامل: شیرخوار 18 ماهه که با تب طول کشیده و علائم آتیپیک به همراه تورم 5×10 سانتی متر در ناحیه میانی قفسه سینه، شیرخوار 12 ماهه با تب 7 روزه بدون علایم دیگر که در اکوکاردیوگرافی درگیری کرونر داشت، و دو کودک 4 و 12 ساله که با تشخیص آپاندیسیت بستری و نهایتا کاوازاکی به همراه درگیری کرونر تشخیص داده شدند. در این بیماران شکل غیرمعمول بیماری باعث اشتباه در تشخیص و طولانی شدن روند تشخیص شد. لذا توصیه می شود با توجه به افزایش موارد غیرمعمول بیماری کاوازاکی و احتمال ضایعه عروق کرونری در موارد تب بیش از 5 روز بدون دلیل بالینی خاص، بیماری کاوازاکی غیرمعمول نیز در تشخیص افتراقی بیماری قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 132 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  85
 • صفحه شروع: 

  174
 • صفحه پایان: 

  188
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  364
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

ایمنی بیمار یکی از ارکان اصلی کیفیت مراقبت بهداشتی است. بهبود ایمنی بیمار مستلزم شناسایی وقایع تهدیدکننده ایمنی بیمار، تحلیل روند این وقایع و تدوین راه حل های اصلاحی برای بهبود سیستم می باشد. سازمان های مراقبت های بهداشتی بدون داده ها و اطلاعات ایمنی بیمار نمی توانند در مورد ایمنی مراقبت های ارایه شده قضاوت کنند. به همین دلیل از سیستم اطلاعات ایمنی بیمار به منظور شناسایی و ثبت وقایع تهدیدکننده ایمنی بیمار، تعیین و تحلیل علل این وقایع، فرضیه سازی در مورد روش های بهبود و در نهایت انجام و پایش برنامه های بهبود استفاده می شود. با توجه به اهمیت شناخت اجزا مختلف سیستم اطلاعات ایمنی بیمار، این مطالعه با هدف تبیین اجزا مختلف این سیستم انجام گردیده است. در این مطالعه مروری، اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی و تبیین اجزای مختلف سیستم اطلاعات ایمنی بیمار از روش جستجوی منابع در پایگاه های اطلاعاتیWeb of Science ،(Medline) Pubmed ،Ovid ، Science Direct و Google Scholar به دست آمد. در سیستم اطلاعات ایمنی بیمار، انواع داده های قابل گردآوری، خطاها و وقایع تهدیدکننده تحت پوشش، روش گردآوری داده و افراد مشارکت کننده در گردآوری داده بسیار متنوع بود. علاوه بر این، روش های مشخصی (از جمله شاخص های ایمنی بیمار) برای تحلیل و تفسیر داده ها تعریف شده اند که این تحلیل ها باید توسط متخصصین موضوعی انجام شده و در نهایت، خروجی سیستم (گزارش های آماری، توصیه ها، هشدارها و برنامه های اصلاحی) به کاربران آن (از جمله ارایه کنندگان مراقبت، مدیران و کاربران خارجی) اطلاع رسانی شود تا در امور مختلف به خصوص اصلاح فرایندها و یادگیری از خطاها مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین، برای طراحی چنین سیستمی در ایران لازم است چارچوب مناسبی با لحاظ کردن این موارد طراحی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 364

دانلود 246 استناد 5 مرجع 0